direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen - Garage
Plan: Centrum Vught en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0865.Centrumeo-VA01

Artikel 22 Wonen - Garage

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Garage' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de stalling van motorvoertuigen, fietsen en opslag inherent aan de woonfunctie.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd Dorpsgezicht', zijn de regels in verband met deze dubbelbestemming mede van toepassing.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Algemeen

Op de voor Wonen - Garage'' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. garages, autoboxen en carports, en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
22.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
 • a. Gebouwen dienen in het bouwvlak te worden opgericht.
 • b. Het bouwvlak mag geheel worden bebouwd.
 • c. De breedte van een gebouw mag niet meer dan 3,00 meter bedragen.
 • d. De goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3,50 meter bedragen.
 • e. Gebouwen dienen plat te worden afgedekt.
22.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,25 meter.

22.3 Specifieke gebruiksregels
22.3.1 Gebruik van de grond

Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. ontsluiting;
 • c. parkeervoorzieningen.
22.3.2 Gebruik van opstallen

Onder strijdig gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen voor:

 • a. bedrijfsmatige werk- en/of opslagruimte, waaronder de opslagruimte voor vuurwerk;
 • b. opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het in 22.1 toegestane gebruik;
 • c. detailhandel en/of groothandel;
 • d. horecadoeleinden.