direct naar inhoud van Bijlagen bij de regels
Plan: Zijlweg e.o.
Plannummer: BP8120005
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP8120005-va01

Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 Zoneringslijst

Bij het opstellen van een bestemmingsplan is milieuzonering een standaardinstrument voor de ruimtelijke ordening. Milieuzonering is bedoeld om indicatief te beoordelen in hoeverre de woon, werk en recreatieve functies, of (indirect) verkeer, belemmeringen voor elkaar opleveren. Het doel is deze eventuele hinder of belemmeringen te voorkomen in nieuwe situaties en teverhelpen of te beperken in bestaande situaties.

Toepassing milieuzonering

Om de afweging of een bestemming ergens wel of niet past te kunnen maken biedt milieuzonering handvatten (een gebiedstypering en een bedrijvenlijst). De kaart van Haarlem is opgedeeld in gebieden die zich van elkaar onderscheiden door de (mate van) aanwezige functies en is gebaseerd op de situatie in 2001.

Gebiedstypering

Het toenemend intensief en doelmatig ruimtegebruik vraagt om een integrale benadering van de kwaliteit van de leefomgeving. Door te weten waar theoretisch welke bedrijfsactiviteiten en welke duurzaamheidmaatregelen mogelijk zijn, wordt het ruimtelijk plannen eenvoudiger. Zodoende is één integrale kaart en typeringsomschrijving ontwikkeld. In de praktijk bevat het plangebied van een bestemmingsplan meestal meer gebiedstypen en is ieder plangebied weer uniek. Dit is van groot belang voor de ruimtelijke indeling van verschillende functies. In de gebiedstypologie is vrijwel het gehele grondgebied van de gemeente Haarlem terug te vinden. De hoofdgroepen wonen, werken en natuur & recreatie geven de belangrijkste functie binnen een gebiedstype weer. (De tabel typeert op hoofdlijnen. De verfijning dient plaats te vinden op bestemmingsplanniveau).

  Typologie   Omschrijving   Maximaal toegestane bedrijfscategorie  
A   Wonen      
  Overwegend laagbouw in een lage dichtheid   Dichtheid < 40 w/ha   B  
  Overwegend laagbouw in een hoge dichtheid   Dichtheid = 40 w/ha   B  
  Flatwijk   = 50% van het aantal woningen zijn flatwoningen   B  
  Stedelijke centra   Historisch centrum en moderne   C  
B   Werken      
  Corridors/ Gemengd gebied   Hoofdfunctie is werken. Bedrijven zijn gemengd met woningen. Werkfuncties langs stadsstructuurwegen.   C  
  Bedrijvigheid   Bedrijven geconcentreerd in een gebied   C of D  
C   Natuur en recreatie      
  Stadsnatuur   Alle stedelijke parken en plantsoenen   n.v.t.  
  Dagrecreatie   Recreatie gericht op ontspanning voor minder dan een dag   Recreatie-
gebonden  
  Buitengebied/ natuurontwikkeling   Landelijke gebied met en zonder woningen   B (gebieds- gebonden)  

Ad A Wonen

Voor de drie eerstgenoemde woontypologieën zijn in principe categorie B bedrijven altijd toegestaan. Wel kan via het bestemmingsplan besloten worden om in afzonderlijke wijkdelen of straten slechts categorie A bedrijven toe te staan. Feitelijke juridische vastlegging van een dergelijke milieuzonering vindt plaats in bestemmingsplannen. Daarom blijft het onderscheid tussen categorie A en B bestaan. Tot de vierde woontypologie “stedelijke centra” worden de vergrote binnenstad gerekend.

Ad B Werken

Wat betreft de typering 'corridors/gemengd gebied' geldt dat corridors doorgaande routes/verkeersassen met openbaar vervoer zijn, die en verbinding vormen met het centrum (of centrum Schalkwijk) met nadruk op de werkfunctie. Hiertoe wordt de direct nabij gelegen bebouwing links en rechts gerekend. Categorie C bedrijven zijn hier toegestaan. Voor deze bedrijven geldt in principe een indicatieve afstand van 50 meter. De typering van het achterliggende gebied en de bijbehorende toegestane bedrijfscategorieën zijn bepalend voor de toegestane milieuhinder aan de achterzijde van bebouwing in een corridor. In het bestemmingsplan zullen de details nader worden bepaald. Tussen woonwijken en corridors kan nog een tussenvorm herkend worden, wijkontsluitingswegen, die om reden van vereenvoudiging niet apart is getypeerd. Langs deze wegen overheerst de woonfunctie, maar de verkeersintensiteit is relatief hoog en ook hier rijdt veelal openbaar vervoer. Categorie C bedrijven zijn niet ondenkbaar langs wijkontsluitingswegen, maar het aantal dient duidelijk lager te liggen dan in corridors.

