direct naar inhoud van Regels
Plan: Renkum - Heelsum 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0145rh-va02

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013' met identificatienummer NL.IMRO.0274.bp0145rh-va02 van de gemeente Renkum.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 de verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het plan opgenomen digitale ruimtelijke informatie als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0274.bp0145rh-va02.

1.4 aan-huis-verbonden bedrijf:

een bedrijf, dat in of bij een woning, door een bewoner wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen van (ambachtelijke) producten, dat wil zeggen het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken, herstellen of installeren van goederen, en/of leveren van diensten en dat niet krachtens een milieuwet (zoals de wet Milieubeheer dan wel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) vergunning- of meldingplichtig is, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt, waarbij dit is toegestaan tot een maximum vloeroppervlak van 40% van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en aan- en uitbouwen (met dien verstande dat het vloeroppervlak voor het wonen in het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen minimaal 100 m² dient te bedragen), en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Dit zijn in ieder geval de volgende bedrijven: fotograaf, bloemschikker, decorateur, fietsenreparateur, goud- en zilversmid, pottenbakker, (muziek)instrumentenmaker, kaarsenmaker, lijstenmaker, loodgieter, meubelmaker, computerservice (o.a. systeembouw/analyse/hardwarebouw), traiteur, zadelmaker, koerierdienst, prothesemaker, glazenwasser, reisorganisatie (kleinschalig), reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek, radio's, tv's, horloges etc.) en een webwinkel (met zeer beperkte en ondergeschikte opslag ter plaatse). Detailhandel is bij een aan-huis-verbonden bedrijf niet toegestaan, behoudens zeer beperkte verkoop van artikelen die verband houden met de activiteiten.

1.5 aan-huis-verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep dat, in of bij een woning, door een bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt, waarbij dit is toegestaan tot een maximum vloeroppervlak van 40% van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en aan- en uitbouwen (met dien verstande dat het vloeroppervlak voor het wonen in het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen minimaal 100 m² dient te bedragen), en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, zoals een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, maatschappelijk, ontwerptechnisch, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep. Dit zijn in ieder geval de volgende beroepen: architect, advocaat, acupuncturist, beeldhouwer, belastingadviseur, fysiotherapeut, grafisch ontwerper, huisarts, hypotheekadviseur, juridisch adviseur, kunstschilder, makelaar, notaris, psycholoog, therapeut, tandarts, verloskundigenpraktijk, dierenarts (kleine huisdieren), zakelijke dienstverlening, logopedie en een internetbedrijf in het bouwen van websites en of het ontwerpen / bouwen /analyse van softwareapplicaties. Ook wordt hieronder verstaan een kapper, schoonheidssalon, hondentrimsalon, pedicure en kinderopvang (alleen in de vorm van 'gastouder') en het enkel uitoefenen van een administratie ten behoeve van een bedrijf alsmede (detail)handel via internet zonder opslag en/of verkoop aan huis. Detailhandel is bij een aan-huis-verbonden beroep niet toegestaan, behoudens zeer beperkte verkoop van artikelen die verband houden met de activiteiten.

1.6 aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.7 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.8 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.9 aanverwantschap:

aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap het gaat hierbij om de relatie tussen een persoon en de familie van zijn/haar achtgenoot of geregistreerde partner. De graad van aanverwantschap is gelijk aan de graad van bloedverwantschap van de echtgenoot of de geregistreerde partner. 1e graad aanverwantschap zijn de ouder(s) en kind(eren) van uw partner. 2e graad aanverwantschap zijn de grootouder(s), kleinkind(eren) en broer(s) en zussen) van uw partner.

1.10 afhankelijke woonruimte:

een aan- en/of uitbouw en/of bijgebouw bij een woning op één bouwperceel, waarin (een gedeelte van) de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest.

1.11 afwijking/afwijken:

een afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.12 agrarisch gebruik:

een grondgebonden gebruik dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan: aquacultuur, bollenteelt, bomenteelt /boomkwekerij en bomenteelt/boomkwekerij waarvoor spuiten met bestrijdingsmiddelen,en derhalve een hindercirkel geldt, noodzakelijk is, fruitteelt, (intensieve) kwekerij, glastuinbouw, intensieve veehouderij, paardenfokkerij, sierteelt en viskwekerij.

1.13 andere werken:

werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden.

1.14 archeologische waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden (archeologische relicten).

1.15 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.16 bebouwingspercentage:

een in de regels en/of op de verbeelding aangegeven percentage, dat het deel van het bouwvlak binnen het bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd tenzij in de regels anders is bepaald.

1.17 bed & breakfast:

het door de bewoner(s) van de bijbehorende woning bieden van een veelal kortdurend recreatief nachtverblijf in de vorm van logies en ontbijt in een deel van de woning of bijbehorend bijgebouw. Bed & breakfast is toegestaan in het hoofdgebouw en/of de aan- en uitbouwen en/of de bijgebouwen, waarbij dit is toegestaan tot een maximum vloeroppervlak van 40% van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen en aan- en uitbouwen, waarbij minimaal 60% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen de woonfunctie dient te behouden (met dien verstande dat het vloeroppervlak voor het wonen in het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen minimaal 100 m² dient te bedragen).

1.18 bedrijf:

een inrichting, instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten. Aan-huis-verbonden beroepen worden hieronder niet begrepen, aan-huis-verbonden bedrijven wel.

1.19 bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.20 bedrijfsvloeroppervlakte (bruto):

de totale vloeroppervlakte van het (de) gebouw(en) / de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf c.q. een (dienstverlenend) bedrijf, winkel of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.21 bedrijfswoning/dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk.

1.22 begane grond:

de eerste bouwlaag (niet zijnde een kelder, souterrain/onderbouw of bij aflopend hoogteverschil in het terrein ter plaatse de daaronder gelegen volledige bouwlaag), dat wil zeggen de bouwlaag ter plaatse van de hoofdtoegang).

1.23 bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning dan wel omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald.

1.24 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.25 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.26 bijgebouw:

een (niet voor bewoning bestemd) op zichzelf staand, dat wil zeggen van buiten bereikbaar via een eigen ingang, aangebouwd dan wel vrijstaand gebouw, dat niet in directe verbinding staat, via een deur of andere open verbinding, met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.27 bloedverwantschap:

bloedverwantschap geeft aan wanneer mensen familie van elkaar zijn. Mensen zijn bloedverwanten als de één een afstammeling is van de ander en zij samen minstens één gemeenschappelijke stamouder hebben. De mate van bloedverwantschap wordt uitgedrukt in graden. Bepalend daarvoor is het aantal geboorten dat nodig is voor het ontstaan van bloedverwantschap tussen twee mensen. 1e graad bloedverwanten zijn de ouder(s) en de kinderen. 2e graad bloedverwanten zijn de grootouders, de kleinkind(eren) en de broer(s) en zus(sen).

1.28 boomkwekerij:

een bedrijf gericht op het telen, kwekerij en verzorgen van bomen, heesters, struiken, planten en bloemen of tuinbouwzaden, niet zijnde een tuincentrum.

1.29 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.30 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.31 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen, waarbinnen de vloerhoogte maximaal 1.20 meter varieert, is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van souterrain/onderbouw, zolder of vliering.

1.32 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.33 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.34 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.35 bouwwerk, geen gebouw zijnde:

een overig bouwwerk, carport of een overkapping.

1.36 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.37 carport:

een overkapping bedoeld als staanplaats, stalling voor één of meerdere auto's of andere motorvoertuigen.

1.38 coffeeshop:

een gelegenheid waar handel is en/of gebruik van softdrugs plaatsvindt.

1.39 cultuurhistorische waarden:

de aan een gebied en/of bouwwerk toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat gebied of bouwwerk, zoals dat in uitdrukking komt in de beplanting, het beplantingspatroon, slotenpatroon of de architectuur. Onder cultuurhistorische waarden worden mede verstaan de archeologische waarden en monumenten.

1.40 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of een overkapping.

1.41 dakkapel:

een uitspringend dakvenster, bedoeld om de lichtinval te verbeteren en/of het woonoppervlak te vergroten, aangebracht op het hellende dakvlak en minimaal aan de onder- en bovenzijde omgeven door het betreffende dakvlak. Dakvergrotingen die in de goot staan, of zelfs daaronder, of die boven de nok uitsteken zijn dus géén dakkapellen.

1.42 dakopbouw:

een dakvergroting/-verhoging, niet zijnde een dakkapel, die of in de goot staat of zelfs daaronder en/of die boven de nok uitsteekt (doortrekken van de nok). Door de dakopbouw verandert het silhouet van het 'oorspronkelijke' dak.

1.43 detailhandel in volumineuze goederen:

detailhandel in automobielen, motorfietsen en dergelijke, boten, caravans, bouwmaterialen (bouwmarkten), grove bouwmaterialen c.q. bouwstoffen, land- en tuinbouwmachines, machinerieën ten behoeve van bedrijven, meubelen, keukens, sanitair, tapijten, tegelhandel en daarmee naar aard en activiteit gelijk te stellen bedrijven.

1.44 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Hieronder wordt begrepen een winkel.

1.45 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord worden gestaan en geholpen, zoals: uitzendbureaus, reisbureaus, wasserettes, kapsalons, schoonheidsinstituten, fotostudio's, bijkantoren van banken (waaronder geldautomaten) en van sociaal culturele instellingen, makelaarskantoor, assurantiekantoor, postagentschappen, telefoondiensten, internetdiensten, internetcafé's, snelfotoshops, ontwikkelshops, copyshops, videotheken, autorijscholen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen. Een garagebedrijf en een seksinrichting vallen hier niet onder.

1.46 erf- of terreinafscheiding:

een gebouwde voorziening van enig materiaal bedoeld om een perceel of erf, of een deel daarvan af te scheiden, zoals een (tuin)muur en een (tuin)hek. Een erf- of terreinafscheiding hoeft dus in principe niet alleen geplaatst te zijn op een perceelsgrens om als zodanig te worden opgevat. Is een afscheiding bijvoorbeeld geplaatst in het midden van een tuin dan wordt deze ook beschouwd als een erf- of terreinafscheiding. Onder een erf- of terreinafscheiding wordt verder ook verstaan een rasterwerk waarlangs beplanting groeit. Een gegroeide haagbeuk wordt daarentegen niet beschouwd als een gebouwde erf- of terreinafscheiding.

1.47 erkend archeoloog:

een door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen archeoloog die voldoet aan de door en krachtens de Monumentenwet gestelde kwalificaties en eisen (archeologische deskundige).

1.48 evenement:

een één- of meerdaagse voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een herdenkingsplechtigheid, braderie, feest, concert, theater, (muziek) voorstelling, show, bioscoopvoorstelling, bijeenkomst, tentoonstelling, (week)markt, thematische markt, snuffelmarkt, (sport)manifestaties of optocht, niet zijnde een betoging. Dit is inclusief en ten dienste van het evenement benodigde, horeca, sanitaire voorzieningen, muziek en detailhandel.

1.49 extensieve recreatie:

vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen, trimmen, paardrijden, fietsen, vissen en roeien, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte.

1.50 fysieke veiligheid:

de veiligheid (onder andere zelfredzaamheid en ramp-/incidentbestrijding en beheersing) voor zover deze afhankelijk is van fysieke factoren die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van branden, ongevallen en rampen.

1.51 garage(bedrijf):

een bedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor verkoop, waaronder uitstallen ter verkoop, en/of onderhoud en/of reparatie van motorvoertuigen (waaronder autodealers), met dien verstande dat verkoop van motorbrandstoffen is uitgezonderd.

1.52 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.53 gebruiken:

gebruiken, het doen gebruiken, in gebruik geven en het laten gebruiken.

1.54 geohydrologisch onderzoek (kennis over de bodemopbouw):

onderzoek naar grondwater en de bodemstructuur / aanwezige grondsoorten ter plaatse en 2 meter dieper dan het bouwplan en de bijbehorende werkzaamheden in de bodem reiken waarbij onderzocht dient te worden of er leemlagen/kleischotten in de bodem aanwezig zijn. Van belang is dat de bouw niet tot doorbreking of aantasting van leemlagen/kleischotten (hoe dun deze lagen eventueel ook zijn) zal leiden. Doorbreking of aantasting van deze leemlagen/kleischotten leidt namelijk tot het veranderen van de (schijn) grondwaterstand en grondwaterstromen waardoor grondwater niet meer naar de beken zal gaan maar dieper in de bodem zal infiltreren. Dit ondermijnt de ecologische kwaliteit van de beken.

1.55 groot evenement:

meerdaagse evenementen met een maximum van acht per kalenderjaar, waarvan maximaal driemaal per kalenderjaar een kermis of circus, en met een maximum van negen aaneengesloten dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen.

1.56 helihaven:

een terrein dat permanent is ingericht en uitgerust en geschikt is om te worden gebruikt door hefschroefvliegtuigen, dan wel een platform, dat is aangelegd op een bouwwerk, constructie of vaartuig en dat permanent is ingericht en uitgerust om te worden gebruikt door hefschroefvliegtuigen.

1.57 hobbymatig houden van dieren:

het houden van een beperkt aantal dieren voor hobbymatig gebruik, zonder winstoogmerk.

1.58 hogere grenswaarde:

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

1.59 hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. Een hoofdgebouw kan verschillende bouwhoogtes hebben.

1.60 horeca / horecabedrijf:

een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, zoals een (eet)café, cafetaria, lunchroom, broodjeszaak, restaurant, bistro, grillroom, afhaalzaak dan wel een combinatie van dergelijke bedrijven, het verstrekken van logies, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie (o.a. feestzaal, bruiloften en (kunst)exposities), vergader- en congresaccomodaties en conferentieoorden. Alles eventueel in combinatie met bijbehorende sport- en recreatieve voorzieningen / activiteiten en één en ander al dan niet in combinatie van een vermaaksfunctie (niet zijnde een automatenhal/amusementshal/gokhal) met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie. Onder horeca wordt niet verstaan coffeeshops, discotheken, partyboerderijen en dergelijke.

1.61 hoveniersbedrijf

een bedrijf gericht op het verlenen van diensten op het gebied van groenvorzieningen en op de aanleg en onderhouden van tuinen en parken, met inbegrip van het opkuilen van planten en boomkwekerij, en met uitzondering van boomkwekerij waarvoor spuiten met bestrijdingsmiddelen noodzakelijk is, en derhalve een (milieu)hindercirkel geldt.

1.62 kamerbewoning / kamerverhuur:

het bewonen (bijvoorbeeld via (ver)huur) van één of meer ruimtes binnen een woning, waarbij de bewoners wezenlijke voorzieningen, zoals een entree, keuken, woonkamer en/of sanitaire ruimte, gemeenschappelijk gebruiken met andere bewoners van dezelfde woning.

1.63 kantoor:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bank- en/of verzekeringswezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen en het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek/afnemers niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. Hieronder vallen ook congres- en vergaderaccommodaties. Detailhandel is niet toegestaan.

1.64 kap:

een gesloten en (gedeeltelijk) hellende bovenbeëindiging van een bouwwerk.

1.65 kas:

een gebouw waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal ten behoeve van bijvoorbeeld het kweken van vruchten, groenten, bloemen en/of planten.

1.66 keermuur:

een walmuur ter vermijding van de overstort van grond of zand en dergelijke, en/of ter voorkoming van wateroverlast.

1.67 kelder:

een doorlopend gedeelte van een gebouw, voor personen toegankelijk, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd en dat geheel onder peil is gelegen (en meestal gelegen onder de begane grond).

1.68 klein evenement:

een ééndaags evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder niet begrepen, dat niet of slechts in zeer ondergeschikte mate een commerciële doelstelling.

1.69 landschapswaarde(n):

de aan een gebied toegekende waarde(n), gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur (met inbegrip van de mens).

1.70 lessenaarsdak:

een dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak.

1.71 maatschappelijke voorzieningen - zorginstelling:

educatieve, medische, psychisch-medische, sociale, sociaal-medische, sociaalculturele, openbare dienstverlening, levensbeschouwelijke voorzieningen, zorgwoningen, zorgwoningen 2, verplegingsinrichtingen gericht op de patiëntenzorg, instellingen met een overwegend verzorgend karakter, alsook bewoning ten behoeve van patiënten en ondergeschikte overnachting door personeel, alsook ten dienste van deze voorzieningen behorende kantoorfunctie, sport en sportieve recreatie en ten dienste van deze voorzieningen ondergeschikte detailhandel, dienstverlening en horeca. Onder dergelijke voorzieningen wordt onder andere verstaan: een afkickkliniek, (kunst)atelier, creativiteitscentrum, consultatiebureau, gezondheidszorg, fysiotherapiepraktijk, huisarts, apotheek, internaten, jeugdopvang, kinder(dag)opvang, naschoolse opvang, onderwijs, sanatoria, (openbaar) speelterrein, verpleeg- of verzorgingshuis, woonzorgcentrum, welzijnsinstelling, zorgboerderij, zorginstelling en zorgwoning. Hieronder wordt niet verstaan: een asielzoekerscentrum, begraafplaats, bibliotheek, dierenasiel, dierenpension, drugsopvang, justitiële inrichting, kazerne en militaire zaken, religie (kerken), scouting, uitvaartcentrum, verenigingsleven (club- en buurthuizen).

1.72 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, medische, psychisch-medische, sociale, sociaal-medische, sociaalculturele, levensbeschouwelijke voorzieningen en openbare dienstverlening, alsook ten dienste van deze voorzieningen behorende kantoorfunctie, sport en sportieve recreatie en ten dienste van deze voorzieningen ondergeschikte detailhandel, dienstverlening en horeca. Onder dergelijke voorzieningen wordt onder andere verstaan: een bibliotheek, uitvaartcentrum, naschoolse opvang, kinder(dag)opvang, (openbaar) speelterrein, consultatiebureau, onderwijs, verenigingsleven (club- en buurthuizen), (kunst)atelier, creativiteitscentrum, gezondheidszorg, jeugdopvang, fysiotherapiepraktijk, huisarts, apotheek, welzijnsinstelling en zorginstelling. Hieronder wordt niet verstaan: een begraafplaats, dierenasiel, dierenpension, religie (kerken), scouting, zorgboerderij, asielzoekerscentrum, drugsopvang, justitiële inrichting, kazerne, militaire zaken en sanatoria.

1.73 maatvoeringsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt.

1.74 mantelzorg:

de langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt aangeboden aan een aantoonbare hulpbehoevende (zoals op fysiek en/of psychisch en/of psycho-sociaal vlak) door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.

1.75 nadere eis:

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening.

1.76 natuurwaarde(n):

de aan een gebied toegekende waarde(n), gekenmerkt door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur, zoals geologische, geomorfologische, bodemkundige en of biologische elementen.

1.77 normaal onderhoud, gebruik en beheer:

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.

1.78 nutsvoorziening:

een voorziening uitsluiten of in hoofdzaak gericht op het openbaar nut, dat wil zeggen de op het openbare net aangesloten nutsvoorziening (gas, elektriciteit, water en warmte), de telecommunicatie, het openbaar vervoer of het trein-, water- of wegverkeer, zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, duikers, bemalinginstallaties, gemaalgebouwtjes, voorziening ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

1.79 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

1.80 openbare dienstverlening:

het verlenen van diensten door of namens een overheidsinstantie ten behoeve van het algemeen belang, zoals het zorgdragen voor blijvende essentiële voorzieningen die betrekking hebben op de bescherming en handhaving van het geheel van de levens en bezittingen van inwoners in een gemeenschap. Hieronder valt onder andere de politie, brandweer en gemeente.

1.81 overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. Carports en overkappingen vallen hier niet onder.

1.82 overkapping:

een vrijstaand dan wel aangebouwd bouwwerk met een gesloten dak op het erf van een (hoofd)gebouw of een standplaats, dat strekt tot vergroting van het woongenot van het (hoofd)gebouw of de standplaats en dat minimaal twee geheel open wanden heeft en dat maximaal twee, al dan niet tot de constructie zelf behorende, wanden heeft, zoals een carport of luifel.

1.83 pand:

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.84 peil:
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – peilmeetvlak 1': 22,40 meter boven Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.);
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – peilmeetvlak 2': 22,40 meter boven Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.);
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – peilmeetvlak 3': 22,25 meter boven Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.);
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – peilmeetvlak 3': 23,00 meter boven Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.);
 • e. in andere gevallen:
  • 1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg, pad of stoep grenst (dat wil zeggen dat er geen ruimte zit tussen de hoofdtoegang en de weg, het pad of de stoep):
   • de hoogte van die weg, dat pad of die stoep ter plaatse van de hoofdtoegang, dat wil zeggen dat ter plaatse van de hoofdgebouwen in de bestemming 'Centrum - 3' de hoogte van de Dorpsstraat dan wel de Kerkstraat ter plaatse van de daargelegen (hoofd)toegang aan de Dorpsstraat of de Kerkstraat geldt, met dien verstande dat dit niet geldt voor de bijgebouwen in die bestemming;
  • 2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan een weg, pad of stoep grenst:
   • de hoogte van het afgewerkte maaiveld ter hoogte van de hoofdtoegang na voltooiing van de bouw. Bij aan- en uitbouwen geldt de hoofdtoegang van het hoofdgebouw;
  • 3. voor een bouwwerk waarbij geen sprake is van een toegang:
   • het gemiddelde afgewerkte maaiveld ter plaatse van dat bouwwerk;
  • 4. voor erfafscheidingen, terreinafscheidingen, tuinhekken, (tuin)muren en keermuren:
   • het afgewerkte terrein ter plaatse van elk gedeelte van dat bouwwerk (de voet van de erfafscheiding of terreinafscheiding enz., gemeten aan de laagste zijde);
  • 5. indien in of op het water wordt gebouwd:
   • het Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil).
1.85 praktijkruimte

een gebouw of een gedeelte daarvan dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten, waaronder aan-huis-verbonden beroepen, op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.

1.86 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.87 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, escortservice of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met een sekswinkel.

1.88 sekswinkel:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren (plegen te) worden verkocht of verhuurd.

1.89 sociale veiligheid:

de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

1.90 souterrain/onderbouw:

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer (en meestal gelegen onder de begane grond), waarvan de bovenkant boven het peil, maar overal minder dan 1,20 meter boven peil, is gelegen.

1.91 splitsing van een woongebouw:

het bouwkundig en functioneel in tweeën delen van een gebouw, zodanig dat, met handhaving van het bestaande woongedeelte van het gebouw en zonder uitbreiding, een tweede zelfstandig functionerende woning in het gebouw wordt gemaakt.

1.92 Staat van Bedrijfsactiviteiten:

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen.

1.93 straatmeubilair:

naast hetgeen hieronder wordt verstaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto het Besluit omgevingsrecht wordt hieronder voor de werking van dit bestemmingsplan mede verstaan: papier-, glas- en andere inzamelbakken, kunstwerken, speeltoestellen, alsmede abri's en kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen en (draagconstructies van) reclame.

1.94 terras:

een buiten een gebouw gelegen gebied behorende bij een horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of etenswaren verstrekt.

1.95 uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw en waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.96 verdieping:

elke bouwlaag boven de begane grond.

1.97 volkstuin:

grond waarop anders dan ten dienste van een agrarisch bedrijf op kleine schaal voedings- en siergewassen (niet zijnde bomen en struiken) worden geteeld, niet voor commerciële doeleinden, al dan niet uit recreatief oogpunt. Agrarische bedrijfsvoering (een agrarisch bedrijf), waaronder het kweken van planten, bomen en groenten (o.a. boomkwekerij) en fruit is dus niet toegestaan.

1.98 voorkeursgrenswaarde:

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

1.99 winkel:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn aard, indeling en/of inrichting kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de uitoefening van detailhandel.

1.100 woning / wooneenheid:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. Kleinschalige zorgwoningen worden als wonen beoordeeld (en vallen dus onder een 'woning') als de bewoners gezamenlijk één (met een gezinsverband vergelijkbaar) huishouden voeren, er een (behoorlijk) vaste samenstelling en structuur van de woongroep is en het wonen centraal staat en de eventuele zorg en begeleiding daaraan ondergeschikt is.

1.101 woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

1.102 zolder:

een gedeelte van een gebouw, zijnde een laag boven de begane grond en gelegen direct onder het dak, waarvan de vrije hoogte tussen de bovenkant van de vloer en het laagste punt van de onderkant van het dak (nok) minder bedraagt dan 1,50 meter.

1.103 zorgbehoevende:

degene die mantelzorg behoeft;

1.104 zorgboerderij:

een boerderij (agrarisch bedrijf) waar mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking onder begeleiding eenvoudige werkzaamheden kunnen verrichten, waarbij de agrarische producten ter verkoop kunnen worden aangeboden.

1.105 zorgverlener / mantelzorger:

degene die mantelzorg geeft/verleend.

1.106 zorgwoning:

een woning, complex van ruimten, functioneel ingericht op het bieden van zorg, bedoeld voor de huisvesting van één of meerdere huishoudens door hulpbehoevenden of het fysieke, psychische en/of sociale vlak eventueel met extra zorg en/of begeleiding, al dan niet door middel van gemeenschappelijke voorzieningen en kantoor dan wel een woonvorm waar bewoners nagenoeg zelfstandig wonen met (voorzieningen voor) verzorging en begeleiding (ook 24-uurs begeleiding). Voor dit alles geldt dat deze zorgwoning (net) niet beoordeeld kan worden als wonen, als bedoeld met een woning, en met het voeren van een nagenoeg zelfstandig huishouden. Kleinschalige zorgwoningen worden als wonen beoordeeld (en vallen dus onder een 'woning') als de bewoners gezamenlijk één (met een gezinsverband vergelijkbaar) huishouden voeren, er een (behoorlijk) vaste samenstelling en structuur van de woongroep is en het wonen centraal staat en de eventuele zorg en begeleiding daaraan ondergeschikt is.

1.107 zorgwoning 2:

zelfstandige woningen waar intensieve zorgverlening mogelijk is, waarbij de woningen geschikt zijn voor rolstoelgebruik, eventueel voorzien van domotica en/of tilliften in de slaapkamer en er is zorg op afroep of 24-uurszorg beschikbaar vanuit een verpleeg- of verzorgingshuis, woonzorgcentrum of bijvoorbeeld een dienstencentrum.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. Deze bepaling geldt ook voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.5 de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.

2.6 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.8 aanvullende regels voor de goothoogte van een bouwwerk:

bij de vaststelling van de goothoogte worden goten van ondergeschikte bouwdelen zoals dakkapellen niet meegerekend.

2.9 aanvullende regels voor de oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde:

bij de vaststelling van de oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder buitenwerkse gevelvlakken en/of scheidingsmuren wordt de verticale projectie van het gehele bouwwerk, op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk gemeten.

2.10 aanvullende regels voor de oppervlakte van een ondergronds bouwwerk:

bij de vaststelling van de oppervlakte van een gebouw die geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld / onder de grond is gelegen wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, (bovenwaarts) geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het gebouw.

2.11 aanvullende regels voor de oppervlakte en bebouwingspercentage van een ondergronds bouwwerk buiten een bovengronds bouwwerk:

bij de berekening van het bebouwingspercentage of de te bebouwen oppervlakte wordt de oppervlakte van ondergrondse bouwwerken (gebouwen) mede in aanmerking genomen, voor zover deze zijn gelegen buiten de buitenwerkse gevelvlakken van de bijbehorende bovengrondse gebouwen.

2.12 ondergrondse diepte:

vanaf het aanliggende oorspronkelijke maaiveld tot aan het diepste punt in de (onder)grond / bodem van de ingreep/bouwwerk, verticaal gemeten. In afwijking van het vorenstaande geldt ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': vanaf het ter plaatse geldende peil tot aan de bovenkant van de vloer van de parkeergarage, gelegen in de (onder)grond / bodem, verticaal gemeten.

2.13 algemene aanvullende regels voor de oppervlakte, goothoogte en bouwhoogte van een bouwwerk:

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, liftschachten, muurdammen, hemelwaterafvoeren, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, lichtkappen/-koepels, erkers, balkons, gallerijen, bordessen, trappen, traphekken, balkonhekken en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt en de overschrijding voor wat betreft balkons niet meer dan 1,5 meter bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. de uitoefening van agrarisch gebruik;
 • b. het hobbymatig houden van dieren;
 • c. extensief recreatief medegebruik;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' zijn tevens volkstuinen toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. paden;
 • f. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;

met de daarbij behorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. andere werken.
3.2 bouwregels
3.2.1 gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, behoudens een gebouw ten behoeve van schuilgelegenheid van dieren en opslag van materialen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' met een maximale bouwhoogte van 4 meter.

3.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat alleen erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan, waarbij de bouwhoogte daarvan maximaal 1,5 meter mag bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 meter mag bedragen en de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 1,5 meter mag bedragen.

3.3 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het bebossen en beplanten van gronden.

3.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van paden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • c. het vellen en rooien van houtopstanden;
 • d. het scheuren en diepploegen van grasland;
 • e. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg hebben, zoals uitdiepen of draineren.
3.4.2 uitzondering verbod

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;
 • b. het normale onderhoud en beheer betreffen dan wel noodzakelijk zijn in verband met een doelmatig gebruik van de gronden.
3.4.3 afwegingskader

De in lid 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden verleend voor zover:

 • a. de werken en/of werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun (mede) bestemming;
 • b. geen blijvende onevenredige aantasting plaatsvindt van de waarden van de gronden en/of functies die het plan beoogt te beschermen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Landschap

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. de uitoefening van agrarisch gebruik;
 • b. het hobbymatig houden van dieren;
 • c. de bescherming en verdere ontwikkeling van de landschapswaarden;
 • d. extensief recreatief medegebruik;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. paden;
 • f. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;

met de daarbij behorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. andere werken.
4.2 bouwregels
4.2.1 gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat alleen erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan, waarbij de bouwhoogte daarvan maximaal 1,5 meter mag bedragen.

4.3 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het bebossen en beplanten van gronden.

