direct naar inhoud van Regels
Plan: Kerkebogten 2016
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0770.BPEkb20162030-VAST

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan Kerkebogten 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPEkb20162030-VAST van de gemeente Eersel.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aaneengebouwd

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de perceelsgrens zijn gebouwd, met dien verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens hoeft te worden gebouwd.

1.6 aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijbehorende bouwwerken met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend.

1.7 achtergevelrooilijn
 • de achterste grens van een bouwvlak, gezien vanaf de weg waarop het hoofdgebouw is georiënteerd;
 • indien er niet sprake is van een achterste grens van een bouwvlak dan wel geen bouwvlak op de plankaart is aangegeven: de denkbeeldige lijn die wordt getrokken langs de achtergevel van het hoofdgebouw -zonder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen- alsmede het verlengde daarvan.
1.8 bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.9 bed & breakfast

een nevenactiviteit met als doel het verstrekken van logies en ontbijt aan steeds wisselend publiek, dat voor een korte periode, namelijk één tot enkele nachten, ter plaatse verblijft; onder bed & breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

1.10 bestaande situatie
 • t.a.v. bebouwing:
  bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
 • t.a.v. gebruik:
  het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen.
1.11 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.12 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.13 bijbehorend bouwwerk

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.14 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.15 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.16 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.17 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.18 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.19 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.20 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.21 dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden.

1.22 escortbedrijf

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend, zoals escortservices en bemiddelingsbureaus.

1.23 functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

1.24 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.25 geschakeld

bebouwing waarbij het hoofdgebouw niet grenst aan een ander hoofdgebouw maar waarbij het hoofdgebouw door een bijbehorend bouwwerk is geschakeld aan een ander hoofdgebouw.

1.26 gestapeld

bebouwing bestaande uit zich in één hoofdgebouw boven en naast elkaar bevindende zelfstandige woningen en/of bijzondere woonruimten.

1.27 hoofdfunctie

een functie waarvoor het hoofdgebouw als zodanig mag worden gebruikt.

1.28 hoofdgebouw

een gebouw, dat gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt.

1.29 huishouden

een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren.

1.30 lichte bedrijvigheid

het op ambachtelijke wijze vervaardigen, herstellen, onderhouden of bewerken van producten en/of diensten in de vorm van bedrijven die voorkomen in de van deze regels deel uitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging.

1.31 ondergeschikte detailhandel

beperkte op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen, die functioneel rechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten.

1.32 ondergeschikte horeca

beperkte, aan de hoofdfunctie ondergeschikte, horeca-activiteiten, die rechtstreeks verband houden met de maatschappelijke activiteiten.

1.33 patio

bebouwing bestaande uit woningen met een geheel of gedeeltelijk omsloten binnenplaats of binnentuin, gevormd door de gevels van belendende, dan wel op het eigen bouwperceel aanwezige bebouwing.

1.34 prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van een ander tegen een vergoeding.

1.35 raamprostitutie

een seksinrichting met één of meer ramen van waarachter de prostituee/prostitué tracht de aandacht van passanten op zich te vestigen.

1.36 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.37 straatprostitutie

het door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot prostitutie bewegen, uitnodigen dan wel aanlokken.

1.38 twee-aaneen

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens zijn gebouwd, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in geschakelde hoofdgebouwen en twee aaneengebouwde hoofdgebouwen.

1.39 voorgevel

de gevel van een gebouw, die is gekeerd naar de weg of het openbaar gebied waarop het bouwperceel overwegend georiënteerd is (bij een hoekperceel is er slechts sprake van één voorgevel).

1.40 voorgevellijn

de denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van het hoofdgebouw wordt getrokken tot aan de zijdelings perceelsgrenzen.

1.41 vrijstaand

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden niet in de perceelsgrens zijn gebouwd.

1.42 water

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen.

1.43 waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan duikers, stuwen, gemalen, inlaten en voorzieningen ten behoeve van berging en infiltratie van hemelwater.

1.44 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.

