direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen – 4 Uit te werken
Plan: Boxtel-Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.BP06noord2010-ONH1

Artikel 24 Wonen – 4 Uit te werken

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Wonen – 4 Uit te werken” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. gestapelde woningen;
  • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
  • c. maatschappelijke doeleinden uitsluitend op de begane grond;

met de daarbij behorende:

  • d. tuinen en erven;
  • e. parkeervoorzieningen (al dan niet ondergronds), wegen en paden;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

24.2 Uitwerkingsregels

24.2.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de plannen voor de in lid 24.1 bedoelde gronden nader uit te werken met dien verstande dat:

  • a. de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 meter;
  • b. uit onderzoek gebleken moet zijn dat er geen milieutechnische belemmeringen zijn;
  • c. de bepalingen van de bestemming “Wonen – 4” (artikel 23) voor het overige van toepassing worden verklaard.


24.2.2 Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van lid 24.2.1 is de procedure in artikel 34, lid 3 van toepassing.

24.3 Bouwregels

Zolang en voor zover de in lid 24.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen de gronden niet worden bebouwd.