direct naar inhoud van Artikel 26 Leiding - Riool
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 26 Leiding - Riool

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding – Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bestemd voor:

 • a. rioolleidingen;
 • b. waterhuishoudkundige voorzieningen behorende bij rioolleidingen.

26.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de mede aangewezen bestemmingen is het verboden op de gronden die met de onderhavige dubbelbestemming zijn aangewezen enig bouwwerk te bouwen met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals meet- en regelkasten, die noodzakelijk zijn voor een doelmatig beheer van de op de verbeelding aangegeven ondergrondse leiding.

26.3 Nadere eisen (n.v.t.)

26.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder lid 26.2 teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende hoofdbestemming toe te staan, mits:

 • a. uit hoofde van de bescherming van de leiding geen bezwaar bestaat;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

26.5 Specifieke gebruiksregels (n.v.t.)

26.6 Afwijking van de gebruiksregels (n.v.t.)

26.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

26.7.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding – Riool' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 • a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen dieper dan 30 cm;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende gewassen, beplantingen en/of bomen dieper dan 30 cm;
 • c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
 • d. diepploegen;
 • e. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de doeleindenomschrijving aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;
 • f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
 • g. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 30 cm;
 • h. het verrichten van graaf- en grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm;

26.7.2 het verbod als bedoeld in 26.7.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

26.7.3 de werken of werkzaamheden als bedoeld in 26.7.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:
 • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

26.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (n.v.t.)

26.9 Wijzigingsbevoegdheid (n.v.t.)