direct naar inhoud van Regels
Plan: Mill-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0815.BPL13057HMI-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Mill-Zuid' met identificatienummer 'NL.IMRO.0815.BPL13057HMI-VA01' van de gemeente Mill en Sint Hubert.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aanneengebouwde woning

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengebouwde woningen, niet zijnde een gestapelde woning.

1.6 achtergevel

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg parallel loopt aan de voorgevel.

1.7 afhaalpunt

een locatie waar de consument uitsluitend via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop en/of overige activiteiten.

1.8 afhankelijke woonruimte

een (gedeelte) van een bouwwerk dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

1.9 archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt.

1.10 archeologische waarden

waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig van wetenschappelijk belang zijn en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigen.

1.11 bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.12 bedrijf

een bedrijf dat gericht is op het vervaardigen, bewerken en/of verwerken van producten zoals genoemd in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten, niet zijnde detailhandel, kantoor, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en horeca.

1.13 bedrijf aan huis

een bedrijf van maximaal milieucategorie 2, dat in een woning en de daarbij behorende bebouwing door de bewoner wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten zoals genoemd in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten: Bedrijf aan huis, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.14 bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. Hieronder wordt mede verstaan een bedrijfsverzamelgebouw.

1.15 bedrijfsverzamelgebouw

een bedrijfsgebouw dat in gebruik is door meer dan één bedrijf.

1.16 bedrijfswoning

een woning, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming, noodzakelijk is.

1.17 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlak

de totale oppervlakte van de voor beroep- of bedrijfsuitoefening benodigde bedrijfsruimte, inclusief de opslag- en administratieruimten en dergelijke.

1.18 beroep aan huis

een dienstverlenend beroep dat in een woning en de daarbij behorende bebouwing door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.19 bestaande situatie

de bebouwing en het gebruik, zoals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.20 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak

1.21 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.22 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.23 bijbehorende voorzieningen

voorzieningen, die horen bij de betreffende bedrijfsvoering of functie en/of bouwvlakken.

1.24 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.25 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.26 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.27 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.28 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.29 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.30 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.31 carport

een bouwwerk, vrijstaand of aangebouwd aan een gebouw, ter vergroting van het woongenot, ondersteund door palen of kolommen, dat maximaal aan twee zijden gesloten is. Indien de carport wordt gebouwd tegen een gebouw op het aangrenzend perceel zijn er maximaal drie gesloten zijden toegestaan.

1.32 cultuurhistorische waarde en kenmerken

waarden en kernmerken van een gebied of daar aanwezige zaken, verband houdend met het bouwkundig erfgoed, het stedenbouwkundig erfgoed, de historische groenwaarden, het historisch-geografisch erfgoed en de bekende en verwachte archeologische waarden.

1.33 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen, verhuren en leveren van goederen geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.34 detailhandel volumineus

detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, keukens en sanitair, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen, alsmede bouwmarkten.

1.35 dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen.

1.36 erker

hoekige of ronde uitbouw aan gevel.

1.37 eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond.

1.38 evenement categorie 1

een evenement met onversterkte (straat)muziek, achtergrondmuziek en beperkte spreekinstallaties, waarbij het evenement per dag maximaal 5.000 bezoekers trekt.

1.39 evenement categorie 2

een evenement met spreekinstallaties, versterkte (live) muziek, orkest, taptoe, etc, waarbij het evenement per dag maximaal 5.000 bezoekers trekt.

1.40 evenement categorie 3

een evenement zoals popconcerten, live optredens, houseparty, DJ’s, rap, dance-event en muziekprogramma’s van radio en TV-omroepen, etc, waarbij het evenement per dag maximaal 5.000 bezoekers trekt.

1.41 functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

1.42 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.43 gebruiken

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven.

1.44 geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting, zoals genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.45 gestapelde woningen

boven dan wel beneden en/of naast elkaar gesitueerde woningen waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het voetgangersniveau, gewaarborgd is.

1.46 grondgebonden woning

een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau.

1.47 herbouw

reconstructie, wederopbouw, opnieuw bouwen.

1.48 hogere grenswaarde

een maximum waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder.

1.49 hoofdfunctie

een functie waarvoor het hoofdgebouw en/of gronden als zodanig mag worden gebruikt.

1.50 hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel, door zijn constructie, bouwmassa, ruimtelijke uitstraling en/of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk is aan te merken.

1.51 horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf. Onder te verdelen in drie categorieën.

 • a. Categorie 1 ‘lichte horeca’:
  Bedrijven die in beginsel alleen overdag en ’s avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken zoals:
   • aan de detailhandelsfunctie verwante horeca;
   • overige lichte horeca;
   • bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking.
 • b. Categorie 2 ‘middelzware horeca’:
  Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken zoals:
   • bar;
   • bierhuis;
   • biljartcentrum;
   • café;
   • proeflokaal;
   • shoarma/grillroom;
   • zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).
 • c. Categorie 3 ‘zware horeca’:
  Bedrijven die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen zoals:
   • dancing;
   • discotheek;
   • nachtclub;
   • partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen).

1.52 huishouden

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren.

1.53 internethandel

het verkopen van goederen via internet, waarbij de goederen elders worden bezorgd en waarbij geen sprake is van publieksgerichte activiteiten, zoals afhaalpunten, voor publiek toegankelijke winkelruimtes of showrooms.

1.54 Investeringsregeling ruimtelijke kwaliteit Mill en Sint Hubert

De op het moment van de aanvraag omgevingsvergunning geldende versie van de beleidsregel 'Investeringsregeling ruimtelijke kwaliteit Mill en Sint Hubert' of opvolger daarvan.

1.55 inwoning

wonen in een ondergeschikt deel van een woning als medegebruiker van het pand.

1.56 kantoor

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.57 karakterisitiek

herkenbaar, markant, wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde van belang.

1.58 lokaal bedrijf

Een bedrijf met een qua herkomst, afzetmarkt en/of werknemers overwegend lokale binding met de gemeente Mill en Sint Hubert, het Land van Cuijk en/of de overige omliggende landelijke gemeenten.

1.59 maatschappelijke diensten/ voorzieningen

voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.

1.60 mantelzorg

het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en die een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.61 mestbewerking

de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, zoals droging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, hygienisatie of indamping van mest.

1.62 normaal onderhoud, gebruik en beheer

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt.

1.63 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

1.64 ondergeschikte detailhandel

detailhandel, die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de hoofdbestemming.

1.65 ondergeschikte horeca

een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan horeca is maar waar men uitsluitend ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor de consumptie van drank en etenswaren, zoals een kantine in een verenigingsgebouw of sportvoorziening.

1.66 ondergeschikte nevenfunctie

een activiteit met een zodanige beperkte omvang dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd qua aard, omvang en verschijningsvorm als hoofdfunctie herkenbaar blijft.

1.67 ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden

werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder peil plaatsvinden.

1.68 ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen onder peil.

1.69 onderkomen

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of caravan, voor zover dat/die niet als bouwwerk is aan te merken, alsook een tent.

1.70 ontmoetingsplek

een geformaliseerde hangplek voor groepen mensen in de vorm van een overkapping al dan niet met zitgelegenheid.

1.71 perceelsgrens

grens van een bouwperceel.

1.72 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.73 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van een ander tegen vergoeding.

1.74 recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan.

1.75 risicovolle inrichting

inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals dit geldt op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.76 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.77 sportvoorziening

faciliteit, bijvoorbeeld een sportveld, sporthal of soortgelijke accommodatie, waar lichamelijke activiteiten kunnen worden beoefend.

1.78 straatmeubilair

bouwwerken, bedoeld als voorziening in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de openbare ruimte, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, informatieborden, zitbanken, hekken, speeltoestellen en hondentoiletten.

1.79 uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven.

1.80 twee-aaneen woning

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen, alsmede door garages geschakelde woningen waarbij het hoofdgebouw aan één zijde op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd mag worden.

1.81 VNG-lijst

de richtafstandenlijsten voor milieubelastende activiteiten zoals opgenomen in de uitgave Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2009.

1.82 voorgevel

de gevel van een gebouw, die is gekeerd naar de weg of het openbaar gebied waarop het bouwperceel overwegend georiënteerd is (bij een hoekperceel met een grondgebonden woning is er slechts sprake van één voorgevel).

1.83 voorgevellijn

de gevel van een gebouw, die is gekeerd naar de weg of het openbaar gebied waarop het bouwperceel overwegend georiënteerd is (bij een hoekperceel met een grondgebonden woning is er slechts sprake van één voorgevel).

1.84 vrijstaande woning

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen.

1.85 waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen, die het waterhuishoudkundige belang dienen, zoals watergangen, waterlopen, kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang of waterloop.

1.86 woning

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

1.87 zijgevel

een niet naar een weg of openbaar gebied gekeerde grens van een bouwperceel.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 Definitiebepaling

afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.

bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen.

bebouwingspercentage

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

lengte, diepte c.q. breedte van een bouwwerk

tussen (de lijnen getrokken langs) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidingsmuren).

ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) bouwwerk.

oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

peil

 • a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang vermeerderd met 0,25 m;
 • b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein ter hoogte van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,25 m.

2.2 Dakkapel en goothoogte

Bij toepassing van het meten van de goothoogte van een bouwwerk worden dakkapellen buiten beschouwing gelaten, behoudens dakkapellen waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de breedte van het betreffende dakvlak. De goothoogte wordt dan gemeten vanaf het peil tot aan de goot van de dakkapel.

2.3 Ondergeschikte bouwdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, zonnecollectoren, gevel- en kroonlijsten, balkons, loggia’s en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- of bestemmingsgrens of de bouwhoogte met niet meer dan 1 m wordt overschreden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch met waarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. duurzaam agrarisch grondgebruik;
 • b. behoud en ontwikkeling van natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
 • c. recreatief medegebruik;

met bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

3.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van erfafscheiding en waterhuishouding, alsmede voorzieningen van openbaar nut, met dien verstande dat:

  • 1. de oppervlakte van een bouwwerk niet meer dan 10 m² mag bedragen;
  • 2. de hoogte van een bouwwerk niet meer dan 3 meter mag bedragen;
  • 3. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 1 meter mag bedragen.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor:

 • a. bewoning;
 • b. kampeerdoeleinden;
 • c. kassen(bouw) en teeltondersteunende voorzieningen;
 • d. de uitoefening van enige tak van handels-, detailhandels- en bedrijfsdoeleinden;
 • e. mestbewerking.

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,5 m onder maaiveld.
 • c. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • d. Het verwijderen of rooien van bos.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • f. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.
 • g. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

3.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

3.4.3 Toelaatbaarheid

De in lid 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 zoals opgenomen in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • b. maximaal 1 bestaande bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. nutsvoorzieningen.

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan.
 • c. Het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven.
 • d. Het splitsen van bouwpercelen is niet toegestaan.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • c. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterperceelsgrens moet minimaal 3 meter bedragen.

4.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. Alleen niet-inpandige bedrijfswoningen mogen niet-inpandig worden herbouwd.
 • b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³.

4.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m².

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • f. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

4.2.6 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijfvestiging.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m².
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m².

4.2.7 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak .
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken binnen de voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden, wordt in ieder geval gerekend het gebruik ten behoeve van:

 • a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. risicovolle inrichtingen;
 • c. wonen, met uitzondering van woningen als bedoeld in 4.1;
 • d. kantoor;
 • e. horeca;
 • f. detailhandel;
 • g. dienstverlening;
 • h. buitenopslag van goederen voor de voorgevelrooilijn;
 • i. buitenopslag van goederen achter de voorgevelrooilijn met een totale hoogte van meer dan 4 meter;
 • j. mestbewerking.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Afwijking buitenopslag voor rooilijn

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 4.3.1 sub h ten behoeve van het toestaan van buitenopslag van goederen voor de voorgevelrooilijn, mits:

 • a. de buitenopslag uitsluitend op eigen terrein plaatsvindt;
 • b. de maximale hoogte van de buitenopslag 3 meter bedraagt;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en naastgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld c.q. de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering.

4.4.2 Afwijking hogere buitenopslag achter rooilijn

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 4.3.1 sub i ten behoeve van het toestaan van buitenopslag van goederen achter de voorgevelrooilijn met een totale hoogte van meer dan 4 meter, mits:

 • a. de buitenopslag uitsluitend op eigen terrein plaatsvindt;
 • b. de maximale hoogte van de buitenopslag 8 meter bedraagt;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en naastgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld c.q. de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering.

4.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 'Bedrijf' ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', onder de volgende voorwaarden:

 • a. Het gebruik ten behoeve van woondoeleinden dient vanuit een oogpunt van een goed woonmilieu aanvaardbaar te zijn.
 • b. Uit een ingesteld bodemonderzoek dient te blijken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik ten behoeve van woondoeleinden.
 • c. Het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan één.
 • d. Het gebruik ten behoeve van woondoeleinden mag de waarden van de bestemmingen in de omgeving niet onevenredig aantasten.
 • e. De regels van 'Artikel 16' van dit bestemmingsplan zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Bedrijventerrein

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', bedrijven van milieucategorie 2 en 3.1, voor zover opgenomen in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2', bedrijven van milieucategorie 2, voor zover opgenomen in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betoncentrale', tevens een betoncentrale c.q. baksteen en baksteenelementenfabriek van maximaal milieucategorie 4.1;
 • d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwbedrijf', tevens een bouwbedrijf met een bedrijfsoppervlak van meer dan 2.000 m² van maximaal milieucategorie 3.2;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats', tevens een constructiewerkplaats van maximaal milieucategorie 3.2;
 • f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - goederenvervoerbedrijf', tevens een goederenvervoerbedrijf met een bedrijfsoppervlak kleiner dan 1.000 m² van maximaal milieucategorie 3.2;
 • g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel metaalwaren en halffabrikaten', tevens een groothandel in metaalwaren en halffabricaten van maximaal milieucategorie 3.2;
 • h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machine- en apparatenfabriek', tevens een machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie met een productieoppervlak van minder dan 2.000 m² van maximaal milieucategorie 3.2;
 • i. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf', tevens een metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven c.q. straalbedrijf van maximaal milieucategorie 4.1;
 • j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - slachterij', tevens een slachterij van maximaal milieucategorie 3.2;
 • k. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabriek', tevens een timmerwerkfabriek van maximaal milieucategorie 3.2;
 • l. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - touringcarbedrijf ', tevens een touringcarbedrijf van maximaal milieucategorie 3.2';
 • m. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zand- en grondhandel', tevens een zand- en grondhandel met een bedrijfsoppervlak van minder dan 200 m² van maximaal milieucategorie 3.2;
 • n. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', tevens een onbemand verkoopunt van motorbrandstoffen zonder lpg;
 • o. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dierenartspraktijk', tevens een dierenartsenpraktijk;
 • p. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', maximaal één bedrijfswoning;
 • q. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats', maximaal één woonwagenstandplaats, met dien verstande dat een woonwagenstandplaats uitsluitend is toegestaan in de plaats van een bedrijfswoning.
 • r. internethandel;
 • s. bedrijfsverzamelgebouwen;
 • t. productiegebonden en/of ondergeschikte detailhandel, tot een gezamenlijk maximum van 100 m² bvo per bedrijf, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen, met dien verstande dat voor bouwpercelen waar ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een hoger aantal vierkante meters is vergund, dit hogere aantal is toegestaan;
 • u. ondersteunende kantoorfaciliteiten, direct gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten, die maximaal 30% van het bedrijfsvloeroppervlak mogen beslaan, met dien verstande dat voor bouwpercelen waar ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een hoger percentage is vergund, dit hogere percentage is toegestaan;
 • v. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', met een maximum van 1 bedrijfswoning per aanduidingsvlak;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. Het minimum en maximum bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet minder of meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimum bebouwingspercentage (%)' en ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • c. De oppervlakte van een bouwperceel mag niet minder bedragen dan 1.000 m², met uitzondering van bouwpercelen die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een kleinere oppervlakte hebben. Hiervoor geldt het oppervlak op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als minimum.
 • d. De oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer bedragen dan 5.000 m², met uitzondering van bouwpercelen die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een grotere oppervlakte hebben. Hiervoor geldt het oppervlak op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als maximum.
 • e. Het splitsen van bouwpercelen is niet toegestaan.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - architectonisch accent', dient de bebouwing een stedenbouwkundig/architectonisch accent te krijgen.

5.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • b. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterperceelsgrens moet minimaal 3 meter bedragen.

5.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. Alleen niet-inpandige bedrijfswoningen mogen niet-inpandig worden herbouwd.
 • b. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat bij inpandige bedrijfswoningen het bepaalde onder 5.2.2 onder a van toepassing is.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m, met dien verstande dat bij inpandige bedrijfswoningen het bepaalde onder 5.2.2 onder b van toepassing is.
 • e. De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m³.
 • f. In afwijking van het bepaalde in 5.2.1 onder a, zijn bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', voor zover deze op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan nog niet gerealiseerd zijn en voor zover de aanduiding 'bedrijfswoning' gesitueerd is buiten het bouwvlak, ook (deels) buiten het bouwvlak toegestaan. Voor zover op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan reeds gerealiseerde bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' reeds buiten het bouwvlak zijn gerealiseerd, zijn ook deze bedrijfswoningen voor zover (deels) gelegen buiten het bouwvlak, (deels) buiten het bouwvlak toegestaan.
 • g. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting evenwijdig aan de weg', dient de nokrichting van de bedrijfswoning evenwijdig aan de weg te worden gerealiseerd.
 • h. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting haaks op de weg', dient de nokrichting van de bedrijfswoning haaks op de weg te worden gerealiseerd.
 • i. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - lessenaarsdak', dient de bedrijfswoning voorzien te worden van een lessenaarsdak.
 • j. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - zadeldak', dient de bedrijfswoning voorzien te worden van een zadeldak.

