direct naar inhoud van 4.7 Vergelijking van effecten op hoofdlijnen
Plan: Buitengebied 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1056-0003

4.7 Vergelijking van effecten op hoofdlijnen

In het MER zijn de effecten van de alternatieven op verschillende aspecten in beeld gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. Per aspect zijn één of meer criteria gebruikt voor de effectbeoordeling. De effecten zijn kwalitatief beoordeeld met de volgende zevenpunts-beoordelingsschaal:

Score   Omschrijving  
+ +   Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie  
+   Positief ten opzichte van de referentiesituatie  
0/+   Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie  
0   Neutraal  
0/-   Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie  
-   Negatief ten opzichte van de referentiesituatie  
- -   Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie  

Tabel: weging beoordelingscriteria:

Thema   Beoordelingscriterium


 
HS   2a Minder maar grotere bedrijven, veestapel blijft gelijk   2b Minder maar grotere bedrijven, melkvee en varkens + 10%, pluimvee en vleeskalveren + 20%  
Ammoniak en natuur   Depositie van ammoniak op Natura 2000-gebieden   0   +   0/+  
  Depositie van ammoniak op Beschermde Natuurmonumenten   0   +   0/+  
  Depositie van ammoniak op EHS-gebieden   0   +   0/+  
Overige effecten natuur   Verdroging van waardevolle en beschermde gebieden   0   0   0  
  Waardevolle en beschermde soorten   0   0   0  
Fijn stof   Verkeer fijn stof (PM10)   0   0/+   0  
  Bedrijfsvoering fijn stof   0   0   0/-  
Geluid   Verandering geluidsemissie bij geluidgevoelige categorieën: bebouwde kom, geluidgevoelige gebouwen en terreinen, woningen en stiltegebieden   0   0/+   0/+  
Geur   Leefklimaat binnen de bebouwde kom   0   0/+   0  
  Leefklimaat buiten de bebouwde kom   0   0/+   0/-  
Landschap, cultuurhistorie & archeologie en aardkundige waarden   Beïnvloeding van specifieke landschappelijke patronen/objecten en elementen.
 
0   0/+   0/+  
  Beïnvloeding van visueel ruimtelijke karakteristiek   0   0   0/-  
  Aantasting archeologische waarden   0   0/-   -  
  Beïnvloeding historisch geografische waarden   0   0/+   0/+  
  Beïnvloeding historische (steden)bouwkundige waarden   0   0/+   0/+  
  Aantasting aardkundige waarden   0   0/-   -  
Bodem en water   Effect op de bodem   0   0   0  
  Effect op het watersysteem   0   0   0