Ad C Natuur en recreatie

Onder stadsnatuur” worden naast openbare parken ook begraafplaatsen gerekend. Onder 'dagrecreatie' wordt naast groengebied buiten de stad ook sport gerekend. In deze gebiedstypen kunnen gebiedsgebonden activiteiten worden toegestaan en kan eventueel horeca ook een plek krijgen. Voor het “buiten-/ natuurontwikkelingsgebied” geldt dat gebiedsgebonden bedrijfsactiviteiten tot categorie B zijn toegestaan. In sommige gevallen zal categorie C toelaatbaar zijn, afhankelijk van de nabijheid van gevoelige bestemmingen en de verkeersaantrekkende werking.

Bedrijvenlijst

De door bedrijven veroorzaakte mate van hinder is weergegeven in een categorie indeling, daarbij geldt hoe lager het categoriecijfer des te minder hinder een bedrijf oplevert. De categorieën A en B zijn in principe in de hele stad Haarlem toegestaan. Voor een specifieke locatie (zoals een woonwijk in lage dichtheid) kan bepaald worden dat alleen een categorie A of geen bedrijvigheid is toegestaan. Bedrijven van categorie C en D (en in uitzonderlijke gevallen E) dienen per definitie nader beoordeeld te worden op de daadwerkelijke hinder (in relatie tot de geplande locatie) door de afdeling milieu. Dit geldt voor alle nieuwe bestemmingsplannen.

Steeds meer bedrijven vallen onder Algemene Maatregel van Bestuur en zijn niet meer vergunningplichtig. Er zijn dus minder bedrijven waaraan specifieke eisen kunnen worden gesteld via een vergunning. Voor een deel wordt dit ondervangen met de preventieve werking van het instrument milieuzonering. Daarmee is milieuzonering een belangrijk instrument. De bedrijvenlijst (milieuzoneringslijst) garandeert deze preventieve werking voldoende.

