direct naar inhoud van Artikel 16 Maatschappelijk - 1
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 16 Maatschappelijk - 1

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderwijs, gezondheidszorg, religie, verenigingsleven en openbare dienstverlening en opvangvoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de de aanduiding " horeca van categorie c" (h=c), alsmede horeca van de categorie c;
 • c. ter plaatse van de aanduding 'sportcentrum' (spc), alsmede een sportcentrum;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'sport' (s), alsmede sportvoorzieningen (o.a. in de vorm van een skatepark).
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk uitgesloten - opvangvoorzieningen' (-sm-opv) zijn opvangvoorzieningen niet toegelaten;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' (on) uitsluitend voor onderwijs;
 • g. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - opvang en onderwijsvoorzieningen" (sm-oo) uitsluitend voor opvang- en onderwijsvoorzieningen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' (bw) uitsluitend voor een bedrijfswoning;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats (bp) alsmede voor een begraafplaats;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'religie' (re), uitsluitend voor levensbeschouwelijke en religieuze voorzieningen;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' (zoi) uitsluitend voor een instelling waar wonen en zorg worden gecombineerd;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dierenartsenpraktijk' (sm-dp) uitsluitend een dierenartsenpraktijk;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang' (sm-ko), uitsluitend voor kinderopvang;
 • n. ontsluitingen, in- en uitritten en parkeervoorzieningen;
 • o. tuinen en groenvoorzieningen;
 • p. nutsvoorzieningen;
 • q. bij een en ander behorende overige voorzieningen,

  met dien verstande dat voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort zoals die geldt ten tijde van de aanvraag.
16.2 Bouwregels

Op en in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen en andere bouwwerken toegestaan die ten dienste staan van de bestemming.

16.2.1 Gebouwen - algemeen


Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de gronden binnen een bouwvlak mogen geheel worden volgebouwd, tenzij ter plaatse een bebouwingspercentage of een maximaal bebouwde oppervlakte is aangegeven; in dat geval geldt dat bebouwingspercentage of de bebouwde oppervlakte;
 • c. wanneer op de verbeelding het aantal bouwlagen staat aangegeven, mag dit aantal bouwlagen niet worden overschreden;
 • d. wanneer op de verbeelding een goot- en/of bouwhoogte staat aangegeven, mag deze goot- en/of bouwhoogte niet worden overschreden;
16.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
palen en masten, zoals vlaggenmasten   15 m  
verlichtingsmasten   15 m  
luifels en ander straatmeubilair   4 m  
overkappingen   3 m  
beeldende kunstwerken   9 m  
skatevoorzieningen   5 m  
erf- en perceelsafscheidingen voor de voorgevel   1 m  
overige erf- en perceelsafscheidingen en overige andere bouwwerken   2 m  

16.3 Afwijken van de bouwregels

16.3.1 Vrijstaande bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 16.2.1 onder a, voor het bouwen van vrijstaande bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, mits deze ten dienste staan van de bestemming en met dien verstande dat:

 • 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en/of het straat- en bebouwingsbeeld;
 • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 15% van het bouwvlak, tenzij op de verbeelding een maximum aantal m² staat aangegeven, dan geldt dat dat aantal niet mag worden overschreden;
 • 3. de goothoogte niet meer bedraagt dan 4 meter;
 • 4. de gebouwen plat mogen worden afgedekt of met een dakhelling kleiner dan 45°, indien de dakhelling van het hoofdgebouw groter is dan 45° mogen de bijgebouwen een dakhelling hebben overeenkomstig het hoofdgebouw.
 • 5. ter plaatse van de aanduiding 'religie' geldt dat
  • a. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 50% van het bouwvlak;
  • b. er vanwege het bijzondere karakter van de bebouwing, een positief advies van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de gemeentelijke monumentencommissie) is gegeven.

16.3.2 Hogere bouwhoogte gebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 16.2.1 onder d en een bouwhoogte toestaan van maximaal 15 meter.

16.3.3 Hogere erf- en perceelsafscheidingen

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 16.2.2, onder a voor het bouwen van erf- en perceelsafscheidingen voor de voorgevel tot ten hoogste 2 m, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  • 1. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld.
16.3.4 Kerk- en/of klokkentorens

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2.1 onder d en ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'kerk en/of klokkentorens' [sba-kkt], kerk en/of klokkentorens toestaan met een maximale hoogte van 45 meter.

16.4 Afwijken van de gebruiksregels

16.4.1 Ondergeschikte detailhandel

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.1, voor het toelaten van detailhandel die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de hoofdfunctie, die op het perceel dan wel in het gebouw wordt uitgeoefend, mits dit geen onevenredig nadelige gevolgen voor de woonomgeving heeft in de vorm van geluids-, verkeers- of parkeeroverlast.

16.4.2 Ander soort maatschappelijke voorziening

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.1, voor:

 • a. het toelaten van maatschappelijke voorzieningen als genoemd in 16.1 onder a ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - opvang en onderwijsvoorzieningen" (sm-oo),
 • b. het toelaten van 'opvang- en onderwijsvoorzieningen' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dierenartsenpraktijk' (sm-dp),


mits dit geen onevenredig nadelige gevolgen voor de woonomgeving heeft in de vorm van geluids-, verkeers- of parkeeroverlast en mits wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de gemeentelijke parkeernormen zoals vastgelegd in de gemeentelijke parkeernota zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag.