direct naar inhoud van Artikel 5 Bos
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 5 Bos

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de aanleg en instandhouding van het bos;
 • b. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overig - ecologische hoofdstructuur', tevens de bescherming en het behoud van de op en/of in de gronden voorkomende natuur- en ecologische waarden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - groenelementen', het behoud en de versterking van de bomen en beplanting,

met daaraan ondergeschikt:

 • d. groen- en parkeervoorzieningen;
 • e. halfverharde paden;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. waterlopen en waterpartijen.

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen, zulks met uitzondering van speelvoorzieningen en verlichtingsarmaturen, vlaggenmasten e.d. waarvan de hoogte ten hoogste 6 meter mag bedragen; erf-/perceelafscheidingen dienen in een overwegend transparante uitvoering te worden uitgevoerd;
 • b. de oppervlakte van een bouwwerk voor algemeen nut mag niet groter zijn dan 15 m² en de hoogte mag ten hoogste 3 meter bedragen.

5.3 Nadere eisen (n.v.t.)

5.4 Afwijken van de bouwregels (n.v.t.)

5.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. Wabo, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels (n.v.t.)

5.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.7.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) houtgewas te vellen en/of te rooien of werkzaamheden te verrichten, welke de dood of ernstige beschadiging van het houtgewas tot gevolg hebben;

5.7.2 het in 5.7.1 bepaalde verbod is niet van toepassing:
 • a. voor normale onderhoudswerkzaamheden dan wel ter verzorging van de aanwezige houtopstand;
 • b. op werkzaamheden, welke op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;

5.7.3 de werkzaamheden als bedoeld in 5.7.1 zijn slechts toegestaan, indien door de daarvan hetzij direct, dan wel indirect te verwachten gevolgen de natuurlijke en landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast, dan wel de mogelijk heden voor herstel niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;

5.7.4 het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen – groenelementen' de volgende  werken of werkzaamheden te verrichten:
 • a. diepploegen, indrijven;
 • b. draineren, onderbemalen, graven sloten;
 • c. rooien van beplanting;
 • d. verharden oppervlakte, aanleg leidingen dieper dan 1 meter;
 • e. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;

5.7.5 het verbod als bedoeld in 5.7.4 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat daardoor geen aantasting van de aanwezige waarden plaatsvindt;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;

5.7.6 de werken of werkzaamheden als bedoeld in 5.7.4 zijn slechts toelaatbaar, indien:
 • a. deze verband houden met de omschrijving, die aan de desbetreffend bestemming is toegekend;
 • b. door de werken of werkzaamheden hetzij direct hetzij indirect de bestaande waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • c. door de werken of werkzaamheden hetzij direct hetzij indirect de gewenste waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • d. het waterschap is gehoord voor wat betreft waarden die te maken hebben met het watersysteem.

5.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken (n.v.t.)

5.9 Wijzigingsbevoegdheid (n.v.t.)