direct naar inhoud van Regels
Plan: Roermondse Veld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000226-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Roermondse Veld met identificatienummer NL.IMRO.0957.BP00000226-VG01 van de gemeente Roermond.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aan en/of uitbouw:

een aan een hoofdgebouw vast gebouwd bouwwerk, dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, maar dat in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw; voor de toepassing van deze regels wordt een aan- of uitbouw gelijkgesteld met een aan het hoofdgebouw aangebouwd bijgebouw.

1.4 aan huis verbonden beroep:

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, (para-)medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend. Hieronder dient niet te worden begrepen de uitoefening van detailhandel.

1.5 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7 Activiteitenbesluit:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

1.8 afhankelijke woonruimte:

een (deel van een) gebouw waarin een gedeelte van de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg is gehuisvest en dat qua ligging een ruimtelijke eenheid met de woning vormt.

1.9 archeologische waarde:

waarde die bestaat uit de aanwezigheid van een bodem-archief met sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig van wetenschappelijk belang is en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigt.

1.10 bebouwing:

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.11 bebouwingspercentage:

een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd.

1.12 bedrijfsactiviteit:

het beroepsmatig uitoefenen van bedrijvigheid met gebruikmaking van machines dan wel door middel van handwerk en geen kantoor zijnde.

1.13 bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten.

1.14 bedrijfsvloeroppervlak:

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.15 bedrijfswoning:

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het feitelijk gebruik van het gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming.

1.16 begane grond:

bouwlaag waarvan het vloerpeil ter hoogte van het (straat)peil ligt, dan wel de bouwlaag boven een souterrain.

1.17 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.18 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19 bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.20 bijgebouw:

een gebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat ten dienste staat van dat hoofdgebouw.

1.21 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.22 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.23 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.24 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel.

1.25 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.26 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.27 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.28 dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons en wasserettes.

1.29 evenement:

al of niet periodiek terugkerende publieke gebeurtenis op het gebied van sport, cultuur, folklore, handel, recreatie, liefdadigheid, religie, gezondheid, wetenschap, amusement en vergelijkbare gebeurtenissen.

1.30 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.31 geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting waarbij als gevolg van de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.32 hoofdgebouw:

een gebouw dat door zijn constructie, afmetingen of situering, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel valt aan te merken.

1.33 horeca:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse, één en ander al dan niet in combinatie met ondersteunende activiteiten of met een vermaaksfunctie, met uitzondering van seksinrichtingen. De horecacategorieën binnen de functie horeca zijn omschreven in Bijlage 3 'Staat van horeca-activiteiten'.

1.34 kantoor:

een ruimte die door haar aard, indeling en inrichting is bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden van hoofdzakelijke administratieve aard.

1.35 kleine economie:

bedrijfsactiviteiten die wat betreft invloed op de woonomgeving gelijk te stellen zijn aan een aan huis gebonden beroep, waarvan de omvang en de activiteiten zodanig zijn dat de activiteiten in een woning en de daarbij behorende gebouwen met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend.

1.36 maatschappelijk:

voorzieningen ten behoeve van educatieve, sociale, sociaal-medische, sociaal-culturele, (para-) medische en levensbeschouwelijke voorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van begeleid wonen en van de openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

1.37 mantelzorg:

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.

1.38 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

1.39 peil:

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.40 praktijkruimte:

onder een praktijkruimte wordt verstaan een tandartsenpraktijk, een orthodontistenpraktijk, een logopedist, een verloskundigenpraktijk en een fysiotherapeut met aan de praktijkverbonden fysiofitness.

1.41 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.42 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of gelegenheid wordt geboden seksuele handelingen te verrichten dan wel vertoningen en/of voorstellingen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan:

 • een prostitutiebedrijf;
 • een raamprostitutiebedrijf;
 • een erotische massagesalon;
 • een seksbioscoop;
 • een sekstheater;
 • een parenclub;
 • geheel of gedeeltelijke bedrijfsvoering in overwegend seksueel geaarde dienstverlening;

al dan niet in combinatie met elkaar.

1.43 twee- aan- een gebouwde woning:

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen.

1.44 voorgevelrooilijn:

denkbeeldige lijn waarin een (of meer) gevel(s) van een gebouw is/zijn of word(t)(en) geplaatst en die is gelegen aan de zijde van de aan de weg gelegen perceelsgrens.

1.45 vrijstaand bijgebouw:

een bijgebouw, dat qua constructie en visueel vrij staat van het hoofdgebouw.

1.46 waterhuishouding:

het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water, eventueel gecombineerd met infiltratie van water in de bodem.

1.47 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.48 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst is.

2.2 de bedrijfsvloeroppervlakte

binnenwerks, op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.

2.3 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4 breedte, lengte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.

2.5 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.6 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.7 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.8 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.9 Aanvullende bepalingen

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 0,5 m wordt overschreden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten', zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels met uitzondering van bedrijven die vallen onder het Bevi en propaantanks met een inhoud kleiner dan 13 m3 waarvan de veiligheidsafstanden zoals aangegeven in artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit tot buiten de bouwperceelgrens reiken of daaraan gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten. Onder de in dit lid bedoelde bedrijven worden niet begrepen geluidhinderlijke inrichtingen, horecabedrijven en detailhandelsbedrijven;
 • b. ondergeschikte detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
 • c. gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en open terreinen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. verkeersvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de onder 3.1 genoemde functies worden gebouwd.

3.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen is niet toegestaan, behoudens herbouw, en het bepaalde onder 3.2.1 onder b, waarbij de bouwregels, zoals opgenomen in dit artikel, van toepassing zijn;
 • b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • c. ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdgebouwen mag worden gebouwd, mits door de uitbreiding het bestaand bebouwde oppervlak van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan met ten hoogste 50% wordt vergroot;
 • d. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • e. het maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 100%;
 • f. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten minste 3 meter.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erfafscheidingen, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • b. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 meter en achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 2 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag bij hoekpercelen de hoogte van de erfafscheiding aan één wegzijde voor de voorgevel maximaal 2 meter bedragen, mits deze tenminste 1 meter achter de perceelsgrens wordt geplaatst.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik voor het stallen van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen;
 • b. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen;
 • c. het gebruik voor een seksinrichting;
 • d. het gebruik voor horeca;
 • e. het gebruik buiten de als 'Bouwvlak' aangeduide gronden voor buitenopslag;
 • f. wonen.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Bedrijfsactiviteiten in hogere categorie

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in een hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoelt in 3.1 sub a, indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 3.1 sub a.

3.4.2 Voorwaarden

Bij het verlenen van de onder 3.4.1 bedoelde omgevingsvergunning dient het onderstaande in acht te worden genomen:

 • a. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. de verkeersveiligheid mag geen onevenredige inbreuk op de open en/of groene structuur ontstaan;
 • d. er wordt voldaan aan de parkeernormen zoals opgenomen in bijlage 2 van deze regels, waarbij parkeren op eigen terrein uitgangspunt is.
3.4.3 Gelijkwaardige bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 sub a ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 3.1, maar niet in de lijst van bedrijfsactiviteiten wordt genoemd.

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.

Artikel 4 Bedrijventerrein

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten', zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels met uitzondering van bedrijven die vallen onder het Bevi en propaantanks met een inhoud kleiner dan 13 m3 waarvan de veiligheidsafstanden zoals aangegeven in artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit tot buiten de bouwperceelgrens reiken.

onder de in dit lid bedoelde bedrijven worden niet begrepen geluidhinderlijke inrichtingen, horecabedrijven en detailhandelsbedrijven;

 • b. ondergeschikte detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
 • c. een dansschool uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'da';
 • d. volumineuze detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt

 • f. verkeersvoorzieningen
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de onder 4.1 genoemde functies worden gebouwd.

4.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. Het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen en bedrijfswoningen is niet toegestaan, behoudens herbouw, en het bepaalde onder 4.2.1 onder b, waarbij de bouwregels, zoals opgenomen in dit artikel, van toepassing zijn;
 • b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • c. ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdgebouwen mag worden gebouwd, mits door de uitbreiding het bestaand bebouwde oppervlak van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan met ten hoogste 50% wordt vergroot;
 • d. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • e. het maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 100%.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erfafscheidingen, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • b. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 meter en achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 2 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag bij hoekpercelen de hoogte van de erfafscheiding aan één wegzijde voor de voorgevel maximaal 2 meter bedragen, mits deze tenminste 1 meter achter de perceelsgrens wordt geplaatst.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en opstallen wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik voor het stallen van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen;
 • b. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen;
 • c. het gebruik voor een seksinrichting;
 • d. het gebruik voor horeca en detailhandel anders dan genoemd onder 4.1;
 • e. het gebruik buiten de als 'Bouwvlak' aangeduide gronden voor buitenopslag;
 • f. wonen.

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden beroepen;
 • b. horeca categorie 2, uitsluitend op de begane grond;
 • c. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • d. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • e. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld onder de categorie 1 en 2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten', zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels. Onder de hier bedoelde bedrijven worden niet begrepen geluidhinderlijke inrichtingen;
 • f. maatschappelijke doeleinden, uitsluitend op de begane grond;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

met daarbij behorende:

 • h. verkeersvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' ook in de vorm van een parkeergarage;
 • j. verblijfsvoorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. evenementen.
5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de als ' Gemengd - 1' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 5.1 genoemde functies worden gebouwd.

5.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen is binnen deze bestemming niet toegestaan, behoudens herbouw en het bepaalde onder 5.2.1 onder b, waarbij de bouwregels, zoals opgenomen in dit artikel van toepassing zijn;
 • b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • c. ten behoeve van de uitbreiding van hoofdgebouwen mag worden gebouwd, mits door de uitbreiding het bestaande bebouwde oppervlak van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan met ten hoogste 20% worden vergroot;
 • d. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • e. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt voor vrijstaande woningen ten minste 2,50 meter en voor geschakelde woningen aan de niet aaneengebouwde zijde van het hoofdgebouw ten minste 2,50 meter;
 • f. het maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 100%.
5.2.2 Bijgebouwen
 • a. bijgebouwen worden ten minste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst, tenzij het een aan de weg gelegen open stallingsruimte voor personenauto's betreft;
 • b. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt per bouwperceel ten hoogste 70m2. het bepaalde onder 5.2.1 onder f is hier van overeenkomstige toepassing;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt ten hoogste 2,70 meter;
 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt ten hoogste 5 meter;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen zonder kap bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • f. de goothoogte van bijgebouwen aansluitend aan het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erfafscheidingen, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • b. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 meter en achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 2 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag bij hoekpercelen de hoogte van de erfafscheidingen aan één wegzijde voor de voorgevel ten hoogste 2 meter bedragen, mits deze tenminste 1 meter achter de perceelsgrens wordt geplaatst.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van de gronden en opstallen worden in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik voor een seksinrichting;
 • b. het gebruik voor coffeeshop;
 • c. het gebruik voor afhankelijke woonruimte;
 • d. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen voor zelfstandige woning;
 • e. het gebruik voor kleine economie.
5.4 Afwijken van de gebruiksregels
5.4.1 Gelijkwaardige bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 5.1 onder e ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die niet staan genoemd in de ' Staat van bedrijfsactiviteiten', zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels, maar die gelet op de milieubelasting naar aard en invloed gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten genoemd onder 5.1 onder e.

