Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 24 Wonen - Kasteel

24.1 Bestemmingsomschrijving
24.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Kasteel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen;
 2. sociaal en culturele doeleinden;
 3. de instandhouding en/of het herstel van aanwezige rijksmonumenten welke zijn opgenomen in 'Bijlage 2 bij de regels: lijst van monumenten', mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 4. waterhuishoudkundige voorzieningen;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
24.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
24.2 Bouwregels
24.2.1 Algemeen
Op of in de voor ‘Wonen - Kasteel’ bestemde gronden mag slechts worden gebouwd indien en voor zover dat nodig is voor de inrichting van de woningen en /of het herstel en/of het behod van de bestaande bebouwing.
24.2.2 Regels met betrekking tot bebouwing
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
 2. binnen de bestemming ‘Wonen - Kasteel’ mogen geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het  bestaande stedebouwkundig beeld.
24.3 Specifieke gebruiksregels
24.3.1 Gebruik van de grond
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor tuinen en groenvoorzieningen.
24.3.2 Gebruik van opstallen
Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen voor:
 1. ambachtelijke en/of industriële doeleinden;
 2. detailhandel;
 3. groothandel;
 4. horeca, behoudens van ondergeschikte betekenis;
 5. agrarische doeleinden;
 6. opslagdoeleinden, ten behoeve van normaal bij de bestemming behorend gebruik.
24.4 Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van de vestigiging van:
 1. een kantoor met een maximum brutovloeroppervlak van 500 m2;
 2. maatschappelijke doeleinden;
met dien verstande dat de middels de afwijking van de gebruiksregels moet worden bijgedragen aan de instandhouding, dan wel het herstel van de gebouwen, bouwwerken en onbebouwde gronden.