direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum - 2
Plan: Kernwinkelgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01

Artikel 4 Centrum - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grond:
  • 1. detailhandel;
  • 2. dienstverlening;
  • 3. houtbewerkingsbedrijven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houtwerkingsbedrijven';
  • 4. horecabedrijven tot en met de categorie Horeca 1;
  • 5. horecabedrijven tot en met de categorie Horeca 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3';
  • 6. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
  • 7. bedrijven, voor zover deze bedrijven voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf'
 • b. op de verdieping(en):
  • 1. wonen;
 • c. behoud van cultuurhistorische waarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
 • d. het behoud en de bescherming van een waardevolle boom, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding: 'waardevolle boom';

met de daarbijbehorende:

 • e. gebouwen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. erven en terreinen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen
 • k. goederenstalling en opslag;
 • l. openbare verkeersruimten;
 • m. water waterhuishoudkundige voorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 4.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldende de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. het maximale bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt 100%;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven.
4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd dan wel buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. achter (het verlengde van) de voorgevel wordt gebouwd; danwel
  • 2. indien de aanduiding 'gevellijn' is opgenomen achter (het verlengde van) de aangegeven lijn wordt gebouwd;
 • b. het maximum bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt 50% tot een oppervlakte van maximaal 150 m2;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen in of minimaal 1 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd;
 • d. de maximale goothoogte bedraagt 3 meter;
 • e. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter;
 • f. de maximale dakhelling bedraagt 45 graden.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw, waarbij de bouwhoogte maximaal 1 meter bedraagt;
  • 2. erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw, waarbij de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt;
  • 3. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt;
 • b. Voor het bouwen van overkappingen zijn de bepalingen van artikel 4.2.1 overeenkomstig van toepassing.
4.2.4 Waardevolle boom

Op gronden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom', dan wel binnen een afstand van 2 meter van de maximale kruinprojectie van de boom, mag, in afwijking van het bepaalde in artikel 4.2.1 niet worden gebouwd.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Aan-huis-verbonden beroep

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan, mits:

 • a. de hiertoe benodigde vloeroppervlakte maximaal 35 m2 bedraagt, zulks met inbegrip van bijbehorende bouwwerken;
 • b. degene die de bedrijfsvoering van het aan-huis-verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • c. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 • d. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.
4.3.2 Gebruiksverbod

Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor:
  • 1. op de verdieping:
   • detailhandel;
   • dienstverlening;
   • horecabedrijven;
  • 2. seksinrichtingen;
  • 3. kamerverhuur, met uitzondering van de verhuur van maximaal 1 kamer voor maximaal 1 persoon;
 • b. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Afwijken m.b.t. detailhandel

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3.2 ten behoeve van detailhandel op de verdieping(en), mits:

 • a. het een uitbreiding betreft van het op de begane grond gelegen bedrijf en daarmee ruimtelijk en functioneel een eenheid vormt;
 • b. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
4.4.2 Afwijken m.b.t. dienstverlening

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3.2 ten behoeve van dienstverlening (inclusief kantoren) op de verdieping(en), mits:

 • a. het een uitbreiding betreft van het op de begane grond gelegen bedrijf en daarmee ruimtelijk en functioneel een eenheid vormt;
 • b. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
4.4.3 Afwijken m.b.t. horecabedrijven

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3.2 ten behoeve van horecabedrijven uit categorie Horeca 1 en 2 op de verdieping(en), mits:

 • a. het een uitbreiding betreft van het op de begane grond gelegen bedrijf en daarmee ruimtelijk, functioneel en exploitatief een eenheid vormt;
 • b. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
4.4.4 Afwijken m.b.t. aan-huis-verbonden beroep

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3.1 ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van maximaal 75 m² (met inbegrip van bijbehorende bouwwerken) mits:

 • a. het gebruik geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert, noch afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt;
 • c. het gebruik geen publieksgericht karakter heeft;
 • d. degene die de bedrijfsvoering van het aan huis verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • e. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 • f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.
4.4.5 Afwijken m.b.t. kamerverhuur

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.3.2 ten behoeve van kamerverhuur, mits:

 • a. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
4.4.6 Afwijken m.b.t. nieuwvestiging horecabedrijven

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van de nieuwvestiging van horecabedrijven tot en met categorie Horeca 3 op de begane grond, mits

 • a. de nieuwvestiging geen belemmeringen oplevert vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt;
 • b. de nieuwvestiging geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
4.4.7 Afwijken m.b.t. wonen op de begane grond

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van nieuwvestiging van woning(en) op de begane grond, mits:

 • a. gebruik van de begane grond door de functies detailhandel, dienstverlening of horecadoeleinden redelijkerwijs binnen afzienbare tijd niet mogelijk is;
 • b. de woningen passend zijn binnen het woningbouwprogramma van de gemeente;
 • c. uit milieuoogpunt geen bezwaren bestaan voor realisering van de woning(en) en de bijbehorende inrichting;
 • d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
 • e. voldaan wordt aan de parkeernormering van gemeente Valkenswaard.
4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.5.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom', dan wel binnen een afstand van 2 meter van de maximale kruinprojectie van de bomen, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verrichten van handelingen, die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben;
 • b. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport, energie- of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • c. het aanleggen en verharden van wegen, paden en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen.
4.5.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 4.5.1 genoemde verbod is niet van toepassing op:

 • a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud betreffen;
 • b. werken en werkzaamheden die noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • c. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • d. mits het verrrichten van deze handelingen niet de dood of ernstige beschadiging of ontsieringen van de boom tot gevolg (kunnen) hebben.
4.5.3 Voorwaarden voor het verlenen omgevingsvergunning
 • a. De in artikel 4.5.1 vermelde omgevingsvergunnning kan slechts worden verleend mits wordt aangetoond dat door de bouw en/of gebruik van de gronden de conditie, levensverwachting, groeiplaats en (beeld)kwaliteit van de boom niet wordt aangetast.
 • b. Ten behoeve van het verlenen van de ontheffing kan het bevoegd gezag een Bomen Effect Rapportage verlangen, waaruit blijkt dat de werken en/ of werkzaamheden geen onevenredige gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid en de ruimtelijke, monumentale of ecologische betekenis van de boom.
4.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
4.6.1 Cultuurhistorische waarden

Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van bouwwerken gelegen binnen de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' is een omgevingsvergunning vereist. Alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de monumentencommissie. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien en nadat het college het advies van de monumentencommissie in overweging heeft genomen en een positief besluit heeft genomen.