direct naar inhoud van Regels
Plan: Zijlweg e.o.
Plannummer: BP8120005
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP8120005-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 aan-huis-verbonden-beroep:

het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, technisch of daarmee gelijk te stellen activiteiten niet zijnde detailhandel, dat een uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.2 aanbouw en uitbouw:

een aangebouwd gebouw behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid op de verbeelding, waar, ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aanlegvergunning:

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.6 achtergevelrooilijn:

bebouwingsgrens aan de van de weg afgekeerde zijde van het bebouwingsvlak.

1.7 ander bouwwerk:

een bouwwerk geen gebouw zijnde.

1.8 antenne-installatie:

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of meer techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

1.9 archeologisch deskundige:

professioneel archeoloog die op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologische onderzoek uit te voeren en programma's van eisen op te stellen en te toetsen.

1.10 archeologisch onderzoek:

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarde binnen een plangebied, uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

1.11 archeologisch rapport:

in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep gebruikelijke normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan worden getrokken over de aanwezigheid van archeologische waarden.

1.12 archeologisch waardevol gebied:

gronden waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn.

1.13 archeologische waarde:

vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met name archeologische relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context.

1.14 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken geen gebouw zijnde.

1.15 bebouwingspercentage:

een op de verbeelding aangegeven percentage dat de grootte van het deel van het bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

1.16 bed & breakfast:

het tegen betaling verstrekken van logies met ontbijt binnen de (bedrijfs)woning met behoud van de woonfunctie, waarbij het aanbod zich beperkt tot maximaal 2 kamers en 4 slaapplaatsen.

1.17 bedrijf:

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen.

1.18 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor één huishouden, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

1.19 begane grond:

een bouwlaag waarvan het vloerniveau (nagenoeg) ter hoogte van het aansluitende peil ligt.

1.20 begeleid wonen:

vormen van wonen waarbij de begeleiding door externen plaatsvindt, zodat zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft, met dien verstande dat de externen niet voortdurend of nagenoeg voortdurend aanwezig zijn en in de woning geen afzonderlijke ruimte voor de begeleiding aanwezig is.

1.21 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.22 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.23 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.24 bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.25 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.26 bijgebouw:

een gebouw dat, zowel in bouwkundige als in functionele zin ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een hoofdgebouw.

1.27 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.28 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.29 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd.

1.30 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.31 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.32 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken zijn toegelaten.

1.33 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.34 bruto vloeroppervlak (bvo):

de totale vloeroppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten, met inbegrip van de bouwconstructie, bergingen,trappenhuizen, interne verkeersruimten, magazijnen, dienstruimten et cetera, met uitzondering van balkons, galerijen, parkeer- en stallingsvoorzieningen.

1.35 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.

1.36 dakhelling:

de hoek die een dakvlak maakt met het horizontale vlak.

1.37 dakkapel:

een zich in een dakvlak bevindende uitbouw.

1.38 dakopbouw:

een extra bouwlaag boven de goot met een platte afdekking.

1.39 dakterras:

een met een omheining afgezette buitenruimte op een gebouw.

1.40 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van horeca.

1.41 dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord worden gestaan en geholpen.

1.42 evenement:

periodieke en/of incidentele manifestaties zoals sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en thematische markten.

1.43 gastouderopvang

gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, die een uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.44 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.45 hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.46 hoogtescheidingslijn:

een op de verbeelding aangegeven lijn die de grens vormt tussen de gedeelten van een bestemmingsvlak, waarbinnen verschillende goot- en bouwhoogten zijn toegestaan.

1.47 horeca 1:

horecabedrijven die hoofdzakelijk overdag eenvoudige etenswaren verstrekken en als nevenactiviteit licht- en niet-alcoholische dranken verstrekken, zoals lunchrooms, ijssalons, koffie/theehuizen en gelijkwaardige horecabedrijven.

1.48 horeca 2:

horecabedrijven die hoofdzakelijk maaltijden verstrekken en als nevenactiviteit alcoholische en niet-alcoholische dranken verstrekken waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van maaltijden, zoals restaurants, zaalverhuur, eethuisjes en snackbars en daarmee gelijkwaardige horecabedrijven.

1.49 horeca 3:

horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken en eten verstrekken waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van dranken, zoals (eet)cafés en bars en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

1.50 horeca 4:

horecabedrijven die hoofdzakelijk logies per nacht verstrekken met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken en het houden van bijeenkomsten/vergaderingen/congressen.

1.51 horeca 5:

horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken verstrekken en gericht zijn op dansen en beluisteren van muziek, zoals dancings en discotheken en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

1.52 kampeermiddel:
 • a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto, camper of een caravan;
 • b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover deze geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen voor recreatief nachtverblijf.
1.53 kantoor:

een gebouw voor het verlenen van diensten en het uitvoeren van handelingen, waarbij de nadruk ligt op de administratieve afwikkeling van die handelingen.

1.54 kap:

een uitwendige scheidingsconstructie onder een hoek met het horizontale vlak.

1.55 kas:

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend voor onder meer het kweken van gewassen.

1.56 kiosk:

klein gebouw in de openbare ruimte waar goederen of diensten te koop worden aangeboden of verstrekt.

1.57 kunstwerk:

civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen,waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.

1.58 nieuwbouw:

nieuwbouw betreft bouwwerken jonger dan 50 jaar.

1.59 medisch kinderdagverblijf:

een instelling voor (ortho)pedagogische en medische kinderopvang

1.60 oeverlijn:

de scheidingslijn tussen water en land.

1.61 onderdoorgang/overbouwing:

een op de verbeelding aangegeven gebied waar binnen het bouwvlak een doorgang mogelijk is, waarboven bebouwing mag worden opgericht.

1.62 peil:
 • a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 • b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van die bouw;
 • c. indien in of op het water wordt gebouwd: het plaatselijk gemiddelde waterpeil.
1.63 plan:

het bestemmingsplan Zijlweg e.o. met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP8120005-va01 van de gemeente Haarlem.

1.64 plat dak:

een afdekking onder een hoek van maximaal 5 graden ten opzichte van het horizontale vlak.

1.65 praktijkruimte

Beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte van vrije (aan huis gebonden) beroepen zoals medische, paramedische, administratieve en daarmee vergelijkbare beroepen, met dienverstande, dat bouwwerken ten behoeve van dierenverblijven, zoals bijvoorbeeld kennels of dierenklinieken en seksinrichtingen niet zijn toegestaan.

1.66 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.67 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotische-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een (raam) prostitutiebedrijf, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een besloten huis, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.68 seriebouw:

twee of meer gebouwen naast elkaar die in dezelfde architectuur zijn uitgevoerd.

1.69 sloopvergunning:

omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.70 stadslandbouw:

Het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van een stad. Kenmerkend is dat deze vorm van landbouw gebruik maakt van producten en diensten uit de stad en vervolgens weer producten en diensten terug levert aan de stad. Dit kan zowel commercieel als niet-commercieel zijn.

1.71 standplaats:

een plaats in de openbare ruimte waar met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel:

 • a. bedrijfsmatig goederen of diensten te koop worden aangeboden of verstrekt;
 • b. voorlichting wordt gegeven al dan niet met promotionele activiteiten.
1.72 trend:

binnen een (deel van een) straat voorkomende nagenoeg indentieke dakopbouw, kapvorm of dakkapel (die juridisch, technisch en qua ruimtelijke kwaliteit gewenst bevonden is).

1.73 tuincentrum:

zelfbedieningswinkel met tuinartikelen en aanverwante artikelen en bijbehorende bouwwerken, waaronder kassen.

1.74 verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen ruimtelijke informatie.

1.75 verkooppunt van motorbrandstoffen:

een inrichting waar door middel van een of meer pompinstallaties motorbrandstoffen worden verkocht en geleverd.

1.76 verkoopvloeroppervlakte:

het voor publiek toegankelijke deel van de winkelvloeroppervlakte, inclusief etalageruimte en de ruimte achter de toonbank dan wel kassaruimte.

1.77 voorgevelrooilijn:

de bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak.

1.78 voorzieningen van openbaar nut:

voorzieningen ten behoeve van openbare verlichting, telecommunicatie, gas-, water- en electriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen ondergrondse kabels en leidingen, transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten (vergunningvrij op grond van Besluit omgevingsrecht bijlage II).

1.79 waterberging:

een aangewezen gebied waarbinnen incidenteel of permanent het teveel aan water wordt vastgehouden op het ene moment totdat er water nodig is op een later moment.

1.80 wet:

de Wet ruimtelijke ordening.

1.81 windmolen:

inrichting bestemd en geschikt voor het benutten van windkracht.

1.82 woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van een huishouden.

1.83 zorgwoning:

een gebouw of zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke en/of lichamelijke verzorging behoeven; verzorging kan voortdurend of nagenoeg voortdurend plaatsvinden en in het gebouw kan afzonderlijke ruimte ten behoeve van de verzorging aanwezig zijn.

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

 • a. afstand tot de bouwperceelsgrens:

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is;

 • b. bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte onderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderdelen. Siergevels zoals trapgevels, halsgevels, klokgevels en lijstgevels worden niet meegerekend bij het bepalen van de bouwhoogte.

 • c. dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

 • d. goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Siergevels zoals trapgevels, halsgevels, klokgevels en lijstgevels worden niet meegerekend bij het bepalen van de bouwhoogte.

 • e. verticale diepte van een ondergronds bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenzijde van de laagstgelegen vloer;

 • f. inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

 • g. oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

h. de hoogte van een windturbine:
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

i. breedte dakvlak bij dakdoorbreking:
de meetlijn wordt gelegd op de helft van de hoogte van de dakdoorbreking.

2.2 Overschrijden bouwgrenzen

Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bouwgrenzen te overschrijden ten behoeve van:

 • a. stoepen, stoeptreden, funderingen, plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen, schoorstenen en dergelijke ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,5 m;
 • b. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en dergelijke onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 10 % van de breedte van de aangrenzende straat en met een maximum van 1 m. Deze werken mogen niet lager gelegen zijn dan 4,2 m boven de rijweg met inbegrip van een strook van 0,6 m breedte ter weerzijde van de rijweg, dan wel 2, 2 m boven een fiets- en/of voetpad;
 • c. hijsinrichtingen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 m en deze werken niet lager zijn gelegen dan 5 m boven peil.

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de bij deze regels behorende behorende Zoneringslijst;
 • b. bedrijfsgebouwen en -kantoren;
 • c. een smederij/constructiebedrijf (tot maximaal categorie C van de zoneringslijst), uitsluitend op de locatie Delftstraat 40;
 • d. een timmerfabriek (tot maximaal categorie C), uitsluitend op de locatie Delftstraat 44;
 • e. een verkooppunt voor motorbrandstoffen uitgezonderd LPG, met aan de hoofdfunctie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen';
 • f. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbinden beroep, gastouderopvang en bed&breakfast op de verdiepingen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • g. nutsvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • h. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.
3.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Bedrijf' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

3.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven goot- en bouwhoogte toegestaan;
 • e. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;

dakkapellen

 • f. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een dakkapel, mits:
  • 1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is gelegen;
  • 2. bij dakvlakken met een hellingshoek minder dan 35 graden mag een dakkapel in of binnen 0,5 m van de nok geplaatst worden;
  • 3. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst;
  • 4. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan een derde van de breedte van het dakvlak;
  • 5. de hoogte van de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan:
   • 1,5 m in het voordakvlak
   • 1,75 m in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
  • 6. de zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van de zijkanten van het dakvlak;
  • 7. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte van het dakvlak;
  • 8. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimum afstand van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen.

kap

 • g. indien boven de maximum goothoogte wordt gebouwd, dient gebouwd te worden binnen de contouren van een kap:
  • 1. waarvan de maximum bouwhoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten vanaf de maximum goothoogte, tenzij op de verbeelding anders staat aangegeven;
  • 2. waarvan de dakhelling niet minder bedraagt dan 35 en niet meer dan 70 graden;
  • 3. waarbij moet worden aangesloten op de trend.

dakopbouw

 • h. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'Opbouw (70-70)' [sba-ob] mag de maximum goothoogte worden overschreden ten behoeve van een extra bouwlaag met een platte afdekking, mits:
  • 1. de hoogte van de extra bouwlaag boven de (maximale) goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt, waarbij de hellingshoek van het voor- en achterdakvlak maximaal 70 graden bedraagt;
  • 2. indien aanwezig aangesloten wordt op de bestaande kap aan de voorgevelzijde;
  • 3. de achterzijde mag recht worden opgetrokken indien:
   • de tegenoverliggende achtergevelrooilijnen minimaal op een afstand van 20 m liggen;
   • niet wordt gebouwd in de hoek van een bouwblok binnen 15 m van het snijpunt van de oorspronkelijke achtergevels.
  • 4. de zijgevel van een hoekwoning gelegen aan openbaar toegankelijk gebied dan wel gelegen op een afstand van minder dan 10 m tot naastgelegen hoofdbebouwing wordt afgedekt met een dakvlak onder een hoek van maximaal 70 graden;
  • 5. er wordt aangesloten op de trend.

3.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 meter bedragen.
3.3 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van een bedrijf dat niet in de zoneringslijst dan wel in een hogere categorie staat vermeld, maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten milieuzonering categorieën.

Artikel 4 Detailhandel

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' (DH) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitsluitend een tuincentrum ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum';
 • b. bijbehorende kassen;
 • c. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen, wegen en paden, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, voorzieningen voor de waterhuishouding, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding.
4.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Detailhandel' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

4.2.1 Gebouwen
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte'; 'maximum bouwhoogte', 'maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste de aangegeven goot- en bouwhoogte en het aangegeven bebouwingspercentage toegestaan;
 • e. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen.
4.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • b. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 meter bedragen.

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

5.1.1 Begane grond
 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en bed&breakfast;
 • b. kantoor;
 • c. praktijkruimten;
 • d. atelier/galerie, uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'atelier';
 • e. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de bij deze regels behorende staat van bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • f. een kinderdagverblijf met bijbehorenden voorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf', met dien verstande dat ter plaatse van de Zijlweg 145 uitsluitend een medisch kinderdagverblijf is toegestaan;
 • g. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, voorzieningen voor de waterhuishouding, parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding.
5.1.2 Overige verdiepingen
 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en bed & breakfast;
 • b. atelier/galerie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'atelier';
 • c. een kinderdagverblijf met bijbehorenden voorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf', met dien verstande dat ter plaatse van de Zijlweg 145 uitsluitend een medisch kinderdagverblijf is toegestaan;
 • d. bijbehorende voorzieningen, waaronder (ondergrondse) parkeervoorzieningen.
5.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Gemengd- 1' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voorgevels mogen uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden opgericht;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' is ten hoogste de aangegeven goothoogte toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding ' maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven goot- en bouwhoogte toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte' dient de bestaande goothoogte te worden gehandhaafd;
 • g. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 m bedragen.

gevelindeling en kap- en nokrichting bij orde 1 en orde 2 panden

 • h. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande gevelindeling, voor zover gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied, gehandhaafd te blijven;
 • i. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande nokrichting , kap of dakvorm gehandhaafd te blijven met uitzondering van ondergeschikte onderdelen zoals dakkapellen en dakdoorbrekingen;

dakkapellen

 • j. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een dakkapel, mits:
  • 1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is gelegen;
  • 2. bij dakvlakken met een hellingshoek minder dan 35 graden mag een dakkapel in of binnen 0,5 m van de nok geplaatst worden;
  • 3. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst;
  • 4. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan een derde van de breedte van het dakvlak;
  • 5. de hoogte van de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan:
   - 1,5 m in het voordakvlak
   - 1,75 m in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
  • 6. de zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van de zijkanten van het dakvlak;
  • 7. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte van het dakvlak;
  • 8. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimale afstand van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen.

kap

 • k. indien boven de maximale goothoogte wordt gebouwd, dient gebouwd te worden binnen de contouren van een kap:
  • 1. de maximale bouwhoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten vanaf de maximale goothoogte, tenzij op de verbeelding anders staat aangegeven;
  • 2. waarvan de dakhelling niet minder bedraagt dan 35 en niet meer dan 70 graden;
  • 3. alle zijden worden voorzien van een dakvlak.
5.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen;

dakterras

 • d. een dakterras is toegestaan, mits:
  • 1. gesitueerd op een erker of op aan- en uitbouwen;
  • 2. het dakterras niet binnen 2 m van de erfgrens wordt geplaatst, tenzij de eigenaar van de aangrenzende grond hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • 3. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
  • 4. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1.5 m en niet dieper dan 2.5 m;
  • 5. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de hoofdbebouwing minimaal 20 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten vanuit de achtergevel;
  • 7. voorzien van een afscheiding met een maximale hoogte van 1,2 m;
  • 8. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

erker

 • e. het realiseren van een erker mag onder de volgende voorwaarden:
  • 1. een erker mag tot maximaal 1,50 m uit de voorgevel worden gerealiseerd;
  • 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag vermeerderd met de hoogte van de verdiepingsvloer met een maximale bouwhoogte van 4,0 m;
  • 3. erkers mogen worden voorzien van een hekwerk met een maximale hoogte van 1.2 meter.
5.3 Afwijken van de bouwregels

gevelindeling

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:
  • a. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder h. en toestaan dat de gevelindeling gewijzigd wordt, mits deze verandering een herstel of verbetering van het gevelbeeld betreft.

dakkapellen

 • 2. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.1 onder j. en toestaan dat:
  • a. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de dakvoet geplaatst wordt;
  • b. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de daknok geplaatst wordt;
  • c. een dakkapel aan de voor- en achterzijde een breedte heeft die meer dan helft van het dakvlak bedraagt, mits de afstand tot de perceelgrens minimaal 0,5 m is.

kap

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.1 onder k. en afwijkende kapvormen toestaan, mits ze binnen de in artikel 5.2.1 onder k. beschreven contouren blijven.

dakterrassen I

 • 4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder d en toestaan dat:
  • a. een dakterras op de hoofdbebouwing wordt gebouwd, waarbij de maximale bouwhoogte met ten hoogste 1,2 m mag worden overschreden;
  • b. een dakterras met een andere diepte dan maximaal 2,5 m achter de achtergevelrooilijn wordt gebouwd;


dakterrassen II

 • 5. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder d en toestaan dat een dakterras wordt gerealiseerd zonder toestemming van de eigenaar en of gebruiker van het belendende perceel, mits er binnen het bouwblok reeds een vergelijkbare situatie voorkomt welke met vergunning is gerealiseerd.
 • 6. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden onder 1 t/m 4 of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de privacy en bezonning van de omwonenden;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 21 gelden met betrekking tot het gebruik de volgende regels:

 • 1. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
 • 2. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m²;
 • 3. het bepaalde in sub a geldt niet voor bed & breakfast.


Strijdig gebruik

 • 4. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken voor:
  • a. het gebruik van onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen;
  • b. bijgebouwen als zelfstandige woning.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van een bedrijf dat niet in de zoneringslijst dan wel in een hogere categorie staat vermeld, maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten milieuzonering categorieën.

Artikel 6 Gemengd - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

6.1.1 Begane grond
 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang of bed & breakfast;
 • b. praktijkruimten;
 • c. detailhandel;
 • d. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' ;
 • e. dienstverlening;
 • f. kantoor;
 • g. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de bij deze regels behorende zoneringslijst;
 • h. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, voorzieningen voor de waterhuishouding, parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding;
6.1.2 Overige verdiepingen
6.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Gemengd 2' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

6.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voorgevels mogen uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden opgericht;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' dient binnen de aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' dient binnen de aangegeven goothoogte te worden gebouwd;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte en maximum bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven goot- en bouwhoogte toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte' dient de bestaande bouwhoogte te worden gehandhaafd;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte' dient de bestaande goothoogte te worden gehandhaafd;
 • h. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;
 • i. ter plaatse van de aanduiding supermarkt (su) is een supermarkt toegestaan tot maximaal 2.000 m2 bvo (1.600 m2 vvo);

gevelindeling en kap- en nokrichting bij orde 1 en orde 2 panden

 • j. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande gevelindeling van gevels, voor zover gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied, gehandhaafd te blijven;
 • k. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande nokrichting , kap of dakvorm gehandhaafd te blijven met uitzondering van ondergeschikte onderdelen zoals dakkapellen, dakdoorbrekingen;

dakkapellen

 • l. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een dakkapel, mits:
  • 1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is gelegen;
  • 2. bij dakvlakken met een hellingshoek minder dan 35 graden mag een dakkapel in of binnen 0,5 m van de nok geplaatst worden;
  • 3. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst;
  • 4. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan een derde van de breedte van het dakvlak;
  • 5. de hoogte van de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan:
   • 1,5 m in het voordakvlak
   • 1,75 m in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
  • 6. zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van de zijkanten van het dakvlak;.
  • 7. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte van het dakvlak;
  • 8. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimale afstand van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen.

kap

 • m. indien boven de maximale goothoogte wordt gebouwd, dient gebouwd te worden binnen de contouren van een kap waarvan:
  • 1. de maximale bouwhoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten vanaf de maximale goothoogte, tenzij op de verbeelding anders staat aangegeven;
  • 2. de dakhelling niet minder bedraagt dan 35 en niet meer dan 70 graden;
  • 3. alle zijden worden voorzien van een dakvlak.
6.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen.

dakterras

 • d. een dakterras is toegestaan, mits:
  • 1. gesitueerd op een erker of op aan- en uitbouwen;
  • 2. het dakterras niet binnen 2 m van de erfgrens wordt geplaatst, tenzij de eigenaar van de aangrenzende grond hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • 3. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
  • 4. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1.5 m en niet dieper dan 2.5 m;
  • 5. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de hoofdbebouwing minimaal 20 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten vanuit de achtergevel;
  • 7. voorzien van een afscheiding met een maximale hoogte van 1,2 m;
  • 8. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

erker

 • e. het realiseren van een erker mag onder de volgende voorwaarden:
  • 1. een erker mag tot maximaal 1,50 m uit de voorgevel worden gerealiseerd;
  • 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag vermeerderd met de hoogte van de verdiepingsvloer met een maximale bouwhoogte van 4,0 m;
  • 3. erkers mogen worden voorzien van een hekwerk met een maximale hoogte van 1.2 meter.