4.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van paden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • c. het vellen en rooien van houtopstanden;
 • d. het scheuren en diepploegen van grasland;
 • e. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg hebben, zoals uitdiepen of draineren.
4.4.2 uitzondering verbod

Het in lid 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;
 • b. het normale onderhoud en beheer betreffen dan wel noodzakelijk zijn in verband met een doelmatig gebruik van de gronden.
4.4.3 afwegingskader

De in lid 4.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden verleend voor zover:

 • a. de werken en/of werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun (mede) bestemming;
 • b. geen blijvende onevenredige aantasting plaatsvindt van de landschapswaarden van de gronden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 5 Bedrijf

5.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. bedrijven in de categorie 1, zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, bedrijven die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die ze veroorzaken gelijk kunnen worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 1;
 • b. ten dienste van de bedrijven ondergeschikte productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' is uitsluitend een verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg met bijbehorende detailhandel, tot maximaal 100 m² brutovloeroppervlak, en een carwash/autowasserij toegestaan ;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf en autodealer' is tevens een garagebedrijf, zijnde een auto- en/of motorfietsenreparatiebedrijf, en een autodealer / motorfietsendealer met bijbehorende verkoop van auto-en motorvoertuigen en onderdelen daarvan, toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf' is tevens een garagebedrijf, zijnde, zijnde een auto- en/of motorfietsenreparatiebedrijf, toegestaan, met bijbehorende verkoop van gerepareerde auto- en motorvoertuigen. Een auto- of motordealer is niet toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'nutsbedrijf' is uitsluitend een nutsbedrijf toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houtbewerkingsbedrijf' is tevens een houtbewerkingsbedrijf toegestaan, dat wil zeggen een bedrijf in o.a. boomverzorging, timmer- en onderhoudswerk, productie en verkoop van o.a. speeltoestellen, sauna's en tuinhuisjes en verkoop, onderhoud en keuring van bos- en tuinmachines, met de bijbehorende productiegerichte detailhandel, zoals veiligheidskleding en gereedschappen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'bouwbedrijf' is tevens een aannemersbedrijf / bouwbedrijf toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - wasserij' is tevens een wasserij /stomerij toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast' is tevens een bed & breakfast toegestaan;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machinefabriek' is tevens een machinefabriek toegestaan. Hieronder wordt onder andere verstaan een metaalverwerkingsbedrijf met name ferro als non-ferro halffabrikaten;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houthandel' is tevens een houthandel toegestaan, dat wil zeggen een (groot)handel in onder andere hout- en plaatmaterialen en fabrikaten;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vuurwerk' is tevens opslag van vuurwerk en verkoop van vuurwerk toegestaan;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is tevens detailhandel en een fietsenwinkel (reparatie en verkoop) toegestaan;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' zijn tevens een bouwbedrijf, aannemersbedrijf, installatiebedrijf en loodgieter toegestaan;
 • p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machineverhuur' is tevens een bedrijf in verhuur, onderhoud en verkoop van bos-, park- en parkmachines en aanverwante tuin- en bosonderhoudsartikelen toegestaan;
 • q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw' is tevens een bedrijfsverzamelgebouw toegestaan met daarin een loodgieter, kantoren en (kunst)atelier;
 • r. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier' is tevens een hovenier toegestaan;
 • s. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - molenbedrijf' is tevens een molenbedrijf en/of een toeristisch-recreatieve molen toegestaan met bijbehorende detailhandel, zoals voedings en genotsmiddelen (o.a. meel en brood);
 • t. ter plaatse van de aanduiding'specifieke vorm van bedrijf - dierenspeciaalzaak en meelhandel' is tevens een dierenspeciaalzaak en een meelhandel toegestaan;
 • u. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is uitsluitend één bedrijfswoning toegestaan;
 • v. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfswoning 2' zijn uitsluitend op de verdieping(en) maximaal twee bedrijfswoningen toegestaan.
 • w. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfswoning 1' is uitsluitend op de verdieping(en) maximaal één bedrijfswoning toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • x. kantoorfunctie;
 • y. wegen en paden;
 • z. parkeervoorzieningen;
 • aa. groenvoorzieningen;
 • ab. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • ac. tuinen, erven en terreinen;
 • ad. nutsvoorzieningen;
 • ae. gebouwen;
 • af. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • ag. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • ah. andere werken.
5.2 bouwregels
5.2.1 gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd tenzij op de verbeelding de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven, dan geldt dat aangegeven maximum bebouwingspercentage;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
5.2.2 gebouwen, bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor zover de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning', met een maximum van één bedrijfswoning per aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd met een bedrijfswoning en bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen;
 • d. de goothoogte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning en de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
5.2.3 bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak bij en ten behoeve van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend bij vrijstaande / niet inpandige bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning gebouwd;
 • c. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bedrijfswoning buiten het bouwvlak maximaal 50 m² bedragen;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen of overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen of overkappingen mag maximaal 5 meter bedragen.
5.2.4 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw maximaal 1 meter mag bedragen, waarbij dit niet geldt ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
  • 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van overige bouwwerken bij en ten behoeve van een bedrijfswoning maximaal 3 meter mag bedragen, en met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' binnen de aanduidingen 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is een overkapping toegestaan met een maximale bouwhoogte van 6 meter;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' is een overkapping toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter.
5.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
5.4 afwijken van de bouwregels
5.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 5.2.4 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.
5.4.2 afwegingskader

De in lid 5.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
5.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel en prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

5.6 afwijken van de gebruiksregels
5.6.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning, mits het geen geluidzoneringsplichtige inrichting betreft, afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met de categorie 1' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf dat niet is opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 1;
 • b. het bepaalde in lid 5.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met de categorie 1' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf dat vermeld is in categorie 2 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 1 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
 • c. het bepaalde in lid 5.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijven tot en met de categorie 1' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf dat niet vermeld is in categorie 2 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', maar wel voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het zou kunnen veroorzaken voor de omgeving gelijk gesteld kan worden aan een bedrijf in categorie 2, mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 1 dan wel dat het niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
5.6.2 afwegingskader

De in lid 5.6.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.

Artikel 6 Bedrijf - Hovenier

6.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Hovenier' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. een hoveniersbedrijf;
 • b. opslag ten behoeve van het hoveniersbedrijf;
 • c. inpandig opkweken van plantmateriaal;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is uitsluitend een bedrijfswoning toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is tevens opslag van, aan een hoveniersbedrijf toe te rekenen, groenafvalstoffen en primaire bouwstoffen toegestaan, welk opslag met bijbehorende verhardingen een aaneengesloten oppervlakte van maximaal 400 m² mag bedragen;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;

met de daarbij behorende:

 • g. tuinen, erven en terreinen;
 • h. gebouwen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • j. andere werken.

De activiteiten ter plaatse mogen geen grotere hinder opleveren dan overeenkomstig categorie 1 (hinderafstand 10 meter) uit de bijlage 1 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'.

6.2 bouwregels
6.2.1 gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd tenzij op de verbeelding de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven, dan geldt dat aangegeven maximum bebouwingspercentage;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
6.2.2 gebouwen, bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor zover de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning', met een maximum van één bedrijfswoning per aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. een bouwvlak binnen de aanduiding 'bedrijfswoning' mag voor 100% worden bebouwd met een bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen;
 • d. de goothoogte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen binnen de aanduiding 'bedrijfswoning' bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning en de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bedraagt binnen de aanduiding 'bedrijfswoning' maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
6.2.3 bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen buiten de aanduiding 'bedrijfswoning' bij en ten behoeve van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bedrijfswoning buiten de aanduiding 'bedrijfswoning' maximaal 50 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen of overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen of overkappingen mag maximaal 5 meter bedragen.
6.2.4 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren waarvan de bouwhoogte binnen het bouwvlak maximaal 2 meter mag bedragen en buiten het bouwvlak maximaal 1,5 meter mag bedragen.

6.3 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen:

 • a. detailhandel anders dan ondergeschikte huisverkoop van ter plaatse gekweekte planten;
 • b. boomkwekerij en opkuilen van planten waarvoor spuiten met gewasbeschermingsmiddelen, en derhalve een (milieu)hindercirkel, noodzakelijk is;
 • c. het gebruik van bestrijdingsmiddelen waarvoor een (milieu)hindercirkel of een (milieu)hinderafstand geldt;
 • d. een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen;
 • e. het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 7 Bedrijf - Nutsvoorziening

7.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. andere werken.
7.2 bouwregels
7.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
7.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen.

7.3 afwijken van de bouwregels
7.3.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 7.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 7.2.2 en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.
7.3.2 afwegingskader

De in lid 7.3.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
7.4 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel en prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen.

Artikel 8 Bedrijventerrein

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' zijn (dienstverlenende) bedrijven toegestaan van categorie 1 en 2 zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, bedrijven die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die ze veroorzaken gelijk kunnen worden gesteld met een bedrijf genoemd tot en met categorie 2. Bij al deze bedrijven geldt dat geluidzoneringsplichtige bedrijven en inrichtingen niet zijn toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' zijn (dienstverlenende) bedrijven toegestaan van categorie 1, 2 en 3.1 zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, bedrijven die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die ze veroorzaken gelijk kunnen worden gesteld met een bedrijf genoemd tot en met categorie 3.1. Bij al deze bedrijven geldt dat geluidzoneringsplichtige bedrijven en inrichtingen niet zijn toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' zijn (dienstverlenende) bedrijven toegestaan van categorie 1, 2 en 3.2 zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, bedrijven die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die ze veroorzaken gelijk kunnen worden gesteld met een bedrijf genoemd tot en met categorie 3.2. Bij al deze bedrijven geldt dat geluidzoneringsplichtige bedrijven en inrichtingen niet zijn toegestaan;
 • d. kantoren;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is tevens detailhandel in de vorm van een 'doe-het-zelf zaak / bouwmarkt' toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' is tevens een geluidscherm / muur met een maximale bouwhoogte van 4 meter toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' zijn tevens dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen en maatschappelijke voorzieningen toegestaan, zij het dat uitsluitend medische (niet zijnde een ziekenhuis), psychisch-medisch, sociaal-medische voorzieningen zoals gezondheidszorg, gezondheidcentrum, fysiotherapiepraktijk, huisarts, therapeuten en dergelijke zijn toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf' is tevens een garagebedrijf, zijnde, zijnde een auto- en/of motorfietsenreparatiebedrijf, toegestaan, met bijbehorende verkoop van gerepareerde auto- en motorvoertuigen. Een auto- of motordealer is niet toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'welzijnsinstelling' is tevens een welzijnsinstelling toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding groothandel' is tevens een groothandel in metalen toegestaan, dat wil zeggen een bedrijf in in- en verkoop van metalen en metaalrecycling;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -schildersbedrijf' is tevens een schildersbedrijf toegestaan;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - afval en containerbedrijf' is tevens een afval- en containerbedrijf, te weten uitsluitend in het overslaan en sorteren van afvalstoffen, toegestaan, met dien verstande dat buitenopslag (niet gelegen in containers) niet is toegestaan;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machinefabriek 1' is tevens een machinefabriek toegestaan;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens één bedrijfswoning toegestaan;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2 bedrijfswoningen' zijn tevens twee bedrijfswoningen toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • p. kantoorfunctie;
 • q. wegen en paden;
 • r. parkeervoorzieningen;
 • s. groenvoorzieningen;
 • t. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • u. tuinen, erven en terreinen;
 • v. nutsvoorzieningen;
 • w. gebouwen;
 • x. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • y. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • z. andere werken.
8.2 bouwregels
8.2.1 gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen, gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd tenzij op de verbeelding de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven, dan geldt dat aangegeven maximum bebouwingspercentage;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
8.2.2 gebouwen, bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', met een maximum van één bedrijfswoning per aanduidingsvlak;
 • b. een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de inhoud van een inpandige bedrijfswoning mag maximaal 450 m³ bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
8.2.3 bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij en ten behoeve van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend bij vrijstaande / niet inpandige bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bedrijfswoning maximaal 50 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 5 meter bedragen.
8.2.4 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van de gebouwen maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van overige bouwwerken bij en ten behoeve van een bedrijfswoning maximaal 3 meter mag bedragen;
8.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
8.4 afwijken van de bouwregels
8.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 8.2.1 onder c en toestaan dat de maximale bouwhoogte van gebouwen maximaal 9 meter wordt verhoogt tot maximaal 9 meter mag bedragen;
 • b. het bepaalde in lid 8.2.4 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren ook vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van de gebouwen maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 8.2.4 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet ten behoeve van een bedrijfswoning, maximaal 8 meter mag bedragen.
8.4.2 afwegingskader

De in lid 8.4.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
8.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel en prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

8.6 afwijken van de gebruiksregels
8.6.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning, mits het geen geluidzoneringsplichtige inrichting betreft, afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 8.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 2' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf tot en met categorie 2 dat niet vermeld is in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf tot en met categorie 2 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
 • b. het bepaalde in lid 8.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 2' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf dat vermeld is in categorie 3.1 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 2 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
 • c. het bepaalde in lid 8.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 2' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf van categorie 3.1 dat niet vermeld is in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 2 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
 • d. het bepaalde in lid 8.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 3.1' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf van categorie 3.1 dat niet vermeld is in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 3.1 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
 • e. het bepaalde in lid 8.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 3.1' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf dat vermeld is in categorie 3.2 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 3.1 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
 • f. het bepaalde in lid 8.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 3.1' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf van categorie 3.2 dat niet vermeld is in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 3.1 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving;
 • g. het bepaalde in lid 8.1 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met de categorie 3.2' voor het toestaan van een (dienstverlenend) bedrijf van categorie 3.2 dat niet vermeld is in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits het bedrijf voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt voor de omgeving gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorie 3.2 dan wel dat het bedrijf niet een onevenredige verhoging geeft van de milieuhinder voor de omgeving.
8.6.2 afwegingskader

De in lid 8.6.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.

Artikel 9 Bos

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. bos;
 • b. het behoud en herstel en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen ecologische, natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden en morfologie;
 • c. de instandhouding, herstel en/of ontwikkeling van de aldaar voorkomende waterlopen, watergangen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. niet beboste gedeeltes van de gronden;
 • e. halfverharde en onverharde (wandel)paden;
 • f. extensieve recreatie;

met de daarbij behorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. andere werken.
9.2 bouwregels
9.2.1 gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

9.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 2 mag meter bedragen, met dien verstande dat voor terreinafscheidingen, terreinomheiningen, erfafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren de bouwhoogte maximaal 1 meter mag bedragen.

9.3 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.2 en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 5 meter, indien en voor zover dit ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van deze gronden of de extensieve recreatie wenselijk of noodzakelijk is. Een en ander voor zover deze geen belemmeringen vormen voor de in het plangebied levende flora en fauna, door de bouw de aanwezige ecologische, natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden en de morfologie niet onevenredig worden geschaad en er geen significante aantasting plaatsvindt van de natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze wet(ten).

9.4 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken en het gebruik van niet als bouwwerk aan te merken vormen van opslag (zoals mestbassins) voor meststoffen, gebruik van bestrijdingsmiddelen en als stort- en of opslagplaats voor grond en afval.