5.4.2 Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 5.3 onder c voor het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw of een gedeelte van het hoofdgebouw als afhankelijke woonruimte voor het verlenen van mantelzorg, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. er is sprake van een objectieve indicatiestelling waaruit de noodzaak van mantelzorg blijkt;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en omliggende bedrijven;
 • c. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid tussen hoofdgebouw en afhankelijke woonruimte;
 • d. de vloeroppervlakte van de afhankelijke woonruimte bedraagt ten hoogste 70m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte mag niet worden gerealiseerd in een tijdelijke woonunit (bijvoorbeeld een stacaravan);
 • f. er mag geen tweede zelfstandige woning ontstaan;
 • g. per bouwperceel kan op enig moment slecht één omgevingsvergunning van kracht zijn voor het gebruik van een gebouw als afhankelijke woonruimte;
 • h. de omgevingsvergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de behoefte aan mantelzorg voor de desbetreffende persoon komt te vervallen;
 • i. in zeer uitzonderlijke situaties kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 6 Gemengd - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 2'' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen, erven, alsmede aan huis verbonden beroepen;
 • b. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • c. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • d. kantoren, uitsluitend op de begane grond;
 • e. horeca, categorie 2, uitsluitend op de begane grond en tot een maximum van 20% van de tot 'Gemengd - 2' bestemde bouwpercelen ;
 • f. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld onder de categorie 1 en 2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten', zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels. Onder de hier bedoelde bedrijven worden niet begrepen geluidhinderlijke bedrijven;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

 • h. verkeersvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. evenementen.
6.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de als 'Gemengde Doeleinden II' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 6.1 genoemde functies worden gebouwd.

6.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen is binnen deze bestemming niet toegestaan, behoudens herbouw en het bepaalde onder 6.2.1 onder b, waarbij de bouwregels, zoals opgenomen in dit artikel van toepassing zijn;
 • b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • c. ten behoeve van de uitbreiding van hoofdgebouwen mag worden gebouwd, mits door de uitbreiding het bestaande bebouwde oppervlak van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan met ten hoogste 20% wordt vergroot;
 • d. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • e. het maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 100%.
6.2.2 Bijgebouwen
 • a. bijgebouwen worden ten minste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst, tenzij het een aan de weg gelegen open stallingsruimte voor personenauto's betreft;
 • b. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt per bouwperceel ten hoogste 70 m2;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt ten hoogste 2,70 meter;
 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt ten hoogste 5 meter;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen zonder kap bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • f. de goothoogte van bijgebouwen aansluitend aan het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erfafscheidingen, bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • b. de hoogte van erfafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 meter en achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 2 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b. mag bij hoekpercelen de hoogte van de erfafscheidingen aan één wegzijde voor de voorgevel ten hoogste 2 meter bedragen, mits deze tenminste 1 meter achter de perceelsgrens wordt geplaatst.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van de gronden en opstallen worden in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik voor een seksinrichting;
 • b. het gebruik voor coffeeshop;
 • c. het gebruik voor afhankelijke woonruimte;
 • d. het gebruik van (vrijstaande) bijgebouwen voor zelfstandige woning.
6.4 Afwijken van de gebruiksregels
6.4.1 Gelijkwaardige bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 6.1 onder f ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die niet staan genoemd in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten', zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels, maar die gelet op de milieubelasting naar aard en invloed gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten genoemd onder 6.1 onder f.

6.4.2 Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 6.3 onder c voor het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw of een gedeelte van het hoofdgebouw als afhankelijke woonruimte voor het verlenen van mantelzorg, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. er is sprake van een objectieve indicatiestelling waaruit de noodzaak van mantelzorg blijkt;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en omliggende bedrijven;
 • c. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid tussen hoofdgebouw en afhankelijke woonruimte;
 • d. de vloeroppervlakte van de afhankelijke woonruimte bedraagt ten hoogste 70m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte mag niet worden gerealiseerd in een tijdelijke woonunit(bijvoorbeeld een stacaravan);
 • f. er mag geen tweede zelfstandige woning ontstaan;
 • g. per bouwperceel kan op enig moment slechts één omgevingsvergunning van kracht zijn voor het gebruik van een gebouw als afhankelijke woonruimte;
 • h. de omgevingsvergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de behoefte aan mantelzorg voor de desbetreffende persoon komt te vervallen;
 • i. in zeer uitzonderlijke situaties kan van bovenstaande worden afgeweken.

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. openbare groenvoorzieningen;
 • b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • c. speelvoorzieningen
 • d. voet- en fietspaden;
 • e. kleinschalige evenementen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. verkeersvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen.
7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op de voor 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de onder 7.1 genoemde functies worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter.

Artikel 8 Kantoor

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren, met daaraan gerelateerde dienstverlening;
 • b. maatschappelijk, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

met daarbij behorende:

 • d. verkeersvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' ook in de vorm van een parkeergarage;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de voor 'Kantoor' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 8.1 genoemde functies worden gebouwd.

