direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Centrum Vught en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0865.Centrumeo-VA01

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutsvoorzieningen.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd Dorpsgezicht', zijn de regels in verband met deze dubbelbestemming mede van toepassing.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, ten behoeve van de in 4.1 genoemde doeleinden, en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
 • a. Gebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag geheel worden bebouwd.
 • c. De goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3,50 meter bedragen.
4.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 4,00 meter bedragen, met uitzondering van telecommunicatiemasten, waarvan de hoogte ten hoogste 20,00 meter mag bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 11.7.1, artikel 17.6.1, artikel 18.7.1, artikel 19.5.1 en artikel 21.7.2.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in 4.2.3 bepaalde voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits:

 • a. dit nodig is voor de veiligheid en het functioneren van de betreffende nutsvoorziening;
 • b. de hoogte van het bouwwerk niet meer dan 8,00 meter bedraagt;
 • c. geen nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. oppervlakteverhardingen;
 • c. opslagdoeleinden, voortvloeiende uit het toegelaten gebruik.