direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen – 3 Uit te werken
Plan: Boxtel-Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.BP06noord2010-ONH1

Artikel 22 Wonen – 3 Uit te werken

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Wonen – 3 Uit te werken” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. woningen in gesloten bebouwing al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep;
  • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

  • c. tuinen en erven;
  • d. parkeervoorzieningen, wegen en paden;
  • e. nutsvoorzieningen;
  • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

22.2 Uitwerkingsregels

22.2.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de plannen voor de in lid 22.1 bedoelde gronden nader uit te werken met dien verstande dat:

  • a. de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 meter;
  • b. uit onderzoek gebleken moet zijn dat er geen milieutechnische belemmeringen zijn;
  • c. de bepalingen van de bestemming “Wonen – 3” (artikel 21) voor het overige van toepassing worden verklaard.


22.2.2 Op de voorbereiding van een besluit tot uitwerking op grond van lid 22.2.1 is de procedure in artikel 34, lid 3 van toepassing.

22.3 Bouwregels

Zolang en voor zover de in lid 22.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen de gronden niet worden bebouwd.