direct naar inhoud van Artikel 3: Gemengd - Recreatie en wonen 1
Plan: Havelte Buitengoed Blanckenbergh
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1701.0000BP000000000550-0003

Artikel 3: Gemengd - Recreatie en wonen 1

3.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Recreatie en wonen 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatiewoningen ten behoeve van recreatieve en permanente bewoning;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een recreatiewoning;

met de daarbijbehorende:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2. Bouwregels
3.2.1. Voor het bouwen van recreatiewoningen, aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. recreatiewoningen, aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen zullen binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van recreatiewoningen, aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen zal ten hoogste 2,75 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van recreatiewoningen, aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen zal ten hoogste 7,80 m bedragen;
 • d. recreatiewoningen, aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen zullen worden voorzien van een kap met een dakhelling van 45º;
 • e. de bouwhoogte van aangebouwde overkappingen zal ten hoogste 2,75 m bedragen;
 • f. aangebouwde overkappingen zullen worden voorzien van een platte afdekking.

3.2.2. Voor het bouwen van vrijstaande overkappingen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:
 • a. Er zullen geen vrijstaande bouwwerken worden gebouwd, anders dan overkappingen;
 • b. bij een recreatiewoning zal ten hoogste één overkapping worden gebouwd;
 • c. de oppervlakte van een overkapping zal ten hoogste 20 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 2,75 m bedragen.
3.2.3. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de recreatiewoningen ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
3.3. Afwijking van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 3.2.1. onder c in die zin dat minder dan 50% van de oppervlakte van een recreatiewoning wordt voorzien van een kap dat voor meer dan 50% in het horizontale vlak ligt, mits:
  • 1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning.