direct naar inhoud van Artikel 5 Agrarisch met waarden - Landschap
Plan: Buitengebied - IJsselzone, Windesheim
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10010-0004

Artikel 5 Agrarisch met waarden - Landschap

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;
 • b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een gebruiksgerichte paardenhouderij ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij';
 • c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden;
 • d. gebouwen ten behoeve van de onder a genoemde bedrijven;
 • e. bedrijfswoningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. wegen en paden;
 • g. parkeervoorzieningen
 • h. geluidwerende voorzieningen;
 • i. openbare nutsvoorzieningen;
 • j. infrastructurele voorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. recreatief medegebruik in de vorm van extensieve dagrecreatie;
 • m. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • n. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;

met de daarbij behorende:

 • o. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwwerken dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. binnen het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van 1 agrarisch bedrijf worden gebouwd;
 • c. in een agrarisch bedrijfsgebouw mag geen verdiepingsvloer worden aangebracht;
 • d. de oppervlakte van bouwwerken ten behoeve van een niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in de vorm van het houden van dieren, mag niet meer dan 500 m² bedragen;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder c geldt geen maximale oppervlakte voor bouwwerken ten behoeve van een niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in de vorm van het houden van dieren ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
 • f. kassen dienen te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw';
 • g. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bouwvlak bedragen;
 • h. de maatvoering van een bouwwerk dient te voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
  Functie van een bouwwerk   Inhoud in m³   goothoogte in m   bouwhoogte in m   oppervlakte in m²  
    Max.   Max.   Max.    
  Bedrijfsgebouw   -   6   10    
  Bedrijfswoning   600   6   8    
  Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen   -   3   5   100  
  Rijhal ten behoeve van een productie- en gebruiksgerichte paardenhouderij     6   10   1.000  
 • i. de dakhelling van een bedrijfsgebouw mag niet minder bedragen dan 15%;
 • j. in afwijking van het bepaalde onder d, g en h van dit artikel geldt dat afwijkingen in aantallen, maten en afmetingen, zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, gehandhaafd mogen worden.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. silo's dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd
 • b. binnen het bouwvlak mag maximaal 1 windturbine worden gebouwd;
 • c. de ashoogte van een windturbine mag niet meer dan 15 meter bedragen;
 • d. bouwwerken voor mestopslag en opslag van ruwvoer dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd dan wel ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • e. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • f. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag binnen het bouwvlak niet meer dan 10 meter bedragen;
 • g. een hobbymatige rijbak is niet toegestaan;
 • h. lichtmasten ten behoeve van een paardrijbak zijn binnen het bouwvlak toegestaan bij een gebruiksgerichte paardenhouderij tot een hoogte van 10 meter;
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van:

 • a. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a voor de overschrijding van de grenzen van het bouwvlak tot maximaal 1,5 hectare , mits wordt aangetoond dat dit voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is;
 • b. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a om toe te staan dat buiten het bouwvlak agrarische bedrijfsgebouwen, zoals schuilstallen, melkstallen en veldschuren worden gebouwd met uitzondering van gebouwen voor mestopslag, mits:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 75 m² bedraagt;
  • 2. de goothoogte van een gebouw niet meer dan 3 meter bedraagt;
  • 3. de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan 5 meter bedraagt;
 • c. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a om toe te staan staan dat zonnepanelen geplaatst mogen worden op maaiveld met dien verstande dat:
  • 1. het gedeelte van de aangrenzende bestemming Wonen dat wel geschikt is voor de opwekking van zonne-energie door middel van zonnepanelen eerst volledig wordt benut;
  • 2. de zonne-energie die mag worden opgewekt door middel van zonnepanelen maximaal 5000 kWh per woning mag zijn;
 • d. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder h om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk bij een bedrijfswoning wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;
 • e. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder h om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk bij een bedrijfswoning wordt vergroot tot niet meer dan 6 meter;
 • f. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder h om toe te staan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw binnen het bouwvlak wordt vergroot tot niet meer dan 15 meter;
 • g. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder h om toe te staan dat de van een bouwwerk wordt verkleind dan wel dat een bouwwerk wordt voorzien van een plat dak;
 • h. het bepaalde in artikel 5.2.1 onder h om toe te staan dat de inhoud van een bedrijfswoning wordt vergroot tot niet meer dan 750 m³, indien dat in verband met de bedrijfsopvolging noodzakelijk is;
 • i. het bepaalde in artikel 5.2.2 onder b om toe te staan dat binnen het bouwvlak 2 windturbines gebouwd mogen worden;
 • j. het bepaalde in artikel 5.2.2 onder c om toe te staan dat de ashoogte van een windturbine wordt vergroot tot niet meer dan 18 meter;
 • k. het bepaalde in artikel 5.2.2 onder f om toe te staan dat de bouwhoogte van silo's en hooibergen binnen het bouwvlak wordt vergroot tot niet meer dan 14 meter.
5.4.2 Voorwaarden

