direct naar inhoud van 4.11 Aanvulling op het MER
Plan: Buitengebied 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1056-0003

4.11 Aanvulling op het MER

Naar aanleiding van het toetsingsadvies is de aanvulling op het MER uitgevoerd om twee redenen, namelijk:

  • Omdat de Commissie voor de milieueffectrapportage in het toetsingsadvies bij het MER heeft geadviseerd tot enkele aanvullingen in relatie tot de uitwerking van het voorliggende bestemmingsplan.
  • Om de milieueffecten te bepalen van de nadere uitwerking van het beleid uit de Structuurvisie in het voorliggende bestemmingsplan.


In het MER zijn de scenario's opgenomen op basis van een inschatting van de werkelijk te verwachten ontwikkeling van de veestapel en de milieueffecten daarvan. In de aanvulling zijn de milieueffecten bepaald van enkele worstcase-varianten. Hiermee wordt weergegeven wat de gevolgen zouden zijn als theoretisch alle geboden bouwvlakruimte ook werkelijk voor 100% zou worden benut, wat niet te verwachten is.


Het blijkt dat de uitwerking van het bestemmingsplan de structuurvisie nagenoeg volgt. Daarmee blijft het MER ook relevant voor de uitwerking van de structuurvisie in het bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan bood meer mogelijkheden voor omschakeling van wonen naar agrarisch in het verwevingsgebied, namelijk met een wijzigingsbevoegdheid in plaats van een planherziening. Deze mogelijkheden zijn meegenomen in de worstcase-varianten in de aanvulling. Overigens, bij de aanpassing van ontwerpbestemmingsplan naar vastgesteld bestemmingsplan is deze wijzigingsbevoegdheid verwijderd.