1.45 woonzorgwoningen

woningen in combinatie met maatschappelijke en algemene voorzieningen in hoofdzaak ten behoeve van de bewoners van deze woningen zoals voorzieningen in het kader van de gezondheidszorg, kleinschalige detailhandel, publiekverzorgend ambacht en dienstverlening.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten en berekend:

2.1 afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

de kortste afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel.

2.2 bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen.

2.3 bebouwingspercentage

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de voorschriften nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

2.4 breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren;

2.5 goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.6 bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

2.7 oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren op 1 m boven peil, dan wel indien het bouwwerk uit meerdere bouwlagen bestaat, over de laag met het grootste oppervlak.

2.8 peil
 • a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
 • c. indien in het water wordt gebouwd: Nieuw Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil).
2.9 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschiktebouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplantingen;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. een kinderboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij';
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. voorzieningen voor langzaam verkeer;
 • g. in- en uitritten ter ontsluiting van woonpercelen;
 • h. nutsvoorzieningen,

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij', waar gebouwen en overkappingen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. de totale oppervlakte aan gebouwen mag niet meer bedragen dan 55 m², met dien verstande dat de bouwhoogte van gebouwen maximaal 3 m mag bedragen;
 • a. de totale oppervlakte aan overkappingen mag niet meer bedragen dan 25 m², met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte van overkappingen respectievelijk maximaal 3 m en 4,5 m mogen bedragen.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij', waar de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 1,80 m;
 • b. de hoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

3.2.3 In- en uitritten

De breedte van in- en uitritten ter ontsluiting van woonpercelen mag niet meer mag bedragen dan 4 m.

Artikel 4 Maatschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. woonzorgwoningen;
 • c. sociaal-medische voorzieningen;
 • d. voorzieningen ten behoeve van dienstverlening;
 • e. ondergeschikte detailhandel;
 • f. ondergeschikte horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’;
 • g. een ondergrondse parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • h. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • i. groenvoorzieningen en verhardingen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwgrens worden overschreden ten behoeve van een erker, balkon of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. de overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • 2. de uitbouw mag uit maximaal 1 bouwlaag bestaan;
  • 3. de breedte mag niet meer dan de helft van de breedte van het hoofdgebouw bedragen;
  • 4. de afstand tot de bestemmingsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwgrens tevens worden overschreden ten behoeve van in- en uitritten van een ondergrondse parkeergarage, met dien verstande dat de hoogte van de in- en uitritten niet meer mag bedragen dan 1 m;
 • d. zorgwoningen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van gestapelde woningen en/of patiowoningen, met dien verstande dat:
  • 1. het totaal aantal woonzorgwoningen niet meer mag bedragen dan 125;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - patio’ uitsluitend patiowoningen zijn toegestaan, waarbij de oppervlakte van de onbebouwde ruimte binnen het bouwvlak niet minder mag bedragen dan 15 m²;
 • e. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;
 • f. de voorgevel moet worden gesitueerd in de naar de weg gekeerde bouwgrens of op een afstand van maximaal 3 m daarachter;
 • g. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven;
 • h. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven, met inachtneming van het bepaalde onder i;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patio’ mag de breedte van de tweede bouwlaag niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de voorgevel;
 • j. de verticale diepte van een parkeergarage mag niet meer bedragen dan 4 m.

4.2.2 Erf- en terreinafscheidingen

Voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1,25 m.

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. een langzaamverkeersverbinding ter plaatse van de aanduiding ‘langzaam verkeer’,

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte per gebouw niet meer mag bedragen dan 20 m²;
 • b. de (nok)hoogte niet meer mag bedragen dan 4 m.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de hoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

