direct naar inhoud van Artikel 28 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 28 Waarde - Cultuurhistorie

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar aangewezen bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en het herstel van de cultuurhistorische waarden en voor het behoud en herstel van de karakteristieke hoofdvorm van gebouwen.

28.2 Bouwregels

In aanvulling op het bepaalde bij de andere aangewezen bestemmingen geldt dat:

28.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen
  • a. de bestaande nokrichting en kapvorm in stand worden gelaten;
28.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot het uitwendig karakter van gebouwen, naar onderlinge maatverhoudingen, dakvorm en nokrichting, en gelet op de situering van gebouwen op het perceel met dien verstande dat de bedoelde nadere eisen uitsluitend mogen worden gesteld om bouwplannen en terreininrichting (meer) in overeenstemming te brengen met de cultuurhistorische waarden van de omgeving.

28.4 Afwijken van de gebruiksregels

Ten aanzien van de afwijkingsbevoegdheid zoals geregeld in 19.4.3, 20.3.2, 21.4.3, 22.4.3 gelden voor de gronden die tevens zijn bestemd voor Waarde - Cultuurhistorie de volgende aanvullende voorwaarden:

  • a. het bedrijfsvloeroppervlak ten behoeve van bedrijven, kantoren en/of maatschappelijke activiteiten mag niet meer bedragen dan 45% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
  • b. verandering van het uitwendige karakter van hoofdgebouwen en aanbouwen, naar hoofdafmeting, onderlinge maatverhoudingen, dakvorm en nokrichting, is niet toegestaan.