6.3 Afwijken van de bouwregels

gevelindeling

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:
  • a. het bepaalde in artikel 6.2.1 onder j. en toestaan dat de gevelindeling gewijzigd wordt, mits deze verandering een herstel of verbetering van het gevelbeeld betreft.

dakkapellen

 • 2. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2.1 onder l. en toestaan dat:
  • a. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de dakvoet geplaatst wordt;
  • b. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de daknok geplaatst wordt;
  • c. een dakkapel aan de voor- en achterzijde een breedte heeft die meer dan helft van het dakvlak bedraagt, mits de afstand tot de perceelgrens minimaal 0,5 m is.

kap

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2.1 onder m. en afwijkende kapvormen toestaan, mits ze binnen de in lid 2 beschreven contouren blijven.

dakterrassen I

 • 4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2.2 onder d. en toestaan dat:
  • a. een dakterras op de hoofdbebouwing wordt gebouwd, waarbij de maximale bouwhoogte met ten hoogste 1,2 m mag worden overschreden;
  • b. een dakterras met een andere diepte dan maximaal 2,5 m achter de achtergevelrooilijn wordt gebouwd;


dakterrassen II

 • 5. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2.2 onder d. en toestaan dat een dakterras wordt gerealiseerd zonder toestemming van de eigenaar en of gebruiker van het belendende perceel, mits er binnen het bouwblok reeds een vergelijkbare situatie voorkomt welke met vergunning is gerealiseerd.
 • 6. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden onder 1 t/m 4 of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de privacy en bezonning van de omwonenden;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • 1. Een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
 • 2. Het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 vierkante meter.
 • 3. Het bepaalde in sub 1 geldt niet voor een bed & breakfast.

Strijdig gebruik

 • 4. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruikten voor:
  • a. het gebruik van onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen;
  • b. bijgebouwen als zelfstandige woning.
6.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van een bedrijf dat niet in de zoneringslijst dan wel in een hogere categorie staat vermeld, maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten milieuzonering categorieën.

Artikel 7 Gemengd - 4

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

7.1.1 Begane grond
 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang of bed&breakfast;
 • b. praktijkruimten;
 • c. kantoor;
 • d. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de bij deze regels behorende zoneringslijst, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • e. een kinderdagverblijf met bijbehorenden voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf';
 • f. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, voorzieningen voor de waterhuishouding, parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding.
7.1.2 Overige verdiepingen
 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang of bed&breakfast ;
 • b. praktijkruimten;
 • c. kantoor;
 • d. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de bij deze regels behorende zoneringslijst, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • e. bijbehorende voorzieningen, waaronder (ondergrondse) parkeervoorzieningen.
7.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Gemengd 4' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

7.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voorgevels mogen uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden opgericht;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' dient binnen de aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte- , maximum goothoogte' is ten hoogste de aangegeven bouw-/goothoogte toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte' dient de bestaande goothoogte te worden gehandhaafd;
 • f. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;

gevelindeling en kap- en nokrichting bij orde 1 en orde 2 panden

 • g. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande gevelindeling van gevels, voor zover gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied, gehandhaafd te blijven;
 • h. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande nokrichting , kap of dakvorm gehandhaafd te blijven met uitzondering van ondergeschikte onderdelen zoals dakkapellen, dakdoorbrekingen.

dakkapellen

 • i. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een dakkapel, mits:
  • 1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is gelegen;
  • 2. bij dakvlakken met een hellingshoek minder dan 35 graden mag een dakkapel in of binnen 0,5 m van de nok geplaatst worden;
  • 3. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst;
  • 4. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan een derde van de breedte van het dakvlak;
  • 5. de hoogte van de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan:
   • 1,5 m in het voordakvlak
   • 1,75 m in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
  • 6. zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van de zijkanten van het dakvlak;.
  • 7. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte van het dakvlak;
  • 8. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimale afstand van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen.

kap

 • j. indien boven de maximale goothoogte wordt gebouwd, dient gebouwd te worden binnen de contouren van een kap waarvan:
  • 1. de maximale bouwhoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten vanaf de maximale goothoogte, tenzij op de verbeelding anders staat aangegeven;
  • 2. de dakhelling niet minder bedraagt dan 35 en niet meer dan 70 graden;
  • 3. alle zijden worden voorzien van een dakvlak;
7.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 meter bedragen.

dakterras

 • d. een dakterras is toegestaan, mits:
  • 1. gesitueerd op een erker of op aan- en uitbouwen;
  • 2. het dakterras niet binnen 2 m van de erfgrens wordt geplaatst, tenzij de eigenaar van de aangrenzende grond hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • 3. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
  • 4. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1.5 m en niet dieper dan 2.5 m;
  • 5. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de hoofdbebouwing minimaal 20 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten vanuit de achtergevel;
  • 7. voorzien van een afscheiding met een maximale hoogte van 1,2 m;
  • 8. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

erker

 • e. het realiseren van een erker mag onder de volgende voorwaarden:
  • 1. een erker mag tot maximaal 1,50 m uit de voorgevel worden gerealiseerd;
  • 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag vermeerderd met de hoogte van de verdiepingsvloer met een maximale bouwhoogte van 4,0 m;
  • 3. erkers mogen worden voorzien van een hekwerk met een maximale hoogte van 1.2 meter.

7.3 Afwijken van de bouwregels

gevelindeling

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:
  • a. het bepaalde in artikel 7.2.1 onder g. en toestaan dat de gevelindeling gewijzigd wordt, mits deze verandering een herstel of verbetering van het gevelbeeld betreft.

dakkapellen

 • 2. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2.1 onder i. en toestaan dat:
  • a. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de dakvoet geplaatst wordt;
  • b. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de daknok geplaatst wordt;
  • c. een dakkapel aan de voor- en achterzijde een breedte heeft die meer dan helft van het dakvlak bedraagt, mits de afstand tot de perceelgrens minimaal 0,5 m is.

kap

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2.1 onder j. en afwijkende kapvormen toestaan, mits ze binnen de in lid 2 beschreven contouren blijven.

dakterrassen I

 • 4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.2 onder d. en toestaan dat:
  • a. een dakterras op de hoofdbebouwing wordt gebouwd, waarbij de maximale bouwhoogte met ten hoogste 1,2 m mag worden overschreden;
  • b. een dakterras met een andere diepte dan maximaal 2,5 m achter de achtergevelrooilijn wordt gebouwd;


dakterrassen II

 • 5. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2.2 onder d. en toestaan dat een dakterras wordt gerealiseerd zonder toestemming van de eigenaar en of gebruiker van het belendende perceel, mits er binnen het bouwblok reeds een vergelijkbare situatie voorkomt welke met vergunning is gerealiseerd.
 • 6. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden onder 1 t/m 4 of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de privacy en bezonning van de omwonenden;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • 1. Een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
 • 2. Het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 vierkante meter.
 • 3. Het bepaalde in sub 1 geldt niet voor bed & breakfast

Strijdig gebruik

 • 4. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruikten voor:
  • a. het gebruik van onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen;
  • b. bijgebouwen als zelfstandige woning.
7.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van een bedrijf dat niet in de zoneringslijst dan wel in een hogere categorie staat vermeld, maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten milieuzonering categorieën.

Artikel 8 Gemengd - 5

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

8.1.1 Alle bouwlagen
 • a. kantoor;
 • b. bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de bij deze regels behorende zoneringslijst;
 • c. praktijkruimten;
 • d. een manage/stalhouderij met bijbehorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege' tot en met categorie C, zoals genoemd in de bij deze regels behorende zoneringslijst;
 • e. een uitvaartcentrum met bijbehorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'uitvaartcentrum';
 • f. parkeren van motorvoertuigen ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • g. een bedrijfswoning met bijbehorende voorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • h. wonen, waaronder studentenhuisvesting, zorgwoningen en starterswoningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • i. een kinderdagverblijf met bijbehorenden voorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf', met dien verstande dat ter plaatse van de Zijlweg 145 uitsluitend een medisch kinderdagverblijf is toegestaan;
 • j. maatschappelijke functies zoals omschreven in artikel 10.1 onder a, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • k. horeca t/m categorie 1 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca < 1';
 • l. horeca t/m categorie 2 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca < 2';
 • m. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen waaronder stadslandbouw, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, voorzieningen voor de waterhuishouding, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen voor de waterhuishouding.
8.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Gemengd 5' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