8.2.1 Gebouwen
 • a. het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen is binnen deze bestemming niet toegestaan, behoudens herbouw en het bepaalde onder 8.2.1 onder b, waarbij de bouwregels, zoals opgenomen in dit artikel van toepassing zijn
 • b. gebouwen worden geplaatst ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • c. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • d. het maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 100%, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximaal bebouwingspercentage' een ander percentage als maximum staat aangegeven.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 meter;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 4 meter.

Artikel 9 Maatschappelijk

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. maximaal één dienstwoning per maatschappelijke voorziening, uitsluitend voor zover deze aanwezig is ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
 • c. horeca van categorie 1 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
 • d. horeca van categorie 2 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • e. een kinderdagverblijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf';
 • f. een tunnel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tunnel';
 • g. water en waterhuishoudkundige doeleinden,

met daarbij behorende:

 • h. verkeersvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen.
9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de voor 'Maatschappelijk' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 9.1 genoemde functies worden gebouwd.

9.2.1 Gebouwen
 • a. het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen is binnen deze bestemming niet toegestaan, behoudens herbouw en het bepaalde onder 9.2.1 onder b, waarbij de bouwregels, zoals opgenomen in dit artikel van toepassing zijn
 • b. gebouwen worden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gebouwd;
 • c. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • d. de maximale inhoud van de dienstwoning bedraagt 450m3;
 • e. het maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 100%.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 meter;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten en verlichtingsarmaturen bedraagt ten hoogste 5 meter;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 meter.
9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 9.2.2 onder a voor het plaatsen van erfafscheidingen op de perceelsgrens bij hoekpercelen, onder de voorwaarden dat de erfafscheiding:

 • a. het vrije uitzicht van het wegverkeer niet belemmert en voor het wegverkeer ook niet anderszins hinder of gevaar oplevert;
 • b. geen fundamentele inbreuk op de groene dan wel open structuur pleegt.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval geregeld:

 • a. het uitoefenen van zelfstandige detailhandel en/of horeca.

Artikel 10 Verkeer - Railverkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. railvervoer,
 • b. spoorwegovergangen;
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. beplantingsstroken;
 • e. voorzieningen ten behoeve van het gebruik als blusvoorziening door de brandweer;
 • f. geluidwerende voorzieningen.
10.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op de als 'Verkeer - Railverkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten behoeve van de onder 10.1 genoemde functies;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 10 meter.

Artikel 11 Verkeer - Wegverkeer

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden;
 • b. een viaduct, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer -viaduct';
 • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. evenementen.
11.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

Op de als 'Verkeer - Wegverkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 11.1 genoemde functies worden gebouwd

11.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 10 m.

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. watergangen en waterpartijen;
 • b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • c. infiltratie- en bergingsvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • e. oevers;
 • f. taluds;
 • g. (onderhouds)paden.
12.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op de als ' Water' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de onder 12.1 genoemde functies;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter.

Artikel 13 Wonen - 1

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een woongebouw dat plaatsbiedt aan 25 woningen, met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden beroepen;
 • b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

 • c. verkeersvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. kleinschalige evenementen.
13.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

13.2.1 Algemeen

Op de voor 'Wonen - 1' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 13.1 genoemde functies worden gebouwd.

13.2.2 Hoofdgebouwen
 • a. het hoofdgebouw wordt gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • d. het hoofdgebouw wordt afgedekt met een plat dak.
13.2.3 Bijgebouwen
 • a. bijgebouwen worden tenminste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst, tenzij het een aan de wegzijde gelegen open stallingsruimte voor personenauto's betreft;
 • b. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 100m²;
 • c. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • d. de bijgebouwen worden afgedekt met een plat dak.
13.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarbij de hoogte voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 meter bedraagt en achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 2 meter.

13.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning.

13.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 13.1 voor de uitoefening van bedrijven, vallende onder de kleine economie, met dien verstande dat:

 • a. geen onevenredige hinder mag worden toebracht aan de kwaliteit van het woonmilieu;
 • b. door de uitoefening van de activiteit het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig mag veranderen, dat het karakter ervan geheel of gedeeltelijk verloren gaat, dit houdt onder meer in dat er geen grote reclame-uitingen aan of bij de woning geplaatst mogen worden;
 • c. de oppervlakte van de woning welke voor de bedrijfsvoering wordt gebruikt, niet meer dan 50 % van de begane grond en maximaal 30 % van het totale vloeroppervlak van de woning en de bijgebouwen bedraagt en de totale oppervlakte van de activiteit niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft, die de woonomgeving onevenredig belasten en ten gevolge waarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeerplaatsen, noodzakelijk worden, tenzij op eigen terrein gezorgd kan worden voor voldoende parkeervoorzieningen of in de omgeving voldoende beschikbare plaatsen zijn;
 • e. de uitvoerder van de activiteiten op hetzelfde perceel woont;
 • f. detailhandel alleen als ondergeschikte activiteit is toegestaan en uitsluitend van goederen die verband houden met de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend;
 • g. activiteiten die op grond van het bepaalde in de Wet milieubeheer meldingsplichtig zijn of activiteiten die op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningplichtig zijn, in beginsel niet worden toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat geen overlast voor de omgeving op zal treden, waarbij maximaal bedrijven uit categorie 2 van Bijlage 1 Bedrijvenlijst kleine economie of daarmee qua aard en invloed op de woonomgeving vergelijkbare bedrijven worden toegestaan.

