direct naar inhoud van Artikel 21 Water
Plan: Alkmaar Zuid-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00014-0305

Artikel 21 Water

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. waterlopen en waterpartijen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. oeverstroken;
 • f. scheepvaartdoeleinden;
 • g. een passantenhaven, ter plaatse van de aanduiding 'passantenhaven';
 • h. infiltratievoorzieningen;
 • i. kunstwerken;
 • j. beeldende kunst;
 • k. evenement categorie 1;
 • l. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;
 • m. een luchtbrug, ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - luchtbrug";

met de daarbij behorende:

 • n. bouwwerken.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Gebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luchtbrug', mag een luchtbrug worden gebouwd;

21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 6,00 m bedragen.
21.3 Specifieke gebruiksregels
21.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. ligplaatsen ten behoeve van woonschepen/woonarken/drijvende woningen;
 • d. prostitutie;
 • e. seksinrichtingen.