8.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voorgevels mogen uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden opgericht;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' dient binnen de aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte en maximum goothoogte' is ten hoogste de aangegeven bouw-/goothoogte toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte'; 'maximum bouwhoogte', 'maximum bebouwingspercentage' is ten hoogste de aangegeven goot- en bouwhoogte en het aangegeven bebouwingspercentage toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte' dient de bestaande bouwhoogte te worden gehandhaafd;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte' dient de bestaande goothoogte te worden gehandhaafd;
 • h. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;

gevelindeling en kap- en nokrichting bij orde 1 en orde 2 panden

 • i. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande gevelindeling van gevels, voor zover gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied, gehandhaafd te blijven;
 • j. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande nokrichting , kap of dakvorm gehandhaafd te blijven met uitzondering van ondergeschikte onderdelen zoals dakkapellen, dakdoorbrekingen.

bedrijfswoning

 • k. het bvo van een bedrijfswoning mag maximaal 150 m2 bedragen.

dakkapellen

 • l. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een dakkapel, mits:
  • 1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is gelegen;
  • 2. bij dakvlakken met een hellingshoek minder dan 35 graden mag een dakkapel in of binnen 0,5 m van de nok geplaatst worden;
  • 3. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst;
  • 4. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan een derde van de breedte van het dakvlak;
  • 5. de hoogte van de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan:
   • 1,5 m in het voordakvlak
   • 1,75 m in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
  • 6. de zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van de zijkanten van het dakvlak;
  • 7. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte van het dakvlak;
  • 8. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimale afstand van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen.

kap

 • m. indien boven de maximum goothoogte wordt gebouwd, dient gebouwd te worden binnen de contouren van een kap:
  • 1. waarvan de maximum bouwhoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten vanaf de maximum goothoogte, tenzij op de verbeelding anders staat aangegeven;
  • 2. waarvan de dakhelling niet minder bedraagt dan 35 en niet meer dan 70 graden.
  • 3. alle zijden worden voorzien van een dakvlak.
8.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen.

8.3 Afwijken van de bouwregels

gevelindeling

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:
  • a. het bepaalde in artikel 8.2.1 onder j. en toestaan dat de gevelindeling gewijzigd wordt, mits deze verandering een herstel of verbetering van het gevelbeeld betreft.

dakkapellen

 • 2. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.2.1 onder m. en toestaan dat:
  • a. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de dakvoet geplaatst wordt;
  • b. een dakkapel aan de voor- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de daknok geplaatst wordt;
  • c. een dakkapel aan de voor- en achterzijde een breedte heeft die meer dan helft van het dakvlak bedraagt, mits de afstand tot de perceelgrens minimaal 0,5 m is.

kap

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8.2.1 onder m. en afwijkende kapvormen toestaan, mits ze binnen de in lid 2 beschreven contouren blijven.

dakterrassen

 • 4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning toestaan dat een dakterras op de hoofdbebouwing wordt gebouwd, waarbij de maximum bouwhoogte met ten hoogste 1,2 m mag worden overschreden.

duurzame voorzieningen

 • 5. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning toestaan dat de maximum bouwhoogte wordt overschreden met maximaal 5 meter ten behoeve van duurzame voorzieningen.

 • 6. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de privacy en bezonning van de omwonenden;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
8.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid:

 • a. ten behoeve van een bedrijf dat niet in de zoneringslijst dan wel in een hogere categorie staat vermeld, maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten milieuzonering categorieën.
 • b. ten behoeve van een horecabedrijf tot en met maximaal categorie 2.

Artikel 9 Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. openbare groenvoorzieningen en stadslandbouw;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. een skatebaan met bijbehorende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding (jop);
 • d. bij de bestemming behorende waterlopen en waterpartijen, speelvoorzieningen, kunstwerken, waterberging, bergbezinkbassins, (ondergrondse) afval- en recyclecontainers, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport;
 • e. geluidschermen.
9.2 Bouwregels
 • f. de bouwhoogte van 'andere bouwwerken', waaronder speelvoorzieningen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • g. de oppervlakte per 'ander bouwwerk' mag niet meer dan 10 m² bedragen, met uitzondering van bergbezinkbasins;
 • h. de diepte van een (ondergronds) bouwwerk mag niet meer dan 7,0 m bedragen.

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. religieuze doeleinden, educatieve voorzieningen, praktijkruimte, welzijnsvoorzieningen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. is ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne' uitsluitend een brandweerkazerne ten behoeve van de hulpdiensten en gezondheidsdiensten met bijbehorende voorzieningen, waaronder kantoren, opleidingsfaciliteiten, logiesvoorzieningen, oefenruimtes, sportvoorzieningen en parkeervoorzieningen toegestaan;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. zijn ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' uitsluitend educatieve voorzieningen toegestaan met aan deze functie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel en horeca tot maximaal categorie 2 ten dienste van deze voorzieningen met niet meer dan 20% van het bruto vloeroppervlak;
 • d. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • e. studentenhuisvesting met bijbehorende voorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'studentenhuisvesting';
 • f. een fietsenstalling met bijbehorende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-fietsenstalling';
 • g. aan de hoofdfunctie ondergeschikte en daarmee verbonden detailhandel en horeca tot maximaal categorie 2 ten dienste van deze voorzieningen met niet meer dan 20% van het bruto vloeroppervlak;
 • h. aan de hoofdfunctie ondergeschikte sportvoorzieningen;
 • i. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken', groenvoorzieningen, waaronder stadslandbouw, kunstobjecten, wegen en paden, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, voorzieningen voor waterhuishouding;
 • j. bijbehorende voorzieningen, waaronder (ondergrondse) parkeervoorzieningen, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.
10.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

10.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' dient binnen de aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte, maximum goothoogte' is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte en aangegeven goothoogte toegestaan;
 • d. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;
10.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer dan 15 m bedragen;
 • e. de hoogte van constructies die dienen ter ondersteuning en/of geleiding van beplanting voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat minimaal 70% van de constructie open is.

oppervlakte andere bouwwerken

 • f. de oppervlakte per 'ander bouwwerk' mag niet meer dan 10 m² bedragen, met uitzondering van bergbezinkbasins;

overig

 • g. 'andere bouwwerken' mogen alleen worden opgericht achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw met uitzondering van kunstobjecten.

10.3 Afwijken van de bouwregels

duurzame voorzieningen

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning toestaan dat de maximum bouwhoogte wordt overschreden met maximaal 5 meter ten behoeve van duurzame voorzieningen.

 • 2. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de privacy en bezonning van de omwonenden;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Artikel 11 Recreatie

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden met de aanduiding 'volkstuinen' zijn uitsluitend bestemd voor:

 • a. volkstuinen en stadslandbouw;
 • b. waterlopen en waterpartijen;
 • c. bij de bestemming behorende 'andere bouwwerken' groenvoorzieningen, wegen en paden en terreinen.
11.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Recreatie' mogen geen bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van één berging van maximaal 15 m2 en een hoogte van maimaal 3 meter.

11.2.1 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • b. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 2 meter bedragen.
11.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruik voor het plaatsen van kampeervoorzieningen.

Artikel 12 Tuin - 1

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en verhardingen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdbebouwing;
 • b. bijbehorende voorzieningen zoals erkers, fietsenberging/cubes, speeltoestellen, erfafscheidingen, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport;
 • c. parkeren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'.
12.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Tuin - 1' mogen 'andere bouwwerken' worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

 • a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • b. de hoogte van constructies die dienen ter ondersteuning en/of geleiding van beplanting voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat minimaal 70% van de constructie open is;
 • c. de hoogte van speeltoestellen mag niet dan 3 m bedragen;
 • d. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;

erker

 • e. het realiseren van een erker mag onder de volgende voorwaarden:
  • 1. een erker mag tot maximaal 1,5 m uit de voorgevel worden gerealiseerd;
  • 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag vermeerderd met de hoogte van de verdiepingsvloer met een maximum bouwhoogte van 4,0 m;
  • 3. erkers mogen worden voorzien van een hekwerk met een maximum hoogte van 1,2 meter.

fietsenberging

 • f. het realiseren van een fietsenberging/cubes in de voor- of zijtuin mag onder de volgende voorwaarden:
  • 1. er is geen achterom aanwezig bij de woning;
  • 2. de diepte van de voor- of zijtuin is minimaal 2,5 meter;
  • 3. de hoogte van de berging/cube mag maximaal 1,4 meter bedragen;
  • 4. de oppervlakte van de berging mag maximaal 20% van de oppervlakte van de voor- of zijtuin bedragen met een maximum van 4 m²;
  • 5. de gevels van de berging evenwijdig aan de voorgevel, mogen maximaal 30% van de breedte van die voorgevel beslaan.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruik van onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen, met uitzondering van die gronden met de aanduiding 'parkeerterrein'.

