direct naar inhoud van Artikel 24 Verkeer - Spoorverkeer
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 24 Verkeer - Spoorverkeer

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Spoorverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. personen- en goederenvervoer per rail;
 • b. overbouwingen en onderdoorgangen voor het weg- en langzaamverkeer;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. in- en uitritten;
 • f. bermen, taluds en groenvoorzieningen;
 • g. watergangen -partijen;
 • h. geluidwerende voorzieningen;
 • i. bij een en ander behorende andere voorzieningen, waaronder begrepen (beeldende) kunstwerken en nutsvoorzieningen.
24.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 24.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van de bestemming, zoals nutsgebouwtjes en fietsenstallingen, niet zijnde verkooppunten voor motorbrandstoffen waarbij geldt dat:
  • 1. de oppervlakte van gebouwen voor spoorwegdoeleinden niet meer dan 50 m² mag bedragen en de hoogte (gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf) niet meer dan 3m;
  • 2. de oppervlakte van gebouwen voor nutsvoorzieningen niet meer dan 15 m² mag bedragen en de hoogte (gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf) niet meer dan 4 m.
 • b. andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals bovenleiding-, sein- en andere technische constructies en installaties, geluidwerende voorzieningen, lichtmasten, verkeerstekens en -regelinstallaties, perronkappen, straatmeubilair en (beeldende) kunstwerken, waarbij de bouwhoogte (gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf) niet meer mag bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
palen en (verlichtings)masten   10 m  
bovenleidingsconstructies   10 m  
geluidwerende voorzieningen   6,5 m  
erf- en perceelsafscheidingen   2 m  
overige andere bouwwerken   15 m