direct naar inhoud van Artikel 20 Water
Plan: Centrum Vught en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0865.Centrumeo-VA01

Artikel 20 Water

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterhuishoudkundige doeleinden ten dienste van het oppervlaktewaterbeheer;
  • b. oevers en bermen;
  • c. extensief recreatief medegebruik;
  • d. behoud van de stedenbouwkundige, landschappelijke en/of natuurlijke waarde van deze gronden, mede in relatie tot de waarde van het aangrenzend landgoed;
  • e. voorzieningen ten behoeve van de veiligheid van aangrenzende bestemmingen en gebouwen;
  • f. uitwegen, duikers en bruggen.
20.2 Bouwregels

Op de tot 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het beheer en de daarbij behorende voorzieningen, zoals steigers, kademuren en oeverbeschoeiingen, mits de hoogte van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 3,00 meter.
20.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van de gronden voor:

  • a. afvalwaterlozing
  • b. riooloverstort.