direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen
Plan: Alkmaar Zuid-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00014-0305

Artikel 22 Wonen

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep / bedrijf;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd -1' zijn de volgende functies op de eerste bouwlaag toegestaan :
  • 1. bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten van categorie A en B die staan vermeld in Bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
  • 2. dienstverlening;
  • 3. kantoren;
  • 4. cultuur en ontspanning;
  • 5. maatschappelijk;
  • 6. sportvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 2' zijn de volgende functies op de eerste bouwlaag toegestaan:
  • 1. bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten van categorie A en B die staan vermeld in bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
  • 2. dienstverlening;
  • 3. kantoren;
  • 4. cultuur en ontspanning;
  • 5. maatschappelijk;
  • 6. sportvoorzieningen;
  • 7. detailhandel;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 3' zijn de volgende functies toegestaan:
  • 1. kantoren tot een gezamenlijk oppervlak van maximaal 465 m²;
  • 2. maatschappelijk tot een gezamenlijk oppervlak van maximaal 467 m²;
 • e. een asielzoekerscentrum met bijbehorende voorzieningen zoals portiers-, recreatie-, cursus-, en bijeenkomstgebouwen, ter plaatse van de aanduiding 'asielzoekerscentrum';
 • f. berging/opslag op de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • g. horeca categorie 2, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • h. horeca categorie 4, ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4';
 • i. hotel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - hotel'
 • j. seksinrichting, ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';
 • k. bijzondere woonvorm, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • l. een onderdoorgang, ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • m. een dakterras, ter plaatse van de aanduiding 'terras';
 • n. een koffiehuis in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - koffiehuis';
 • o. bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn, ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • p. familiehuis, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • q. solitaire tuinen, ter plaatse van de aanduiding 'tuin';

met de daarbijbehorende:

 • r. tuinen en erven;
 • s. wegen en paden;
 • t. waterlopen en waterpartijen;
 • u. groenvoorzieningen;
 • v. parkeervoorzieningen;
 • w. bouwwerken.
22.2 Bouwregels
22.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal;
 • c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • e. het bouwperceel voor zover gelegen binnen het bouwvlak mag niet meer worden bebouwd dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;
 • f. bij een lessenaarsdak: mag de kleinste goothoogte niet groter zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is aangegeven, de grootste goothoogte mag niet groter zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven;
 • g. de eerste bouwlaag van een hoofdgebouw mag niet worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang'. Ter plaatse van deze onderdoorgang mogen geen bouwwerken ter belemmering van de doorgang worden gebouwd.

22.2.2 Aan- en uitbouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen mogen alleen gebouwd worden in het achtererfgebied;
 • b. het achtererfgebied mag niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. aan- en uitbouwen mogen alleen worden gebouwd in het verlengde van het hoofdgebouw tot 3 meter achter de achtergevel;
 • d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan 3 meter;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "wonen" mag/mogen:
  • 1. het achtererfgebied tot 80% worden bebouwd;
  • 2. aan- en uitbouwen worden gebouwd in het verlengde van het hoofdgebouw tot meer dan 3 meter achter de achtergevel.

22.2.3 bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen bijgebouwen voor de voorgevelrooilijn worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. deze niet hoger zijn dan 3 meter;

22.2.4 Dakterrassen

Dakterrassen zijn toegestaan op aan- en uitbouwen ter plaatse van de aanduiding 'terras', met dien verstande dat:

 • a. deze uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van de woonfunctie op een aan- of uitbouw van de aangrenzende of direct ondergelegen bouwlaag van het hoofdgebouw;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden opgericht tot een bouwhoogte van ten hoogste 1,20 m, gemeten vanaf het dak;
 • c. een dakterras niet is toegestaan indien deze een onevenredige afbreuk doen aan de karakteristiek en ruimtelijke kwaliteit van het stadsbeeld;
 • d. een dakterras niet is toegestaan op eenzelfde bouwlaag van hoofdgebouwen die in gebruik zijn als horecabedrijf.

22.2.5 Tuinen


Ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mogen uitsluitend kassen en tuinhuizen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de maximale gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 25m² bedragen;
 • b. de maximale goothoogte bedraagt 3 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte bedraagt 4,5 meter.

22.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn ten hoogste 1,00 m mag bedragen.
22.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
22.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.1 sub b, onder de voorwaarden dat;

 • a. er geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken optreedt;
 • b. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving wordt gewaarborgd;
 • c. de parkeerdruk in de directe omgeving niet onevenredig wordt vergroot.
22.5 Specifieke gebruiksregels
22.5.1 Aan-huis-verbonden beroep/bedrijf

Voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep/bedrijf als ondergeschikte activiteit bij een woonfunctie gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte bedraagt maximaal 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m²;
 • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • c. detailhandel mag alleen plaatsvinden als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep/bedrijf;
 • d. de activiteit mag geen inrichting zijn die is vermeld in bijlage 1 onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
 • e. het straat- en bebouwingsbeeld mag niet onevenredig worden geschaad.

22.5.2 Bedrijven
 • a. in geval van activiteiten die aanpandig zijn aan woningen, zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die in bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging, vallen onder categorie A;
 • b. in geval van activiteiten die bouwkundig afgescheiden zijn van woningen en andere gevoelige functies op grond van de Wet milieubeheer, zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die in bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging, vallen onder categorieën A en B;

22.5.3 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. kamerverhuur;
 • b. de bewoning van een woning door meer dan één huishouden;
 • c. prostitutie;
 • d. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO) en bedrijven die vallen in bijlage 1 onderdeel D van het Besluit omgevingsvergunning (Bor);
 • e. de opslag en verkoop van vuurwerk;
 • f. seksinrichtingen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting'.
22.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde onder 22.5.1 sub a ten behoeve van een verruiming van het maximale oppervlak dat mag worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroep tot een maximum van 100 m².