9.5 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
9.5.1 verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende op en/of in deze gronden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren, ontginnen en/of diepploegen van gronden;
 • c. het aanleggen van boven- en ondergrondse leidingen (zoals transport-, energie, en telecommunicatieleidingen) en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • d. het graven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, sloten, greppels en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
 • e. het vellen en rooien van bomen, hakhout, houtgewas en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging daarvan tot gevolg hebben of kunnen hebben. Indien hiervoor reeds een omgevingsvergunning voor het kappen of een vergunning in het kader van de Boswet voor is verleend is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden niet nodig.
9.5.2 uitzondering verbod

Het in lid 9.5.1 genoemde verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden welke:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden van dit plan en mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
 • b. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen.
9.5.3 afwegingskader

De in lid 9.5.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan alleen worden verleend indien:

 • a. het werk, geen bouwwerk zijnde, en/of de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun (mede) bestemming;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de ecologische, natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische waarden van de gronden, dan wel wanneer een verbetering, herstel of ontwikkeling hiervan plaatsvindt;
 • c. geen significante aantasting plaatsvindt van natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze wet(ten);

en hieraan door het stellen van regels/voorwaarden niet of niet voldoende aan tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 10 Centrum - 2

10.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. detailhandel, op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen;
 • b. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen;
 • c. horeca, op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen;
 • d. woonhuizen op de verdiepingen;

met de daarbij behorende:

 • e. wegen en paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals

duikers;

 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. terrassen;
 • m. gebouwen;
 • n. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • p. reclame- en kunstuitingen;
 • q. andere werken.
10.2 bouwregels
10.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
10.2.2 bijgebouwen bij woningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak bij en ten behoeve van woonhuizen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de hoofdgebouw gebouwd;
 • b. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bouwperceel buiten het bouwvlak maximaal 50 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 5 meter bedragen.
10.2.3 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 40% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van luchtbehandelingskasten en dergelijke op de gebouwen en ten behoeve van de 'Centrum - 2'-functies mag, gerekend vanaf het dak van de gebouwen, maximaal 1,5 meter bedragen.
10.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
10.4 afwijken van de bouwregels
10.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 10.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 10.2.3 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 10.2.3 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 meter mag bedragen.
10.4.2 afwegingskader

De in lid 10.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
10.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 11 Centrum - 3

11.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 3' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. detailhandel, op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen;
 • b. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen;
 • c. horeca, op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen;
 • d. (kunst)atelier en kunstverkoop, op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen;
 • e. woonhuizen op de verdiepingen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'wonen is tevens maximaal één woning toegestaan. De woning is toegestaan op de begane grond en/of de verdiepingen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'kantoren' zijn tevens kantoren toegestaan op de begane grond en op de verdiepingen en dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen op de verdiepingen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - vuurwerk' is tevens opslag van vuurwerk en verkoop van vuurwerk toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • i. wegen en paden;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals

duikers;

 • n. tuinen, erven en terreinen;
 • o. nutsvoorzieningen;
 • p. terrassen;
 • q. gebouwen;
 • r. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • s. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • t. reclame- en kunstuitingen;
 • u. andere werken.
11.2 bouwregels
11.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
11.2.2 bijgebouwen bij woningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak bij en ten behoeve van woonhuizen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de hoofdgebouw gebouwd;
 • b. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bouwperceel buiten het bouwvlak maximaal 50 m² bedragen;
 • c. de goothoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 5 meter bedragen.
11.2.3 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 40% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van luchtbehandelingskasten en dergelijke op de gebouwen en ten behoeve van de 'Centrum - 3'-functies mag, gerekend vanaf het dak van de gebouwen, maximaal 1,5 meter bedragen.
11.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
11.4 afwijken van de bouwregels
11.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 11.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 11.2.3 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 11.2.3 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 meter mag bedragen.
11.4.2 afwegingskader

De in lid 11.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
11.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

11.6 afwijken van de gebruiksregels
11.6.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.1 en toestaan dat op de begane grond en de daaronder gelegen bouwlagen tevens maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan, met uitzondering van levensbeschouwelijke voorzieningen, uitvaartcentrum, (openbaar) speelterrein, onderwijs, verenigingsleven (club- en buurthuizen), en jeugdopvang.

11.6.2 afwegingskader

De in lid 11.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.

Artikel 12 Centrum - 4

12.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 4' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. detailhandel, op de begane grond;
 • b. horeca, op de begane grond;
 • c. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen, op de begane grond;
 • d. woonhuizen, op de verdiepingen;
 • e. maatschappelijke voorzieningen (uitsluitend op de begane grond), met uitzondering van levensbeschouwelijke voorzieningen, uitvaartcentrum, (openbaar) speelterrein, onderwijs, verenigingsleven (club- en buurthuizen) en jeugdopvang;

met de daarbij behorende:

 • f. wegen en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals

duikers;

 • k. tuinen, erven en terreinen;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. terrassen;
 • n. gebouwen;
 • o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • p. reclame- en kunstuitingen;
 • q. andere werken.
12.2 bouwregels
12.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
12.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen;
 • b. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 40% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen;
 • e. de bouwhoogte van luchtbehandelingskasten en dergelijke op de gebouwen en ten behoeve van de 'Centrum - 4'-functies mag, gerekend vanaf het dak van de gebouwen, maximaal 1,5 meter bedragen.
12.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
12.4 afwijken van de bouwregels
12.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 12.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 12.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 12.2.2 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 meter mag bedragen.
12.4.2 afwegingskader

De in lid 12.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
12.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 13 Centrum - 5

13.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 5' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen (maar niet op de verdiepingen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld');
 • b. horeca (maar niet op de verdiepingen ter plaatse van de aanduidingen 'kantoren' en 'gestapeld');
 • c. (kunst)atelier en kunstverkoop (maar niet op de verdiepingen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld');
 • d. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van levensbeschouwelijke voorzieningen, uitvaartcentrum, (openbaar) speelterrein, onderwijs, verenigingsleven (club- en buurthuizen) en jeugdopvang. (Maatschappelijke functies zijn niet toegestaan op de verdiepingen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld');
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn op de verdiepingen uitsluitend woonhuizen en dus geen andere functies toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' zijn op de verdiepingen uitsluitend de volgende functies toegestaan: kantoren, dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen en maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van levensbeschouwelijke voorzieningen, uitvaartcentrum, (openbaar) speelterrein, onderwijs, verenigingsleven (club- en buurthuizen) en jeugdopvang;

met de daarbij behorende:

 • g. wegen en paden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals

duikers;

 • l. tuinen, erven en terreinen;
 • m. nutsvoorzieningen;
 • n. terrassen;
 • o. gebouwen;
 • p. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • r. reclame- en kunstuitingen;
 • s. andere werken.
13.2 bouwregels
13.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
13.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen;
 • b. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 40% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen;
 • e. de bouwhoogte van luchtbehandelingskasten en dergelijke op de gebouwen en ten behoeve van de 'Centrum - 5'-functies mag, gerekend vanaf het dak van de gebouwen, maximaal 1,5 meter bedragen.
13.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
13.4 afwijken van de bouwregels
13.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 13.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 13.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 13.2.2 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 meter mag bedragen.
13.4.2 afwegingskader

De in lid 13.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
13.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 14 Gemengd

14.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. kantoren;
 • b. dienstverlenende bedrijven en/of instellingen;
 • c. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat functies zoals een bibliotheek, uitvaartcentrum, naschoolse opvang, kinder(dag)opvang, onderwijs, verenigingsleven (club- en buurthuizen) niet zijn toegestaan;
 • d. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;

met de daarbij behorende:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • j. wegen en paden;
 • k. tuinen, erven en terreinen;
 • l. gebouwen;
 • m. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • o. andere werken.
14.2 bouwregels
14.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
14.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen;
 • b. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen.
14.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
14.4 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 14.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak worden het gebouwd met een maximale bouwhoogte van maximaal 4 meter en met totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 14.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 14.2.2 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.
14.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

14.6 afwijken van de gebruiksregels
14.6.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 voor de vestiging van een kringloopwinkel.

14.6.2 afwegingskader

De in lid 14.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.

Hierbij dient parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden en dient het niet een zodanige verkeersaantrekkende activiteit te betreffen die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.

Artikel 15 Groen

15.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. parken en plantsoenen;
 • d. voet-, ruiter- en rijwielpaden;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - regenwaterbassin' is tevens een regenwaterbassing, bergbassin, bergingsvijver, regenwateropvangbekken /wadi toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' zijn tevens (gebouwde) speelvoorzieningen toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - muziekkoepel' is tevens een muziekkoepel / muziekluifel, met bijbehorende spel, ontspanning en vermaak en daarmee het ten gehore brengen van muziek en en uitvoeren van theater toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' is tevens een ijsbaan toegestaan;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' zijn tevens volkstuinen toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

 • l. bos;
 • m. verhardingen;
 • n. delen van wegen;
 • o. uitritten;
 • p. ingangen voor (ondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • q. parkeervoorzieningen;
 • r. straatmeubilair;
 • s. kleine evenementen;

met de daarbij behorende:

 • t. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • u. andere werken.
15.2 bouwregels
15.2.1 gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - muziekkoepel' een gebouw en/of overkapping is toegestaan waarbij de bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte bedraagt;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' een gebouw is toegestaan ten behoeve van speelvoorzieningen met een maximale goothoogte van 3,5 meter, een maximale bouwhoogte van 5 meter en een maximale oppervlakte van 30 m².
15.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen maximaal 6 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een overkapping binnen het aangegeven bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - muziekkoepel' maximaal 6 meter mag bedragen;
 • c. carports en overkappingen ten behoeve van het stallen van auto's niet zijn toegestaan;
 • d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 meter mag bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' de bouwhoogte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, (waaronder speeltoestellen) maximaal 1,5 meter mag bedragen.
15.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.
15.4 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.2.2 en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 meter mag bedragen.

15.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van gebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

15.6 afwijken van de gebruiksregels
15.6.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.1 en toestaan dat delen van deze gronden, welke aansluiten bij woningen, gebruikt mogen worden als tuin, met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een bouwhoogte van maximaal 1 meter, voor die woningen.

15.6.2 afwegingskader

De in lid 15.6.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de karakteristieke groenstructuur of –groenelementen;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de woonsituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.

Artikel 16 Groen - Park

16.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Park' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. parken en plantsoenen;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. bos;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • g. voet-, ruiter- en rijwielpaden;
 • h. straatmeubilair;
 • i. delen van parkeervoorzieningen, met dien verstande dat delen van de parkeervoorzieningen en/of wegen slechts maximaal twee meter buiten de bestemming 'Verkeer' in de aansluitende bestemming 'Groen - Park' zijn toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn tevens bijgebouwen toegestaan;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' zijn tevens overkappingen toegestaan;
 • l. ter plaatse van de de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' zijn bijgebouwen toegestaan;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' is tevens een kinderboerderij toegestaan;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'tuin' is tevens een tuin toegestaan en zijn de onderdelen genoemd bij lid 16.1, onder e., g., h. en i. niet toegestaan;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' zijn tevens kleine evenementen en grote evenementen toegestaan, met dien verstande dat maximaal één keer per kalenderjaar een circus of een kermis is toegestaan;
 • p. met de daarbij behorende:
 • q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • r. andere werken.
16.2 bouwregels
16.2.1 gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan met een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van 6 meter;
 • b. ter plaatse van de de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' zijn bijgebouwen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter;
 • c. ter plaatse van het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' gebouwen en overkappingen zijn toegestaan met een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van 6 meter.
16.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen maximaal 6 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde erf- en terreinafscheidingen,ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' maximaal 6 meter mag bedragen;
 • c. carports en overkappingen ten behoeve van het stallen van auto's niet zijn toegestaan;
 • d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 meter mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' maximaal 2 meter mag bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-overkapping' zijn overkappingen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4 meter.
16.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld.
16.4 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 16.2.2, aanhef, en 16.2.1, aanhef, en toestaan dat, voor zover de gronden zijn aangeduid als 'specifieke vorm van groen - landgoed 1', niet voor bewoning bestemde bouwwerken, die behoren bij een landgoed, zoals een koetshuis, prieel, orangerie, opslagruimten en dierenverblijven, zijn toegestaan met dien verstande dat de maximale oppervlakte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 550 m² mag bedragen met een maximale goothoogte van 3 meter en een maximale bouwhoogte van 6 meter, tenzij anders aangeduid in de verbeelding;
 • b. het bepaalde in lid 16.2.2, aanhef, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 16.2.2, onder d, en toestaan dat, voor zover de gronden zijn aangeduid als 'specifieke vorm van groen - landgoed 1', de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren (al dan niet bij elkaar opgeteld) maximaal 2 meter mag bedragen, waarbij de bouwhoogte van keermuren maximaal 1,20 meter mag bedragen;
16.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van gebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

16.6 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.6.1 verbod
 • a. Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuin' is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op en/of in deze gronden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
  • 2. het afgraven, ophogen of egaliseren, ontginnen en/of diepploegen van gronden;
  • 3. het aanleggen van boven- en ondergrondse leidingen (zoals transport-, energie, en telecommunicatieleidingen) en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
  • 4. het vellen en rooien van bomen, hakhout, houtgewas en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging daarvan tot gevolg hebben of kunnen hebben. Indien hiervoor reeds een omgevingsvergunning voor het kappen of een vergunning in het kader van de Boswet voor is verleend is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden niet nodig.
 • b. Uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van groen - landgoed 1' en 'specifieke vorm van groen - landgoed 2' is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op en/of in deze gronden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
  • 2. het aanbrengen, vellen en/of rooien van bomen;
  • 3. het wijzigen van watergangen;
  • 4. het ophogen en afgraven van gronden met meer dan 0,50 meter.
16.6.2 uitzondering verbod
 • a. Het in lid 16.6.1, onder a, genoemde verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden welke:
  • 1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden van dit plan en mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
  • 2. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen.
 • b. Het in lid 16.6.1, onder b, genoemde verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden, zijnde:
  • 1. het normale onderhoud, gebruik en beheer;
  • 2. het rooien of vellen van bestaand houtgewas in het kader van normale verzorging en onderhoud;
  • 3. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis aanbrengen van gesloten verhardingen.
16.6.3 afwegingskader
 • a. De in lid 16.6.1, onder a, genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag en kan alleen worden verleend indien:
  • 1. het werk, geen bouwwerk zijnde, en/of de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun (mede) bestemming;
  • 2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de ecologische, natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische waarden van de gronden, dan wel wanneer een verbetering, herstel of ontwikkeling hiervan plaatsvindt;
  • 3. geen significante aantasting plaatsvindt van natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze wet(ten);

en hieraan door het stellen van regels/voorwaarden niet of niet voldoende aan tegemoet kan worden gekomen.

 • b. De in lid 16.6.1, onder b, genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag en kan alleen worden verleend indien hierdoor de ter plaatse voorkomende cultuurhistorische waarden van het landgoed en/of de buitenplaats en hun samenhang (ensemble) worden verbeterd, hersteld en/of beschermd, welke waarden bestaan uit:
  • 1. de paden-, lanen- en groenstuctuur;
  • 2. cultuurhistorische waardevolle gebouwen, zoals landhuizen en bijbehorende gebouwen als koetshuizen;
  • 3. waterpartijen, tuinen, parken, bossen en openterreinen met eventueel het houden van graasdieren;
  • 4. bijzondere landschappelijke elementen.

