direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen-Buitengebied
Plan: Buitengebied Zuidwest
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0855.BSP2008024-e001

Artikel 15 Wonen-Buitengebied

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Functie

De voor 'Wonen-Buitengebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. één woning per bestemmingsvlak, waarbij geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'maximumaantal woningen' het aantal woningen meer mag bedragen dan één, doch niet meer mag bedragen dan is aangegeven;
 • b. aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
 • c. bijbehorende en ondergeschikte tuinen en erven;
 • d. bijbehorende en ondergeschikte verharde en onverharde paden, wegen en parkeervoorzieningen;
 • e. bijbehorende en ondergeschikte groenvoorzieningen;
 • f. bijbehorende en ondergeschikte speelvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. bouwwerken van algemeen nut.
15.1.2 Functie-aanduidingen
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'erf' zijn de voor 'Wonen-Buitengebied' aangewezen gronden bestemd voor erf;
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' zijn de voor 'Wonen-Buitengebied' aangewezen gronden mede bestemd voor een paardenhouderij.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' zijn de voor 'Wonen-Buitengebied' aangewezen gronden mede bestemd voor het opslaan van luchtballonnen voor de ballonluchtvaart, alsmede voor het opslaan van maximaal 8 m³ propaan in een tank en het houden van een vulstation voor propaan.
 • d. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-niet-buitengebiedgebonden bedrijvigheid' zijn de voor 'Wonen-Buitengebied' aangewezen gronden mede bestemd voor niet-buitengebiedgebonden bedrijvigheid, in de vorm van kleinschalige dienstverlening, niet zijnde zakelijke dienstverlening of opslag.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Voor het bouwen gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. bestaande bebouwing, welke krachtens een bouwvergunning is opgericht en in overeenstemming is met de bestemming volgens dit plan, maar afwijkend van één of meer bebouwingsregels, wordt geacht aan het plan te voldoen, evenals vergunde bebouwing, die nog moet worden opgericht. Deze bepaling is niet van toepassing op bijgebouwen bij woningen op percelen, die in dit bestemmingsplan de bestemming 'Wonen-Buitengebied' hebben gekregen en in het tot de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan ter plaatse vigerende plan een bestemming hadden, die agrarische bedrijfsvoering mogelijk maakte, tenzij deze bijgebouwen zijn aangewezen als Rijksmonument of gemeentelijk monument.
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden' mag niet worden gebouwd.
15.2.2 Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

 • a. per bestemmingsvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één woning toegestaan, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven. Indien tussen bestemmingsvlakken de figuuraanduiding 'relatie' is aangegeven, worden deze bestemmingsvlakken aangemerkt als één bestemmingsvlak. Woningen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Indien geen bouwvlak is aangegeven, geldt het bestemmingsvlak als zodanig.
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven.
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven.
 • d. de inhoud mag, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, niet meer bedragen dan 600 m³, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven en tevens uitgezonderd boerderijen met geïntegreerde bedrijfsruimte. Bij dergelijke boerderijen mag de inhoud gelijk zijn aan het bestaande bouwvolume van de boerderij, mits deze zijn oorspronkelijke karakter behoudt.
 • e. nieuwbouw van woningen is niet toegestaan.
15.2.3 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduidingen 'erf' en 'bijgebouw';
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen dienen op een afstand van tenminste 2 m achter de voorgevelrooilijn van de woning te worden gebouwd.
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m, tenzij door middel van een
  maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven.
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven.
 • e. de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de woning mag niet meer bedragen dan
  20 m.
 • f. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een woning mag niet meer bedragen dan 75 m², tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven of de bouwaanduiding 'bijgebouwen' een ander maximum met zich brengt.
 • g. bij afbraak van (een) bestaand(e) bijgebouw(en) met een oppervlakte van meer dan 75 m², wordt de onder f genoemde maximaal toegelaten oppervlaktemaat verhoogd met 10% van het oppervlak van het (de) te slopen bijgebouw(en), zulks tot een maximum van 200 m², met dien verstande dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet mag worden gesloopt en gesloopte of te slopen bijgebouwen, die zijn of worden betrokken in de toepassing van 15.3.3, buiten beschouwing blijven.
 • h. bij afbraak van (een) bestaand(e) bijgebouw(en) met een oppervlakte van meer dan 75 m², wordt, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-niet-buitengebiedgebonden bedrijvigheid', de onder f genoemde maximaal toegelaten oppervlaktemaat verhoogd tot 475 m², met dien verstande dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet mag worden gesloopt en gesloopte of te slopen bijgebouwen, die zijn of worden betrokken in de toepassing van 15.3.3, buiten beschouwing blijven.
 • i. bij afbraak van (een) bestaand(e) bijgebouw(en) met een oppervlakte van meer dan 75 m², wordt, ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij', de onder f genoemde maximaal toegelaten oppervlaktemaat verhoogd tot 475 m², met dien verstande dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet mag worden gesloopt en gesloopte of te slopen bijgebouwen, die zijn of worden betrokken in de toepassing van 15.3.3, buiten beschouwing blijven.
 • j. bij afbraak van (een) bestaand(e) bijgebouw(en) met een oppervlakte van meer dan 75 m², wordt, ter plaatse van de aanduiding 'opslag', de onder f genoemde maximaal toegelaten oppervlaktemaat verhoogd tot 1.075 m², met dien verstande dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet mag worden gesloopt en gesloopte of te slopen bijgebouwen, die zijn of worden betrokken in de toepassing van 15.3.3, buiten beschouwing blijven.
 • k. bij afbraak van (een) bestaand(e) bijgebouw(en) met een oppervlakte van meer dan 75 m², wordt, ten aanzien van gronden, waar zowel de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-niet-buitengebiedgebonden bedrijvigheid' of de aanduiding 'paardenhouderij', als de aanduiding 'opslag' op rust, de onder f genoemde maximaal toegelaten oppervlaktemaat verhoogd tot 1.075 m², met dien verstande dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet mag worden gesloopt en gesloopte of te slopen bijgebouwen, die zijn of worden betrokken in de toepassing van 15.3.3, buiten beschouwing blijven.
15.2.4 Bouwwerken van algemeen nut

Voor het bouwen van bouwwerken van algemeen nut gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken van algemeen nut mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden opgericht.
 • b. de maximale bouwhoogte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 3,5 m.
 • c. de maximale oppervlakte van bouwwerken van algemeen nut bedraagt 50 m².
15.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht ten behoeve van de op grond van 15.1.1 en 15.1.2 toegelaten functies.
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 1 m.
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m, tenzij door middel van een maatvoeringsaanduiding een ander maximum is aangegeven.
 • d. op of in deze gronden mogen mogen rijbakken voor paarden worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van de desbetreffende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 2 m, met uitzondering van lichtmasten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8 m, en
  • 2. de inwendige oppervlakte van een rijbak niet meer mag bedragen dan 800 m2 en de buitenwerkse oppervlakte niet meer mag bedragen dan 875 m².
15.2.6 Ondergronds bouwen

Op de gronden binnen deze bestemming mag ondergronds worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. op plaatsen waar hoofd- en bijgebouwen zijn of gelijktijdig worden gebouwd, eveneens ondergronds mag worden gebouwd, en daarnaast direct aansluitend in- en uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken mogen worden gebouwd en
 • b. de verticale diepte niet meer mag bedragen dan 3,5 m.
15.3 Ontheffing van de bouwregels
15.3.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 27.1, ontheffing te verlenen van:

 • a. het bepaalde in 15.2.2 ten behoeve van het bouwen van een woning met een hogere goothoogte, zulks tot maximaal 8 m.
 • b. het bepaalde in 15.2.3 voor het bouwen van een bijgebouw op een afstand van meer dan 20 m van de woning, mits dit noodzakelijk is in verband met een doelmatige inrichting van het perceel.
 • c. het bepaalde in 15.2.5 voor het bouwen van onoverdekte zwembaden, mits:
  • 1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder bedraagt dan 5 m en
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 0,5 m en
  • 3. de oppervlakte van het zwembad niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van het bouwvlak, met een maximum van 500 m² en
  • 4. het zwembad uitsluitend achter de voorgevelrooilijn van de woning wordt gesitueerd en
  • 5. de in het omliggende gebied aanwezige waarden niet in onevenredige mate worden aangetast en
  • 6. sprake is van een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het zwembad en
  • 7. het stedenbouwkundige beeld niet in onevenredige mate wordt aangetast en
  • 8. de belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad.
 • d. het bepaalde in 15.2.5 voor het bouwen van terreinafscheidingen met een hoogte van
  maximaal 3 m, mits die niet gesitueerd zijn voor de voorgevelrooilijn van de woning en het stedenbouwkundig en landschappelijk beeld en de verkeersveiligheid niet onevenredig worden aangetast.
15.3.2 Ontheffing herbouw woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 27.1, ontheffing te verlenen van het bepaalde in 15.2.2 voor het herbouwen van een woning, mits:

 • a. de herbouw plaatsvindt op dezelfde locatie, dus ter plaatse van de fundamenten van de bestaande woning, en
 • b. de herbouw stedenbouwkundig aanvaardbaar is en
 • c. de herbouw verenigbaar is met het gestelde bij of krachtens de Wet geluidhinder en
 • d. geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen en
 • e. de herbouw geen onevenredige belemmeringen voor de bedrijfsuitoefening en/of ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven oplevert en
 • f. de in het omliggende gebied aanwezige waarden niet in onevenredige mate worden aangetast.
15.3.3 Ontheffing vergroten inhoud woning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 27.1, ontheffing te verlenen van het bepaalde in 15.2.2 voor het vergroten van de inhoud van een woning tot maximaal 750 m³, mits:

 • a. bestaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, in welk geval ten aanzien van maximaal 10% van de gesloopte inhoud extra woninginhoud is toegestaan en de inhoud van gesloopte voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, met betrekking waartoe toepassing is gegeven aan 15.2.3 onder f, buiten beschouwing blijft en
 • b. de afstand tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd niet minder bedraagt dan 15 m, waarbij geldt dat indien de bestaande afstand minder dan 15 m bedraagt, de afstand tot de as van de weg bij het vergroten van de inhoud van de woning minimaal even groot blijft als de bestaande afstand en
 • c. de afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrenzen na het vergroten van de inhoud van de woning niet minder bedraagt dan 5 m en
 • d. het vergroten van de inhoud van de woning geen onevenredige belemmeringen voor de bedrijfsuitoefening en/of ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven oplevert en
 • e. de in het omliggende gebied aanwezige waarden niet in onevenredige mate worden aangetast.
15.4 Specifieke gebruiksregels
15.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor
  • 1. de uitoefening van enige tak van handel (inclusief detailhandel);
  • 2. nijverheid;
  • 3. dienstverlening;
  • 4. de uitoefening van een ambachtelijk, industrieel of agrarisch bedrijf;
  • 5. zelfstandige kantoren of zelfstandige kantoorruimten;
  • 6. horecadoeleinden;
 • b. het splitsen van een woning in twee of meer woonruimten dan wel het gebruik van aan- of uitbouwen en bijgebouwen bij een woning als zelfstandige of afhankelijke woonruimte;
 • c. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • d. het opgeslagen hebben en/of houden van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten bouwmaterialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • e. het opgeslagen hebben en/of houden van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan, anders dan ter realisering en/of handhaving van de bestemming;
 • f. het gebruik van ruimten binnen een woning en/of bijgebouwen bij de woning voor publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteiten.
15.4.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. Het gebruik van ruimten binnen de woning en in de bijgebouwen bij de woning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie, mits:
  • 1. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen tot ten hoogste 80 m² wordt gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en
  • 2. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, tevens de bewoner van de woning is en
  • 3. geen sprake is van op grond van de Wet milieubeheer vergunning- of meldingsplichtige activiteiten en
  • 4. het gaat om bedrijfsactiviteiten, die vallen onder de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten die bij dit bestemmingsplan is gevoegd en
  • 5. geen sprake is van detailhandel.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' wordt, op een bebouwde oppervlakte van maximaal 1.000 m², het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opgeslagen hebben en/of houden van naar hun aard statische goederen, zoals auto's, boten en caravans, als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits:
  • 1. het gebruik ten behoeve van de nevenactiviteit geen onevenredige beperkingen oplevert ten aanzien van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven en
  • 2. de nevenactiviteit aanvaardbaar is uit oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat, de nevenactiviteit zelf niet milieuvergunningplichtig is en daarnaast milieuhygiënisch inpasbaar is en
  • 3. het gaat om bedrijfsactiviteiten, die vallen onder de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die bij dit bestemmingsplan is gevoegd en
  • 4. de nevenactiviteit qua aard, omvang en uitstraling past binnen de omgeving en
  • 5. de nevenactiviteit geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg heeft en gezorgd wordt voor voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en
  • 6. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse en
  • 7. de woonfunctie op het perceel als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar blijft en degene die de activiteiten uitvoert, tevens de bewoner van de woning is en,
  • 8. geen sprake is van buitenopslag en
  • 9. geen sprake is van detailhandel, uitgezonderd een beperkte verkoop, ondergeschikt aan de nevenactiviteit en
  • 10. de in het omliggende gebied aanwezige waarden niet in onevenredige mate worden aangetast.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-niet-buitengebiedgebonden bedrijvigheid' wordt, op een bebouwde oppervlakte van maximaal 400 m², het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-buitengebiedgebonden bedrijvigheid, in de vorm van kleinschalige dienstverlening, niet zijnde zakelijke dienstverlening of opslag, als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits:
  • 1. het gebruik ten behoeve van de nevenactiviteit geen onevenredige beperkingen oplevert ten aanzien van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven en
  • 2. de nevenactiviteit aanvaardbaar is uit oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat, de nevenactiviteit zelf niet milieuvergunningplichtig is en daarnaast milieuhygiënisch inpasbaar is en
  • 3. het gaat om bedrijfsactiviteiten, die vallen onder de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die bij dit bestemmingsplan is gevoegd en
  • 4. de nevenactiviteit qua aard, omvang en uitstraling past binnen de omgeving en
  • 5. de nevenactiviteit geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg heeft en gezorgd wordt voor voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en
  • 6. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse en
  • 7. de woonfunctie op het perceel als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar blijft en degene die de activiteiten uitvoert, tevens de bewoner van de woning is en,
  • 8. geen sprake is van buitenopslag en
  • 9. geen sprake is van detailhandel, uitgezonderd een beperkte verkoop, ondergeschikt aan de nevenactiviteit en
  • 10. de in het omliggende gebied aanwezige waarden niet in onevenredige mate worden aangetast.
 • d. Ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' wordt, op een bebouwde oppervlakte van maximaal 400 m², het gebruik van gronden en bouwwerken voor een paardenhouderij als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits:
  • 1. het gebruik ten behoeve van de nevenactiviteit geen onevenredige beperkingen oplevert ten aanzien van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven en
  • 2. de nevenactiviteit aanvaardbaar is uit oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat, de nevenactiviteit zelf niet milieuvergunningplichtig is en daarnaast milieuhygiënisch inpasbaar is en
  • 3. het gaat om bedrijfsactiviteiten, die vallen onder de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die bij dit bestemmingsplan is gevoegd en
  • 4. de nevenactiviteit qua aard, omvang en uitstraling past binnen de omgeving en
  • 5. de nevenactiviteit geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg heeft en gezorgd wordt voor voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en
  • 6. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse en
  • 7. de woonfunctie op het perceel als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar blijft en degene die de activiteiten uitvoert, tevens de bewoner van de woning is en
  • 8. geen sprake is van buitenopslag en
  • 9. geen sprake is van detailhandel, uitgezonderd een beperkte verkoop, ondergeschikt aan de nevenactiviteit en
  • 10. de in het omliggende gebied aanwezige waarden niet in onevenredige mate worden aangetast.
15.5 Ontheffing van de gebruiksregels
15.5.1 Ontheffing publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteiten

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 27.1, ontheffing te verlenen van het bepaalde in 15.4.1 ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen een woning en/of bijgebouwen bij de woning voor publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits:

 • a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen tot ten hoogste 80 m² wordt gebruikt voor de aan huis verbonden publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteit en
 • b. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, tevens de bewoner van de woning is en
 • c. de in het omliggende gebied aanwezige waarden niet in onevenredige mate worden aangetast en
 • d. de activiteit qua aard, omvang en uitstraling past binnen de omgeving en
 • e. de nevenactiviteit geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg heeft en
 • f. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse en
 • g. gezorgd wordt voor voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein en
 • h. de nevenactiviteit geen onevenredige beperkingen oplevert ten aanzien van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van de omliggende (agrarische) bedrijven en
 • i. de nevenactiviteit zelf niet milieuvergunningplichtig is en daarnaast milieuhygiënisch inpasbaar is en
 • j. het gaat om bedrijfsactiviteiten, die vallen onder de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die bij dit bestemmingsplan is gevoegd en
 • k. geen sprake is van detailhandel, uitgezonderd een beperkte verkoop, ondergeschikt aan de publieksaantrekkende activiteit.
15.5.2 Ontheffing afhankelijke woonruimte (mantelzorgregeling)

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de procedureregels in 27.1, ontheffing te verlenen van het bepaalde in 15.1.1 en 15.4.1 ten behoeve van het gebruik van aan- of uitbouwen of bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is uit oogpunt van mantelzorg en
 • b. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake aan- en uitbouwen en bijgebouwen wordt ingepast en daarnaast in elk geval maximaal 80 m² beslaat en
 • c. de aanvrager een overeenkomst met de gemeente Tilburg afsluit, waaruit blijkt dat de aanvrager - en zijn rechtverkrijgenden - zich verplicht(en) de mantelzorgruimte niet afgesplitst van de woning aan derden te verkopen en waarin ter zake een kwalitatieve verplichting wordt gevestigd als bedoeld in artikel 6 : 252 van het Burgerlijk Wetboek, met daaraan gekoppeld een boetebeding en
 • d. de aanvrager in die overeenkomst voorts verklaart, dat als de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen, het gebruik van het (vrijstaand) bijgebouw als afhankelijke woonruimte wordt beëindigd en
 • e. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van belangen van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven.
15.6 Aanlegvergunning
15.6.1 Werken en werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden' verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100m2 per perceel of met meer dan 0,40m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van een steilrand worden gewijzigd;
 • b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,40m onder maaiveld;
 • c. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren;
 • d. het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling;
 • e. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie;
 • f. het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, steilrand en het verwijderen van paden of onverharde wegen;
 • g. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen voor zover groter dan 100 m2 per perceel.
15.6.2 Uitzonderingen

Het in 15.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
15.6.3 Toelaatbaarheid

De in 15.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de desbetreffende landschapswaarden.