direct naar inhoud van Artikel 24 Leiding - Brandstof
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 24 Leiding - Brandstof

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding – Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een brandstofleiding.

24.2 Bouwregels

24.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming;

24.2.2 ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - brandstof' is het niet toegestaan om te bouwen binnen een zone van 3 meter aan beide zijden van de hartlijn;

24.2.3 op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;

24.2.4 voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,5 meter bedragen.

24.3 Nadere eisen (n.v.t.)

24.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 24.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits:

 • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
 • b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

24.5 Specifieke gebruiksregels (n.v.t.)

24.6 Afwijken van de gebruiksregels

24.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

24.7.1 Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders de volgende werken en/of werkzaamheden te verrichten:
 • a. bodem: het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven, diepploegen, indrijven of ophogen;
 • b. waterhuishouding: het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.
 • c. infrastructuur: verharden oppervlakte, het aanleggen van leidingen;
 • d. beplantingen: het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen.

24.7.2 het in 24.7.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van:
 • a. werken en/of werkzaamheden, die van geringe omvang zijn dan wel het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. werken en/of werkzaamheden, welke op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn.

24.7.3 werken en/of werkzaamheden als bedoeld in 24.7.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:
 • a. deze verband houden met de doeleinden, die aan de desbetreffende hoofd- of medebestemming zijn toegekend;
 • b. hierdoor dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, bosbouwkundige en/of landbouwkundige waarden en kwaliteiten van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
 • c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende leiding.

24.8 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (n.v.t.)

24.9 Wijzigingsbevoegdheid (n.v.t.)