Artikel 17 Horeca

17.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. horecabedrijven;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens één bedrijfswoning toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • g. tuinen, erven en terreinen;
 • h. terrassen;
 • i. bos;
 • j. sportvoorzieningen;
 • k. kunstwerken;
 • l. gebouwen;
 • m. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • o. andere werken.
17.2 bouwregels
17.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is maximaal één bedrijfswoning toegestaan;
 • d. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • e. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
17.2.2 bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak bij en ten behoeve van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend bij vrijstaande / niet inpandige bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning gebouwd;
 • c. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bedrijfswoning buiten het bouwvlak maximaal 50 m² bedragen;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen of overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen of overkappingen mag maximaal 5 meter bedragen.
17.2.3 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen;
 • b. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen.
17.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
17.4 afwijken van de bouwregels
17.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 17.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 17.2.3 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 17.2.3 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.
17.4.2 afwegingskader

De in lid 17.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
17.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 18 Kantoor

18.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. kantoren;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' is tevens een bedrijf in de categorie 1, zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, een bedrijf die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 1 toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. gebouwen;
 • k. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • m. andere werken.
18.2 bouwregels
18.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
18.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen;
 • b. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen.
18.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
18.4 afwijken van de bouwregels
18.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 18.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 18.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 18.2.2 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.
18.4.2 afwegingskader

De in lid 18.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
18.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 19 Maatschappelijk

19.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. cultuur en ontspanning, alleen in de vorm van: museum, (muziek)theater, muziekschool, creativiteitscentrum en kunst;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'sport' zijn tevens sportvoorzieningen toegestaan, waaronder een sporthal en sportverenigingen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'religie' zijn tevens religieuze en levensbeschouwelijke voorzieningen (zoals kerken) toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dierenarts' is tevens een dierenartsenpraktijk toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens een bedrijfswoning toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' is uitsluitend een begraafplaats toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'kinderdagverblijf' is tevens een kinderdagverblijf en/of een buitenschoolse opvang toegestaan. Een woning is hier niet toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' zijn tevens kantoren, dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen en bedrijven in de categorie 1, zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, bedrijven die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 1, toegestaan;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning' zijn tevens een fanfare, harmonie en dergelijke, muziekschool, muziektheater, dansschool, theater, creativiteitscentrum en kunst toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • k. wegen en paden;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. speelvoorzieningen;
 • o. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • p. tuinen, erven en terreinen;
 • q. nutsvoorzieningen;
 • r. gebouwen;
 • s. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • t. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • u. andere werken.
19.2 bouwregels
19.2.1 gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' waar het aangegeven bebouwingspercentage als maximum geldt;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'religie' maximaal één kerk- / klokkentoren en dergelijke is toegestaan tot een maximale bouwhoogte van 1,5 maal de ter plaatse geldende maximale bouwhoogte.
19.2.2 gebouwen, bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor zover de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning', met een maximum van één bedrijfswoning per aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd met een bedrijfswoning en bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen;
 • d. de goothoogte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning en de bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
19.2.3 bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak bij en ten behoeve van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend bij vrijstaande / niet inpandige bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning gebouwd;
 • c. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bedrijfswoning buiten het bouwvlak maximaal 50 m² bedragen;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen of overkappingen mag maximaal 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen of overkappingen mag maximaal 5 meter bedragen.
19.2.4 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van overige bouwwerken bij en ten behoeve van een bedrijfswoning maximaal 3 meter mag bedragen, en met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen; binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter bedragen.
19.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
19.4 afwijken van de bouwregels
19.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 19.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 19.2.4 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 19.2.4 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.
19.4.2 afwegingskader

De in lid 19.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
19.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 20 Maatschappelijk - Zorginstelling

20.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Zorginstelling' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. maatschappelijke voorzieningen - zorginstelling, met uitzondering van levensbeschouwelijke voorzieningen en een afkickkliniek, internaat, jeugdopvang, sanatorium en een zorgboerderij;
 • b. cultuur en ontspanning, alleen in de vorm van: museum, (muziek)theater, muziekschool, creativiteitscentrum en kunst;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' zijn woonhuizen met garageboxen en bergingen toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' zijn tevens overkappingen toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk':
  • 1. is detailhandel en horeca op de begane grond toegestaan;
  • 2. is wonen op de verdiepingen toegestaan;
  • 3. zijn de volgende voorzieningen die vallen onder 'maatschappelijke voorzieningen -zorginstelling' niet toegestaan: educatie, levensbeschouwelijke voorzieningen,een afkickkliniek, consultatiebureau, internaten, jeugdopvang, kinder(dag)opvang, naschoolse opvang, onderwijs, sanatoria, (openbaar) speelterrein en een zorgboerderij;

met de daarbij behorende:

 • f. wegen en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • k. tuinen, erven en terreinen;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. gebouwen;
 • n. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • p. andere werken.
20.2 bouwregels
20.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' waar het aangegeven bebouwingspercentage als maximum geldt;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
20.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak mag bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-overkapping' zijn overkappingen toegestaan met een maximale goot- en bouwhoogte van 3,5 meter.
20.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
20.4 afwijken van de bouwregels
20.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 20.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen worden gebouwd buiten het bouwvlak met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter en een totale maximale oppervlakte van 25 m²;
 • b. het bepaalde in lid 20.2.2 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren maximaal 2 meter mag bedragen;
 • c. het bepaalde in lid 20.2.2 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.
20.4.2 afwegingskader

De in lid 20.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
20.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 21 Natuur

21.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. het behoud en herstel en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen natuur- en landschapswaarden (zoals natuur, heide, bos, open gebieden) ecologische en cultuurhistorische waarden en morfologie;
 • b. de instandhouding, herstel en/of ontwikkeling van de aldaar voorkomende waterlopen, watergangen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. beboste gedeeltes van de gronden;
 • d. (half)verharde en onverharde (wandel)paden;
 • e. extensieve recreatie;
 • f. agrarisch medegebruik;
 • g. hobbymatig houden van dieren;

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • i. andere werken.
21.2 bouwregels
21.2.1 gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. uitsluitend een gebouw (ten behoeve van het agrarisch medegebruik en/of hobbymatig houden van dieren, zoals opslag en dierenstal) mag worden gebouwd ter plaatse van en binnen een bouwvlak;
 • b. een bouwvlak voor 100% mag worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte bedraagt;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte bedraagt.
21.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen, met dien verstande dat voor terreinafscheidingen, terreinomheiningen, erfafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren de bouwhoogte maximaal 1 meter mag bedragen.

21.3 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2.2 en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 5 meter, indien en voor zover dit ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van deze gronden of de extensieve recreatie wenselijk of noodzakelijk is. Een en ander voor zover deze geen belemmeringen vormen voor de in het plangebied levende flora en fauna, door de bouw de aanwezige ecologische, natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden en de morfologie niet onevenredig worden geschaad en er geen significante aantasting plaatsvindt van de natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze wet(ten).

21.4 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken en het gebruik van niet als bouwwerk aan te merken vormen van opslag (zoals mestbassins) voor meststoffen, gebruik van bestrijdingsmiddelen en als stort- en of opslagplaats voor grond en afval.

21.5 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.5.1 verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende op en/of in deze gronden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren, ontginnen en/of diepploegen van gronden;
 • c. het aanleggen van boven- en ondergrondse leidingen (zoals transport-, energie, en telecommunicatieleidingen) en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • d. het graven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, sloten, greppels en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
 • e. het vellen en rooien van bomen, hakhout, houtgewas en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging daarvan tot gevolg hebben of kunnen hebben. Indien hiervoor reeds een omgevingsvergunning voor het kappen of een vergunning in het kader van de Boswet voor is verleend is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden niet nodig;
 • f. het aanbrengen van kleinschalige recreatieve voorzieningen ten behoeve van het recreatieve medegebruik.
21.5.2 uitzondering verbod

Het in lid 21.5.1 genoemde verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden welke:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden van dit plan en mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
 • b. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • c. bedoeld zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van bijzondere natuurwaarden.
21.5.3 afwegingskader

De in lid 21.5.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan alleen worden verleend indien:

 • a. het werk, geen bouwwerk zijnde, en/of de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun (mede) bestemming;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de natuur- en landschapswaarden, ecologische en cultuurhistorische waarden de gronden, dan wel wanneer een verbetering, herstel of ontwikkeling hiervan plaatsvindt;
 • c. geen significante aantasting plaatsvindt van natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze wet(ten);

en hieraan door het stellen van regels/voorwaarden niet of niet voldoende aan tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 22 Recreatie

22.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden als volgt bestemd:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' voor volkstuinen;

met de daarbij bijbehorende:

 • b. tuinen, erven en terreinen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parken en plantsoenen;
 • e. wegen en paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • j. andere werken.
22.2 bouwregels
22.2.1 gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' maximaal één gebouw per volkstuin met een maximale oppervlakte van 5 m² en een maximale hoogte van 2,5 meter mag worden gebouwd.

22.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 meter mag bedragen, met dien verstande dat:

 • a. carports en overkappingen ten behoeve van het stallen van auto's niet zijn toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 meter mag bedragen;
22.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.
22.4 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2.2 en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 meter mag bedragen.

22.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van (bij)gebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 23 Sport

23.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. sportvoorzieningen, zoals sportterreinen / sportvelden;
 • b. ondersteunende (d.w.z. ondergeschikte en ten dienste van deze voorzieningen) horeca;
 • c. kleine en grote evenementen, met dien verstande dat een kermis en/of een circus niet zijn toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is tevens één bedrijfswoning toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'fitnesscentrum' is tevens een fitnesscentrum toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' zijn tevens maatschappelijke voorzieningen en horeca, niet zijnde het verstrekken van logies, toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - dierenambulance' is tevens een dierenambulance toegestaan;

met de daarbij bijbehorende:

 • h. groenvoorzieningen;
 • i. bermen en beplanting;
 • j. verhardingen;
 • k. wegen;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. voet- en rijwielpaden;
 • n. speelvoorzieningen;
 • o. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • p. bos;
 • q. straatmeubilair;
 • r. kleine evenementen;

met de daarbij behorende:

 • s. gebouwen, zoals clubgebouwen, kantine's, kleedruimtes, opslagruimtes;
 • t. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, tribunes en dugouts;
 • u. andere werken.
23.2 bouwregels
23.2.1 gebouwen in het bouwvlak, niet zijnde bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen een bouwvlak is een hoofdgebouw met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan;
 • b. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
23.2.2 gebouwen in het bouwvlak, bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor zover de gronden op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning', met een maximum van één bedrijfswoning per aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de goothoogte van een bedrijfswoning bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
23.2.3 bijgebouwen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij en ten behoeve van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend bij vrijstaande / niet inpandige bedrijfswoningen worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van alle bijgebouwen en overkappingen samen mag per bedrijfswoning maximaal 50 m² bedragen;
 • c. bijgebouwen en overkappingen mogen alleen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning (het hoofdgebouw) gebouwd worden;
 • d. de goothoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bijgebouw of overkapping mag maximaal 5 meter bedragen.
23.2.4 bijgebouwen en overkappingen niet t.b.v. bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen, niet ten behoeve van bedrijfswoningen en buiten het bouwvlak, geldt dat per hoofdgebouw maximaal twee bijgebouwen of overkappingingen zijn toegestaan met een maximale oppervlakte van 25 m² per bijgebouw of overkapping en met een bouwhoogte van maximaal 4 meter.

23.2.5 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van van erf- en terreinafscheidingen, hekken en keermuren mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, (tuin)hekken, (tuin)muren en keermuren ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning (het hoofdgebouw) maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 8 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van palen en ballenvangers mag maximaal 10 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van lichtmasten mag maximaal 18 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van tribunes mag maximaal 9 meter bedragen;
 • f. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 6 meter bedragen;
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van overige bouwwerken bij en ten behoeve van een bedrijfswoning maximaal 3 meter mag bedragen.
23.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
23.4 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 23.2.1, onder a, en toestaan dat buiten het bouwvlak gebouwen gebouwd kunnen worden met een maximale bouwhoogte van 4 meter en een maximale oppervlakte van 50 m²;
 • b. het bepaalde in lid 23.2.5, onder g, en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 meter mag bedragen.
23.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bedrijfsgebouwen en bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

Artikel 24 Tuin

24.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. tuinen (voortuinen), erven en terreinen;
 • b. aan- en uitbouwen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' zijn tevens overkappingen toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn tevens bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' zijn tevens bijgebouwen en overkappingen toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' zijn tevens bijgebouwen toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • i. paden, zoals opritten en achterpaden;
 • j. groenvoorzieningen en bos;
 • k. aan- en uitbouwen;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • m. andere werken.
24.2 bouwregels
24.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat enkel aan- en uitbouwen mogen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de breedte van één of meerdere aan- en uitbouw(en) voor de naar de weg of openbare ruimte gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw maximaal 2/3e deel van de naar de weg of de openbare ruimte gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw mag bedragen en waarbij de diepte maximaal 2 meter mag bedragen;
 • b. de goothoogte van een aan- en uitbouw mag maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waaraan deze wordt gebouwd gelegen zijn, met dien verstande dat de aan- of uitbouw niet hoger mag zijn dan het hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw maximaal 4 meter bedraagt;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zijn toegestaan met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' bijgebouwen zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
24.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren mag (al dan niet bij elkaar opgeteld) maximaal 1 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande:
  • 1. dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 30% van de oppervlakte van de gronden met deze bestemming mag bedragen, en;
  • 2. dat overkappingen en carports niet zijn toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-overkapping' zijn overkappingen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn overkappingen toegestaan met een maximale goot- en bouwhoogte van 4 meter;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' overkappingen zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter.
24.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
24.4 afwijken van de bouwregels
24.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 24.2.1 onder a en toestaan dat:
  • 1. een aan- of uitbouw wordt gebouwd tot maximaal de hele breedte van de gevel van het hoofdgebouw;
  • 2. de diepte van een aan- of uitbouw maximaal 3 meter mag bedragen;
 • b. het bepaalde in lid 24.2.1 onder b en c en toestaan dat de goot- en bouwhoogte van een aan- of uitbouw maximaal 6 meter mag bedragen, met dien verstande dat de aan- of uitbouw niet hoger mag zijn dan het hoofdgebouw;
 • c. het bepaalde in lid 24.2.2 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren (al dan niet bij elkaar opgeteld) maximaal 2 meter mag bedragen, waarbij de bouwhoogte van keermuren maximaal 1,20 meter mag bedragen;
 • d. het bepaalde in lid 24.2.2 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 meter mag bedragen.
24.4.2 afwegingskader

De in lid 24.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
24.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen.

Artikel 25 Tuin - 2

25.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 2' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. tuinen (voortuinen), erven en terreinen;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen;
 • c. overkappingen en carports;

met de daarbij behorende:

 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • f. paden, zoals opritten en achterpaden;
 • g. groenvoorzieningen en bos;
 • h. aan- en uitbouwen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • j. andere werken.
25.2 bouwregels
25.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt dat bijgebouwen, aan- en uitbouwen, overkappingen en carports zijn toegestaan met een maximale goot- en bouwhoogte van 3,5 meter, waarbij per bouwperceel maximaal 50% met gebouwen bebouwd mag worden en maximaal 50% met carports en overkappingen.

