Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 6 Bedrijf - Gasontvangststation

 

 
6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijf - Gasontvangstation’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. de aanleg en instandhouding van een gasontvangstation;
 2. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;
 3. de bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen, paden, parkeervoorzieningen, lichtvoorzieningen, erf- en terreinafscheidingen en groen;
 4. waterhuishoudkundige voorzieningen;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
6.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen
Op de voor 'Bedrijf - Gasontvangstation' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen, geen woningen zijnde, en de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, ten dienste van de onder 6.1 genoemde doeleinden, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
6.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
Met betrekking tot het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:
 1. er mag uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd;
 3. de bouwhoogte mag ten hoogste 3 m bedragen.
6.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing
Voor het overige geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 3 m mag bedragen.
6.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
 1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 4. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
6.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte die nodig is voor de veiligheid en het functioneren van de betreffende nutsvoorziening, mits daaruit geen onevenredig nadelige gevolgen voortvloeien voor het woonmilieu.