direct naar inhoud van Artikel 3 Centrum - 1
Plan: Kernwinkelgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01

Artikel 3 Centrum - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grond:
  • 1. detailhandel, niet zijnde detailhandel in volumineuze goederen;
  • 2. horecabedrijven tot en met de categorie Horeca 1;
  • 3. horecabedrijven tot en met de categorie Horeca 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3';
  • 4. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • b. op de verdieping(en):
  • 1. wonen;
  • 2. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - dienstverlening op de verdieping';

met de daarbijbehorende:

 • c. gebouwen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. erven en terreinen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen
 • i. goederenstalling en opslag;
 • j. openbare verkeersruimten;
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 3.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

3.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldende de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. het maximale bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt 100%;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven.
3.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelegen buiten het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken dienen in of minimaal 1 meter uit de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd;
 • b. het maximum bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt 50% tot een oppervlakte van maximaal 150 m2;
 • c. de maximale goothoogte bedraagt 3 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter;
 • e. de maximale dakhelling bedraagt 45 graden.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw, waarbij de bouwhoogte maximaal 1 meter bedraagt;
  • 2. erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw, waarbij de bouwhoogte maximaal 2 meter bedraagt;
  • 3. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt.
  • 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde waarbij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de maximale bouwhoogte is aangegeven, waarbij de bouwhoogte maximaal de aangegeven bouwhoogte bedraagt;
 • b. Voor het bouwen van overkappingen zijn de bepalingen van artikel 3.2.1 overeenkomstig van toepassing.
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Aan-huis-verbonden beroep

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan, mits:

 • a. de hiertoe benodigde vloeroppervlakte maximaal 35 m2 bedraagt, zulks met inbegrip van bijbehorende bouwwerken;
 • b. degene die de bedrijfsvoering van het aan-huis-verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • c. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 • d. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.
3.3.2 Gebruiksverbod

Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor:
  • 1. op de verdieping:
   • detailhandel;
   • dienstverlening, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - dienstverlening op de verdieping';
   • horecabedrijven;
  • 2. seksinrichtingen;
  • 3. kamerverhuur, met uitzondering van de verhuur van maximaal 1 kamer voor maximaal 1 persoon;
 • b. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Afwijken m.b.t. detailhandel

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 3.3.2 ten behoeve van detailhandel op de verdieping(en), mits:

 • a. het een uitbreiding betreft van het op de begane grond gelegen bedrijf en daarmee ruimtelijk en functioneel een eenheid vormt;
 • b. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt;
 • d. geen sprake is van detailhandel in volumineuze goederen.
3.4.2 Afwijken m.b.t. nieuwvestiging dienstverlening

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 ten behoeve van de nieuwvestiging van dienstverlening (inclusief kantoren) op de begane grond en de verdieping(en), mits

 • a. de nieuwvestiging geen belemmeringen oplevert vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt;
 • b. de nieuwvestiging geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
3.4.3 Afwijken m.b.t. horecabedrijven

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 3.3.2 ten behoeve van horecabedrijven uit categorie Horeca 1 en 2 op de verdieping(en), mits:

 • a. het een uitbreiding betreft van het op de begane grond gelegen bedrijf en daarmee ruimtelijk, functioneel en exploitatief een eenheid vormt;
 • b. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
3.4.4 Afwijken m.b.t. aan-huis-verbonden beroep

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 3.3.1 ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep met een vloeroppervlakte van maximaal 75 m² (met inbegrip van bijbehorende bouwwerken) mits:

 • a. het gebruik geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert, noch afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt;
 • c. het gebruik geen publieksgericht karakter heeft;
 • d. degene die de bedrijfsvoering van het aan huis verbonden beroep uitoefent, tevens de bewoner van de woning is;
 • e. bij uitoefening van de beroepen van schoonheidsspecialist(e), mani- en/of pedicure en kapper sprake is van ten hoogste 1 arbeidsplaats;
 • f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep.
3.4.5 Afwijken m.b.t. kamerverhuur

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 3.3.2 ten behoeve van kamerverhuur, mits:

 • a. het gebruik geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • b. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.
3.4.6 Afwijken m.b.t. nieuwvestiging horecabedrijven

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 ten behoeve van de nieuwvestiging van horecabedrijven tot en met categorie Horeca 3 op de begane grond, mits

 • a. de nieuwvestiging geen belemmeringen oplevert vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt;
 • b. de nieuwvestiging geen overmatige overlast voor de (woon-)omgeving oplevert;
 • c. het gebruik de afwikkeling van het verkeer niet nadelig beïnvloedt en niet leidt tot een onaanvaardbare parkeerdruk in de buurt.