Artikel 13 Tuin - 2

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en verhardingen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdbebouwing;
 • b. bijbehorende bouwwerken ten dienste van het hoofdgebouw;
 • c. parkeren, ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
 • d. garage, ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • e. parkeren van motorvoortuigen binnen bebouwing;
 • f. bijbehorende voorzieningen, speeltoestellen en erfafscheidingen, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.
13.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Tuin - 2' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

13.2.1 Alle bouwwerken
 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, mag (per tuin per adres) niet meer bedragen dan 50% van de gronden met een maximum van 40 m2, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven.
 • b. de diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 m bedragen.
13.2.2 Gebouwen
 • a. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag op een afstand van niet meer dan 2,5 m gemeten vanaf de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met een maximum bouwhoogte van 4 m, gemeten vanaf het aansluitend peil, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven;
 • b. de bouwhoogte van overige aan- en uitbouwen mag maximaal 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bijgebouwen, waaronder garages, mag maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van bijgebouwen met de aanduiding maximum goothoogte en maximum bouwhoogte.

13.2.3 Andere bouwwerken
 • a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de hoogte van constructies voor de voorgevelrooilijn die dienen ter ondersteuning en/of geleiding van beplanting mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat minimaal 70% van de constructie open is;
 • c. de hoogte van overige andere bouwwerken, waaronder speeltoestellen, mag niet dan 3 m bedragen.

dakterras

 • d. een dakterras is toegestaan, mits:
  • 1. gesitueerd op een aan- of uitbouw;
  • 2. het dakterras niet binnen 2 m van de erfgrens wordt geplaatst, tenzij de eigenaar van de aangrenzende grond hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • 3. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
  • 4. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1.5 m en niet dieper dan 2.5 m;
  • 5. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de hoofdbebouwing minimaal 20 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten vanuit de achtergevel;
  • 7. voorzien van een afscheiding met een maximum hoogte van 1,2 m;
  • 8. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.
13.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.
13.4 Afwijken van de bouwregels

kap op bijgebouw

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.2.2 en toestaan dat de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen 3 m mag bedragen, waarbij boven de goot mag worden afgedekt met een kap met een maximum hoogte van 2 m.

 • 2. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.2.2. voor een aan- en uitbouw achter de achtergevelrooilijn tot een maximum diepte van 4,5 m.

kap op (zij) aanbouw

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.2.2. voor een kap op een aan- en uitbouw gebouwd aan de oorspronkelijke zijgevel onder de volgende voorwaarde:
  • a. de goothoogte van een aan- en uitbouw aan de oorspronkelijke zijgevel mag niet meer bedragen dan de begane grondlaag vermeerderd met 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met een maximum goothoogte van 4,0 m, gemeten vanaf het aansluitend peil;
  • b. de dakhelling van de kap aan de voor- en achterzijde mag niet meer bedragen dan de dakhelling van de hoofdbebouwing.

dakterrassen

 • 4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13.2.3 onder d. en toestaan dat:
  • a. een dakterras met een andere diepte dan maximaal 2,5 m achter de achtergevelrooilijn wordt gebouwd;

 • 5. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de bezonningssituatie;
  • c. de verkeerssituatie ter plaatse;
  • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
13.5 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruik van:

 • a. bijgebouwen als zelfstandige woning;
 • b. het gebruik van onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen, met uitzondering van onbebouwde gronden met de aanduiding 'p' (parkeren).

Artikel 14 Tuin - 3

14.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor 'Tuin - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en verhardingen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdbebouwing;
 • b. bijbehorende bouwwerken ten dienste van het hoofdgebouw;
 • c. parkeren van motorvoortuigen binnen bebouwing;
 • d. warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.
14.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Tuin - 3' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

14.2.1 Gebouwen
 • a. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag voor zover op een afstand van niet meer dan 2,5 m van de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met een maximum bouwhoogte van 4 m, gemeten vanaf het aansluitend peil, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven;
 • b. de bouwhoogte van overige aan- en uitbouwen mag ten hoogste 3 m bedragen;
 • c. de diepte van een (ondergronds) gebouw mag niet meer dan 7,0 meter bedragen.

bijgebouwen

 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen, waaronder garages, mag ten hoogste 3 m bedragen, met uitzondering van bijgebouwen met de aanduiding maximum goothoogte en maximum bouwhoogte;
 • e. de verticale diepte van een ondergronds gebouw mag niet meer dan 7 m bedragen.

14.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de hoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de hoogte van constructies voor de voorgevelrooilijn die dienen ter ondersteuning en/of geleiding van beplanting mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat minimaal 70% van de constructie open is;
 • c. de hoogte van overige andere bouwwerken, waaronder speeltoestellen, mag niet dan 3 m bedragen.

dakterras

 • d. een dakterras is toegestaan, mits:
  • 1. gesitueerd op een aan- of uitbouw;
  • 2. het dakterras niet binnen 2 m van de erfgrens wordt geplaatst; tenzij de eigenaar van de aangrenzende grond hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • 3. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
  • 4. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1.5 m en niet dieper dan 2.5 m;
  • 5. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de hoofdbebouwing minimaal 20 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten vanuit de achtergevel;
  • 7. voorzien van een afscheiding met een maximale hoogte van 1,2 m;
  • 8. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

14.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.
14.4 Afwijken van de bouwregels

kap op bijgebouw

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14.2.1 en toestaan dat de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen 3 m mag bedragen, waarbij boven de goot mag worden afgedekt met een kap met een maximum hoogte van 2 m.
 • 2. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14.2.1. voor een aan- en uitbouw achter de achtergevelrooilijn tot een maximum diepte van 4,5 m.

kap op (zij) aanbouw

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14.2.1. voor een kap op een aan- en uitbouw gebouwd aan de oorspronkelijke zijgevel onder de volgende voorwaarde:
  • a. de goothoogte van een aan- en uitbouw aan de oorspronkelijke zijgevel mag niet meer bedragen dan de begane grondlaag vermeerderd met 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met een maximum goothoogte van 4,0 m, gemeten vanaf het aansluitend peil;
  • b. de dakhelling van de kap aan de voor- en achterzijde mag niet meer bedragen dan de dakhelling van de hoofdbebouwing.

dakterrassen

 • 4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikele 14.2.2 onder d. en toestaan dat:
  • a. een dakterras met een andere diepte dan maximaal 2,5 m achter de achtergevelrooilijn wordt gebouwd.

 • 5. Het bevoegd gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de bezonningssituatie;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

14.5 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van:

 • a. bijgebouwen als zelfstandige woning;
 • b. onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen.

