direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen - Bungalows en Villa's
Plan: Woongebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0824.BPWoongebieden-0006

Artikel 14 Wonen - Bungalows en Villa's

Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.14.  

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Bungalows en Villa's' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in een woning in een omgeving met bungalows en villa's op ruime en groen ingerichte percelen;
 • b. het behoud en herstel van gazons en/of beplanting, voor zover de gronden zijn gelegen tussen de voorste perceelsgrens en de voorste bouwgrens;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': uitsluitend een tuin;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen parkeervoorzieningen, tuinen, toegangswegen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

14.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  hoofdgebouwen   aanbouw en uitbouw, bijgebouw en
overkapping  
bouwwerk, geen gebouw zijnde   afwijk / wijz  
a. op deze gronden mag worden gebouwd:          
1. ter plaatse van het bouwvlak   ja   ja   ja   nee  
2. buiten het bouwvlak   nee   nee   ja   nee  
b. het aantal bedraagt per perceel niet meer dan:          
1. woningen per aanduiding   zie aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden'       nee  
c. als woningtype is toegestaan          
1. vrijstaand   ja       nee  
2. twee-aaneen   nee       nee  
3. aaneengebouwd   nee       nee  
4.gestapeld   nee       nee  
d. de diepte bedraagt niet meer dan:          
1. vanuit de voorgevel   15 m       nee  
e. de afstand bedraagt niet meer dan:          
1. tot de voorste perceelsgrens   5 m       nee  
f. de afstand bedraagt niet minder dan:          
1a. tot zijdelingse perceelsgrens    3 m   3 m     nee  
1b. tot achterste perceelsgrens   10 m   0 of < 1 m     nee  
g. de hoogte bedraagt niet meer dan:          
1. goothoogte   zie aanduiding 'Maximale goothoogte (m)'   3 m     nee  
2. bouwhoogte   zie aanduiding 'Maximale bouwhoogte (m)'   6 m     nee  
3. bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde          
3a. bewegwijzering en overig straatmeubilair       4,5 m   nee  
3b. lichtmasten en overige masten       10 m   nee  
3c. muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen       2 m   nee  
3d. muren en terreinafscheidingen voor de
voorgevel van hoofdgebouwen  
    1 m   nee  
3e. vrijstaande antennes       15 m   nee  
3f. pergola's       3 m   nee  
3g. speelvoorzieningen       2,75m   nee  
3h. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde       1 m   nee  
h. oppervlakte bedraagt niet meer dan:          
1. per perceel   40% per perceel met een maximum van 350 m²       nee  
i. bestaande maten         lid 27.2  

14.3 Specifieke gebruiksregels
14.3.1 Bewoning bijgebouw

Zelfstandige bewoning van een bijgebouw is niet toegestaan.

14.3.2 Uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen, dienstverlening en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Uitoefening van aan-huis-gebonden beroep, dienstverlening en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is uitsluitend toegestaan in een woning, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. er is één activiteit per woning toegestaan;
 • b. de activiteit is in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt aan de woning en de woonomgeving;
 • c. de activiteit naar omvang ondergeschikt is aan het wonen, dus niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van het gebouw en totaal niet meer dan 80 m2 in beslag neemt;
 • d. de activiteit wordt hoofdzakelijk verricht door de bewoner, mogelijk ondersteund door ten hoogste 1 medewerker;
 • e. er is geen sprake van een ontoelaatbare publieks- of verkeersaantrekking, mede in verband met eventueel reeds in de directe nabijheid aanwezige beroepsvestigingen;
 • f. er is of kan voldoende worden voorzien in parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers;
 • g. er vindt geen detailhandel plaats, anders dan ten behoeve van ter plaatse vervaardigde of gebruikte goederen;
 • h. op geen andere wijze wordt hinder of overlast veroorzaakt;
 • i. door de aard van de werkzaamheden of de persoonlijke omstandigheden van de bewoner(s) de activiteit niet of bezwaarlijk anders dan aan huis of op de betreffende locatie kan worden uitgeoefend;
 • j. de activiteit is niet toegestaan in een bijgebouw.

14.3.3 Huisvesting voor mantelzorg

Huisvesting voor mantelzorg is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. mantelzorg is binnen de bestemming zonder meer toegestaan;
 • b. huisvesting voor mantelzorg is toegestaan in de vorm van een extra huishouden op hetzelfde perceel; dit wordt niet aangemerkt als woning of als zelfstandige bewoning;
 • c. de oppervlakte voor huisvesting van mantelzorg bedraagt ten hoogste 30 m2 en wordt meegerekend in de maximale oppervlakte als bedoeld in lid 14.2;
 • d. mantelzorg is toegestaan indien sprake is van medische noodzaak, onderschreven door een zorgdeskundige en uitsluitend gedurende de periode dat mantelzorg noodzakelijk is.

14.3.4 Logies en ontbijt

Verstrekking van logies en ontbijt is uitsluitend toegestaan in een woning, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de activiteit is in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt aan de woning en de woonomgeving;
 • b. per woning zijn ten hoogste twee eenheden/kamers voor ieder ten hoogste twee personen toegestaan;
 • c. er is geen sprake van een ontoelaatbare publieks- of verkeersaantrekking, mede in verband met eventueel reeds in de directe nabijheid aanwezige andere functies/activiteiten;
 • d. er is of kan voldoende worden voorzien in parkeergelegenheid voor bezoekers;
 • e. op geen andere wijze wordt hinder of overlast veroorzaakt of ondervonden;
 • f. een tweede huishouden of huisvesting van arbeidsmigranten zijn als vorm van logies en ontbijt niet toegestaan;
 • g. de activiteiten zijn niet toegestaan in een bijgebouw.

14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Voor de volgende werken of werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op of in de gronden als bedoeld in lid 14.1 onder b:

  omgevings-vergunning vereist  
a. werken en werkzaamheden    
1. totaal aan verharding meer dan 10% van het perceel   ja  
2. oppervlakte benodigd voor oprijpaden naar bestaande garages tot een breedte van meer dan 2 m   ja  
3. normaal beheer of onderhoud ten dienste van de bestemming betreffen   nee  
4. reeds op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn   nee  
b. voorwaarden voor een omgevingsvergunning    
De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 14.4 onder a zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor het groene karakter niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.