direct naar inhoud van Artikel 26 Water
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 26 Water

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. watergangen en -partijen;
 • b. waterhuishouding en waterkering
 • c. waterbeheer en waterberging;
 • d. groenvoorzieningen en bermen;
 • e. onderhoudspaden, taluds en oeverbeschoeiingen;
 • f. kunstwerken en kademuren;
 • g. beheer, behoud en versterking van natuurwaarden op kademuren;
 • h. de bescherming van het waterschapsbelang, zoals de instandhouding van de waterkering en de waterhuishouding;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'brug' (br) een brug;
 • j. overbouwingen en onderdoorgangen voor het wegverkeer en langzaam verkeer;
 • k. aanlegsteigers, bootinlaatplaatsen en kadetrappen met in achtneming van de keur van het waterschap;
 • l. recreatievaart, met inachtneming vna de keur van het waterschap.
26.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 26.1, mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, zoals stuwen, gemalen, duikers en bruggen, met in achtneming van het volgende:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer mag bedragen dan 5 m;
 • b. in uitzondering op hethiervoor bepaalde onder a, mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - kunstwerk' een kunstwerk worden gebouwd met een maximale hoogte van 10 meter;
 • c. de beheerder dietn bij het beoordelen van een aanvraag te worden geraadpleegd over de voorwaarden die, gelet op het waterschapsbelang, aan de uitvoering van de bouwwerken moeten worden gesteld.