Artikel 14 Wonen - 2

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. één vrijstaande woning met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden beroepen, ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. nutsvoorzieningen.
14.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

op de als ' Wonen - 2' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 14.1 genoemde functies worden gebouwd;

14.2.1 Gebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden uitsluitend gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten minste 3 meter en ten hoogste 4 meter;
 • c. het hoofdgebouw wordt voorzien van een kapconstructie met een nokrichting evenwijdig aan de weg;
 • d. de dakhelling bedraagt ten minste 35º en ten hoogste 55º;
 • e. het bebouwingspercentage bedraagt ten hoogste 40% van het bouwperceel.
14.2.2 Bijgebouwen
 • a. bijgebouwen worden ten minste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst, tenzij het een aan de wegzijde gelegen open stallingsruimte voor personenauto's betreft;
 • b. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 70m², waarbij het bepaalde onder 14.2.1 onder e van overeenkomstige toepassing is;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt ten hoogste 2,70 meter en de bouwhoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt ten hoogste 5 meter;
 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen zonder kap bedraagt ten hoogste 3 meter;
 • e. de goothoogte van bijgebouwen aansluitend aan het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarbij de hoogte voor de voorgevelrooilijn ten hoogste 1 meter bedraagt en achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 2 meter.

14.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • b. het gebruik van gebouwen als afhankelijk woonruimte.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels
14.4.1 Kleine economie

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 14.1 voor de uitoefening van bedrijven, vallende onder de kleine economie, met dien verstande dat:

 • a. geen onevenredige hinder mag worden toebracht aan de kwaliteit van het woonmilieu;
 • b. door de uitoefening van de activiteit het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig mag veranderen, dat het karakter ervan geheel of gedeeltelijk verloren gaat, dit houdt onder meer in dat er geen grote reclame-uitingen aan of bij de woning geplaatst mogen worden;
 • c. de oppervlakte van de woning welke voor de bedrijfsvoering wordt gebruikt, niet meer dan 50 % van de begane grond en maximaal 30 % van het totale vloeroppervlak van de woning en de bijgebouwen bedraagt en de totale oppervlakte van de activiteit niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft, die de woonomgeving onevenredig belasten en ten gevolge waarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeerplaatsen, noodzakelijk worden, tenzij op eigen terrein gezorgd kan worden voor voldoende parkeervoorzieningen of in de omgeving voldoende beschikbare plaatsen zijn;
 • e. de uitvoerder van de activiteiten op hetzelfde perceel woont;
 • f. detailhandel alleen als ondergeschikte activiteit is toegestaan en uitsluitend van goederen die verband houden met de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend;
 • g. activiteiten die op grond van het bepaalde in de Wet milieubeheer meldingsplichtig zijn of activiteiten die op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningplichtig zijn, in beginsel niet worden toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat geen overlast voor de omgeving op zal treden, waarbij maximaal bedrijven uit categorie 2 van Bijlage 1 Bedrijvenlijst kleine economie of daarmee qua aard en invloed op de woonomgeving vergelijkbare bedrijven worden toegestaan.
14.4.2 Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 14.3 onder b voor het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw of een gedeelte van het hoofdgebouw als afhankelijke woonruimte voor het verlenen van mantelzorg, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. er sprake is van een objectieve indicatiestelling waaruit de noodzaak van zorg blijkt;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en omliggende bedrijven;
 • c. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid tussen hoofdgebouw en afhankelijke woonruimte;
 • d. de vloeroppervlakte van de afhankelijke woonruimte bedraagt maximaal 70 m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte mag niet worden gerealiseerd in een tijdelijke woonunit (bijv. een stacaravan);
 • f. er mag geen tweede zelfstandige woning ontstaan;
 • g. per bouwperceel kan op enig moment slechts één omgevingsvergunning van kracht zijn voor het gebruik van een gebouw als afhankelijke woonruimte;
 • h. de omgevingsvergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de behoefte aan mantelzorg voor de desbetreffende persoon komt te vervallen;
 • i. in zeer uitzonderlijke situaties kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 15 Woongebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Woongebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden beroepen;
 • b. horeca categorie 1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1';
 • c. horeca categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • d. een hoveniersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hovenier';
 • e. een woonwagenstandplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
 • f. een kapsalon, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - kapsalon';
 • g. een kappersacademie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kappersacademie';
 • h. een moskee, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'religie';
 • i. een praktijkruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte';
 • j. een opslagloods, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • k. de in- en verkoop van oldtimers uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • l. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'Bedrijf tot en met categorie 2';
 • m. onderwijs uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs';
 • n. detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • o. maatschappelijke doeleinden uitsluitend op de begane grond en de eerste verdieping én uitsluitend ter plaatse van de aanduiding maatschappelijk;
 • p. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • q. een kantoor uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • r. een tunnel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tunnel';

met daarbij behorende:

 • s. verkeersvoorzieningen;
 • t. parkeervoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' ook in de vorm van een parkeergarage;
 • u. nutsvoorzieningen;
 • v. groenvoorzieningen;
 • w. speelvoorzieningen;
 • x. kleinschalige evenementen;
 • y. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • z. garageboxen, uitsluitend waar deze ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan reeds aanwezig zijn.
15.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

op de als ‘Woongebied’ bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 15.1genoemde functies worden gebouwd;