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 • a. straten en wegen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. stadslandbouw;
 • f. brug ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • g. kiosken;
 • h. garages ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • i. opslagboxen ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • j. bij de bestemming behorende groenvoorzieningen (waaronder stadslandbouw), waterlopen en waterpartijen, speelvoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, waterberging, bergbezinkbassins, (ondergrondse) afval- en recyclecontainers, reclame-uitingen, voorzieningen voor de waterhuishouding, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport;
 • k. geluidschermen.
15.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Verkeer' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

15.2.1 Gebouwen
 • a. er mogen uitsluitend garages, opslagboxen en gebouwen ten behoeve van voorzieningen van openbaar nut worden gebouwd;
 • b. de garageboxen mogen uitsluitend aaneengesloten worden bebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage' op de verbeelding;
 • c. de opslagboxen mogen uitsluitend aaneengesloten worden bebouwd ter plaatse van de aanduiding 'opslag' op de verbeelding;
 • d. de maximum bouwhoogte van garage- en opslagboxen mag niet meer dan 3 m bedragen, tenzij anders op de verbeelding staat aangegeven;
 • e. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7,0 m bedragen.
15.2.2 Ander bouwwerken
 • a. de maximum bouwhoogte van voorzieningen ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van verkeer en lichtmasten mag maximaal 12 m bedragen;
 • b. de maximum bouwhoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen.

oppervlakte andere bouwwerken

 • c. de oppervlakte per 'ander bouwwerk' mag niet meer dan 10 m² bedragen, met uitzondering van bergbezinkbasins;
 • d. een ondergronds rioolgemaal mag afgedekt worden met een verhoogd maaiveld van 0,5 meter.

15.3 Afwijken van de bouwregels

voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2 en toestaan dat een Wmo-voorziening in openbaar toegankelijk gebied wordt geplaatst, mits:
  • a. er is geen achterom aanwezig bij de woning;
  • b. de hoogte van de voorziening niet meer bedraagt dan 1,4 m;
  • c. de oppervlakte van de voorziening niet meer bedraagt dan 4 m².

Artikel 16 Verkeer - Railverkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 • a. railverkeer;
 • b. rangeerterreinen/emplacement en bijbehorende voorzieningen;
 • c. bouwwerken ten behoeve van railverkeer;
 • d. bij de bestemming behorende wegen, groenvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen, kunstwerken, kunstobjecten, waterberging, reclameuitingen, geluidschermen, bergbezinkbassins, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.
16.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Verkeer - Railverkeer' mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de bestemming worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

16.2.1 Gebouwen
 • a. bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte toegestaan.

16.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van voorzieningen ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van verkeer en lichtmasten mag maximaal 12 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan maximaal 3 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter.

16.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.2.2.b en toestaan dat de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen ten behoeve van geluidschermen.

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging, waterbeheer en waterhuishouding;
 • b. waterlopen en waterpartijen;
 • c. verkeer te water;
 • d. waterstaatkundige voorzieningen, zoals bruggen, taluds en oevers, sluizen, stuwen, steigers, dammen, kademuren, duikers, gemalen en overige kunstwerken;
 • e. bij de bestemming behorende groenvoorzieningen en kunstobjecten.
17.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Water' mogen 'andere bouwwerken' worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

bouwhoogte en oppervlakte

 • a. de bouwhoogte van gemalen mag niet meer dan 3 m bedragen en de oppervlakte mag niet meer dan 15 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van meerpalen mag maximaal 1,5 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bruggen mag maximaal 3 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 1 m bedragen;

doorvaarthoogte

 • e. de doorvaarthoogte van bruggen dient minimaal 1,5 meter te bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 21 gelden met betrekking tot het gebruik de volgende regels:

 • a. tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken voor:
  • 1. als ligplaats voor hotel- en horecaschepen;
  • 2. als ligplaats voor woonschepen.

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep, gastouderopvang of bed&breakfast;
 • b. bijbehorende voorzieningen zoals, groenvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, bergingen, tuinen, erven en terreinen.
18.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Wonen' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

18.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. voorgevels mogen uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden opgericht;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' dient binnen de aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' dient binnen de aangegeven goothoogte te worden gebouwd;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte en maximum goothoogte' dient binnen de aangegeven bouw- en goothoogte te worden gebouwd;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte' dient de bestaande bouwhoogte te worden gehandhaafd;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte' dient de bestaande goothoogte te worden gehandhaafd;
 • h. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;

gevelindeling en kap- en nokrichting bij orde 1 en orde 2 panden

 • i. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande gevelindeling van gevels, voor zover gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied, gehandhaafd te blijven;
 • j. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduidingen 'orde 1' of 'orde 2' dient de bestaande nokrichting , kap of dakvorm gehandhaafd te blijven met uitzondering van ondergeschikte onderdelen zoals dakkapellen, dakdoorbrekingen.

dakkapellen

 • k. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een dakkapel, mits:
  • 1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is gelegen;
  • 2. bij dakvlakken met een hellingshoek minder dan 35 graden mag een dakkapel in of binnen 0,5 m van de nok geplaatst worden;
  • 3. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst;
  • 4. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan een derde van de breedte van het dakvlak;
  • 5. de hoogte van de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan:
   • 1,5 m in het voordakvlak
   • 1,75 m in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
  • 6. de zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van de zijkanten van het dakvlak;
  • 7. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte van het dakvlak;
  • 8. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimale afstand van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen.

kap

 • l. indien boven de maximale goothoogte wordt gebouwd, dient gebouwd te worden binnen de contouren van een kap:
  • 1. waarvan de maximale bouwhoogte 4 m bedraagt, verticaal gemeten vanaf de maximale goothoogte, tenzij op de verbeelding anders staat aangegeven;
  • 2. waarvan de dakhelling niet minder bedraagt dan 35 en niet meer dan 70 graden;
  • 3. bij een samengestelde kap dient de dakhelling van de bovenste dakvlakken minimaal 20 graden te bedragen;
  • 4. waarbij moet worden aangesloten op de trend.

dakopbouw

 • m. de maximum goothoogte mag worden overschreden ten behoeve van een extra bouwlaag met een platte afdekking, mits:
  • 1. de hoogte van de extra bouwlaag boven de (maximum ) goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt;
  • 2. wordt gebouwd binnen de contour, mede gevormd door een hellingshoek van maximaal 70 graden van het voor- en achterdakvlak en bij hoekwoningen tevens het zijdakvlak voor zover:
   • gelegen aan openbaar toegankelijk gebied;
   • de woning op een afstand van minder dan 10 m tot naastgelegen hoofdbebouwing ligt;
  • 1. er wordt aangesloten op de trend;

trend

l. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'Opbouw (70-70)' [sba-ob] mag de maximale goothoogte worden overschreden ten behoeve van een extra bouwlaag met een platte afdekking, mits:

  • 1. de hoogte van de extra bouwlaag boven de (maximale) goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt, waarbij de hellingshoek van het voor- en achterdakvlak maximaal 70 graden bedraagt;
  • 2. indien aanwezig aangesloten wordt op de bestaande kap aan de voorgevelzijde;
  • 3. de achterzijde mag recht worden opgetrokken indien:
   • de tegenoverliggende achtergevelrooilijnen minimaal op een afstand van 20 m liggen;
   • niet wordt gebouwd in de hoek van een bouwblok binnen 15 m van het snijpunt van de oorspronkelijke achtergevels.
  • 4. de zijgevel van een hoekwoning gelegen aan openbaar toegankelijk gebied dan wel gelegen op een afstand van minder dan 10 m tot naastgelegen hoofdbebouwing wordt afgedekt met een dakvlak onder een hoek van maximaal 70 graden;

m. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'Recht optrekken achterzijde' [sba-roa] is de verhoging van de goot aan de achterzijde toegestaan onder de volgende voorwaarden:

   • de gootverhoging mag niet meer dan 3 meter bedragen;
   • de bestaande nokhoogte mag niet worden overschreden.