Artikel 6 Wonen - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. lichte bedrijvigheid, genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • d. tuinen, erven en verhardingen;
 • e. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal in de bestaande situatie aanwezige woningen mag worden vermeerderd met maximaal 43 woningen, waarbij de aangegeven bebouwingstypologie dient te worden aangehouden:
  • 1. aaneengebouwde woningen ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’;
  • 2. twee aaneengebouwde woningen en geschakelde woningen ter plaatse van de aanduiding ‘twee-aaneen’;
  • 3. vrijstaande woningen ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’;
  • 4. gestapelde woningen ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’;
  • 5. patiowoningen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - patio’;
 • b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwgrens worden overschreden ten behoeve van een erker, balkon of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. de overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • 2. de uitbouw mag uit maximaal 1 bouwlaag bestaan;
  • 3. de breedte mag niet meer dan de helft van de breedte van het hoofdgebouw bedragen;
  • 4. de afstand tot de bestemmingsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • d. de voorgevel moet worden gesitueerd in de naar de weg gekeerde bouwgrens of op een afstand van niet meer dan 3 m daarachter;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven;
 • f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven, met inachtneming van het bepaalde onder g;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patio’ mag de breedte van de tweede bouwlaag niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de voorgevel;
 • h. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag bij:
  • 1. vrijstaande woningen aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1', waar vrijstaande woningen aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens mogen worden gebouwd;
  • 2. halfvrijstaande en geschakelde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m;
 • i. het hoofdgebouw van gestapelde woningen en van eindwoningen in geval van aaneengebouwde woningen en patiowoningen mag tot in de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd;
 • j. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - 2’ mag de diepte van het bouwperceel niet minder dan 30 meter bedragen;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patio' mag de oppervlakte van de onbebouwde ruimte binnen het bouwvlak niet minder bedragen dan 15 m².

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bij gestapelde woningen mogen geen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. bij patiowoningen mogen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • c. bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder c. geldt, indien de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevellijn op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan minder dan 3 m bedraagt, deze bestaande afstand als de minimaal toegestane afstand;
 • e. bij vrijstaande hoofdgebouwen dient één der zijstroken vrij van bijbehorende bouwwerken te blijven tot 3 m achter de achtergevelrooilijn en het verlengde daarvan;
 • f. het bebouwingspercentage van de gronden 3 m achter de voorgevellijn, met uitzondering van de gronden ter plaatse van het bouwvlak, mag maximaal 50% bedragen tot een maximum gezamenlijke oppervlakte van 120 m²;
 • g. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,2 m;
 • h. met betrekking tot de bouwhoogte geldt het volgende:
  • 1. van bijbehorende bouwwerken mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m, behoudens het bepaalde onder 2. en 3. hierna;
  • 2. indien bijbehorende bouwwerken worden gebouwd in de perceelsgrens, mag de bouwhoogte in de perceelsgrens niet meer bedragen dan 3,2 m en van daaraf in gelijke mate met de afstand tot de perceelsgrens toenemen tot niet meer dan 5,5 m, behoudens het hierna onder 3. bepaalde;
  • 3. indien bijbehorende bouwwerken aan weerszijden van de perceelsgrens aaneengesloten worden gebouwd, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m.

6.2.3 Erf- en terreinafscheidingen

Voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.

6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Vergroten van de diepte van de woning

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.2.1 onder b. voor overschrijding van de achtergevelrooilijn, ten behoeve van het vergroten van de diepte van de woning tot een maximale diepte van 15 m, voor zover de afstand van de achtergevel tot de achterste perceelsgrens niet minder dan 3 m bedraagt.

6.3.2 Bouw van een praktijkruimte

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van de bouw van één praktijkruimte aansluitend aan een woning, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de vloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m², met dien verstande, dat ten hoogste 40% van de gronden gelegen achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mogen worden bebouwd;
 • b. bebouwing dient op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van de woning te worden gebouwd;
 • c. de bebouwing dient te zijn georiënteerd op en rechtsreeks bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg;
 • d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,20 m;
 • f. de (nok)hoogte mag niet meer bedragen dan 5,50 m.

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Aan-huis-verbonden beroepen en lichte bedrijvigheid

Binnen de bestemming ‘Wonen - 1’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en lichte bedrijvigheid toegestaan bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

 • a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m²;
 • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • c. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
 • d. detailhandel is niet toegestaan;
 • e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner;
 • f. de lichte bedrijvigheid dient te zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 6.1 onder c. juncto het bepaalde in 6.4.1 onder f. voor het toestaan van lichte bedrijvigheid die niet wordt genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging, met dien verstande, dat de bedrijvigheid naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten bedrijfsactiviteiten.