5.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • d. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m².

5.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat luifels en overkappingen niet voor de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak mogen worden gerealiseerd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. Ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', is een luifel ten behoeve van het ter plaatse gevestigde verkooppunt voor motorbrandstoffen toegestaan met een maximale hoogte van 5,6 meter en een maximale oppervlakte van 90 m².
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betoncentrale', zijn achter de voorgevellijn silo's toegestaan met een maximale hoogte van 22 meter.
 • g. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

5.2.6 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per bedrijfvestiging.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m².
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m².
 • g. Bij een het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan bestaand verkooppunt van motorbrandstoffen, is een reclamezuil toegestaan waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 6,5 m.

5.2.7 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Hogere bouwhoogte
 • a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.2 en een maximaal 10% hogere bouwhoogte toestaan, uitsluitend voor zover ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' een maximum bouwhoogte van 10 meter is toegestaan, mits:
  • 1. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
  • 2. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
  • 4. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
  • 5. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3;
  • 6. de waterhuishouding niet wordt verstoord en sprake is van hemelwaterneutraal ontwikkelen.
 • b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.2 en een hogere bouwhoogte toestaan tot een maximum bouwhoogte van 8 meter, uitsluitend voor zover ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' een maximum bouwhoogte van 6 meter is toegestaan, mits:
  • 1. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
  • 2. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
  • 4. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
  • 5. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3;
  • 6. de waterhuishouding niet wordt verstoord en sprake is van hemelwaterneutraal ontwikkelen.

5.3.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.5 en hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak toestaan onder de voorwaarden dat:

 • a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 meter;
 • b. het geen erfafscheidingen betreft;
 • c. deze bouwwerken, geen gebouw zijnde, vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering noodzakelijk zijn;
 • d. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast.

5.3.3 Hoger maximum bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.1 en een hogere maximum bebouwingspercentage toestaan tot maximaal 80%, mits:

 • a. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
 • b. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • e. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • f. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3;
 • g. de waterhuishouding niet wordt verstoord en sprake is van hemelwaterneutraal ontwikkelen;
 • h. wordt voldaan aan de voorwaarden van de beleidsregel 'Investeringsregeling ruimtelijke kwaliteit Mill en Sint Hubert'.

Voor percelen waarvoor op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een hoger bebouwingspercentage van toepassing is dan 70%, geldt dat dit hogere percentage geacht wordt te zijn vergund, tot een maximum van 80%.

5.3.4 Lager minimum bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.1 en een lager minimum bebouwingspercentage toestaan tot een minimum van 20%, mits:

 • a. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
 • b. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • d. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3;
 • f. de waterhuishouding niet wordt verstoord en sprake is van hemelwaterneutraal ontwikkelen.

Voor percelen waarvoor op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een lager bebouwingspercentage van toepassing is dan 40%, geldt dat dit lagere percentage geacht wordt te zijn vergund, tot een minimum van 20%.

5.3.5 Kleinere oppervlakte bouwperceel

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.1 sub c en een oppervlakte van minder dan 1.000 m² voor een bouwperceel toestaan, tot een minimum van 500 m², mits:

 • a. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • d. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • e. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3.

5.3.6 Grotere oppervlakte bouwperceel

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.1 sub d en een grotere oppervlakte van een bouwperceel toestaan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. De financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om op het in gebruik zijnde bouwperceel tegemoet te komen aan de ruimtebehoefte door middel van zorgvuldig ruimtegebruik.
 • b. Er zijn aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn aanwezig die noodzaken tot uitbreiding of vestiging ter plaatse.
 • c. De financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om het bedrijf te verplaatsen naar of te vestigen op een bedrijventerrein in een nabij gelegen stedelijk concentratiegebied of op een bovenregionaal of regionaal bedrijventerrein.
 • d. Er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan.
 • e. Er is sprake van een lokaal bedrijf.

5.3.7 Splitsen bouwpercelen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.1 sub e en het splitsen van bouwpercelen toestaan, mits:

 • a. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • d. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • e. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3.
 • f. de oppervlakte van de afzonderlijke bouwpercelen minimaal 1.000 m² bedraagt.

5.3.8 Kleinere afstand tot zijdelingse en achterperceelsgrenzen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.2 sub b en een kleinere afstand van gebouwen tot, danwel in de zijdelingse en/of achterperceelsgrenzen toestaan, met uitzondering van de gedeelten van bouwpercelen die direct grenzen aan één of meer woonpercelen, mits:

 • a. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • d. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • e. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3.

5.3.9 Ondergronds bouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.2.7 en ondergronds bouwen toestaan tot een maximum diepte van 8 meter onder peil, mits:

 • a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • d. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken binnen de voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden, wordt in ieder geval gerekend het gebruik ten behoeve van:

 • a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen, met uitzondering van de betoncentrale ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betoncentrale';
 • b. risicovolle inrichtingen;
 • c. wonen, met uitzondering van bestaande bedrijfswoningen als bedoeld in 5.1 ;
 • d. kantoor, met uitzondering van kantoorfuncties als bedoeld in 5.1;
 • e. horeca;
 • f. detailhandel, met uitzondering van detailhandel als bedoeld in 5.1;
 • g. dienstverlening;
 • h. buitenopslag van goederen voor de voorgevelrooilijn;
 • i. buitenopslag van goederen achter de voorgevelrooilijn met een totale hoogte van meer dan 4 meter;
 • j. rechtstreekse ontsluitingen van bedrijfspercelen voor vrachtverkeer op de Wanroijseweg;
 • k. mestbewerking.

5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.1 Afwijking bedrijfstypen
 • a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.1 onder a voor het toestaan van een bedrijf in milieucategorie 3.2 zoals opgenomen in de Lijst van bedrijfsactiviteiten, of voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1 a, maar niet in de Lijst van bedrijfsactiviteiten worden genoemd, mits:
  • 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
  • 3. het milieuhygiënisch inpasbaar is in de omgeving;
  • 4. de afwijking voorzien wordt van een goede ruimtelijke onderbouwing.
 • b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.1 onder b voor het toestaan van een bedrijf in milieucategorie 3.1 zoals opgenomen in de Lijst van bedrijfsactiviteiten, of voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.1 b, maar niet in de Lijst van bedrijfsactiviteiten worden genoemd, mits:
  • 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
  • 3. het milieuhygiënisch inpasbaar is in de omgeving;
  • 4. de afwijking voorzien wordt van een goede ruimtelijke onderbouwing.

5.5.2 Afwijking afhaalpunt internethandel

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.1 onder r. en het bepaalde in lid 1.53 voor het toestaan van een afhaalpunt bij internethandel, mits:

 • a. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden;
 • b. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • c. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Indien niet op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, dient te worden aangetoond dat elders in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien;
 • d. het afhaalpunt ondergeschikt is aan de bedrijfsactiviteiten ter plaatse;
 • e. de oppervlakte ten behoeve van het afhaalpunt van de internethandel niet meer dan 50 m² bvo bedraagt;
 • f. er geen buitenopslag plaatsvindt van goederen ten behoeve van de internethandel;
 • g. er geen uitstalling van goederen plaatsvindt;
 • h. er geen showroom aanwezig is;
 • i. er geen kassafunctie wordt uitgeoefend;
 • j. de openingstijden voor het afhalen van goederen beperkt blijven tot maximaal twintig vastgestelde uren per week en maximaal vier uur per dag en niet tussen 19.00 uur en 09.00 uur.

5.5.3 Afwijking detailhandel in volumineuze goederen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.1 en 5.4 sub f ten behoeve van het toestaan van detailhandel in volumineuze goederen, mits:

 • a. het een bedrijf betreft dat qua aard en omvang past in de omgeving;
 • b. uit onderzoek is gebleken dat het vanwege ruimtebeslag of (verkeers-)overlast onmogelijk of ongewenst is de betreffende vestiging in de kern Mill in te passen.

5.5.4 Afwijking kantoor of showroom in plaats van een bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kantoor of showroom' een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van of het gebruik ten behoeve van een kantoor of showroom in de plaats van een bedrijfswoning, mits:

 • a. voor wat betreft de maatvoering en situering de bepalingen voor bedrijfswoningen worden toegepast;
 • b. voor niet meer dan 25% van het totaal van de bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kantoor of showroom' een dergelijke afwijking wordt toegekend;
 • c. het kantoor of de showroom onlosmakelijk verbonden blijft met het ter plaatse gevestigde bedrijf;
 • d. sprake is van een aan de ter plaatse gevestigde bedrijfsvoering ondergeschikt kantoor of showroom.

