direct naar inhoud van 3.6 Luchtkwaliteit
Plan: Woonwijken Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-or01

3.6 Luchtkwaliteit

In Nederland gelden regels voor luchtkwaliteit, deze staan in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Doel van het besluit is mensen te beschermen tegen risico's van luchtverontreiniging. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, industriƫle bedrijven en de landbouw. Het besluit bevat luchtkwaliteitsnormen voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. In het besluit wordt aangegeven op welke termijn de normen gelden en gehaald moeten worden en welke bestuursorganen verantwoordelijke zijn voor het halen van die normen.

In artikel 26 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is vastgelegd dat Burgemeester en Wethouders eenmaal in de drie jaar de plaatsen moet inventariseren waar de bevolking naar hun redelijke verwachting, direct of indirect, kan worden blootgesteld aan luchtverontreiniging door stoffen, die genoemd zijn in het besluit. Volgens de nota van toelichting zijn dit in ieder geval:

  • Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.
  • Kleinere gemeenten die over indicaties beschikken dat de luchtkwaliteit niet in overeenstemming is met de grenswaarden.


Op 10 juli 2007 heeft de gemeente Montferland het rapport "Luchtkwaliteit 2006" vastgesteld. In dit rapport is nagegaan of er sprake is van overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen in het besluit luchtkwaliteit 2005 voor de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10) en benzeen (C6H6). In de kern Didam wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen, en zijn er geen overschrijdingen geconstateerd.