15.2.1 Gebouwen
 • a. het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen en/of het toevoegen van nieuwe woningen is binnen deze bestemming niet toegestaan, behoudens herbouw en het bepaalde in 15.2.1 onder b, waarbij de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel van toepassing zijn;
 • b. ten behoeve van de uitbreiding van hoofdgebouwen mag worden gebouwd, mits door de uitbreiding het bestaand bebouwde oppervlak van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan met niet meer dan 20% wordt vergroot;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gelijk aan de voorgevel van de hoofdgebouwen op de belendende percelen binnen deze bestemming gesitueerd, met dien verstande dat, wanneer de voorgevels van de belendende percelen niet in dezelfde lijn zijn gelegen, de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gesitueerd binnen de zone tussen de voorgevels op de belendende percelen;
 • d. de goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
 • e. de afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen dient voor vrijstaande woningen tenminste 2,5 meter en voor geschakelde aan de niet aangebouwde zijnde van het hoofdgebouw tenminste 2,5 meter te bedragen;
 • f. het maximale bebouwingspercentage bedraagt:
  • 1. per bouwperceel voor woondoeleinden tot 200 m2 maximaal 70%;
  • 2. per bouwperceel voor woondoeleinden tussen 200 m2 en 400 m2 maximaal 60%;
  • 3. per bouwperceel voor woondoeleinden tussen 400 m2 en 600 m2 maximaal 50%;
  • 4. per bouwperceel voor woondoeleinden groter of gelijk aan 600 m2 maximaal 40%;
15.2.2 Bijgebouwen
 • a. bijgebouwen worden tenminste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst, tenzij het een aan de wegzijde gelegen open stallingsruimte voor personenauto's betreft;
 • b. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt per bouwperceel tot en met 700 m2 maximaal 70 m2, waarbij het bepaalde in 15.2.1 onder h van overeenkomstige toepassing is;
 • c. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt per bouwperceel groter dan 700 m2, maximaal 10 % van de totale oppervlakte van het bouwperceel, met een maximum van 200 m2 per bouwperceel, waarbij het bepaalde in 15.2.1 onder h van overeenkomstige toepassing is;
 • d. de maximale goothoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt 2,70 meter en de maximale bouwhoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt 5 meter;
 • e. de maximale bouwhoogte van bijgebouwen zonder kap bedraagt 3 meter;
 • f. de goothoogte van bijgebouwen aansluitend aan het hoofdgebouw, bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,00 meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarbij de hoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 meter. In afwijking hiervan mag bij hoekpercelen de hoogte van de erfafscheiding aan één wegzijde voor de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 meter bedragen, mits deze ten minste 1,00 meter achter de perceelsgrens wordt geplaatst;

15.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 15.2.3 voor het plaatsen van erfafscheidingen op de perceelsgrens bij hoekpercelen, onder de voorwaarden dat de erfafscheiding:

 • a. het vrije uitzicht van het wegverkeer niet mag belemmeren en voor het wegverkeer ook niet anderszins hinder of gevaar mag opleveren;
 • b. geen fundamentele inbreuk op de groene dan wel open structuur pleegt.
15.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning.
15.5 Afwijken van de gebruiksregels
15.5.1 Kleine economie

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 15.1 voor de uitoefening van bedrijven, vallende onder de kleine economie, met dien verstande dat:

 • a. geen onevenredige hinder mag worden toebracht aan de kwaliteit van het woonmilieu;
 • b. door de uitoefening van de activiteit het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig mag veranderen, dat het karakter ervan geheel of gedeeltelijk verloren gaat, dit houdt onder meer in dat er geen grote reclame-uitingen aan of bij de woning geplaatst mogen worden;
 • c. de oppervlakte van de woning welke voor de bedrijfsvoering wordt gebruikt, niet meer dan 50 % van de begane grond en maximaal 30 % van het totale vloeroppervlak van de woning en de bijgebouwen bedraagt en de totale oppervlakte van de activiteit niet meer bedraagt dan 25 m²;
 • d. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft, die de woonomgeving onevenredig belasten en ten gevolge waarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeerplaatsen, noodzakelijk worden, tenzij op eigen terrein gezorgd kan worden voor voldoende parkeervoorzieningen of in de omgeving voldoende beschikbare plaatsen zijn;
 • e. de uitvoerder van de activiteiten op hetzelfde perceel woont;
 • f. detailhandel alleen als ondergeschikte activiteit is toegestaan en uitsluitend van goederen die verband houden met de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt verleend;
 • g. activiteiten die op grond van het bepaalde in de Wet milieubeheer meldingsplichtig zijn of activiteiten die op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningplichtig zijn, in beginsel niet worden toegestaan, tenzij kan worden aangetoond dat geen overlast voor de omgeving op zal treden, waarbij maximaal bedrijven uit categorie 2 van Bijlage 1 Bedrijvenlijst kleine economie of daarmee qua aard en invloed op de woonomgeving vergelijkbare bedrijven worden toegestaan.
15.5.2 Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 15.1 voor het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw of een gedeelte van het hoofdgebouw als afhankelijke woonruimte voor het verlenen van mantelzorg, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. er sprake is van een objectieve indicatiestelling waaruit de noodzaak van zorg blijkt;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en omliggende bedrijven;
 • c. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid tussen hoofdgebouw en afhankelijke woonruimte;
 • d. de vloeroppervlakte van de afhankelijke woonruimte bedraagt maximaal 70 m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte mag niet worden gerealiseerd in een tijdelijke woonunit (bijv. een stacaravan);
 • f. er mag geen tweede zelfstandige woning ontstaan;
 • g. per bouwperceel kan op enig moment slechts één omgevingsvergunning van kracht zijn voor het gebruik van een gebouw als afhankelijke woonruimte;
 • h. de omgevingsvergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de behoefte aan mantelzorg voor de desbetreffende persoon komt te vervallen;
 • i. in zeer uitzonderlijke situaties kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 16 Waarde - Archeologie

