direct naar inhoud van Regels
Plan: Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1366-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het plan 'Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012' met identificatienummer NL.IMRO.0203.1366-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan Buitengebied 2012

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

De regels van Hoofdstuk 1 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" zoals genoemd in artikel 1.2 worden niet herzien.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Groen

De regels van artikel 9 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zoals genoemd in artikel 1.2 worden niet herzien.

Artikel 3 Recreatie - Verblijfsrecreatie

 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in artikel 16.2.2, lid d., onder de eerste bullet, na het woord "recreatiewoningen," het woord "recreatiewoningen vergroot" toevoegen;
 • 2. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012, in artikel 16.2.2, lid d., in de tabel na de tweede bullet na de kolom "Maximum aantal groepsacomodaties" de kolom "Maximum aantal recreatiewoningen vergroot" toevoegen:

Straat   Huisnummer   Naam recreatieterrein   Maximum aantal recreatie-woningen   Maximum aantal stacaravans   Maximum aantal boomhutten   Maximum aantal groepsaccomodaties   Maximum aantal recreatiewoningen vergroot  
Harremaatweg   26   Ackersate/Berkenrode   18   -   0   1   12  

 • 3. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in artikel 16.2.2, onder lid e. toevoegen de tabelregel voor "Recreatiewoning vergroot" en kolomregel "Maximum aantal bouwlagen":

Type gebouw   Maximum
goothoogte (m)  
Maximum bouwhoogte (m)   Maximum oppervlakte (m2)   Maximum inhoud (m3)   Minimale onderlinge afstand (m)   Maximum aantal bouwlagen  
Recreatiewoning vergroot   3   6   85   400   7,5   2  

 • 4. In de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 artikel 16.6, lid 2, onder a., de maatvoering "4,5 m" wijzigen in de maatvoering "6 m";

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" zoals genoemd in artikel 1.2 niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene aanduidingsregels

4.1 Voorwaardelijke verplichting
4.1.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming - dat het gebruik volgens de bestemming alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de eerste afgegeven omgevingsvergunning voor maximaal 12 recreatiewoningen (met een oppervlakte groter dan 70 m2 maar kleiner of gelijk aan 85 m2), zoals bedoeld in artikel 3, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - wisselende verhuur', de gronden binnen deze bestemming zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtingsplan bedoeld voor de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in Bijlage 1 (voor wat betreft de onderdelen groen en water); Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor een verplichte inrichting is voorgeschreven in strijd met deze bestemming.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld

Bijlagen

Voor het overige worden de Bijlagen van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zoals opgenomen bij de regels niet herzien.