5.5.5 Afwijking buitenopslag voor rooilijn

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.4.1 sub h ten behoeve van het toestaan van buitenopslag van goederen voor de voorgevelrooilijn, mits:

 • a. de buitenopslag uitsluitend op eigen terrein plaatsvindt;
 • b. de maximale hoogte van de buitenopslag 3 meter bedraagt;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en naastgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld c.q. de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering.

5.5.6 Afwijking hogere buitenopslag achter rooilijn

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 5.4.1 sub i ten behoeve van het toestaan van buitenopslag van goederen achter de voorgevelrooilijn met een totale hoogte van meer dan 4 meter, mits:

 • a. de buitenopslag uitsluitend op eigen terrein plaatsvindt;
 • b. de maximale hoogte van de buitenopslag 8 meter bedraagt;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en naastgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld c.q. de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering.

5.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij beëindiging van een specifieke vorm van bedrijf, zoals bedoeld in lid 5.1, het plan te wijzigen en de betreffende aanduiding voor de specifieke bedrijfsvorm te verwijderen.

Artikel 6 Bedrijventerrein - Houtspoor

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein - Houtspoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1', bedrijven van milieucategorie 2 en 3.1, voor zover opgenomen in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2', bedrijven van milieucategorie 2, voor zover opgenomen in de als Bijlage 1 in deze regels opgenomen Lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - banketfabriek', tevens een banket, biscuit- en koekfabriek van maximaal milieucategorie 3.2;
 • d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - fineer- en plaatmaterialenfabriek', tevens een fineer- en plaatmaterialenfabriek van maximaal milieucategorie 3.2;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabriek', tevens een timmerwerkfabriek van maximaal milieucategorie 3.2;
 • f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus', volumineuze detailhandel;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. internethandel;
 • i. bedrijfsverzamelgebouwen;
 • j. productiegebonden en/of ondergeschikte detailhandel, tot een gezamenlijk maximum van 100 m² bvo per bedrijf, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen, met dien verstande dat voor bouwpercelen waar ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een hoger aantal vierkante meters is vergund, dit hogere aantal is toegestaan;
 • k. ondersteunende kantoorfaciliteiten, direct gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten, die maximaal 30% van het bedrijfsvloeroppervlak mogen beslaan, met dien verstande dat voor bouwpercelen waar ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een hoger percentage is vergund, dit hogere percentage is toegestaan;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:

6.2.1 Algemeen
 • a. De oppervlakte van een bouwperceel mag niet minder bedragen dan 1.000 m², met uitzondering van bouwpercelen die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een kleinere oppervlakte hebben. Hiervoor geldt het oppervlak op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als minimum.
 • b. De oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer bedragen dan 5.000 m², met uitzondering van bouwpercelen die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een grotere oppervlakte hebben. Hiervoor geldt het oppervlak op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als maximum.
 • c. Het minimum en maximum bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet minder of meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimum bebouwingspercentage (%)' en ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • d. Per bouwperceel is sprake van een onbebouwde, toegankelijke strook van minimaal 11 meter breed met een diepte vanuit de voorste perceelsgrens van minimaal 50 meter.
 • e. Platte daken zijn verplicht.
 • f. Parkeren dient op eigen terrein te geschieden.
 • g. Het splitsen van bouwpercelen is niet toegestaan.

6.2.2 Gebouwen
 • a. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
 • b. De afstand tot de achterste perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter, behoudens waar deze grenst aan de bestemming 'Groen';
 • c. Aan één zijde van de onbebouwde, 11 meter brede strook gelden de volgende regels:
  • 1. voorgevel in de gevellijn is verplicht;
  • 2. zijgevel in een zijdelingse perceelsgrens is verplicht, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', de zijgevel in de aangeduide zijdelingse perceelsgrens dient te worden gerealiseerd;
  • 3. tot een diepte van minimaal 12,5 meter vanaf de voorgevel: één bouwmassa van gelijke hoogte;
  • 4. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter;
 • d. Aan de andere zijde van de onbebouwde 11 meter brede strook gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5,5 meter;
 • e. Bij een perceelsdiepte van meer dan 50 meter is voor de strook achter de onbebouwde strook het bepaalde onder d van gelijke toepassing.

6.2.3 Voorbouw
 • a. De voorbouw mag worden gebouwd buiten het bouwvlak, tot maximaal 10 meter uit de gevellijn.
 • b. De breedte van de voorbouw bedraagt maximaal 50% van de perceelbreedte, en maximaal de breedte van het hoofdgebouw.
 • c. De bouwhoogte van de voorbouw bedraagt maximaal 8 meter en dient minimaal 2 meter lager te zijn dan het hoofdgebouw.

6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van:

 • a. erf- en terreinafscheidingen vóór de gevellijn:
  • 1. in open constructie bedraagt maximaal 1,5 meter;
  • 2. in andere vormen bedraagt maximaal 1 meter;
 • b. erf- en terreinafscheidingen achter de gevellijn bedraagt maximaal 5,5 meter;
 • c. lichtmasten bedraagt maximaal 8 meter;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de gevellijn bedraagt maximaal 3 meter;
 • e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de gevellijn bedraagt maximaal 10 meter.

6.2.5 Reclame-uitingen
 • a. Het aantal reclame-uitingen per bedrijf bedraagt maximaal 2.
 • b. Reclame-uitingen op het dak zijn niet toegestaan.
 • c. De bouwhoogte van reclame-uitingen aan de gevel bedraagt maximaal 2,5 meter.
 • d. De bouwhoogte van reclame-uitingen los geplaatst bedraagt maximaal 3,5 meter.
 • e. De oppervlakte van reclame-uitingen bedraagt maximaal 10 m².

6.2.6 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in:

 • a. 6.2.2 onder b. ten behoeve van het bouwen tot een kleinere afstand tot de achterste perceelsgrens, mits:
  • 1. dit uit een oogpunt van brand- en andere veiligheidsaspecten verantwoord is;
  • 2. andere belangen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. 6.2.2 onder c. sub 1. ten behoeve van het bouwen achter de gevellijn, mits:
  • 1. de afstand tot de gevellijn niet meer bedraagt dan 10 meter;
  • 2. vóór het naar achteren geplaatst hoofdgebouw een voorbouw wordt gebouwd;
  • 3. het hoofdgebouw bouwkundig verbonden is met de voorbouw;
 • c. 6.2.2 onder d. en e. ten behoeve van het bouwen tot een hoogte van maximaal 10 meter, mits:
  • 1. dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is;
 • d. 6.2.2 onder c. sub 4. ten behoeve van het bouwen tot maximaal 11 meter, mits:
  • 1. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
  • 2. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
  • 4. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
  • 5. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3;
  • 6. de waterhuishouding niet wordt verstoord en sprake is van hemelwaterneutraal ontwikkelen.
 • e. 6.2.3 onder c. voor een hoogte van de voorbouw gelijk aan de hoogte van het hoofdgebouw, mits:
  • 1. de hoogte van de voorbouw maximaal 8 meter bedraagt;
  • 2. de voorbouw architectonisch het karakter van een voorbouw behoudt;
 • f. 6.2.3 onder c. voor een hoogte van de voorbouw tot maximaal 9 meter, mits:
  • 1. de voorbouw minimaal 2 meter lager is dan het hoofdgebouw;
 • g. 6.2.4 onder e. ten behoeve van:
  • 1. masten, kranen en dergelijke tot een bouwhoogte van maximaal 15 meter;
 • h. 6.2.5 onder a. en c. ten behoeve van gemeenschappelijke reclamemasten met een bouwhoogte van maximaal 10 meter;

een en ander mits geen verstoring plaatsvindt van:

 • 1. de beoogde beeldkwaliteit;
 • 2. het gebruik van de aangrenzende gronden en gebouwen.

6.3.2 Hoger maximum bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.1 sub c en een hogere maximum bebouwingspercentage toestaan tot maximaal 80%, mits:

 • a. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
 • b. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • e. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • f. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3;
 • g. de waterhuishouding niet wordt verstoord en sprake is van hemelwaterneutraal ontwikkelen;
 • h. wordt voldaan aan de voorwaarden van de beleidsregel 'Investeringsregeling ruimtelijke kwaliteit Mill en Sint Hubert'.

Voor percelen waarvoor op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een hoger bebouwingspercentage van toepassing is dan 70%, geldt dat dit hogere percentage geacht wordt te zijn vergund, tot een maximum van 80%.