De in artikel 5.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de landschapswaarden van de gronden;
 • h. de kwaliteit van het grondwater;
 • i. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • b. het gebruik van kelders voor het stallen van dieren;
 • c. het gebruik van een bedrijfswoning met aangebouwde bedrijfsruimten ten behoeve van meer dan 1 huishouden na beëindiging van het agrarische bedrijf;
 • d. het gebruik van gronden buiten het bouwvlak als standplaats voor kampeermiddelen;
 • e. het gebruik van de gronden ten behoeve van (co)mestvergisting;
 • f. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van nevenactiviteiten.
5.6 Afwijken van de gebruiksregels
5.6.1 Bevoegdheid
 • a. Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 5.5 onder c om het gebruik van een bedrijfswoning met aangebouwde bedrijfsruimten ten behoeve van 2 zelfstandige huishoudens toe te staan, indien dat in verband met de bedrijfsopvolging noodzakelijk is.
 • b. Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 5.5 onder c om een karakteristieke bedrijfswoning van ten minste 1.000 m³ na beëindiging van het agrarisch bedrijf te splitsen in 2 of 3 woningen;
 • c. Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 5.5 onder d om kleinschalig kamperen toe te staan voor maximaal 25 kampeermiddelen, met uitzondering van stacaravans;
 • d. Bij een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 5.5 onder e, met dien verstande dat (co)mestvergisting alleen is toegestaan, indien daarbij eigen en van maximaal 3 nabij gelegen bedrijven geproduceerde mest wordt verwerkt en eigen of van maximaal 3 nabij gelegen bedrijven afkomstige co-substraten worden toegevoegd en het digestaat (de co-vergiste mest) op de tot de 3 bedrijven behorende gronden wordt gebruikt, met dien verstande dat de vergistingscapaciteit van de vergistingsinstallatie niet meer mag bedragen van 100 ton per dag;
 • e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 5.5 onder f om het gebruik toe te staan van bouwwerken ten behoeve van nevenactiviteiten met een oppervlakte van maximaal 250 m², waarbij uitsluitend ten behoeve van inpandige statische opslag een oppervlakte van maximaal 500 m² kan worden toegestaan en waarbij ten behoeve van detailhandel een oppervlakte van maximaal 100 m² kan worden toegestaan, onder voorwaarde dat:
  • 1. er geen belemmeringen ontstaan voor functies in de omgeving;
  • 2. de landschappelijke kenmerken niet worden aangetast;
  • 3. de bestaande infrastructuur berekend is op de nevenactiviteit;
  • 4. er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking plaatsvindt;
  • 5. de nevenactiviteit inpandig wordt uitgeoefend;
  • 6. er geen buitenopslag plaatsvindt;
  • 7. parkeerplaatsen landschappelijk worden ingepast;
  • 8. de gebouwen en het erf hun agrarische uitstraling behouden en waar mogelijk wordt versterkt.
5.6.2 Voorwaarden

De in artikel 5.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de landschapswaarden van de gronden;
 • h. de kwaliteit van het grondwater;
 • i. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.7.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanplanten of verwijderen van bossen en houtopstanden al dan niet ten behoeve van houtteelt voor zover niet gelegen binnen het bouwvlak;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen buiten het bouwvlak met een oppervlakte van meer dan 1.000 m²;
 • c. het ontgronden, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 1.000 m², zodanig dat er een verschil in hoogte, c.q. verticale diepte ten opzichte van het bestaande maaiveld ontstaat van meer dan 0,30 meter;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik;
 • e. het wijzigen van de grondsamenstelling of het aanbrengen van voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve van de aanleg van rijbakken;
 • f. het graven, vergraven of dempen, verdiepen of verbreden van watergangen, vijvers en poelen;
 • g. het aanleggen van ligplaatsen voor schepen.
5.7.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 5.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
5.7.3 Voorwaarden

De in artikel 5.7.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de landschapswaarden van de gronden.

5.8 Wijzigingsbevoegdheid
5.8.1 Bevoegdheid m.b.t. vergroten van bouwvlakken

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in die zin dat de bouwvlakken mogen worden vergroot, mits:

 • a. de oppervlakte van het bouwvlak niet groter wordt dan 2,0 ha;
 • b. de geluidbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • c. de grens van het bouwvlak met niet meer dan 75 meter mag worden verlegd;
 • d. door middel van een inrichtingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een toename van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied conform de richtlijnen uit het Landschapsontwikkelingsplan;
 • e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het stedenbouwkundig beeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeergelegenheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de landschapswaarden van de gronden;
  • 8. de kwaliteit van het grondwater;
  • 9. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.8.2 Bevoegdheid m.b.t. wijziging bestemming in 'Wonen'

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in die zin dat bouwvlakken worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen' en de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' zonder bouwvlak, indien tot opheffing van het agrarisch bedrijf is overgegaan, mits:

 • a. de karakteristiek van de bebouwing en de complexiteit van het voormalige boerenerf, alsmede de landschappelijke kenmerken van percelering en beplanting niet worden aangetast;
 • b. waar mogelijk overtollige bebouwing wordt gesloopt, waarbij echter tot een totale maximum oppervlakte van 250 m² aan bestaande landschapsontsierende bijbehorende bouwwerken 1:1 mag worden vervangen door nieuwe bijbehorende bouwwerken;
 • c. de verkeersaantrekking in vergelijking met de oorspronkelijke activiteit niet of nauwelijks toeneemt;
 • d. de infrastructuur niet verzwaard wordt;
 • e. de geluidbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • f. een bedrijfswoning gehandhaafd blijft;
 • g. het aantal woningen niet toeneemt;
 • h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de woonsituatie;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de parkeergelegenheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
  • 7. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.8.3 Bevoegdheid m.b.t. kleinschalig kamperen

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming Agrarisch met waarden - Landschap wijzigen in die zin dat kleinschalig kamperen wordt toegestaan voor maximaal 40 kampeerplaatsen, met uitzondering van stacaravans, mits:

 • a. de kampeerplaatsen aansluitend of in de directe nabijheid van het bouwvlak gerealiseerd worden;
 • b. de geluidbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • c. door middel van een inrichtingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een goede landschappelijke inpassing en een toename van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied conform de richtlijnen uit het Landschapsontwikkelingsplan;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het stedenbouwkundig beeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeergelegenheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de groenstructuur;
  • 8. het landschappelijk beeld;
  • 9. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.