direct naar inhoud van Artikel 17 Maatschappelijk - 2
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 17 Maatschappelijk - 2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderwijs en opvangvoorzieningen;
 • b. sociaal-culterele voorzieningen;
 • c. sportvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. horeca van de categorie c;
 • f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 • g. fietsenstallingen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. waterpartijen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. in- en uitritten;
 • l. voorzieningen voor warmte-koude-opslag,


met dien verstande dat voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort zoals die geldt ten tijde van de aanvraag.

17.2 Bouwregels

Op en in deze gronden zijn uitsluitend toegestaan gebouwen, ondergrondse bebouwing voor warmte-koude-opslag en andere bouwwerken die ten dienste staan van de bestemming.

17.2.1 Gebouwen - algemeen


Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de gronden binnen een bouwvlak mogen geheel worden volgebouwd, tenzij ter plaatse een bebouwingspercentage of een maximaal bebouwde oppervlakte is aangegeven; in dat geval geldt dat bebouwingspercentage of de bebouwde oppervlakte;
 • c. de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte mag niet niet worden overschreden;
 • d. binnen de bestemming dient minimaal 1 (onder)doorgang te worden gerealiseerd/gehandhaafd van de noordoost naar de zuidwestzijde van de bebouwing, waarbij de bebouwingsvrije ruimte een minimale hoogte heeft van 3 meter, gemeten vanaf het peil;

17.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
palen en masten, zoals vlaggenmasten   10 m  
verlichtingsmasten   10 m  
luifels en ander straatmeubilair   6 m  
overkappingen   3 m  
geluidsschermen   5 m  
erf- en perceelsafscheidingen   3 m  
overige andere bouwwerken   5 m  

17.3 Afwijken van de gebruiksregels

17.3.1 Ander soort maatschappelijke voorziening

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 voor het toelaten van (sociaal)medische voorzieningen en openbare dienstverlening, mits dit geen onevenredig nadelige gevolgen voor de woonomgeving heeft in de vorm van geluids-, verkeers- of parkeeroverlast en mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de gemeentelijke parkeernormen zoals vastgelegd in de gemeentelijke parkeernota zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag.