direct naar inhoud van Artikel 13 Bedrijf - Rioolwaterzuivering
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.030506-DE01

Artikel 13 Bedrijf - Rioolwaterzuivering

 

13. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Rioolwaterzuivering’ aan­gewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een ri­oolwaterzuiveringsinstallatie, niet zijnde een geluidzonerings­plichtige inrichting of een risicovolle inrichting;

met daaraan ondergeschikt:

b.    kleinschalige duurzame energiewinning;

 

met de daarbijbehorende:

c.    terreinen;

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13. 2.    Bouwregels

13. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    er zullen ten hoogste twee gebouwen, waaronder overkappin­gen, ten behoeve van een rioolwaterzuiveringsinstallatie wor­den gebouwd;

b.    de oppervlakte van een gebouw of een overkappin­g zal ten hoogste 250 m² bedragen;

c.    de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoog­ste 3,50 m bedragen.

13. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    er zullen geen overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van lichtmasten en de opwekking van windenergie in de vorm van windmolens;

c.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.