Artikel 7 Woongebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. lichte bedrijvigheid, genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • d. tuinen, erven en verhardingen;
 • e. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen,

een en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend in de vorm van aaneengebouwde, halfvrijstaande, geschakelde en vrijstaande woningen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. in totaal niet meer dan 131 woningen mogen worden gebouwd;
  • 2. hoofdgebouwen niet gestapeld mogen worden gebouwd;
 • b. de afstand van een hoofdgebouw tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m en niet meer bedragen dan 5 m, met uitzondering van een erker, balkon en/of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. de diepte van een erker, balkon of luifel mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • 2. een erker mag uit maximaal 1 bouwlaag bestaan;
  • 3. de breedte van de erker, balkon of luifel mag in totaal niet meer dan de helft van de breedte van het hoofdgebouw bedragen;
  • 4. de afstand van een erker, balkon of luifel tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • c. de diepte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 12 m;
 • d. de afstand van een hoofdgebouw tot de achterste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is aangegeven, uitgezonderd ter plaats van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende goothoogte', waar de goothoogte ter plaatse van de achtergevel maximaal 4 m mag bedragen;
 • f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • g. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag bij:
  • 1. vrijstaand woningen aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m;
  • 2. halfvrijstaande en geschakelde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3', waar het hoofdgebouw van halfvrijstaande en geschakelde woningen tot in de zijdelingse perceelsgrenzen mag worden gebouwd;
 • h. het hoofdgebouw van eindwoningen in geval van aaneengebouwde woningen mag tot in de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd.

7.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. bij patiowoningen mogen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b. geldt, indien de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevellijn op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan minder dan 3 m bedraagt, deze bestaande afstand als de minimaal toegestane afstand;
 • d. bij vrijstaande hoofdgebouwen dient één der zijstroken vrij van bijbehorende bouwwerken te blijven tot 3 m achter de achtergevelrooilijn en het verlengde daarvan;
 • e. het bebouwingspercentage van de gronden 3 m achter de voorgevellijn, met uitzondering van het hoofdgebouw, mag maximaal 50% bedragen tot een maximum gezamenlijke oppervlakte van 120 m²;
 • f. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,2 m.
 • g. met betrekking tot de bouwhoogte geldt het volgende:
  • 1. van bijbehorende bouwwerken mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m, behoudens het bepaalde onder 2. en 3. hierna;
  • 2. indien bijbehorende bouwwerken worden gebouwd in de perceelsgrens, mag de bouwhoogte in de perceelsgrens niet meer bedragen dan 3,2 m en van daaraf in gelijke mate met de afstand tot de perceelsgrens toenemen tot niet meer dan 5,5 m, behoudens het hierna onder 3. bepaalde;
  • 3. indien bijbehorende bouwwerken aan weerszijden van de perceelsgrens aaneengesloten worden gebouwd, mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 5,5 m.

7.2.3 Gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte per gebouw mag niet meer bedragen dan 15 m².
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

7.2.4 Erf- en terreinafscheidingen

Voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de afmetingen van bebouwing. Deze nadere eisen mogen slechts worden gesteld:

 • a. indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit, het stedenbouwkundige beeld, dan wel indien dit noodzakelijk is met het oog op een verantwoorde stedenbouwkundige en/of architectonische inpassing in de bestaande bebouwing
 • b. indien dit noodzakelijk is in verband met de sociale veiligheid dan wel de verkeersveiligheid
 • c. indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan voldoende parkeergelegenheid conform het Parkeerbeleidsplan van de gemeente Eersel d.d. 23 januari 2014, dan wel de opvolger daarvan;
 • d. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

7.4 Afwijken van de bouwregels
7.4.1 Vergroten van de diepte van de woning

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 7.2.1 onder c. en de diepte van een hoofdgebouw maximaal 15 meter laten bedragen, met inachtneming van het bepaalde in 7.2.1 onder d.

