direct naar inhoud van Artikel 12 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.030506-DE01

Artikel 12 Bedrijf - Nutsvoorziening

 

12. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ aangewezen gron­den zijn bestemd voor:

a.    terreinen en gebouwen, waaronder overkappingen, ten be­hoeve van de energievoorziening en naar de aard daarmee gelijk te stellen openbare nutsvoorzieningen, niet zijnde ge­luidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

 

met daaraan ondergeschikt:

b.    kleinschalige duurzame energiewinning;

 

en mede bestemd voor:

c.    de bescherming van het doelmatig en veilig functioneren van de waterkering, ter plaatse van de aanduiding “vrijwaringszone - dijk”;

 

met de daarbijbehorende:

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12. 2.    Bouwregels

12. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    per bestemmingsvlak zal ten hoogste één gebouw of overkapping worden gebouwd;

b.    de oppervlakte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 80 m² bedragen;

c.    de hoogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoog­ste 4,00 m bedragen.

12. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    er zullen geen overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van lichtmasten en de opwekking van windenergie in de vorm van windmolens;

c.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.