16.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.
 • b. Waar een basisbestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming. De bepalingen van de basisbestemming zijn alsdan uitsluitend van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.
16.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden mag geen bebouwing worden opgericht, met uitzondering van:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering, of;
 • b. bebouwing waarvoor de grondwerkzaamheden niet dieper dan 40 cm reiken, of;
 • c. bebouwing waarvoor de grondwerkzaamheden een oppervlak beslaan van minder dan 100 m².
16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 16.2 voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien:

 • a. bebouwing plaatsvindt ter plaatse van een evident eerder verstoorde bodem, of;
 • b. op basis van een archeologisch vooronderzoek blijkt dat geen verstoring plaatsvindt van archeologische waarden of mogelijke verstoring van archeologische waarden kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem of het verrichte van archeologisch vervolgonderzoek, of;
 • c. de voorgenomen werkzaamheden plaatsvinden binnen de bebouwde kom, op een terrein dat kleiner is dan 1.000 m² en het terrein niet is gelegen binnen 50 meter van een beschermd archeologisch monument, of;
 • d. de voorgenomen werkzaamheden plaatsvinden buiten de bebouwde kom, op een terrein dat kleiner is dan 2.500 m² en het terrein niet is gelegen binnen 50 meter van een beschermd archeologisch monument.
16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.4.1 Aanlegverbod

Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waaronder ontgronden, afgraven, diepploegen en het aanbrengen van leidingen, op een grotere diepte dan 40 centimeter, behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke archeologische vindplaatsen worden uitgevoerd;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • c. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze voorwerpen in de grond drijven.
16.4.2 Uitzondering

Het onder 16.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een reeds verleende vergunning mogen worden uitgevoerd.
16.4.3 Voorwaarden voor verlening

De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 16.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. de werken of werkzaamheden plaatsvinden in een evident eerder verstoorde bodem, of;
 • b. op basis van een archeologisch vooronderzoek blijkt dat geen verstoring plaatsvindt van archeologische waarden of mogelijke verstoring van archeologische waarden kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem of verrichten van archeologisch vervolgonderzoek.
16.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat deze bestemming (deels) komt te vervallen, indien als gevolg van archeologisch onderzoek blijkt dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 17 Waarde - Archeologie historische kern

17.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Waarde - Archeologie historische kern' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.
 • b. Waar een basisbestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming. De bepalingen van de basisbestemming zijn alsdan uitsluitend van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.
17.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologie historische kern' aangewezen gronden mag geen bebouwing worden opgericht, met uitzondering van:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering, of;
 • b. bebouwing waarvoor de grondwerkzaamheden niet dieper dan 40 cm reiken, of;
 • c. bebouwing waarvoor de grondwerkzaamheden een oppervlak beslaan van minder dan 100 m2.
17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 17.2 voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien:

 • a. bebouwing plaatsvindt ter plaatse van een evident eerder verstoorde bodem, of;
 • b. op basis van een archeologisch vooronderzoek blijkt dat geen verstoring plaatsvindt van archeologische waarden of mogelijke verstoring van archeologische waarden kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem of het verrichte van archeologisch vervolgonderzoek.
17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.4.1 Aanlegverbod

Het is verboden op of in gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie historische kern' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waaronder ontgronden, afgraven, diepploegen en het aanbrengen van leidingen op een grotere diepte dan 40 centimeter, behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke archeologische vindplaatsen worden uitgevoerd;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • c. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze voorwerpen in de grond drijven.
17.4.2 Uitzondering

Het onder 17.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een reeds verleende vergunning mogen worden uitgevoerd.
17.4.3 Voorwaarden voor verlening

De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 17.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. de werken of werkzaamheden plaatsvinden in een evident eerder verstoorde bodem, of;
 • b. op basis van een archeologisch vooronderzoek blijkt dat geen verstoring plaatsvindt van archeologische waarden of mogelijke verstoring van archeologische waarden kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem of verrichten van archeologisch vervolgonderzoek.
17.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat deze bestemming (deels) komt te vervallen, indien als gevolg van nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn.

Artikel 18 Waterstaat

18.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
  • 1. dijken, kaden en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering;
  • 2. (overkluisde) watergangen;
  • 3. de bescherming, het beheer en het onderhoud van waterkeringen en watergangen inclusief het profiel van vrije ruimte.
 • b. Waar een basisbestemming samenvalt met deze dubbelbestemming geldt primair het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming. De bepalingen van de basisbestemming zijn alsdan uitsluitend van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met het bepaalde ten aanzien van de dubbelbestemming.
18.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de onder 18.1 genoemde functies;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3,5 meter.
18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 18.2 ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de basisbestemming, mits:

 • a. het belang van de waterkering en/of de watergang niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de waterkering en/of de watergang omtrent voorwaarde a.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 19 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 20 Algemene bouwregels

20.1 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten
20.1.1 Overschrijding voorgeschreven maten

Indien afstanden tot, bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

20.1.2 Minimaal toelaatbare maten

In die gevallen dat afstanden tot, bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

20.1.3 Heroprichting van gebouwen

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 20.1.1 en 20.1.2 uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.

