direct naar inhoud van Artikel 29 Waarde - Natuur en landschap
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 29 Waarde - Natuur en landschap

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Natuur en landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behouden en waar mogelijk versterken, van:

 • a. de migratie-mogelijkheden voor flora en fauna in het gebied;
 • b. de rust in het gebied;
 • c. het groene karakter van het gebied; dit houdt onder meer in dat voorafgaand aan de bouw van nieuwe gebouwen een onderzoek naar de ecologische gevolgen zal plaatsvinden;
 • d. de bomen en waterelementen;
 • e. de bodemstructuur en waterhuishouding;
 • f. waar mogelijk ecologisch beheer van de openbare ruimten;
 • g. stimulering van het ecologisch beheer op privĂ©-gronden.
29.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden de in artikel 29.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. kappen of rooien van opgaande beplanting
  • 2. bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem
  • 3. het verbod als bedoeld in 29.2 onder a. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die normaal, ondergeschikt onderhoud betreffen of reeds in uitvoering zin op het van tijdstip van het van kracht worden van het plan.
 • b. Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 29.2 onder a. uitsluitend, indien:
  • 1. de landschappelijke en ecologische waarden niet onevenredig worden aangetast;
  • 2. de kenmerkende boomstructuur niet wordt aangetast;
  • 3. voor opgaande beplanting die door ziekte of anderszins ernstig is aangetast of een gevaar voor de veiligheid oplevert;
  • 4. de bodemgesteldheid niet onevenredig aangetast wordt.