direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: Chw bestemmingsplan Meppel - Transformatiegebied Noordpoort
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.TFGNoordpoort-BPC1

Bijlagen toelichting

Bijlage 21 Toepassing Crisis- en Herstelwet

In onderstaande tabel staat omschreven of en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die artikel 7c van het Besluit Uitvoering Crisis- en Herstelwet biedt.

Typering   Omschrijving   Toegepast?   Waarvoor?  
Verbreide reikwijdte   Naast goede ruimtelijke ordening ook regels voor fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit   Ja   Naast regels voor ruimtelijk relevante onderwerpen worden ook regels gesteld ten aanzien van andere onderwerpen van de fysieke leefomgeving, zoals het beschermen van gezondheid en milieu, en het waarborgen van veiligheid. De reikwijdte van de fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit komen terug in het afwegingskader dat in een beleidsregel voor de uitleg van een aantal regels van het Chw bestemmingsplan wordt opgenomen
 
Looptijd   Looptijd bestemmingsplan 20 jaar in plaats van 10 jaar   Ja   Deze termijn past goed bij het plangebied. Op voorhand is nog niet bekend wanneer welke ontwikkelingen waar komen. Daarom is een langere looptijd dan 10 jaar handig voor het Chw bestemmingsplan
 
Voorlopige bestem-
ming  
Voorlopige bestemming met looptijd van 10 jaar in plaats van 5 jaar (voorafgaand aan definitieve bestemming)   Ja   Voor de scheepswerf en de geluidzone rondom de scheepswerf is een voorlopige bestemming opgenomen. De bestemming Bedrijventerrein - SWSW verandert na 31 december 2027 automatisch in een transformatiebestemming. De geluidzone vervalt op dat moment eveneens.
 
Veror-
deningen  
Toevoegen lokale verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving   Ja   Een aantal (delen van) verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn geïntegreerd in het Chw bestemmingsplan. Het gaat hier om een aantal onderwerpen die spelen in het Transformatiegebied Noordpoort, zoals groen, evenementen en ligplaatsen. Hiermee experimenteert de gemeente met de integratie van verordeningen. De rest van de verordeningen wordt op dit moment niet opgenomen  
Meldings- plicht   Verbod om zonder melding een activiteit te verrichten   Nee   Van het instrument melding wordt in dit Chw bestemmingsplan geen gebruik gemaakt  
Beleidsregels   Open normen opnemen in het bestemmingsplan, waarvan de uitleg afhankelijk is van een beleidsregel. Beleidsregel kan door B&W worden vastgesteld   Ja   De regel voor bouwen in het Transformatiegebied is een open norm. Daaraan gekoppeld is een beleidsregel ter invulling van de open norm. In de beleidsregel zijn ook welstandsaspecten opgenomen, zie hierna. De Beleidsregel is door de raad vastgesteld  
Beleids-
regel welstand  
Beleidsregel voor welstand moet door de raad worden vastgesteld   Ja   De huidige welstandsnota is niet toegespitst op de ontwikkelingen in Transformatiegebied Noordpoort, voor de ontwikkelingsgebieden is het welstandskader daarom opgenomen in het ruimtelijke afwegingskader. Dit kader is onderdeel van de beleidsregel voor het gebied. Voor het overige deel van Noordpoort blijft de huidige welstandsnota van toepassing
 
Plan-
schade  
Planschade is voorzienbaar vanaf 3 jaar na aankondiging van het planvoornemen   Ja   Het Transformatiegebied Noordpoort is al opgenomen in de Structuurvisie Duurzaam Verbinden die in 2013 is vastgesteld. Het systeem van planschade wordt hiermee niet veranderd, overigens wordt in de jurisprudentie inmiddels rekening gehouden met een termijn van voorzienbaarheid van ongeveer een jaar. Het is verstandig om de consequenties van de planschaderegeling tijdens de bestemmingsplanprocedure in beeld te brengen
   