25.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren mag (al dan niet bij elkaar opgeteld) maximaal 1 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overkappingen maximaal 3,5 meter mag bedragen, waarbij per bouwperceel maximaal 50% bebouwd mag worden met carports en overkappingen.
25.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
25.4 afwijken van de bouwregels
25.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 25.2.2 onder a en toestaan dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren (al dan niet bij elkaar opgeteld) maximaal 2 meter mag bedragen, waarbij de bouwhoogte van keermuren maximaal 1,20 meter mag bedragen;
 • b. het bepaalde in lid 25.2.2 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 meter mag bedragen.
25.4.2 afwegingskader

De in lid 25.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
25.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen.

Artikel 26 Verkeer

26.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. wegen, straten en paden;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. pleinen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. bruggen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' zijn tevens garageboxen en/of carports toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - berging' is tevens een fietsenstalling / berging toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' is tevens een geluidscherm toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' zijn tevens kleine evenementen en grote evenementen toegestaan, met dien verstande dat maximaal één keer per kalenderjaar een circus of een kermis is toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

 • j. groenvoorzieningen en bos;
 • k. straatmeubilair en (ondergrondse) afvalcontainers;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. waterlopen, waterpartijen, infiltratievoorzieningen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • n. speelvoorzieningen;
 • o. terrassen, voor zover hierdoor de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming niet wordt aangetast;
 • p. kleine evenementen;

met de daarbij behorende:

 • q. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • r. andere werken.
26.2 bouwregels
26.2.1 gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer (zoals abri's), wegverkeer of openbare nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, waarbij de maximale oppervlakte van een gebouw 25 m² mag bedragen met een maximale (nok)hoogte van 5 meter;
 • b. de bouwhoogte van bruggen mag maximaal 12 meter bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' zijn garageboxen of carports toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - berging' is een berging / fietsenstalling toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter.
26.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van bruggen mag maximaal 12 meter bedragen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' zijn garageboxen of carports toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat carports en overkappingen ten behoeve van het stallen van auto's niet zijn toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' zijn overkappingen toegestaan ten behoeve van de aanliggende centrumfuncties met een maximale bouwhoogte van 4 meter;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' is een geluidscherm toegestaan met een maximale bouwhoogte van 6 meter.
26.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • d. de fysieke veiligheid.
26.4 afwijken van de gebruiksregels
26.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 26.1 en toestaan dat delen van deze gronden, welke aansluiten bij woningen, gebruikt mogen worden als tuin, met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte van maximaal 1 meter, bij die woningen.

26.4.2 afwegingskader

De in lid 26.4.1 genoemde afwijking kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.

Artikel 27 Water

27.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. de waterhuishouding;
 • b. (infiltratie)voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, de waterbeheersing, waterafvoer en –berging, waterlopen, waterpartijen en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;

met de daarbij behorende:

 • c. oevers en taluds;
 • d. bos en groenvoorzieningen;
 • e. halfverharde en onverharde (voet)paden;
 • f. extensieve recreatie;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals kunstwerken, aanlegsteigers, aanmeerpalen en (loop)bruggen;
 • h. andere werken.
27.2 bouwregels
27.2.1 gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

27.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd waarbij de bouwhoogte maximaal 4 meter mag bedragen.

27.3 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken op een wijze die de waterkwaliteit, de waterhuishouding dan wel het waterbergend vermogen ter plaatse onevenredig aantast of onevenredig negatief kan beïnvloeden.

Artikel 28 Water - Hoogste Ecologische Niveau (HEN-wateren)

28.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Hoogste Ecologische Niveau (HEN-wateren)' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. het behoud, herstel en ontwikkeling van wateren die primair afhankelijk zijn van:
  - de waterkwaliteit ter plaatse;
  - de watervoerendheid en doorstroming;
  - de morfologie van de oevers van waterlopen en beken;
 • b. het behoud, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen natuur-, ecologische- en landschapswaarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. de waterhuishouding;
 • d. de waterberging;
 • e. bos en groenvoorzieningen;
 • f. infiltratievoorzieningen en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • g. halfverharde en onverharde (voet)paden;
 • h. extensieve recreatie;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals kunstwerken en bruggen;
 • j. andere werken.
28.2 bouwregels
28.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

28.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebouwd indien:

 • a. die noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de HEN-wateren;
 • b. die noodzakelijk zijn voor het bevorderen van de waterkwaliteit ter plaatse, van de watervoerendheid en doorstroming en/of van de morfologie van de oevers van waterlopen en beken;
 • c. die bijdragen aan de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen natuur-, ecologische- en landschapswaarden;
 • d. het betreft bruggen en kunstwerken;

Voor het bouwen als bedoeld in lid 28.2.2 onder a tot en met d geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.

28.3 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken op een wijze die:

 • a. de waterkwaliteit ter plaatse aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • b. de morfologie van de oevers van beken en waterlopen aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • c. de watervoerendheid en stroming aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • d. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen natuur-, ecologische- en landschapswaarden aantast of negatief kan beïnvloeden;
 • e. de waterhuishouding dan wel het waterbergend vermogen aantast of negatief kan beïnvloeden.
28.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
28.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden, oevers en de bodem van het water;
 • c. het aanleggen van boven- en ondergrondse leidingen (zoals transport-, energie-, en telecommunicatieleidingen) en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • d. het graven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, sloten en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
 • e. werken of werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg hebben, zoals uitdiepen of draineren.
28.4.2 Uitzondering verbod

Het in lid 28.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
 • b. het normale onderhoud en beheer betreffen van de HEN-wateren;
 • c. betrekking hebben op de verbetering van de morfologie van de oevers van beken en waterlopen;
 • d. betrekking hebben op de verbetering van de waterkwaliteit ter plaatse;
 • e. betrekking hebben op de verbetering op de watervoerendheid en doorstroming.
28.4.3 Afwegingskader

De in lid 28.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden verleend indien vooraf door burgemeester en wethouders advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder en voor zover:

 • a. de werken en/of werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig hun (mede) bestemming;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de morfologie van de oevers en/of de ruimtelijke kwaliteit van de gronden;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterhuishoudkundige situatie met betrekking tot de waterkwaliteit en de watervoerendheid en doorstroming;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de ecologische, natuur- en landschapswaarden van de gronden;
 • e. geen significante aantasting plaatsvindt van natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze wet(ten).

Artikel 29 Wonen

29.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'gestapeld', uitsluitend gestapelde woningen zijn toegestaan, met parkeerplaatsen, garageboxen en bergingen;
  • 2. 'vrijstaand', uitsluitend vrijstaande woningen zijn toegestaan;
  • 3. 'twee-aaneen', uitsluitend twee-aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan;
  • 4. 'vrijstaand' en 'twee-aaneen' gezamenlijk opgenomen in één bouwvlak, zijn zowel vrijstaande als twee-aaneen gebouwen woningen toegestaan. Rijwoningen of gestapelde woningen zijn hier niet toegestaan.
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' zijn tevens een (deels) (ondergrondse) parkeergarage dan wel (deels) (ondergrondse) parkeerplaatsen met bergingen toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' is uitsluitend een praktijkruimte en/of atelier en/of een bijgebouw toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is op de begane grond uitsluitend een onderdoorgang ten behoeve van het verkeer toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur' is tevens het verhuur van kamers toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - antiek' is tevens een antiekhandel toegestaan op de begane grond;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' is tevens een bedrijf in de categorie 1, zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, een bedrijf die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 1 toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning' is tevens één zorgwoning en/of één zorgwoning 2 toegestaan, dan wel het maximum aantal zorgwoningen of zorgwoningen 2 dat ter plaatse op basis van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is toegestaan;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus' is tevens het volgende toegestaan:
  • 1. detailhandel voluminueze goederen met dien verstande dat detailhandel in automobielen, boten, caravans, bouwmaterialen (bouwmarkten), grove bouwmaterialen c.q. bouwstoffen, land- en tuinbouwmachines, machinerieën ten behoeve van bedrijven niet zijn toegestaan. Detailhandel in meubelen, keukens, sanitair, tapijten en tegelhandel en daarmee naar aard en activiteit gelijk te stellen bedrijven wel;
  • 2. bedrijven in de categorie 1, zoals opgenomen in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' en, voor zover hierin niet opgenomen, bedrijven die voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 1;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' is uitsluitend een standplaats voor één woonwagen toegestaan;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' is tevens detailhandel toegestaan op de begane grond;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' is tevens detailhandel, een horecabedrijf en/of een dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling toegestaan op de begane grond;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' is tevens een dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling toegestaan; toegestaan op de begane grond;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' is tevens een kantoor toegestaan;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -garagebedrijf' is tevens, maar wel uitsluitend op de begane grond,een garagebedrijf, zijnde een auto- en/of motorfietsenreparatiebedrijf, toegestaan, met bijbehorende verkoop van gerepareerde auto- en motorvoertuigen. Een auto- of motordealer is niet toegestaan;
 • p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - dierenarts', is tevens een dierenartsenpraktijk toegestaan;
 • q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - smederij', is tevens een smederij toegestaan;
 • r. gebouwen;
 • s. aan- en uitbouwen, bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • t. tuinen en erven;
 • u. paden, zoals opritten en achterpaden,;
 • v. groenvoorzieningen en bos;
 • w. waterlopen, waterpartijen, waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
 • x. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • y. andere werken.
29.2 bouwregels
29.2.1 gebouwen in het bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen een bouwvlak is een hoofdgebouw met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan;
 • b. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
 • c. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • d. het aantal woningen per bouwvlak bedraagt het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
 • e. een bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' waar het aangegeven bebouwingspercentage als maximum geldt;
 • f. de goothoogte van de gebouwen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven goothoogte;
 • g. de bouwhoogte van de gebouwen en overkappingen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' bedraagt de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens aan één zijde minimaal 2 meter en aan de andere zijde minimaal 2,5 meter;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' bedraagt de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse bouwperceelsgrens aan één zijde minimaal 2,5 meter. Dit geldt niet voor de locatie aan de Bloemenlaan/Bennekomseweg te Heelsum (bekend als 'Opheem');
 • j. ter plaatse van de aanduidingen 'vrijstaand' en 'twee-aaneen', alleen voor zover deze aanduidingen samen zijn opgenomen in één gezamenlijk bouwvlak, bedraagt de oppervlakte van een hoofdgebouw maximaal 125 m². Deze maximale oppervlakte geldt dus zowel voor de vrijstaande als de twee-aaneen gebouwde woning;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag op de begane grond niet gebouwd worden;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' mag de bouwhoogte van de (gedeeltelijk) ondergrondse parkeergarage maximaal 2 meter bedragen boven het ter plaatse aangegeven peil dan wel ten opzichte van het peil van het woonhuis waar deze onder en/of aan is gebouwd.
29.2.2 gebouwen buiten bouwvlak bij woonwagenstandplaats

Voor het bouwen van gebouwen en woonwagens buiten het bouwvlak en binnen de aanduiding 'woonwagenstandplaats' gelden de volgende bepalingen:

 • a. op iedere woonwagenstandplaats is maximaal één woonwagen toegestaan;
 • b. de oppervlakte van een woonwagen mag per woonwagenstandplaats maximaal 90 m² bedragen;
 • c. de oppervlakte van bijgebouwen mag per woonwagenstandplaats mag maximaal 40 m² bedragen;
 • d. de goothoogte van een woonwagen en een bijgebouw mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een woonwagen en een bijgebouw mag maximaal 4 meter bedragen.
29.2.3 gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak geldt dat enkel aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd waarbij de volgende bepalingen gelden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen bij een hoofdgebouw mag, buiten het bouwvlak, maximaal hetgeen in de onderstaande tabel is aangegeven bedragen, met dien verstande dat in afwijking van hetgeen in de onderstaande tabel is aangegeven:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijgebouwen en aan- en uitbouwen zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3,5 meter en waarvan de oppervlakte niet meetelt in de onderstaande tabel;
  • 2. dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - aan- en uitbouwen uitgesloten' geen aan- en uitbouwen zijn toegestaan.

Oppervlakte bouwperceel met de bestemming Wonen, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak (A)   Maximaal met aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen te bebouwen oppervlakte  
0 m² - 150 m²   1/3e deel van A, waarbij minimaal 20 m² mag worden bebouwd  
> 150 m² - 300 m²   60 m²  
> 300 m² - 500 m²   70 m²  
> 500 m² - 800 m²   80 m²  
> 800 m² - 1000 m²   90 m²  
>1000 m²   100 m²  
 • b. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde overkapping mag maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw gelegen zijn, met dien verstande dat de aan- of uitbouw of de vrijstaande of aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde overkapping niet hoger mag zijn dan het hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde overkapping mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – bouwhoogte en oppervlakte' maximaal 6 meter mag bedragen;
 • d. de goothoogte van een bijgebouw, een vrijstaande overkapping en een aan een bijgebouw gebouwde overkapping mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een bijgebouw, een vrijstaande overkapping en een aan een bijgebouw gebouwde overkapping mag maximaal 5 meter bedragen, waarbij de nok van een lessenaarsdak indien hoger dan 3,5 meter, niet in of binnen 1 meter van de perceelsgrens mag worden geplaatst;
 • f. op vrijstaande bijgebouwen en op overkappingen zijn geen dakkapellen toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' mag de bouwhoogte van de (gedeeltelijk) ondergrondse parkeergarage maximaal 2 meter bedragen boven het ter plaatse aangegeven peil dan wel ten opzichte van het peil van het woonhuis waar deze onder en/of aan is gebouwd.
29.2.4 overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen en keermuren (al dan niet bij elkaar opgeteld) mag maximaal 2 meter bedragen, waarbij de bouwhoogte van keermuren maximaal 1,20 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 7 meter bedragen, met dien verstande dat deze niet zijn toegestaan ter plaats evan de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
 • c. de bouwhoogte van onoverdekte zwembaden maximaal 1,5 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte van alle overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, (niet zijnde overkappingen, erf- en terreinafscheidingen, keermuren, vlaggenmasten en zwembaden) buiten het bouwvlak, maximaal 30% van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak, mag bedragen.
29.3 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de fysieke veiligheid.
29.4 afwijken van de bouwregels
29.4.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 29.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw tot maximaal 1,5 meter buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het (weg- en/of spoor-)verkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 29.2.1 onder d en toestaan dat in het bouwvlak één woning/wooneenheid meer wordt gerealiseerd, mits:
  • 1. de geluidbelasting vanwege het (weg- en/of spoor-)verkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  • 2. de fysieke veiligheid niet in het geding is;
 • c. het bepaalde in lid 29.2.1 onder f en toestaan dat de maximale goothoogte wordt verhoogd tot maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte, mits minimaal 50% van de totale horizontale lengte van de goot gelijk blijft aan de ter plaatse geldende maximale goothoogte;
 • d. het bepaalde in lid 29.2.3 onder a en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw buiten het bouwvlak wordt vergroot tot maximaal 100 m², mits de gezamenlijke oppervlakte maximaal 50 % van de oppervlakte van het bouwperceel, verminderd met de oppervlakte van het in het betreffende bouwperceel gelegen bouwvlak, bedraagt;
 • e. het bepaalde in lid 29.2.3 onder b en toestaan dat de maximale goothoogte van een aan- en uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde overkapping maximaal 5 meter mag bedragen, waarbij de goothoogte niet hoger mag zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;
 • f. het bepaalde in lid 29.2.3 onder c en toestaan dat de maximale bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een aan het hoofdgebouw gebouwde of aan de aan- of uitbouw gebouwde overkapping maximaal 6,5 meter mag bedragen, waarbij de bouwhoogte niet hoger mag zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;
 • g. het bepaalde in lid 29.2.4 onder d en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 5 meter mag bedragen.
29.4.2 afwegingskader

De in lid 29.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.
29.5 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen en het gebruik van bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning.

29.6 afwijken van de gebruiksregels
29.6.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 29.1 en lid 29.2.1 onder b en toestaan dat tevens kamerbewoning/-verhuur en/of een zorgwoning is toegestaan in het hoofdgebouw en de daarbij behorende aan- en uitbouwen;
 • b. het bepaalde in lid 29.1 en toestaan dat tevens bed & breakfast in het hoofdgebouw en/of de aan- en uitbouwen en/of de bijgebouwen mogelijk is;
 • c. het bepaalde in lid 29.1 en toestaan dat in het hoofdgebouw en/of de aan- en uitbouwen en/of de bijgebouwen een aan-huis-verbonden bedrijf mogelijk is;
 • d. het bepaalde in lid 29.1, lid 29.6.1 onder c en lid 1 (begrippen) en toestaan dat bij een aan-huis-verbonden beroep en/of een aan-huis-verbonden bedrijf naast de bewoner nog andere medewerkers werkzaam zijn;
 • e. het bepaalde in dit artikel en toestaan dat bijgebouwen bij een woning tijdelijk gebruikt worden voor bewoning, door de zorgbehoevende dan wel de zorgverlener/mantelzorger, als afhankelijke woonruimte, waarbij:
  • 1. het gebruik als afhankelijke woonruimte noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, waartoe advies van een door de gemeente aan te wijzen deskundige wordt ingewonnen;
  • 2. de afhankelijke woonruimte qua oppervlakte past in de voor deze bestemming geldende regeling voor bijgebouwen. In zeer bijzondere situaties, zoals hoeksituaties of grote percelen waarbij ter plaatse een niet bebouwbare bestemming ligt, kan heb bevoegd gezag hiervan afwijken;
  • 3. de afhankelijke woonruimte een maximale oppervlakte mag hebben van 70 m²;
  • 4. geen splitsing van eigendom (woning en bijgebouw/afhankelijke woonruimte) van het betreffende bouwperceel plaatsvindt;
  • 5. het aantal gebruikers van afhankelijke woonruimte maximaal twee bedraagt;
  • 6. aan de afhankelijke woonruimte geen permanent (huis)nummer wordt toegekend zoals bedoeld in de daarvoor bedoelde gemeentelijke verordening (zoals een 'verordening (straat)naamgeving en (huis)nummering').
 • f. het bepaalde in dit artikel en toestaan dat het hoofdgebouw (de woning) gebruikt wordt als een zogenaamde 'twee-' of 'drie-generatiewoning' waarbij de woning bewoond mag worden door maximaal drie gezinnen (huishoudens) met een familiare relatie middels een eerste of tweede graad bloedverwantschap of aanverwantschap waarbij:
  • 1. er sprake is blijft van één woning met daarin maximaal drie huishoudens;
  • 2. de woning uiterlijk en van binnen één geheel blijft vormen;
  • 3. de maximaal drie woonruimten niet volledig van elkaar mogen zijn afgescheiden, ze moeten dus met elkaar verbonden blijven met minimaal één, voor mensen toegankelijke, opening per bouwlaag;
  • 4. de woning slechts één voordeur blijft houden;
  • 5. geen splitsing van eigendom (woning zelf en/of bijgebouw) van het betreffende bouwperceel plaatsvindt;
  • 6. aan de afzonderlijke woonruimten geen (huis)nummer wordt toegekend zoals bedoeld in de daarvoor bedoelde gemeentelijke verordening (zoals een 'verordening (straat)naamgeving en (huis)nummering').
29.6.2 afwegingskader

De in lid 29.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de fysieke veiligheid.

Hierbij dient parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden en dient het niet een zodanige verkeersaantrekkende activiteit te betreffen die kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.

29.6.3 intrekken omgevingsvergunning om af te wijken

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning om af te wijken, verleend op grond van lid 29.6.1 onder e en/of lid 29.6.1 onder f, in, indien in strijd met de voorwaarden van de afwijking wordt gehandeld en indien:

 • a. ingeval, lid 29.6.1 onder e, de bij het verlenen van de afwijking bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is;
 • b. ingeval, lid 29.6.1 onder f, er geen sprake meer is van een familiaire relatie in de 1e of 2e graad bloedverwantschap of aanverwantschap tussen de bewoners van de woning.

Artikel 30 Wonen - Uit te werken 1

30.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken 1' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. wonen;
 • b. tuin;
 • c. wegen en paden;
 • d. water;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
30.2 uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, sub b van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte mag maximaal 6 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 10 meter bedragen;
 • c. het aantal woningen mag maximaal acht bedragen.

hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen:

 • a. gestapelde woningen zijn niet toegestaan;
 • b. bij de uitwerking dient te worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidgevoelige objecten van 48 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • c. bij de uitwerking wordt een parkeernorm van minimaal 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden;
 • d. burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
30.3 bouwregels

Zolang en voor zover de in lid 30.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken niet worden gebouwd.

Artikel 31 Wonen - Uit te werken 2

31.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken 2' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. wonen;
 • b. tuin;
 • c. wegen en paden;
 • d. water;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
31.2 uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, sub b van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 8 meter bedragen;
 • c. het aantal woningen mag maximaal zes bedragen.

hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen:

 • a. gestapelde woningen zijn niet toegestaan;
 • b. bij de uitwerking dient te worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidgevoelige objecten van 48 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • c. bij de uitwerking wordt een parkeernorm van minimaal 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden;
 • d. burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
31.3 bouwregels

Zolang en voor zover de in lid 31.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken niet worden gebouwd.

Artikel 32 Wonen - Uit te werken 3

32.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken 3' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. wonen;
 • b. tuin;
 • c. wegen en paden;
 • d. water;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
32.2 uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, sub b van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte mag maximaal 3,5 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 8 meter bedragen;
 • c. het aantal woningen mag maximaal twee bedragen.

hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen:

 • a. gestapelde woningen zijn niet toegestaan;
 • b. bij de uitwerking dient te worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidgevoelige objecten van 48 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • c. bij de uitwerking wordt een parkeernorm van minimaal 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden;
 • d. burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
32.3 bouwregels

Zolang en voor zover de in lid 32.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken niet worden gebouwd.

Artikel 33 Wonen - Uit te werken 4

33.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken 4' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. wonen;
 • b. tuin;
 • c. wegen en paden;
 • d. water;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
33.2 uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, sub b van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte mag maximaal 6 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 10 meter bedragen;
 • c. het aantal woningen mag maximaal drie bedragen.

hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen:

 • a. gestapelde woningen zijn niet toegestaan;
 • b. bij de uitwerking dient te worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidgevoelige objecten van 48 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • c. bij de uitwerking wordt een parkeernorm van minimaal 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden;
 • d. burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
33.3 bouwregels

Zolang en voor zover de in lid 33.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken niet worden gebouwd.

Artikel 34 Wonen - Uit te werken 5

34.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken 5' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd:

 • a. wonen;
 • b. tuin;
 • c. wegen en paden;
 • d. water;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
34.2 uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, sub b van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de goothoogte mag maximaal 6 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 10 meter bedragen;
 • c. het aantal woningen mag maximaal drie bedragen.

hierbij gelden de volgende aanvullende bepalingen:

 • a. gestapelde woningen zijn niet toegestaan;
 • b. bij de uitwerking dient te worden voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor geluidgevoelige objecten van 48 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • c. bij de uitwerking wordt een parkeernorm van minimaal 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden;
 • d. burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
34.3 bouwregels

Zolang en voor zover de in lid 34.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken niet worden gebouwd.

Artikel 35 Leiding - Gas

35.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, het beheer en onderhoud van de ter plaatse van de aanduiding Hartlijn leiding-Gas gelegen hogedruk gasvoedingsleiding.

35.2 bouwregels

Op deze gronden is het, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, niet toegestaan te bouwen.

35.3 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 35.2 ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge ter plaatse op de verbeelding aangewezen andere bestemmingen, indien door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de (bedrijfsveiligheid van de) leiding. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij de leidingbeheerder. De beslissing met betrekking tot de afwijking wordt aan de leidingbeheerder medegedeeld.

35.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
35.4.1 verbod

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
 • b. het aanbrengen, vellen en/of rooien van beplantingen en/of bomen;
 • c. het wijzigen van watergangen en het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 meter;
 • d. het ophogen van gronden;
 • e. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem.
35.4.2 uitzondering verbod

Het bepaalde in lid 35.4.1 is niet van toepassing voor:

 • a. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
 • b. het rooien of vellen van bestaand houtgewas in het kader van normale verzorging en onderhoud;
 • c. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • d. werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik.
35.4.3 afwegingskader

De in lid 35.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag alleen worden verleend indien hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de mogelijkheid van adequaat beheer of de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of niet voldoende aan tegemoet kan worden gekomen.

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt niet eerder verleend dan nadat advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder. De beslissing met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt aan de leidingbeheerder medegedeeld.

Artikel 36 Leiding - Riool

36.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, het beheer en onderhoud van de ter plaatse van de aanduiding Hartlijn leiding-Riool gelegen rioolpersleiding.

36.2 bouwregels

Op deze gronden is het, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, niet toegestaan te bouwen.

36.3 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 36.2 ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge ter plaatse op de verbeelding aangewezen andere bestemmingen, indien door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de (bedrijfsveiligheid van de) leiding. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij de leidingbeheerder. De beslissing met betrekking tot de afwijking wordt aan de leidingbeheerder medegedeeld.

36.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
36.4.1 verbod

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
 • b. het aanbrengen, vellen en/of rooien van beplantingen en/of bomen;
 • c. het wijzigen van watergangen en het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 meter;
 • d. het ophogen van gronden;
 • e. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem.
36.4.2 uitzondering verbod

Het bepaalde in lid 36.4.1 is niet van toepassing voor:

 • a. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
 • b. het rooien of vellen van bestaand houtgewas in het kader van normale verzorging en onderhoud;
 • c. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • d. werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik.
36.4.3 afwegingskader

De in lid 36.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag alleen worden verleend indien hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de mogelijkheid van adequaat beheer of de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of niet voldoende aan tegemoet kan worden gekomen.

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt niet eerder verleend dan nadat advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder. De beslissing met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt aan de leidingbeheerder medegedeeld.

Artikel 37 Waarde - Archeologie hoge verwachting

37.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, veiligstelling en herstel van de op en in deze gronden verwachtte en reeds bekende hoge archeologische waarden.

37.2 bouwregels
37.2.1 bouwen ten behoeve van bestemming Waarde - Archeologie hoge verwachting

In afwijking van het bepaalde in de andere bestemmingen mogen binnen deze bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van archeologisch onderzoek en de bescherming, de veiligstelling en het herstel van archeologische waarden.

37.2.2 bouwen ten behoeve van andere bestemmingen

Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen, zijn op de in lid 37.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft:

 • a. de bouw of een uitbreiding van een bouwwerk tot een oppervlakte van maximaal 200 m²;
 • b. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte (bovengronds en/of ondergronds) en de situering gelijk blijft of kleiner wordt;
 • c. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte (bovengronds en/of ondergronds) tot maximaal 200 m² wordt uitgebreid buiten de bestaande situering dan wel waarbij de situering tot maximaal 200 m² wordt veranderd;
 • d. de bouw of een uitbreiding van een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 200 m² waarbij de bijbehorende grondwerkzaamheden (graafwerk- en bouwwerkzaamheden) voor dat bouwwerk een ondergrondse diepte hebben van maximaal 0,30 meter en waarbij geen heiwerkzaamheden plaatsvinden.
37.3 afwijken van de bouwregels
37.3.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 37.2.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, indien op basis van ingesteld archeologisch onderzoek of op basis van een oordeel van een erkend archeoloog, naar oordeel van burgemeester en wethouders, geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt of kan plaatsvinden van de archeologische waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden, dan wel dat de archeologische waarden anderszins veilig worden gesteld.

37.3.2 afwegingskader

Indien uit ingesteld archeologisch onderzoek/rapport of naar oordeel van een erkend archeoloog blijkt dat de archeologische waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende regels/voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van (technische) maatregelen waardoor de archeologische waarden, ondanks het bouwen en/of bijbehorende werkzaamheden, in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog;
 • d. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.
37.3.3 uitzondering archeologisch onderzoek

Het overleggen van een archeologisch onderzoek/rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij echter wel regels/voorwaarden, als bedoeld in lid 37.3.2, aan de omgevingsvergunning verbinden.

37.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
37.4.1 verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op grond van de andere bestemmingen, de volgende andere werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren indien deze een oppervlakte betreffen van 200 m² of meer en een ondergrondse diepte hebben van meer dan 0,30 meter:

 • a. het afgraven van gronden, waaronder ook begrepen het verwijderen van bestaande funderingen;
 • b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waaronder begrepen woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen van gronden;
 • c. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers, beken en andere wateren;
 • d. het verlagen van het grondwaterpeil;
 • e. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • f. het aanleggen van nieuwe en/of uitbreiden van bestaande van (ondergrondse) transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • g. het omzetten van grasland in bouwland;
 • h. het aanbrengen van diepwortelende beplanting, zoals bomen, bos en boomgaarden, alsmede het verwijderen van stobben;
 • i. het uitvoeren van hei- en/of boorwerkzaamheden en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • j. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden van het terrein kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik.
37.4.2 uitzondering verbod

Het in lid 37.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op andere werken en/of werkzaamheden:

 • a. welke mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende bouwvergunning, aanlegvergunning, omgevingsvergunning, ontgrondingsvergunning of bouwvergunning dan wel omgevingsvergunning met een afwijking als bedoeld in lid 37.3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is dus niet nodig als voor dezelfde werkzaamheden al een omgevingsvergunning met een afwijking als bedoeld in lid 37.3 noodzakelijk is;
 • b. welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • c. die behoren tot het normale onderhoud en beheer van gronden, met inbegrip van het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen indien de ondergronds diepte en situering niet wordt gewijzigd en met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
 • d. die betrekking hebben op het slopen van de fundering van een bouwwerk indien naar oordeel van burgemeester en wethouders vaststaat dat het vervangende bouwwerk de archeologische waarden van het gebied niet aantast;
 • e. die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
37.4.3 afwegingskader

De in lid 37.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag alleen worden verleend indien door de uitvoering, op basis van ingesteld archeologisch onderzoek of op basis van een oordeel van een erkend archeoloog, naar oordeel van burgemeester en wethouders, geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt of kan plaatsvinden van de archeologische waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden, dan wel dat de archeologische waarden anderszins veilig worden gesteld. Teneinde dit te bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in ieder geval de volgende regels/voorwaarden worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van (technische) maatregelen waardoor de archeologische waarden, ondanks het bouwen en/of aanleggen, in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het al dan niet bouwen van kelders en het aanbrengen van een beschermende bodemlaag;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog;
37.4.4 uitzondering archeologisch onderzoek

Het overleggen van een archeologisch onderzoek/rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij echter wel regels/voorwaarden, als bedoeld in lid 37.4.3, aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden verbinden.