18.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • d. de hoogte van constructies die dienen ter ondersteuning en/of geleiding van beplanting voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat minimaal 70% van de constructie open is.
 • e. de oppervlakte per 'ander bouwwerk' mag niet meer dan 10 m² bedragen;
 • f. overige 'andere bouwwerken' mogen alleen worden opgericht achter de voorgevel van het hoofdgebouw.

dakterras

 • g. een dakterras is toegestaan, mits:
  • 1. gesitueerd op een erker of op aan- en uitbouwen;
  • 2. het dakterras niet binnen 2 m van de erfgrens wordt geplaatst, tenzij de eigenaar van de aangrenzende grond hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend;
  • 3. het dakterras van binnenuit wordt ontsloten;
  • 4. privacyschermen op aanbouwen niet hoger zijn dan 1,5 m en niet dieper dan 2,5 m;
  • 5. de afstand tussen de tegenoverliggende achtergevels van de hoofdbebouwing minimaal 20 m bedraagt;
  • 6. de diepte van het dakterras niet meer bedraagt dan 2,5 m gemeten vanuit de achtergevel;
  • 7. voorzien van een afscheiding met een maximale hoogte van 1,2 m;
  • 8. er geen overige bouwwerken op het dakterras worden geplaatst.

18.3 Afwijken van de bouwregels

gevelindeling

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van:
  • a. het bepaalde in artikel 18.2.1 onder i. en toestaan dat de gevelindeling gewijzigd wordt, mits deze verandering een herstel of verbetering van het gevelbeeld betreft.

dakopbouw

 • 2. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.2.1 onder k. en toestaan dat:
  • a. de hellingshoek van het achterdakvlak wordt vergroot of dat gevel recht wordt opgetrokken;
  • b. de hellingshoek van het voordakvlak wordt vergroot of dat gevel recht wordt opgetrokken;
  • c. de hellingshoek van het zijdakvlak aan de kopse kant wordt vergroot of dat gevel recht wordt opgetrokken;

dakkapellen

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.2.1 onder i en toestaan dat:
  • a. een dakkapel aan de voor-, zij- en achterzijde in of binnen 0,5 m van de dakvoet geplaatst wordt;
  • b. een dakkapel aan de voor-, zij-en achterzijde in of binnen 0,5 m van de daknok geplaatst wordt;
  • c. een dakkapel aan de voor-, zij- en achterzijde een breedte heeft die meer dan helft van het dakvlak bedraagt, mits de afstand tot de perceelgrens minimaal 0,5 m is.
  • d. regelen ontheffing hoogte: de hoogte van de dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan:
   • 1,5 m in het voordakvlak
   • 1,75 m in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;

kap

 • 4. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.2.1 onder j. afwijkende kapvormen toestaan, mits ze binnen de daar beschreven contouren blijven.

dakterrassen

 • 5. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.2.2 onder g. en toestaan dat:
  • a. een dakterras op de hoofdbebouwing wordt gebouwd, waarbij de maximale bouwhoogte met ten hoogste 1,2 m mag worden overschreden;
  • b. een dakterras met een andere diepte dan maximaal 2,5 m achter de achtergevelrooilijn wordt gebouwd;

18.4 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de privacy en bezonning van de omwonenden;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.
18.5 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 21 gelden met betrekking tot het gebruik de volgende regels:

 • 1. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
 • 2. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 50 m²;
 • 3. het bepaalde in sub a.geldt niet voor bed & breakfast.

Strijdig gebruik

 • 4. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken voor:
  • a. het gebruik van onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen.

Artikel 19 Waarde - archeologie

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde- Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

19.2 Bouwregels
 • 1. In aanvulling op het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) gelden de volgende regels:
  • a. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 3' dient de aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 500 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter onder maaiveld plaatsvinden, een waardestellend archeologisch rapport te overleggen;
  • b. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 4' dient de aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 2500 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend archeologisch rapport te overleggen;
  • c. ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 5' dient de aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 10.000 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend archeologisch rapport te overleggen.

 • 2. Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie' kunnen de volgende voorschriften worden verbonden;
  • a. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • b. het doen van opgravingen;
  • c. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.

 • 3. Het bepaalde in lid 2 sub 1 is niet van toepassing op een bouwplan dat betrekking heeft op vervanging van een reeds bestaand bouwwerk waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut.
19.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering, de inrichting en het gebruik van de gronden die vallen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie', indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse beschermings- waardige archeologische resten aanwezig zijn. Toepassing van de bevoegdheid mag niet leiden tot een onevenredige beperking van het meest doelmatige gebruik.

19.4 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2, met inachtneming van de voor de betrokken bestemmingen geldende (bouw)regels.

 • 2. Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in dit lid, wordt verleend indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van:
  • a. nader archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn of als er, mede naar het oordeel van de gemeentearcheoloog, geen archeologische waarden te verwachten zijn;
  • b. andere informatie heeft aangetoond dat door bodemverstoringen op de betrokken locatie geen archeologische waarden verstoord zullen worden.
19.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Voor de volgende werken of werkzaamheden is een aanlegvergunning vereist:
  • a. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
  • b. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
  • c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
  • d. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
  • e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
  • f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies;
  • g. diepploegen;
  • h. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
  • i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand;
  • j. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.

 • 2. Geen aanlegvergunning is vereist voor werken of werkzaamheden die:
  • a. de oppervlakte- dan wel de dieptemaat niet overschrijdt, behorende bij de categorie 'Waarde - archeologie' genoemd in lid 2 die voor die gronden van toepassing zijn;
  • b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning of een ontgrondingvergunning;
  • c. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning, zoals in lid 4 bedoeld, is verleend;
  • d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

 • 3. Een aanlegvergunning wordt in ieder geval verleend, indien:
  • a. de aanvrager aan de hand van archeologisch onderzoek of een waardestellend rapport kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;
  • b. de aanvrager een waardestellend rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
  • c. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de aanlegvergunning regels te verbinden, gericht op:
   • het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
   • het doen van opgravingen;
   • begeleiding van de bouwactiviteiten door een archeologisch deskundige.
19.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin, dat de verbeelding wordt gewijzigd door van één of meerdere bestemmingsvlakken de begrenzing te veranderen of de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' toe te voegen of te verwijderen, dan wel deze bij een ander archeologiecategorie, zoals vermeld in lid 2, in te delen, als archeologische bevindingen daar aanleiding toe geven.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 20 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing.

Artikel 21 Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken voor:

  • a. prostitutie en seksinrichtingen, tenzij op de verbeelding is toegestaan;
  • b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, waaronder kampeermiddelen, van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen. Deze bepaling is niet van toepassing op opslag van materialen welke noodzakelijk is voor de realisering van de bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud.

Artikel 22 Algemene afwijkingsregels

 • 1. Het bevoegd gezagkan met een omgevingsvergunning afwijken van:
  • a. de voorgeschreven maten ten aanzien van goothoogten, bouwhoogten, oppervlakten en bebouwingspercentages met ten hoogste 10%;
  • b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
  • c. de in het plan aangegeven bouwgrenzen voor het realiseren van balkons, luifels, erkers, buitentrappen of andere ondergeschikte delen van een gebouw tot een maximum van 1,5 m;
  • d. van de in het plan aangegeven hoogten ten behoeve van centrale technische voorzieningen waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 20% van de oppervlakte van het hoofdgebouw.

 • 2. Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning als genoemd in lid 1, sub a tot en met d voorwaarden stellen met betrekking tot de situering en toetsen of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de verkeerssituatie ter plaatse;
  • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • d. de brandveiligheid en rampenbestrijding;
  • e. cultuurhistorische waarden.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 23 Overgangsrecht

23.1 Bouwen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
23.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig met een omgevingsvergunning afwijken van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

23.3 Uitzondering overgangsrecht bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

23.4 Gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

23.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 4 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

23.6 Verboden hervatten gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 4 na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

23.7 Uitzondering overgangsrecht gebruik

Lid 4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 24 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als regels van het bestemmingsplan Zijlweg e.o..

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………

De voorzitter, De griffier,

…………… ……………..