RO Standaar-
den  
Afgeweken kan worden van de verplichting een bestemmingsplan op te stellen conform de landelijke standaarden (SVBP 2012)   Ja   Conform de werkafspraak van Geonovum zijn er meerdere opties voor de digitale opzet. Dit kan het plantype bestemmingsplan, beheersverordening of provinciale verordening zijn. Voordat het bestemmingsplan wordt opgesteld wordt hierin een keuze gemaakt. Uitgangspunt is in ieder geval dat het bestemmingsplan goed raadpleegbaar voor inwoners, bedrijven en initiatiefnemers en toetsers moet zijn
 
Beschikbaarstelling op RO-online   Afgeweken kan worden van de verplichting om het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl    Nee   Het plan wordt beschikbaar gesteld op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op de viewer van de gemeente Meppel  
Uitvoerbaarheid   Afgeweken kan worden van de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan   Ja   Het Transformatiegebied Noordpoort wordt naar verwachting organisch ontwikkeld, het is op voorhand nog niet duidelijk welke functies precies waar en wanneer komen  
Milieukwaliteitseisen   Afgeweken kan worden van de verplichting om te beschrijven op welke wijze de milieukwaliteitseisen bij het bestemmingsplan zijn betrokken   Ja   Door de opzet van het plan, namelijk met een afwegingskader, wordt op hoofdlijnen een beschrijving gegeven van de milieukwaliteitseisen  
Akoes-
tisch onderzoek  
Een hogere waardenbesluit kan worden opgenomen in het bestemmingsplan. Het akoestisch onderzoek kan minder gedetailleerd worden gedaan   Ja   Voor de nieuwe noordelijke stadsentree is voor een aantal bestaande woningen en nieuwe woningen in het gebied een hogere waardenbesluit nodig. Deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor de hogere waarden die nodig zijn voor de gewijzigde geluidzone rondom de scheepswerf, voor zover deze binnen het plangebied van dit Chw bestemmingsplan vallen
 
Exploitatieplan   Mogelijkheid om een exploitatieplan vast te stellen of een exploitatieovereenkomst te sluiten bij de omgevingsvergunning   Ja   Op dit moment is nog niet duidelijk welke ontwikkelingen wanneer plaatsvinden. Of en in hoeverre er sprake is van kostenverhaal is daarom op dit moment nog niet in te schatten. Van deze mogelijkheid op basis van 7c wordt geen gebruik gemaakt, maar wel van het systeem van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet. Het Transformatiegebied Noordpoort is aangewezen als experiment op grond van artikel 7v
 
Maatwerk- regels   Mogelijkheid tot opname van gebiedsgerichte milieuvoorschriften of hogere grenswaarden voor geluid   Ja   Voor bestaande woningen in het plangebied die voorheen op het gezoneerde terrein waren gelegen en nu in de geluidzone komen te liggen worden met dit plan hogere waarden vastgesteld. Voor nieuwe woningen in de transformatiegebieden zijn in bepaalde delen van het gebied zones opgenomen waar hogere waarden vanuit wegverkeer- en industrielawaai worden vastgesteld voor toekomstige geluidgevoelige functies, zoals wonen
 
Afwijkende geluid-
normen  
Artikel 8.42b van de Wet milieubeheer en artikel 2.19 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn op het bestemmingsplan van overeenkomstige toepassing.   Ja   Op basis van artikel 2.19 gelden voor bedrijfsmatige activiteiten in de deelgebieden Schoolstraat, Bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart afwijkende normen ten opzichte van artikel 2.17 Activiteitenbesluit. Hierbij mag worden uitgegaan van de binnenwaarde van geluidgevoelige objecten zoals woningen, in plaats van de waarde op de gevel
 
Delegatie   Delegatie aan B&W van de bevoegdheid tot wijzigen van onderdelen (gebieden of thema's) van het bestemmingsplan   Ja   Het komt de flexibiliteit van het bestemmingsplan en de spoedige invulling van Transformatiegebied Noordpoort ten goede als bij de uitvoering delen van het bestemmingsplan door het college kunnen worden gewijzigd. Het delegatiebesluit kan worden genomen op het moment van vaststelling van het Chw bestemmingsplan, maar ook op een later moment