direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene gebruiksregels
Plan: Veghel-Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0860.VE03aa000000BP2010-OH01

Artikel 21 Algemene gebruiksregels

21.1 Verbod

Het is verboden de gronden en bouwwerken in strijd met de bestemming of in strijd met een gebruik waarvoor ingevolge de bepalingen van dit plan een omgevingsvergunning is verleend te (doen of te laten) gebruiken.

21.2 Strijdig gebruik onbebouwde gronden

Onder een strijdig gebruik, als bedoeld in 21.1, wordt in ieder geval verstaan een gebruik van de onbebouwde gronden als:

  • a. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe bouwmaterialen, afval, puin, grind en brandstoffen;
  • b. uitstallings- of opslagplaats voor al dan niet voor gebruik geschikte voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;
  • c. uitstallings- of opslagplaats dan wel staan- of ligplaats voor onderkomens.

21.3 Strijdig gebruik

Onder een strijdig gebruik als bedoeld in 21.1 wordt in ieder geval verstaan (een):

  • a. gebruik van woningen voor enige vorm van detailhandel en/of horeca, behoudens hetgeen in de bestemmingen is toegestaan;
  • b. gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een bedrijf aan huis;
  • c. gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
  • d. prostitutie;
  • e. het gebruik van een woning in strijd met het begrip woning.

21.4 Uitzondering

Onder strijdig gebruik als bedoeld in 21.2 valt niet het opslaan van nieuwe bouwmaterialen en puin en andere bouwmaterialen op gronden waarop of waarin onderhouds-, herstel- of sloopwerkzaamheden worden uitgeoefend, mits deze zaken voor de uit te voeren werkzaamheden nodig zijn of van het bouwwerk dat hersteld of gesloopt wordt afkomstig zijn.