6.3.3 Lager minimum bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.1 en een lager minimum bebouwingspercentage toestaan tot een minimum van 20%, mits:

 • a. de afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en een efficiënt gebruik van het bouwperceel;
 • b. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • d. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3;
 • f. de waterhuishouding niet wordt verstoord en sprake is van hemelwaterneutraal ontwikkelen.

Voor percelen waarvoor op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan reeds een lager bebouwingspercentage van toepassing is dan 40%, geldt dat dit lagere percentage geacht wordt te zijn vergund, tot een minimum van 20%.

6.3.4 Kleinere oppervlakte bouwperceel

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.1 sub a en een oppervlakte van minder dan 1.000 m² voor een bouwperceel toestaan, tot een minimum van 500 m², mits:

 • a. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • d. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • e. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3.

6.3.5 Grotere oppervlakte bouwperceel

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.1 sub b en een grotere oppervlakte van een bouwperceel toestaan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. De financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om op het in gebruik zijnde bouwperceel tegemoet te komen aan de ruimtebehoefte door middel van zorgvuldig ruimtegebruik.
 • b. Er zijn aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn aanwezig die noodzaken tot uitbreiding of vestiging ter plaatse.
 • c. De financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om het bedrijf te verplaatsen naar of te vestigen op een bedrijventerrein in een nabij gelegen stedelijk concentratiegebied of op een bovenregionaal of regionaal bedrijventerrein.
 • d. Er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan.
 • e. Er is sprake van een lokaal bedrijf.

6.3.6 Splitsen bouwpercelen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.1 sub g en het splitsen van bouwpercelen toestaan, mits:

 • a. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- of bedrijfsmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • d. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • e. daardoor de belasting van de openbare ruimte voor parkeren, laden en lossen en/of opslag niet groter wordt dan de belasting daarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, overeenkomstig het bepaalde in 24.3.
 • f. de oppervlakte van de afzonderlijke bouwpercelen minimaal 1.000 m² bedraagt.

6.3.7 Ondergronds bouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.6 en ondergronds bouwen toestaan tot een maximum diepte van 8 meter onder peil, mits:

 • a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • c. geen onevenredig nadelige gevolgen voor de brandveiligheid en verkeersveiligheid ontstaan;
 • d. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming zoals bedoeld in Artikel 25 wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken voor:

 • a. detailhandel, met uitzondering van detailhandel als bedoeld in 6.1;
 • b. horeca, behoudens een bij het bedrijf behorende kantine;
 • c. buitenopslag met een hoogte van meer dan 4 meter en/of in het zicht vanaf de openbare weg;
 • d. geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
 • e. risicovolle inrichtingen;
 • f. wonen.
 • g. kantoor, met uitzondering van kantoren als bedoeld in 6.1;
 • h. dienstverlening;
 • i. mestbewerking.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.1 Afwijken bedrijfstypen
 • a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 6.1 onder a voor het toestaan van een bedrijf in milieucategorie 3.2 zoals opgenomen in de Lijst van bedrijfsactiviteiten, of voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 6.1 a, maar niet in de Lijst van bedrijfsactiviteiten worden genoemd, mits:
  • 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
  • 3. het milieuhygiënisch inpasbaar is in de omgeving;
  • 4. de afwijking voorzien wordt van een goede ruimtelijke onderbouwing.
 • b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 6.1 onder b voor het toestaan van een bedrijf in milieucategorie 3.1 zoals opgenomen in de Lijst van bedrijfsactiviteiten, of voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 6.1 b, maar niet in de Lijst van bedrijfsactiviteiten worden genoemd, mits:
  • 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
  • 3. het milieuhygiënisch inpasbaar is in de omgeving;
  • 4. de afwijking voorzien wordt van een goede ruimtelijke onderbouwing.

6.5.2 Afwijking afhaalpunt internethandel

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 6.1 onder h. en het bepaalde in lid 1.53 voor het toestaan van een afhaalpunt bij internethandel, mits:

 • a. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden;
 • b. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • c. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Indien niet op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, dient te worden aangetoond dat elders in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien;
 • d. het afhaalpunt ondergeschikt is aan de bedrijfsactiviteiten ter plaatse;
 • e. de oppervlakte ten behoeve van het afhaalpunt van de internethandel niet meer dan 50 m² bvo bedraagt;
 • f. er geen buitenopslag plaatsvindt van goederen ten behoeve van de internethandel;
 • g. er geen uitstalling van goederen plaatsvindt;
 • h. er geen showroom aanwezig is;
 • i. er geen kassafunctie wordt uitgeoefend;
 • j. de openingstijden voor het afhalen van goederen beperkt blijven tot maximaal twintig vastgestelde uren per week en maximaal vier uur per dag en niet tussen 19.00 uur en 09.00 uur.

6.5.3 Afwijking detailhandel in volumineuze goederen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.1 en 6.4 onder a. ten behoeve van het toestaan van detailhandel in volumineuze goederen, mits:

 • a. het een bedrijf betreft dat qua aard en omvang past in de omgeving;
 • b. uit onderzoek is gebleken dat het vanwege ruimtebeslag of (verkeers)-overlast onmogelijk of ongewenst is de betreffende vestiging in de kern Mill in te passen.

6.5.4 Afwijking hogere buitenopslag achter rooilijn

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.4.1 sub c ten behoeve van het toestaan van buitenopslag van goederen achter de voorgevelrooilijn met een totale hoogte van meer dan 4 meter, mits:

 • a. de buitenopslag uitsluitend op eigen terrein plaatsvindt;
 • b. de maximale hoogte van de buitenopslag 8 meter bedraagt;
 • c. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en naastgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. het straat- en bebouwingsbeeld c.q. de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de omgeving en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. natuur- en bosgebieden;
 • b. houtopstanden;
 • c. bosbeheer en houtproductie;
 • d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de bosgebieden;
 • e. het extensief dagrecreatief medegebruik en het educatief medegebruik;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, nutsvoorzieningen, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), speelvoorzieningen, straatmeubilair, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.

7.2.2 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2.

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,5 m onder maaiveld.
 • c. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • d. Het verwijderen of rooien van bos.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • f. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.
 • g. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

7.3.2 Uitzonderingen

Het in lid 7.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

7.3.3 Toelaatbaarheid

De in lid 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 8 Detailhandel

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend in de vorm van een supermarkt;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
 • c. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één detailhandelsbedrijf toegestaan.

8.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.

8.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • c. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd.

8.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

8.2.5 Bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Het aantal bouwwerken mag niet meer bedragen dan één per detailhandelsbedrijf.
 • b. Het bouwwerk mag niet op het dak worden gebouwd.
 • c. Het bouwwerk mag niet worden verlicht.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
 • e. De oppervlakte van een los geplaatst bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m².
 • f. De oppervlakte van een bouwwerk aan de gevel mag niet meer bedragen dan 5 m².

8.2.6 Ondergronds bouwen

Ondergronds bouwen is niet toegestaan.

8.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn, in geval van bedrijfsbeëindiging van de supermarkt, bevoegd om de bestemming 'Detailhandel' te wijzigen in 'Wonen' onder de volgende voorwaarden:

 • a. Het gebruik ten behoeve van woondoeleinden dient vanuit een oogpunt van een goed woonmilieu aanvaardbaar te zijn.
 • b. Uit een ingesteld bodemonderzoek dient te blijken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik ten behoeve van woondoeleinden.
 • c. Het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan één.
 • d. Het gebruik ten behoeve van woondoeleinden mag de waarden van de bestemmingen in de omgeving niet onevenredig aantasten.
 • e. De regels van 'Artikel 16' van dit bestemmingsplan zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Gemengd

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening, zoals bedoeld in de VNG-lijst tot en met categorie 1;
 • b. kantoor, zoals bedoeld in de VNG-lijst tot en met categorie 1;
 • c. maatschappelijke voorzieningen, zoals bedoeld in de VNG-lijst tot en met categorie 1;
 • d. maximaal 1 bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen en paden, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Op deze gronden mag worden gebouwd, en gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven.
 • c. De bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • d. De dakhelling dient minimaal 20° en maximaal 65° te zijn.
 • e. De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³.

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen in de perceelgrens met openbare weg en voor de gevellijn mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 1,5 m in open constructie;
  • 2. 1 m in andere vormen;
 • b. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m, met een maximum van 3 vlaggenmasten per bouwperceel.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

9.2.3 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

9.2.4 Reclame-uitingen

Voor reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Aan de gevel geldt per bedrijf en per 10 m gevelbreedte aan de straatzijde een maximum oppervlakte van 3 m².
 • b. Maximaal 1 reclame-uiting per bedrijf is toegestaan.
 • c. Reclame-uitingen mogen niet verlicht en/ of aangelicht zijn.
 • d. Reclame-uitingen mogen niet op het dak geplaatst worden.
 • e. Voor los geplaatste reclame-uitingen geldt een maximum hoogte van 2,25 m en een maximum oppervlakte maximaal 3 m².

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - bos- en houtopstanden', bos en houtopstanden;
 • c. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), speelvoorzieningen en ontmoetingsvoorzieningen voor groepen mensen, straatmeubilair, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De maximale oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van ontmoetingsplekken voor groepen mensen, mag niet meer bedragen dan 25 m².

10.2.2 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m2.

10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - bos- en houtopstanden', verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,5 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,5 m onder maaiveld.
 • c. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • d. Het verwijderen of rooien van bos en/of houtopstanden.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • f. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.
 • g. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

10.3.2 Uitzonderingen

Het in lid 10.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

10.3.3 Toelaatbaarheid

De in lid 10.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca zoals bedoeld in de VNG-lijst tot en met categorie 1, met dien verstande dat uitsluitend horeca is toegelaten tussen 9.30 uur en 24.00 uur;
 • b. terrasvoorzieningen;
 • c. catering ondergeschikt aan de horeca, maximaal 60 m²;
 • d. een fabrieksschoorsteen met recreatieve activiteiten uitsluitend in de vorm van abseilen en klimmen en een recreatief uitkijkpunt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - fabrieksschoorsteen';
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen en paden, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één horecabedrijf toegestaan.
 • c. De goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven.
 • d. De bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • e. Het oppervlak van de bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan het oppervlak van het bouwvlak.

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat voor de voorste bouwgrens uitsluitend erf- en terreinafscheidingen, vlaggenmasten, reclamezuilen en lantaarnpalen mogen worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 m, indien het een open constructie betreft anders maximaal 1 m met uitzondering van de aanwezige bestaande muur.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De maximale bouwhoogte van de fabrieksschoorsteen is de bestaande hoogte.
 • e. Maximaal 3 vlaggenmasten, hoogte maximaal 6 meter.

11.2.3 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

11.2.4 Reclame-uitingen

Voor reclame-uitingen gelden de volgende regels:

 • a. Aan de gevel geldt per bedrijf en per 10 m gevelbreedte aan de straatzijde een maximum oppervlakte van 3 m².
 • b. Maximaal 1 reclame-uiting per bedrijf is toegestaan.
 • c. Reclame-uitingen mogen niet verlicht en/ of aangelicht zijn.
 • d. Reclame-uitingen mogen niet op het dak geplaatst worden.
 • e. Voor los geplaatste reclame-uitingen geldt een maximum hoogte van 2,25 m en een maximum oppervlakte van 3 m².

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' een begraafplaats met inbegrip van een mortuarium/uitvaarthuis en aanverwante activiteiten;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven.
 • c. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 meter bedragen.

12.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. De goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven.
 • b. De bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.

12.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
 • e. De gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 150 m².

12.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • c. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • d. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • e. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • f. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

12.2.5 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen in de vorm van tennisbanen;
 • b. aan de in a genoemde ondergeschikte horeca.

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden in het algemeen de volgende regels:

 • a. Gebouwen en tennisbanen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De oppervlakte van gebouwen mag in totaal niet meer dan 400 m² bedragen.
 • c. De goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven.
 • d. De bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • e. De goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • f. De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • g. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 m bedragen.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 25 m.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m.

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), water en voorzieningen voor de waterhuishouding en erven.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Erkers

Voor het bouwen van een erker aan het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • c. De ligging uit de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • d. De breedte mag niet meer bedragen dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van hoofdgebouw.

14.2.2 Carports

Voor het bouwen van een carport bij het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De ligging uit de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • d. De carport mag vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand zijn omsloten.

14.2.3 Luifels

Voor het bouwen van een luifel aan het hoofdgebouw van de op de aangrenzende gronden gelegen woning gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. De horizontale diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • c. De ligging uit de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • d. De breedte mag niet meer bedragen dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.

14.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. evenementen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3), speelvoorzieningen en ontmoetingsvoorzieningen voor groepen mensen, straatmeubilair, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van wegaanduidingen, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 m.
 • b. De bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. De maximale oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van ontmoetingsplekken voor groepen mensen, mag niet meer bedragen dan 25 m².

15.2.2 Bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • b. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 50 m².

15.3 Specifieke gebruiksregels
15.3.1 Strijdig gebruik

Op de Wanroijseweg zijn geen rechtstreekse ontsluitingen van bedrijfspercelen voor vrachtverkeer toegestaan.

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. een beroep aan huis;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, parkeervoorzieningen (zie hiertoe mede lid 24.3) , water, voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand';
  • 2. 'twee-aaneen';
  • 3. 'aaneengebouwd';
  • 4. 'gestapeld';
   mogen uitsluitend de aangeduide type(n) worden gebouwd.
 • c. De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m;
  • 2. 'twee-aaneen' aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m;
  • 3. 'aaneengebouwd' aan de niet-aangebouwde zijde van de hoekwoning niet minder bedragen dan 2 m.

met dien verstande dat voor zover de vergunde afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan kleiner is dan bovengenoemd, de afstand op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als minimum geldt.

 • d. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 • e. De minimum en maximum breedte van een hoofdgebouw is ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand' 7 m respectievelijk 15 m;
  • 2. 'twee-aaneen' 5 m respectievelijk 9 m;
  • 3. 'aaneengebouwd' 5 m respectievelijk 7 m.
 • f. De dakhelling dient minimaal 20° en maximaal 65° te zijn, met dien verstande dat de dakhelling ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakhelling' minimaal minimaal 20° en maximaal 75° dient te zijn.
 • g. Voor zover aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume', mag de inhoud van een woning niet meer bedragen dan aangeduid.
 • h. Het aantal woningen mag niet meer bedragen dan aanwezig ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', waar het totaal aantal woningen niet meer mag bedragen dan aangeduid.

16.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. In afwijking van het bepaalde in sub a. geldt voor woonpercelen waarbinnen de aanduiding 'bijgebouwen' is opgenomen, dat bijgebouwen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat:
  • 1. tot 1 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m en,
  • 2. tot 2 m uit de perceelsgrens de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
  • 3. een uitzondering geldt voor die situaties waarin de kapconstructie in het verlengde ligt van het hoofdgebouw. In dat geval geldt als maximum bouwhoogte de hoogte van het hoofdgebouw minus 1,5 m. De eisen als hiervoor gegeven over de afstand uit de perceelsgrens blijven hierbij wel van kracht.
 • e. Voor zover de vergunde goot- en/of bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan hoger is dan genoemd in c. en d., geldt de bouwhoogte op het moment van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan als maximum.
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' geldt dat één zijde naast het hoofdgebouw vrij moet blijven van gebouwen over een strook van minimaal 3 m breed tot 8 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw.
 • g. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van:
  • 1. erkers die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de horizontale diepte niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 2/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
  • 2. carports die tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw en op de gronden gelegen vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 2 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de carport vóór het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw niet met enige wand is omsloten.
  • 3. luifels die op de gronden gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits:
   • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
   • de ligging vóór de voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 1,5 m;
   • de ligging uit de voorste perceelsgrens niet minder bedraagt dan 2 m;
   • de breedte niet meer is dan 1/3 van de breedte van de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw.
 • h. De maximum gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken is per hoofdgebouw op bouwpercelen met een oppervlakte van:

oppervlakte bouwperceel   maximum oppervlakte bijbehorende bouwwerken  
0 m² tot 125 m²   50 m²  
125 m² tot 250 m²   75 m²  
250 m² tot 500 m²   100 m²  
500 m² tot 1.000 m²   125 m²  
vanaf 1.000 m²   150 m²  

16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • d. Reclame-uitingen bij een beroep aan huis en een bedrijf aan huis mogen uitsluitend aan de gevel worden geplaatst tot een oppervlakte van 0,2 m².
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

16.2.4 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende regels:

 • a. Ondergronds bouwen mag uitsluitend plaatsvinden onder gebouwen.
 • b. De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m onder peil.

16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Beroep aan huis

De uitoefening van een beroep aan huis is toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. De vloeroppervlakte van een beroep aan huis mag niet meer bedragen dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning, inclusief bijbehorende bouwwerken, met een maximum van in totaal 75 m².
 • b. Degene die de activiteiten uitoefent, is bewoner van de woning.
 • c. Er is geen horeca en detailhandel toegestaan, uitgezonderd beperkte detailhandel via internet en beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met die activiteit.
 • d. Buitenopslag is niet toegestaan.
 • e. De activiteiten moeten milieuhygiënisch inpasbaar zijn in de omgeving.

16.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van de gronden en bouwwerken gelegen binnen voor ‘Wonen’ aangewezen gronden, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van:

 • a. een deel van het hoofdgebouw als afhankelijke woonruimte;
 • b. (vrijstaande) bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte en als afhankelijke woonruimte.