37.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek of uit nader verkregen archeologische kennis blijkt dat:
  • 1. de archeologische waarden van de gronden niet meer behoudenswaardig zijn of niet (meer) aanwezig zijn;
  • 2. de wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veiliggesteld;
 • b. de bestemming 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze bestemming, indien uit archeologisch onderzoek of uit nader verkregen archeologische kennis blijkt dat de begrenzing van deze bestemming, gelet op de ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft;
 • c. de oppervlaktes en/of ondergrondse dieptes als genoemd in lid 37.2 en lid 37.4 te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van archeologisch onderzoek of van nader verkregen archeologische kennis wenselijk is. Dit kan ook in combinatie met het bepaalde in lid 37.5 onder b.

Artikel 38 Waarde - Archeologie middelhoge verwachting

38.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, veiligstelling en herstel van de op en in deze gronden verwachtte en reeds bekende archeologische waarden.

38.2 bouwregels
38.2.1 bouwen ten behoeve van bestemming Waarde – Archeologie middelhoge verwachting

In afwijking van het bepaalde in de andere bestemmingen mogen binnen deze bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van archeologisch onderzoek en de bescherming, de veiligstelling en het herstel van archeologische waarden.

38.2.2 bouwen ten behoeve van andere bestemmingen

Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen, zijn op de in lid 38.2.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft:

 • a. de bouw of een uitbreiding van een bouwwerk tot een oppervlakte van maximaal 500 m²;
 • b. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte (bovengronds en/of ondergronds) en de situering gelijk blijft of kleiner wordt;
 • c. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte (bovengronds en/of ondergronds) tot maximaal 500 m² wordt uitgebreid buiten de bestaande situering dan wel waarbij de situering tot maximaal 500 m² wordt veranderd;
 • d. de bouw of een uitbreiding van een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 500 m² waarbij de bijbehorende grondwerkzaamheden (graafwerk- en bouwwerkzaamheden) voor dat bouwwerk een ondergrondse diepte hebben van maximaal 0,30 meter en waarbij geen heiwerkzaamheden plaatsvinden.
38.3 afwijken van de bouwregels
38.3.1 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 38.2.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, indien op basis van ingesteld archeologisch onderzoek of op basis van een oordeel van een erkend archeoloog, naar oordeel van burgemeester en wethouders, geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt of kan plaatsvinden van de archeologische waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden, dan wel dat de archeologische waarden anderszins veilig worden gesteld.

38.3.2 afwegingskader

Indien uit ingesteld archeologisch onderzoek/rapport of naar oordeel van een erkend archeoloog blijkt dat de archeologische waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende regels/voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van (technische) maatregelen waardoor de archeologische waarden, ondanks het bouwen en/of bijbehorende werkzaamheden, in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog;
 • d. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden een verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden is omgegaan.
38.3.3 uitzondering archeologisch onderzoek

Het overleggen van een archeologisch onderzoek/rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij echter wel regels/voorwaarden, als bedoeld in lid 38.3.2, aan de omgevingsvergunning verbinden.

38.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
38.4.1 verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op grond van de andere bestemmingen, de volgende andere werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren indien deze een oppervlakte betreffen van 500 m² of meer en een ondergrondse diepte hebben van meer dan 0,30 meter:

 • a. het afgraven van gronden, waaronder ook begrepen het verwijderen van bestaande funderingen;
 • b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waaronder begrepen woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen van gronden;
 • c. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers, beken en andere wateren;
 • d. het verlagen van het grondwaterpeil;
 • e. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • f. het aanleggen van nieuwe en/of uitbreiden van bestaande van (ondergrondse) transport-, energie- of telecommunicatieleidingen of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • g. het omzetten van grasland in bouwland;
 • h. het aanbrengen van diepwortelende beplanting, zoals bomen, bos en boomgaarden, alsmede het verwijderen van stobben;
 • i. het uitvoeren van hei- en/of boorwerkzaamheden en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • j. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden van het terrein kunnen aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik.
38.4.2 uitzondering verbod

Het in lid 38.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op andere werken en/of werkzaamheden:

 • a. welke mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende bouwvergunning, aanlegvergunning, omgevingsvergunning, ontgrondingsvergunning of bouwvergunning dan wel omgevingsvergunning met een afwijking als bedoeld in lid 38.3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is dus niet nodig als voor dezelfde werkzaamheden al een omgevingsvergunning met een afwijking als bedoeld in lid 38.3 noodzakelijk is;
 • b. welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • c. die behoren tot het normale onderhoud en beheer van gronden, met inbegrip van het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen indien de ondergronds diepte en situering niet wordt gewijzigd en met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
 • d. die betrekking hebben op het slopen van de fundering van een bouwwerk indien naar oordeel van burgemeester en wethouders vaststaat dat het vervangende bouwwerk de archeologische waarden van het gebied niet aantast;
 • e. die ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
38.4.3 afwegingskader

De in lid 38.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden mag alleen worden verleend indien door de uitvoering, op basis van ingesteld archeologisch onderzoek of op basis van een oordeel van een erkend archeoloog, naar oordeel van burgemeester en wethouders, geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt of kan plaatsvinden van de archeologische waarden van de gronden waarop gebouwd gaat worden, dan wel dat de archeologische waarden anderszins veilig worden gesteld. Teneinde dit te bereiken kunnen aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden in ieder geval de volgende regels/voorwaarden worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van (technische) maatregelen waardoor de archeologische waarden, ondanks het bouwen en/of aanleggen, in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het al dan niet bouwen van kelders en het aanbrengen van een beschermende bodemlaag;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een erkend archeoloog;
38.4.4 uitzondering archeologisch onderzoek

Het overleggen van een archeologisch onderzoek/rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarden van de gronden in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij echter wel regels/voorwaarden, als bedoeld in lid 38.4.3, aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden verbinden.

38.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek of uit nader verkregen archeologische kennis blijkt dat:
  • 1. de archeologische waarden van de gronden niet meer behoudenswaardig zijn of niet (meer) aanwezig zijn;
  • 2. de wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veiliggesteld;
 • b. de bestemming 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze bestemming, indien uit archeologisch onderzoek of uit nader verkregen archeologische kennis blijkt dat de begrenzing van deze bestemming, gelet op de ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft;
 • c. de oppervlaktes en/of ondergrondse dieptes als genoemd in lid 38.2 en lid 38.4 te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van archeologisch onderzoek of van nader verkregen archeologische kennis wenselijk is. Dit kan ook in combinatie met het bepaalde in lid 38.5 onder b.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 39 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 40 Algemene bouwregels

40.1 ondergronds bouwen
40.1.1 verbod ondergronds bouwen

In afwijking van het bepaalde in Hoofdstuk 2 van deze regels is het verboden om bouwwerken te bouwen met een ondergrondse diepte van meer dan 5 meter (d.w.z. de verticale diepte onder maaiveld).

40.1.2 afwijkingen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 40.1.1 en toestaan dat wordt gebouwd met een ondergrondse diepte van meer dan 5 meter overeenkomstig de te plaatste geldende bouwregels van de andere bestemmingen, indien op basis van ingesteld geohydrologisch onderzoek, naar oordeel van burgemeester en wethouders, de geohydrologische situatie ter plaatse door het bouwplan met bijbehorende activiteiten niet wordt aangetast. Dat wil zeggen dat geen leemlagen/kleischotten worden doorbroken, beschadigd / aangetast of dat deze niet aanwezig zijn, de bestaande grondwaterstromen ten behoeve van de toestroming van grondwater naar de beken niet wordt aangetast en de (schijn)grondwaterstand niet wordt aangetast. Overigens moeten door het geologisch onderzoek eventueel geconstateerde en doorbroken klei- of leemlagen in boorgaten na afronding het onderzoek hersteld worden.

40.1.3 uitzondering geohydrologisch onderzoek

Het overleggen van een geohydrologisch onderzoek/rapport is niet nodig indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de bestaande geohydrologische situatie van de bodem in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld, waaronder het gegeven dat bij de bouwactiviteiten geen leemlagen/kleischotten worden doorbroken of aangetast en de kennis dat ter plaatse, tot net voorbij de diepte van het bouwplan, geen kleischotten/leemlagen aanwezig zijn, en dat daarmee afdoende is vastgesteld dat de bouw niet tot verstoring leidt van de geohydrologische situatie van de bodem.

40.2 afwijkende bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, ligging en/of inhoud bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, ligging en/of inhoud van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, ligging en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

40.3 afwijkende bestaande afstand bouwwerken

In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, minder bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt die afstand in afwijking daarvan als minimaal toegestaan.

40.4 afwijkend bestaand bebouwingspercentage bouwwerken

In die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand is gekomen, meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

Artikel 41 Algemene gebruiksregels

41.1 evenementen

Kleine evenementen zijn binnen alle bestemmingen toegestaan, mits:

 • a. hiervoor een vergunning is verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, en;
 • b. geen significante aantasting plaatsvindt van de natuurwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel de Wet natuur(bescherming) of een opvolger van deze wet(ten).
41.2 strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

 • a. een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrichtingen;
 • b. een gebruik van gronden en bouwwerken als helihaven voor hefschroefvliegtuigen;
 • c. een gebruik van bijgebouwen voor (zelfstandige) bewoning;
 • d. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
 • e. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud.

Artikel 42 Algemene aanduidingsregels

42.1 vrijwaringszone - molenbiotoop
42.1.1 aanduidingsomschrijving

De ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van een vrije windvang voor de molen en de bescherming van de cultuurhistorische waarden van de molen.

42.1.2 bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere bestemmingen mag op deze gronden niet hoger worden gebouwd dan:

 • a. binnen een straal van 100 meter van de molen: de bouwhoogte gelijk die gelijk is aan de hoogte van de onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen, zijnde 7 meter;
 • b. binnen een afstand van 100 meter tot 400 meter van de molen: de bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd met 1/30 van de afstand tussen het bouwwerk en de molen;

In afwijking van het bepaalde onder a en b is bebouwing met een hogere hoogte toegestaan in dien het betreft een bouwwerk met een reeds bestaande en vergunde hogere hoogte.

42.1.3 afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 42.1.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de provinciale molendeskundige dan wel een onafhankelijke molendeskundige.

42.1.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op en/of in de in lid 42.1.1 bedoelde gronden de volgende andere werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ophogen van gronden hoger dan de bouwhoogte die op grond van het bepaalde in lid 42.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;
 • b. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een bouwhoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in lid 42.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;
 • c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting met een uitgroeihoogte die hoger is dan de bouwhoogte die op grond van het bepaalde in lid 42.1.2 is toegestaan voor bouwwerken;

Uitzondering verbod

Het in lid 42.1.4 genoemde verbod is niet van toepassing op:

 • a. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden van dit plan en mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
 • b. bestaande en vergunde werken, geen bouwwerk zijnde, betreft met een hogere hoogte;
 • c. bestaande bomen en/of houtgewas met een hogere hoogte;
 • d. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen.

Afwegingskader

De in lid 42.1.4 genoemde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan alleen worden verleend indien de te verwachten gevolgen door het werk, geen bouwwerk zijnde, en/of de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft niet direct of indirect leidt tot onevenredige afbreuk aan het functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de cultuurhistorische waarde van de molen wordt gedaan en/of wanneer door het stellen van regels/voorwaarden hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 42.1.4 wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van een de provinciale molendeskundige dan wel een onafhankelijke molendeskundige.

Artikel 43 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en de fysiek veiligheid, met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot maximaal 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
 • c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat, ongeacht het bouwvlak en de bestemming (met uitzondering van de bestemming 'Bos'), gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gerealiseerd met een oppervlakte van maximaal 50 m² en een bouwhoogte van maximaal 5 meter zoals een muziektheater, jongerenontmoetingsplek, gebouwen van openbaar nut, rioolinstallaties en openbare nutsvoorzieningen, telecommunicatie, het openbaar vervoer of het spoor-, water-, of wegverkeer;
 • e. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het bouwvlak met maximaal 5 meter wordt overschreden en het de bouw betreft van luifels, uitgebouwde toegangsportalen, balkons, galerijen, erkers, trappenhuizen, trappen, liftschachten en soortgelijke aanbouwen en bouwwerken;
 • f. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
  • 1. de oppervlakte van de vergroting maximaal 10 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw bedraagt;
 • g. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte voor het oprichten van hekwerken ten behoeve van het gebruik van platte daken als dakterras met een maximum van 1 meter boven de maximaal toegestane bouwhoogte, mits:
  • 1. dit passend is in het bestaande bebouwingsbeeld van de omgevende bebouwing, en;
  • 2. de belangen van omwonenden met betrekking tot privacy, uitzicht en bezonning niet onevenredig worden geschaad;
 • h. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat maximaal 1 meter buiten de bestemmingsgrens dan wel het bouwvlak mag worden gebouwd en tot een maximum oppervlak van 6 m², mits:
  • 1. dit passend is in het bestaande bebouwingsbeeld van de omgevende bebouwing, en;
  • 2. de belangen van omwonenden met betrekking tot privacy, uitzicht en bezonning niet onevenredig worden geschaad, en;
  • 3. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad.
 • i. de bestemmingsbepalingen, met uitzondering van de bestemming Bos en toestaan dat ten behoeve van bouwprojecten, renovatieprojecten dan wel voor onderhoud tijdelijk, tot maximaal een één jaar, bouwketen, bouwmaterieel, bouwmaterialen en dergelijke geplaatst worden op niet daartoe bestemde locaties, mits:
  • 1. de verkeersveiligheid en de hulpverlening niet onevenredig worden geschaad, en;
  • 2. de parkeerdruk niet onevenredig toeneemt, en;
  • 3. natuurwaarden niet onevenredig worden geschaad en bomen niet direct dan wel indirect worden beschadigd;
 • j. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat, ongeacht het bouwvlak en de bestemming (met uitzondering van de bestemming 'Bos'), maximaal 2 (nood)lokalen, met een bouwhoogte van maximaal 5 meter, worden geplaatst bij gebouwen ten behoeve van educatieve doeleinden zoals (bijzondere) scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, waarbij de afstand van deze (nood)lokalen tot het bijbehorende educatieve gebouw maximaal 100 meter mag bedragen en de noodzaak tot het plaatsen van de (nood)lokalen moet worden aangetoond;

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 44 Overgangsrecht

44.1 overgangsrecht bouwwerken
44.1.1 overgangsrecht

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
44.1.2 afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijken van het bepaalde in lid 44.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 44.1.1 met maximaal 10%.

44.1.3 uitzondering overgangsrecht bouwwerken

Lid 44.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

44.2 overgangsrecht gebruik
44.2.1 overgangsrecht

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

44.2.2 strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 44.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

44.2.3 verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 44.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

44.2.4 uitzondering overgangsrecht gebruik

Lid 44.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 45 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Renkum - Heelsum 2013'.