Artikel 21 Algemene gebruiksregels

21.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik voor een seksinrichting;
 • b. het permanent bewonen van recreatiewoningen, kampeermiddelen en andere onderkomens en gebouwen die niet voor permanente bewoning bestemd zijn;
 • c. het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de verkoop van etenswaren en/of dranken;
 • d. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor (menselijk of dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken, vaar- of voertuigen, arken of andere objecten, voor zover die niet als bouwwerk zijn aan te merken;
 • e. het gebruik van niet-bebouwde grond voor het opslaan, storten of bergen van al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden.

Artikel 22 Algemene afwijkingsregels

22.1 Algemene afwijking

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van Hoofdstuk 2 reeds kan worden afgeweken – met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

 • a. het afwijken van de maatvoering (inclusief percentages) met ten hoogste 15%;
 • b. het oprichten van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals wachthuisjes, telefooncellen en naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, voor zover deze bouwwerken geen grotere bouwhoogte dan 3,50m en geen grotere oppervlakte dan 20m2 hebben;
 • c. het oprichten van gebouwtjes ten dienste van de verkoop van kranten en tijdschriften, bloemen, ijs, frisdranken en straatconsumpties, voor zover deze bouwwerken geen grotere bouwhoogte dan 3,50m en geen grotere oppervlakte dan 12m2 hebben;
 • d. geringe afwijkingen, van de op de verbeelding aangegeven bestemmingsgrenzen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking niet meer dan 2,00m bedraagt;
 • e. het oprichten van zend; ontvangst; en/of sirenemasten voor zover deze van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de hoogte, gemeten vanaf het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk, niet meer bedraagt dan 15 meter voor privégebruik en niet meer dan 40 meter voor gemeenschappelijk gebruik;
 • f. het oprichten van waterretentiebekkens, met dien verstande dat:
  • 1. de inhoud niet meer bedraagt dan 4000m3;
  • 2. ingeval van ondergrondse bekkens:
   • de bovenzijde van de bekkens minimaal 0,50 meter onder het aangrenzende maaiveld blijft;
   • de putdeksels op maaiveldniveau gelegen zijn.
 • g. evenementen voor zover de bestemming niet onevenredig wordt aangetast;
22.2 Voorwaarden
22.2.1 Voorwaarden ten aanzien van de situering

Het bevoegd gezag kan bij verlening van de omgevingsvergunning voorwaarden stellen ten aanzien van de situering van de in 22.1 bedoelde bouwwerken, teneinde een ruimtelijk verantwoorde plaatsing van deze bouwwerken ten opzichte van de omgeving te waarborgen.

22.2.2 Geen onevenredige afbreuk aan gebruiksmogelijkheden

De in artikel 22.1 genoemde vergunning mag slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels

23.1 Algemene wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van:

 • a. het wijzigen van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken met ten hoogste 25%;
 • b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van de bestemmingsgrenzen, indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat verschuivingen in verband met de uitvoering van een bouwplan waarvan realisering wenselijk of noodzakelijk wordt geacht;
 • c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven;
 • d. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.

Artikel 24 Algemene procedureregels

Bij het stellen van nadere eisen als bedoeld in deze regels gelden de volgende procedureregels:

 • a. het ontwerpbesluit ligt gedurende tenminste twee weken voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie;
 • b. burgemeester en wethouders maken de ter inzage legging van het ontwerpbesluit tevoren bekend in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze;
 • c. de bekendmaking houdt in de bevoegdheid van belanghebbenden tot het schriftelijk indienen van zienswijzen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit gedurende de onder a. genoemde termijn;
 • d. burgemeester en wethouders delen aan hen, die zienswijzen hebben ingediend, de beslissing daaromtrent mede.

Artikel 25 Overige regels

25.1 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.

25.2 Parkeren
25.2.1 Bepaling met betrekking tot het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein

Bij het oprichten van gebouwen of het veranderen van gebruik dient de inrichting van elk perceel zodanig te zijn dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel laden en lossen op eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient voorzien te zijn in voldoende parkeeraccommodatie, inclusief parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers, conform de parkeernormen zoals opgenomen in Bijlage 4 Parkeernormen. Voor de toepassing dienen de norm uit de kolom 'rest bebouwde kom' gebruikt te worden.

25.2.2 Afwijken van het benodigd aantal parkeerplaatsen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het in artikel 25.2.1 bepaalde indien anderszins in voldoende parkeergelegenheid is voorzien.

25.3 Nadere eis

Burgemeester en Wethouders kunnen, met het oog op het aspect externe veiligheid, ter beheersing van de blootstelling aan giftige stoffen en uitpandige vluchtroutes, nadere eisen te stellen aan:

 • a. de situering van bouwwerken (gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde);
 • b. de inrichting van terreinen;
 • c. de bruto vloeroppervlakte (bvo) en de hoogte van gebouwen;
 • d. de wijze van afsluitbaarheid van mechanische ventilatiesystemen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 26 Overgangsrecht

26.1 Overgangsrecht bouwen
26.1.1 Algemeen overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
26.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 26.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 26.1.1 met maximaal 10%.

26.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 26.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

26.2 Overgangsrecht gebruik
26.2.1 Algemeen overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

26.2.2 Wijzigen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 26.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

26.2.3 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 26.2.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

26.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 26.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 27 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan 'Roermondse Veld'.