direct naar inhoud van Artikel 18 Maatschappelijk - 3
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 18 Maatschappelijk - 3

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderwijs, gezondheidszorg, religie, verenigingsleven, cultuur, bibliotheek, openbare dienstverlening en opvangvoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de de aanduiding "horeca van categorie c" (h=c), maximaal 3 voorzieningen horeca van de categorie c, ten dienste van de hoofdfunctie, te weten een koffieuitgiftepunt in de bibliotheek, een exploitatiepunt in de centrale hal/ kantine van de onderwijsvoorziening en één exploitatiepunt in het wijktheater;
 • c. ontsluitingen, in- en uitritten en parkeervoorzieningen;
 • d. tuinen en groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. bij een en ander behorende overige voorzieningen,


met dien verstande dat voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort zoals die geldt ten tijde van de aanvraag.

18.2 Bouwregels

Op en in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen en andere bouwwerken toegestaan die ten dienste staan van de bestemming.

18.2.1 Gebouwen - algemeen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de gronden binnen een bouwvlak mogen geheel worden volgebouwd, tenzij ter plaatse een bebouwingspercentage of een maximaal bebouwde oppervlakte is aangegeven; in dat geval geldt dat bebouwingspercentage of de bebouwde oppervlakte;
 • c. de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte mag niet worden overschreden;

18.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
palen en masten, zoals vlaggenmasten   15 m  
verlichtingsmasten   15 m  
luifels, beeldende kunstwerken en ander straatmeubilair   4 m  
overkappingen   3 m  
erf- en perceelsafscheidingen voor de voorgevel   1 m  
overige erf- en perceelsafscheidingen en overige andere bouwwerken   2 m  
erf- en perceelsafscheidingen voor expeditiestroken voor detailhandel   4,5 m  

18.3 Afwijken van de bouwregels

18.3.1 Gebouwen buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 18.2.1 onder a, voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, mits deze ten dienste staan van onderwijs en opvangvoorzieningen en met dien verstande dat:

 • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en/of het straat- en bebouwingsbeeld;
 • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 300 m²;
 • 3. voldaan wordt aan de eisen van de milieuwetgeving, zoals deze geldt ten tijde van vaststelling van dit plan.

18.3.2 Bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 18.2.1 onder a, voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, mits deze ten dienste staan van de bestemming en met dien verstande dat:

 • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en/of het straat- en bebouwingsbeeld;
 • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 15% vanhet bouwvlak;
 • 3. de goothoogte niet meer bedraagt dan 4 meter;
 • 4. de gebouwen plat mogen worden afgedekt of met een dakhelling kleiner dan 45°, indien de dakhelling van het hoofdgebouw groter is dan 45° mogen de bijgebouwen een dakhelling hebben overeenkomstig het hoofdgebouw.
 • 5. ter plaats van de aanduiding 'religie' geldt dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van het bouwvlak, waarbij er vanwege het bijzondere karakter van de bebouwing, een positief advies is van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de gemeentelijke monumentencommissie) .

18.3.3 Hogere erf- en perceelsafscheidingen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 18.2.2, voor het bouwen van erf- en perceelsafscheidingen voor de voorgevel tot ten hoogste 2 m, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  • 1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld.
18.4 Specifieke gebruiksregels

18.4.1 Verdeling maximum b.v.o;

Op gronden met de aanduiding 'programma - gemengd' mogen, uitsluitend daar waar de bestemming het toelaat, de volgende oppervlakten gerealiseerd worden voor het hoofdwinkelcentrum Vathorst:

 • 1. maximaal 14.000 m2 b.v.o. voor detailhandel;
 • 2. maximaal 2500 m² b.v.o. voor horeca van categorie a en/of horeca van categorie b;
 • 3. maximaal 2500 m² b.v.o. voor dienstverlening en overige commerciele voorzieningen,

met dien verstande dat binnen dit aanduidingsgebied het totale b.v.o. niet meer mag bedragen dan 18.000 m2.

18.5 Afwijken van de gebruiksregels

18.5.1 Ondergeschikte detailhandel

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.1, voor het toelaten van detailhandel die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de hoofdfunctie, die op het perceel dan wel in het gebouw wordt uitgeoefend, mits dit geen onevenredig nadelige gevolgen voor de woonomgeving heeft in de vorm van geluids-, verkeers- of parkeeroverlast.