direct naar inhoud van Artikel 25 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 25 Verkeer - Verblijfsgebied

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonerven, woonstraten, pleinen;
 • b. ontsluitingswegen, bestaande uit ten hoogste 2 rijstroken;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. in- en uitritten;
 • f. bermen, taluds en groenvoorzieningen;
 • g. watergangen en - partijen en waterhuishoudkundige voorzieningen zoals duikers, dammen, aanlegsteigers, bootinlaatplaatsen en kadetrappen een en ander met in achtneming van de keur van het waterschap;
 • h. (beeldende) kunstwerken;
 • i. geluidwerende voorzieningen;
 • j. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - overbouwing' (sba-ob) een overbouwing;
 • k. bij een en ander behorende andere voorzieningen, waaronder begrepen nutsvoorzieningen.
25.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 25.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals nutsgebouwtjes en fietsenstallingen, niet zijnde verkooppunten voor motorbrandstoffen, met een maximale bruto-inhoud van ten hoogste 50 m3 en een maximale bouwhoogte van 3,5 m;
 • b. andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals geluidwerende voorzieningen, lichtmasten, wegwijzers, verkeerstekens en regelinstallaties, bovengeleidingsportalen, schakelkasten, straatmeubilair en (beeldende) kunstwerken, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
verlichtingsmasten   12m  
palen, masten, verkeerstekens en regelinstallaties, (beeldende) kunstwerken en geluidwerende voorzieningen  

10 m  
erf- en perceelsafscheidingen   2 m  
overige andere bouwwerken   4 m