16.4 Afwijken van de gebruiksregels
16.4.1 Afwijking bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 16.1 en 16.3.2 ten behoeve van het gebruik van de gronden en bouwwerken behorende bij een woning voor een bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard in een gedeelte van het hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk mits:

 • a. het geen volumineuze detailhandel of een supermarkt betreft;
 • b. het qua aard en omvang past in de omgeving;
 • c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • d. de oppervlakte ten behoeve van het bedrijf aan huis, detailhandel of dienstverlening van ondergeschikte aard gezamenlijk niet meer dan 75 m² bedraagt.

16.4.2 Afwijking mantelzorg

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 16.3.2 onder a en b, ten behoeve van het gebruik als afhankelijke woonruimte in een gedeelte van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk, mits:

 • a. aangetoond wordt dat inwoning in de woning of bijbehorend bouwwerk redelijkerwijs niet mogelijk is;
 • b. mantelzorg een tijdelijke situatie is en aangegeven wordt tot welk moment de afwijking noodzakelijk is;
 • c. de afhankelijke woonruimte zich op de begane grond bevindt en niet groter is dan 80 m²;
 • d. de afhankelijke woonruimte een functionele en visuele relatie heeft met de op het perceel aanwezige woning.

16.4.3 Voorwaarden voor afwijking

Afwijkingen als bedoeld in lid 16.4.1 en 16.4.2 kunnen slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het milieuhygiënisch inpasbaar is in de omgeving;
 • d. de afwijking voorzien wordt van een goede ruimtelijke onderbouwing.

 

Artikel 17 Leiding - Gas

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en/of de bescherming van ondergrondse gastransportleidingen ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding - gas’ en een zone van 4 m aan weerszijden van de leiding.

17.2 Bouwregels

Op de gronden binnen de bij de leiding behorende beschermingszone, mogen in afwijking van de bouwregels van de daar voorkomende bestemmingen geen bouwwerken worden gebouwd, behoudens bouwwerken voor de aanleg en instandhouding van de ondergrondse leidingen tot een maximum bouwhoogte van 3 m.

17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 17.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden mits:

 • a. het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de leidingen zijn gewaarborgd;
 • b. het bevoegd gezag schriftelijk advies inwint bij de Gasunie;
 • c. er geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

17.4 Specifieke gebruiksregels
17.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden, waardoor:
  • 1. schade kan optreden aan de leidingen;
  • 2. het beheer van de leidingen kan worden belemmerd.
 • b. het gebruik van gronden ten behoeve van het het opslaan van goederen, met uitzondering van goederen voor inspectie en onderhoud van de aardgastransportleiding.

17.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.5.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
 • c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
 • e. het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte;
 • f. het rooien van diepwortelende beplanting en/of bomen.

17.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 17.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

17.5.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in lid 17.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de leidingen is gewaarborgd.
 • b. Alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 17.5.1 wint het bevoegd gezag advies in bij de Gasunie.

Artikel 18 Leiding - Riool

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en/of de bescherming van ondergrondse rioolwatertransportleidingen ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding - riool’ en een zone van 3,5 m aan weerszijden van de leiding.

18.2 Bouwregels

Op de gronden binnen de bij de leiding behorende beschermingszone, mogen in afwijking van de bouwregels van de daar voorkomende bestemmingen geen bouwwerken worden gebouwd, behoudens bouwwerken voor de aanleg en instandhouding van de ondergrondse leidingen tot een maximum bouwhoogte van 3 m.

18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 18.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden mits:

 • a. het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de leidingen zijn gewaarborgd;
 • b. het bevoegd gezag schriftelijk advies inwint bij het waterschap Aa en Maas.

18.4 Specifieke gebruiksregels
18.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden, waardoor:

 • a. schade kan optreden aan de leidingen;
 • b. het beheer van de leidingen kan worden belemmerd.

18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.5.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
 • c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
 • e. het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte.

18.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 18.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

18.5.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in lid 18.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de leidingen is gewaarborgd.
 • b. Alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 18.5.1 wint het bevoegd gezag advies in bij het waterschap Aa en Maas.

Artikel 19 Leiding - Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en/of de bescherming van ondergrondse drinkwatertransportleidingen ter plaatse van de aanduiding ‘hartlijn leiding - water' en een zone van 5 m aan weerszijden van de leiding.

19.2 Bouwregels

Op de gronden binnen de bij de leiding behorende beschermingszone, mogen in afwijking van de bouwregels van de daar voorkomende bestemmingen geen bouwwerken worden gebouwd, behoudens bouwwerken voor de aanleg en instandhouding van de ondergrondse leidingen tot een maximum bouwhoogte van 3 m.

19.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 19.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden mits:

 • a. het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de leidingen zijn gewaarborgd;
 • b. het bevoegd gezag schriftelijk advies inwint bij Brabant Water.

19.4 Specifieke gebruiksregels
19.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden, waardoor:

 • a. schade kan optreden aan de leidingen;
 • b. het beheer van de leidingen kan worden belemmerd.

19.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.5.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
 • c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
 • e. het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte.

19.5.2 Uitzonderingen

Het in lid 19.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

19.5.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in lid 19.5.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien het behoud van een veilige ligging en de continuïteit van de leidingen is gewaarborgd.
 • b. Alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 19.5.1 wint het bevoegd gezag advies in bij Brabant Water.

Artikel 20 Waarde - Archeologie 1

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (te verwachten archeologische) waarden van de gronden.

20.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,4 m beneden maaiveld,een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

20.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 20.2 sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² en met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd;
 • b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld;
 • c. het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling;
 • d. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren;
 • e. het verwijderen of rooien van bos;
 • f. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie;
 • g. het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie;
 • h. het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand of dieper dan 0,4 m onder maaiveld wortelend houtgewas met agrarische productiefunctie;
 • i. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².

20.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 20.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

20.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in artikel 20.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

Artikel 21 Waarde - Archeologie 2

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (te verwachten archeologische) waarden van de gronden.

21.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,4 m beneden maaiveld,een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

21.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 21.2 sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

21.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 250 m² en met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling.
 • d. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos.
 • f. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • g. Het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • h. Het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand of dieper dan 0,4 m onder maaiveld wortelend houtgewas met agrarische productiefunctie.
 • i. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 250 m².

21.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 21.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

21.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in artikel 21.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

Artikel 22 Waarde - Archeologie 3

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (te verwachten archeologische) waarden van de gronden.

22.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2.500 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,4 m beneden maaiveld,een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
 • b. Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

22.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 22.2 sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.

22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 2.500 m² en met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling.
 • d. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos.
 • f. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • g. Het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • h. Het aanleggen of aanplanten van hoger dan 1,5 m opgaand of dieper dan 0,4 m onder maaiveld wortelend houtgewas met agrarische productiefunctie.
 • i. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 2.500 m².

22.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 22.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

22.4.3 Toelaatbaarheid
 • a. De in artikel 22.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.
 • b. Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
 • c. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 23 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 24 Algemene bouwregels

24.1 Uitzondering ondergeschikte bouwonderdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen, worden ondergeschikte bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, zonnecollectoren, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- of bestemmingsgrens of de bouwhoogte met niet meer dan 1,0 m wordt overschreden.

24.2 Maatvoering

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen, op tijdstip van het terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze planregels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.

24.3 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen
24.3.1 Parkeernorm wonen

Voor wat betreft de functie wonen moet per woning ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

Hiervoor dienen de normen zoals opgenomen in de publicatie ‘Parkeerkencijfers – basis voor parkeernormering (CROW)’ te worden gehanteerd.

24.3.2 Parkeernorm overig

Voor wat betreft functies anders dan wonen moet, indien de omvang, het gebruik of de bestemming van een gebouw of terrein daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, dan wel op het betreffende terrein, overeenkomstig de in de publicatie ‘Parkeerkencijfers - basis voor parkeernormering (CROW)’ opgenomen normen.

24.3.3 Afmetingen

De in 24.3.1 en 24.3.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

 • a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,5 x 5 m in geval van kops parkeren en 2,5 x 6 m bij langsparkeren bedragen;
 • b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte – voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,5 m bij 6 m bedragen.

24.3.4 Laden en lossen

Indien het gebruik of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, overeenkomstig de publicatie 'parkeerencijfers - basis voor parkeernormering (CROW)' opgenomen normen.

24.3.5 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen toestemming verlenen om af te wijken van het bepaalde in artikel 24.3.1, 24.3.2, 24.3.3 en 24.3.4:

 • a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of;
 • b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Artikel 25 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met het bestemmingsplan, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden voor opslag van schroot, afbraak- en/of bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de ingevolge Hoofdstuk 2 toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • b. het storten van puin en/of afvalstoffen;
 • c. de stalling en/of opslag van (aan het oorspronkelijke gebruik onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
 • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • e. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
 • f. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van mestbewerking.

