direct naar inhoud van Artikel 16 Tuin
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 16 Tuin

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;
 • b. parkeervoorzieningen;

en tevens voor:

 • c. waterberging, ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';

met de daarbij behorende voorzieningen.

16.2 Bouwregels

Op de in artikel 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

16.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. uitsluitend erkers zijn toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van aan een (hoofd)gebouw (behorende tot een naastgelegen bestemming) aangebouwde erker niet meer dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw bedraagt;
 • c. de diepte van aan een (hoofd)gebouw (behorende tot een naastgelegen bestemming) aangebouwde erker vanuit de gevel waartegen wordt aangebouwd niet meer dan 1,00 meter bedraagt;
 • d. de totale breedte van aan een (hoofd)gebouw (behorende tot een naastgelegen bestemming) aangebouwde erker niet meer dan 60% van de lengte van de gevel waartegen wordt aangebouwd bedraagt;
 • e. ter weerszijden van aan een (hoofd)gebouw (behorende tot een naastgelegen bestemming) aangebouwde erker minimaal 1,00, meter tot de hoek of gevelsprong, van de oorspronkelijke gevel waartegen wordt aangebouwd, vrij blijft (van bebouwing).
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a zijn uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijbehorende bouwwerken toegestaan, mits:
  • 1. het totaal bebouwd oppervlak van het bouwperceel, behorende bij het oorspronkelijk (hoofd)gebouw, niet meer dan 20% bedraagt met een maximum van 30 m2;
  • 2. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bijbehorend bouwwerk niet meer dan 3 m bedraagt.
16.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. de bouwhoogte niet meer dan 1,00 meter bedraagt.