7.4.2 Bouw van een praktijkruimte

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van de bouw van één praktijkruimte aansluitend aan een woning, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de vloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m², met dien verstande, dat ten hoogste 40% van de gronden gelegen achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mogen worden bebouwd;
 • b. bebouwing dient op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van de woning te worden gebouwd;
 • c. de bebouwing dient te zijn georiënteerd op en rechtstreeks bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg;
 • d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,20 m;
 • f. de (nok)hoogte mag niet meer bedragen dan 5,50 m.

7.4.3 Bouw van gestapelde woningen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 7.2.1 onder a.2. en toestaan dat hoofdgebouwen gestapeld worden gebouwd, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. het maximum aantal woningen binnen het plangebied mag niet meer bedragen dan 131;
 • b. de afstand van een hoofdgebouw tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 1,5 m en niet meer bedragen dan 5 m, met uitzondering van een balkon en/of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. de diepte van een balkon of luifel mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • 2. de breedte van een luifel mag in totaal niet meer dan de helft van de breedte van het hoofdgebouw bedragen;
 • c. de afstand van een hoofdgebouw tot de achterste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 10 m;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 14 m;
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m.

7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Aan-huis-verbonden beroepen

Binnen de bestemming ‘Woongebied’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en lichte bedrijvigheid toegestaan bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

 • a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m²;
 • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • c. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
 • d. detailhandel is niet toegestaan;
 • e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 7.5.1 voor het toestaan van lichte bedrijvigheid die niet wordt genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging, met dien verstande, dat de bedrijvigheid naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten bedrijfsactiviteiten.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 Algemene bouwregels

9.1 Bestaande afwijkende maatvoering

Met betrekking tot bestaande maten gelden de volgende regels:

 • a. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden.
 • b. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.
 • c. in geval van herbouw is het bepaalde onder a en b slechts van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

10.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
 • b. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning.

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. de regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • b. de regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:
  • 1. de inhoud per gebouw niet meer dan 50 m³ bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m bedraagt;
 • c. de regels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot:
  • 1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 15 m;
  • 2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot maximaal 50 m;
  • 3. ten behoeve van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 10 m;
 • d. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte van gebouwen wordt verhoogd ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, mits:
  • 1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10% van het betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw bedraagt;
 • e. de regels ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen de (bedrijfs)woning en/of bijgebouwen bij de (bedrijfs)woning voor ‘bed and breakfast’ voorzieningen, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de gebouwen, tot een maximum van 60 m² mag voor ‘bed and breakfast’ worden gebruikt;
  • 2. degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw uitvoert dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 3. de activiteiten dienen qua aard, milieubelasting, uitstraling en intensiteit te passen in de woonomgeving;
  • 4. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de grenzen van de bestemmingen 'Verkeer - Verblijfsgebied' en 'Groen' te wijzigen ten behoeve van een andere inrichting van de openbare ruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de groene uitstraling van de openbare ruimte dient te worden gehandhaafd;
 • b. de functionaliteit van het water(bergings)systeem mag niet worden aangetast;
 • c. wijziging is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van groen - afschermend groen’.

Artikel 13 Overige regels

13.1 Waarborging voldoende parkeergelegenheid

Ten behoeve van het voorzien in voldoende parkeergelegenheid gelden de volgende regels:

 • a. bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en / of afwijken dient tenminste voldaan te worden aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen, zoals opgenomen in het 'Parkeerbeleidsplan' van de gemeente Eersel, zoals vastgesteld d.d. 23 januari 2014;
 • b. het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder a. indien wordt voorzien in een parkeervoorziening, die gelet op de parkeerbelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig is als bedoeld onder a, daarbij rekening houdend met de reeds bestaande bebouwing ter plaatse en de mogelijkheid van dubbelgebruik;
 • c. indien het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen als bedoeld onder a gedurende de planperiode van dit bestemmingsplan wordt gewijzigd, wordt bij de verlening van de omgevingsvergunning rekening gehouden met die wijziging;
 • d. parkeergelegenheid die is gerealiseerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid dient in stand te worden gehouden.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 14 Overgangsrecht

14.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 15 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Kerkebogten 2016'.