Artikel 26 Algemene aanduidingsregels

26.1 Aardkundig waardevol gebied
26.1.1 Werken en werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - aardkundig waardevol gebied’ verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling.
 • d. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • e. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden.
 • f. Het verwijderen van paden en onverharde wegen.

26.1.2 Uitzonderingen

Het in lid 26.1.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. binnen het bouwvlak plaatsvinden.

26.1.3 Toelaatbaarheid

De in lid 26.1.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aardkundige waarden.

26.2 Cultuurhistorisch waardevol gebied
26.2.1 Werken en werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied’ verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² of met meer dan 0,4 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van steilranden worden gewijzigd.
 • b. Het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,4 m onder maaiveld.
 • c. Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
 • d. Het verwijderen of rooien van bos.
 • e. Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • f. Het aanleggen of aanplanten van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie.
 • g. Het permanent omzetten van grasland.
 • h. Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, waterlopen of steilranden en het verwijderen van paden en onverharde wegen.
 • i. Het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, geen containervelden zijnde en indien meer dan 100 m².
 • j. Het aanplanten van bomen in beekdalen.

26.2.2 Uitzonderingen

Het in lid 26.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. binnen het bouwvlak plaatsvinden.

26.2.3 Toelaatbaarheid

De in lid 26.2.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden.

26.3 Ecologische hoofdstructuur
26.3.1 Bescherming ecologische hoofdstuctuur

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ecologische hoofstructuur' zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming, behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden.

26.3.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ecologische hoofstructuur' verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen aan andere oppervlakteverhardingen.
 • b. Het verbreden, graven, uitdiepen en/of verleggen van waterlopen.
 • c. Het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren.
 • d. Het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
 • e. Het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden, aanleg- en ligplaatsen of vlonders.
 • f. Het vellen en/of rooien of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten gevolge kunnen hebben.

26.3.3 Uitzonderingen omgevingsvergunning

Het in lid 26.3.2 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van geringe en/of ondergeschikte betekenis zijn waardoor geen aantasting van de aanwezige waarden plaatsvindt;
 • b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. binnen het bouwvlak plaatsvinden.

26.3.4 Toelaatbaarheid

De in lid 26.3.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de ecologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad in verband waarmee advies is verkregen van een daartoe bevoegd deskundige.

26.3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ecologische hoofstructuur' de bestemming van de gronden te wijzigen in de bestemming 'Bos' of 'Natuur', ten behoeve van de realisering van de ecologische hoofdstructuur.

26.4 Geluidzone - industrie
26.4.1 Bouwverbod

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt dat nieuwe geluidgevoelige objecten en functies niet mogen worden gerealiseerd vanwege een hoge geluidbelasting vanwege industrielawaai.

26.4.2 Afwijking

Mits de geluidbelasting vanwege het industrielawaai op de gevels van geluidgevoelige gebouwen en/of functies niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een door burgemeester en wethouders verleende hogere grenswaarde, kan het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 26.4.1 en nieuwe geluidgevoelige objecten en/of functies toestaan.

26.5 Geluidzone - luchtvaart
26.5.1 geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke’ gelden, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, de volgende bepalingen met betrekking tot de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:

 • a. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
  • 1. nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan voor zover sprake is van invulling van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing;
  • 2. nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan, voor zover die dienen ter vervanging van op dezelfde locatie reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde geluidsgevoelige bebouwing.
 • b. Vervangende nieuwbouw:
  • 1. vervangende nieuwbouw van bestaande woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan.

26.5.2 geluidzone - luchtvaart 40 - 45 Ke

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - luchtvaart 40 - 45 Ke’ gelden, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, de volgende bepalingen met betrekking tot de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:

 • a. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
  • 1. nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan voor zover sprake is van dringend noodzakelijke redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
  • 2. nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, waarbij sprake is van invulling van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing en nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen waarbij sprake is van vervanging van op dezelfde locatie reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde geluidsgevoelige bebouwing, is toegestaan, mits:
   • sprake is van reeds geprojecteerde woningen of geprojecteerde andere geluidsgevoelige gebouwen, of
   • sprake is van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen die dienen ter vervanging van reeds eerder geprojecteerde woningen of geprojecteerde andere geluidsgevoelige gebouwen, mits:

- het voorziene aantal geluidgehinderden niet wezenlijk toeneemt;

- de geluidbelasting op de uitwendige scheidingsconstructie niet wezenlijk toeneemt.

 • b. Vervangende nieuwbouw:
  • 1. vervangende nieuwbouw van bestaande woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan.

26.5.3 geluidzone - luchtvaart 45 - 55 Ke

Ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - luchtvaart 45 - 55 Ke’ gelden, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, de volgende bepalingen met betrekking tot de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:

 • a. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
  • 1. Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is niet toegestaan.
 • b. Vervangende nieuwbouw:
  • 1. Vervangende nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is uitsluitend toegestaan, indien:
   • er geen sprake is van een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige structuur;
   • er geen sprake is van een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden;
   • er geen sprake is van een wezenlijke toename van de geluidsbelasting.

26.6 Groenblauwe mantel
26.6.1 Bescherming groenblauwe mantel

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - groenblauwe mantel' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden.

26.7 Luchtvaartverkeerzones
26.7.1 Funnel
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - funnel 1', 'Luchtvaartverkeerzone - funnel 2', 'Luchtvaartverkeerzone - funnel 3' zijn mede bestemd voor het beschermingsgebied van in- en uitvliegfunnel van vliegtuigen.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan:
  • 1. 30 m + NAP ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - funnel 1';
  • 2. 35 m + NAP ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - funnel 2';
  • 3. 40 m + NAP ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerzone - funnel 3'.

26.7.2 IHCS - zone
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ihcs-zone', zijn mede bestemd voor het beschermingsgebied van in- en uitvliegfunnel van vliegtuigen.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 64 m + NAP.

26.7.3 ILS - zone
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 4’, luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 5’, ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 6’ en ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 7’ zijn mede bestemd voor een obstakelvrije ruimte ten behoeve van de vliegveiligheid van het nabijgelegen luchtvaartterrein.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan:
  • 1. 48,9 m + NAP ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 4’;
  • 2. 58,9 m + NAP ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 5’;
  • 3. 68,9 m + NAP ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 6’;
  • 4. 78,9 m + NAP ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ILS-zone 7’;
 • c. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder b, mits de functie van de ILS-zone niet onevenredig wordt aangetast. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij het Ministerie van Defensie.

26.7.4 Radarverstoringsgebied
 • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied’ zijn mede bestemd voor een onverstoorde instandhouding van het radarverstoringsgebied.
 • b. Op deze gronden mag de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 72 m + NAP.
 • c. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder b, mits de functie van het radarverstoringsgebied niet onevenredig wordt aangetast. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij het Ministerie van Defensie.

Artikel 27 Algemene afwijkingsregels

27.1 Algemene afwijkingen

Het bevoegd gezag kan toestemming verlenen om af te wijken van de regels en toestaan dat:

 • a. het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 • b. bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • c. de maximum bouwhoogte van gebouwen wordt overschreden ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals luchtbehandelingsapparatuur, liftopbouwen en lichtkappen, mits:
  • 1. over een oppervlakte van maximaal 50 m²;
  • 2. hoogte maximaal 25% boven toegestane bouwhoogte betreffend gebouw;
  • 3. hoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
   • kunstwerken maximaal 15 m;
   • zend-, ontvang- en/of sirenemasten maximaal 40 m;
   • overige maximaal 10 m;
 • d. nutsvoorzieningen worden opgericht, zoals transformatorhuisjes en gemaalgebouwtjes met:
  • 1. oppervlakte maximaal 50 m²;
  • 2. hoogte maximaal 3,50 m;
 • e. straatmeubilair wordt geplaatst, met:
  • 1. oppervlakte maximaal 5 m²;
  • 2. hoogte maximaal 2,50 m;
 • f. ontmoetingsplekken worden geplaatst, met:
  • 1. oppervlakte maximaal 25 m²;
  • 2. hoogte maximaal 3 m;
 • g. de onder a tot en met g genoemde afwijkingen kunnen uitsluitend worden verleend mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden;
  • 2. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 3. de woonsituatie;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de verkeersveiligheid.

Artikel 28 Overige regels

28.1 Algemene nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de brandveiligheid en rampenbestrijding.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 29 Overgangsrecht

29.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

29.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

29.3 Persoonsgebonden overgangsrecht

Mevrouw E.T. van Rossum-van Vlerken mag het gebruik voortzetten van de bestaande stacaravan met opstallen aan de Hertsweg 11 te Mill. Gebruik door een ander is niet toegestaan.

29.4 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan c.q. de voorheen geldende beheersverordening kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

Artikel 30 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Mill-Zuid'.