direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 17 Verkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (weg)verkeer;

en tevens voor:

 • b. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • c. een inrit voor een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - inrit ondergrondse parkeergarage';

met de daarbij behorende voorzieningen.

17.2 Bouwregels

Op de in artikel 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

17.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. de bouwhoogte van een garagebox niet meer dan 4,00 meter bedraagt;
 • b. de maximale oppervlakte per garagebox niet meer dan 25 m2 bedraagt;
 • c. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven;
17.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van verlichting en verkeersregulatie niet meer dan 6,00 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte, van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
 • d. de inrit ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage mag verdiept worden aangelegd, met dien verstande dat de verticale diepte niet meer bedraagt dan 3 meter.
17.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro - zone - wijzigingsgebied 1', de aanduiding 'wro - zone - wijzigingsgebied 2' en de aanduiding 'wro - zone - wijzigingsgebied 4' de bestemming 'Verkeer' te wijzigen in bestemming Wonen - 1, Wonen - 3 en/of Wonen - 4 als bedoeld in artikel 19, 21 en 22 van deze regels, met dien verstande dat: :

 • a. de bouwgrenzen mogen worden gewijzigd, indien dit in verband met de herstructurering van de wijziging betrokken gronden noodzakelijk is;
 • b. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag maximaal 9 meter bedragen;
 • c. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • d. er geen onevenredige aantasting plaatsvind van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.