Zoneringslijst - staat bedrijfsactiviteiten - functiemenging  
SBI-
CODE  
OMSCHRIJVING    
-     Cate-gorie  
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW      
014   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m²   B  
15          
15   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN      
151   Slachterijen en overige vleesverwerking:      
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²   B  
1552   Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²   B  
1581   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week   B  
1584   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:      
1584   - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²   B  
1584   - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²   B  
1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   B  
17          
17   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL      
174, 175   Vervaardiging van textielwaren   B  
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   B  
18          
18   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT      
181   Vervaardiging kleding van leer   B  
20          
20   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.      
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2   B  
205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   B  
22          
22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA      
221   Uitgeverijen (kantoren)   A  
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   B  
2223   Grafische afwerking   A  
2223   Binderijen   B  
2224   Grafische reproduktie en zetten   B  
2225   Overige grafische aktiviteiten   B  
223   Reproduktiebedrijven opgenomen media   A  
24          
24   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN      
2442   Farmaceutische produktenfabrieken:      
2442   - verbandmiddelenfabrieken   B  
26          
26   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN      
2615   Glasbewerkingsbedrijven   B  
262, 263   Aardewerkfabrieken:      
262, 263   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   B  
267   Natuursteenbewerkingsbedrijven:      
267   - indien p.o. < 2.000 m²   B  
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   B  
28          
28   VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)      
281   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2   B  
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2   B  
2852   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. > 200 m2   C  
2852   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2   B  
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2   B  
30        
30   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS      
30   Kantoormachines- en computerfabrieken   B  
33          
33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN      
33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.   B  
36          
36   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.      
361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   A  
362   Fabricage van munten, sieraden e.d.   B  
363   Muziekinstrumentenfabrieken   B  
3661.1   Sociale werkvoorziening   B  
40          
40   PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER      
40   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:      
40   - < 10 MVA   B  
40   Gasdistributiebedrijven:      
40   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   A  
40   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   B  
40   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:      
40   - blokverwarming   B  
41          
41   WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER      
41   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:      
41   - < 1 MW   B  
45          
45   BOUWNIJVERHEID      
45   Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m2   B  
50          
50   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS      
501, 502, 504   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   B  
5020.4   Autobeklederijen   A  
5020.5   Autowasserijen   B  
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   B  
51          
51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING      
511   Handelsbemiddeling (kantoren)   A  
5134   Grth in dranken   C  
5135   Grth in tabaksprodukten   C  
5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   C  
5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   C  
514   Grth in overige consumentenartikelen   C  
5148.7   Grth in vuurwerk en munitie:      
5148.7   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   B  
5153   Grth in hout en bouwmaterialen:      
5153   - algemeen   C  
5153   - indien b.o. < 2000 m2   B  
5153.4   zand en grind:      
5153.4   - indien b.o. < 200 m²   B  
5154   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:      
5154   - algemeen   C  
5154   - indien b.o. <2.000 m²   B  
5156   Grth in overige intermediaire goederen   C  
5162   Grth in machines en apparaten, exclusief machines voord de bouwnijverheid   C  
517   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   C  
52          
52   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN      
52   Detailhandel voor zover n.e.g.   A  
5211/2,5246/9   Supermarkten, warenhuizen   B  
5222, 5223   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken   A  
5224   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel   A  
5231, 5232   Apotheken en drogisterijen   A  
5249   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt   A  
527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   A  
55          
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING      
5511, 5512   Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra   A  
553   Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.   A  
554   Café's, bars   A  
554   Discotheken, muziekcafé's   B  
5551   Kantines   A  
5552   Cateringbedrijven   B  
60          
60   VERVOER OVER LAND      
6022   Taxibedrijven   B  
6024   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m²   C  
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   B  
61, 62          
61, 62   VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT      
61, 62   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   A  
63          
63   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER      
6321   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   C  
6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   A  
633   Reisorganisaties   A  
634   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   A  
64          
64   POST EN TELECOMMUNICATIE      
641   Post- en koeriersdiensten   C  
642   Telecommunicatiebedrijven   A  
642   zendinstallaties:      
642   - FM en TV   B  
642   - GSM en UMTS-steunzenders   B  
65, 66, 67          
65, 66, 67   FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN      
65, 66, 67   Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen   B  
70          
70   VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED      
70   Verhuur van en handel in onroerend goed   A  
71          
71   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN      
711   Personenautoverhuurbedrijven   B  
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   C  
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   C  
714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   C  
72          
72   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE      
72   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   A  
72   Switchhouses   B  
73          
73   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK      
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   A  
74          
74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING      
74   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   A  
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales   C  
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   A  
75          
75   OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN      
75   Openbaar bestuur (kantoren e.d.)   A  
7525   Brandweerkazernes   C  
80          
80   ONDERWIJS      
801, 802   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   B  
803, 804   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   B  
85          
85   GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG      
8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   A  
8514, 8515   Consultatiebureaus   A  
853   Verpleeghuizen   B  
853   Kinderopvang   B  
9001   rioolgemalen   B  
91          
91   DIVERSE ORGANISATIES      
9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)   A  
9131   Kerkgebouwen e.d.   B  
9133.1   Buurt- en clubhuizen   B  
92          
92   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE      
9213   Bioscopen   C  
9232   Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen   C  
9234   Muziek- en balletscholen   B  
9234.1   Dansscholen   B  
9251, 9252   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.   A  
9261.1   Zwembaden: overdekt   C  
9261.2   Sporthallen   B  
9261.2   Maneges   C  
9261.2   Bowlingcentra   B  
9262   Schietinrichtingen:    
9262   - binnenbanen: boogbanen   A  
9262   Sportscholen, gymnastiekzalen   B  
9271   Casino's   C  
9272.1   Amusementshallen   B  
93          
93   OVERIGE DIENSTVERLENING      
9301.3   Wasverzendinrichtingen   B  
9301.3   Wasserettes, wassalons   A  
9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   A  
9303   Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra   A  
9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   B  
9305   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   A