direct naar inhoud van Artikel 13 Water
Plan: Boxtel-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.BP04boxteloost2012-ONH1

Artikel 13 Water

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishouding;
 • b. waterlopen, waterpartijen en waterberging;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. extensief recreatief gebruik;
 • e. de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingen';
 • f. de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - beekherstel';


met de daarbij behorende:

 • g. bruggen, dammen, duikers en aanlegsteigers.

13.2 Bouwregels

13.2.1 Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

13.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende bepaling:
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 1,5 meter bedragen.

13.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.3.1 Verbod

Het is verboden zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingen': het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m²;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - beekherstel':
  • 1. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m²;
  • 2. het ophogen van gronden.

13.3.2 Uitzonderingen op verbod

Het in 13.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

13.3.3 Afwegingskader

De in 13.3.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden.

13.3.4 Waarden

Onder de in 13.3.3 genoemde waarden worden verstaan:

 • a. ten aanzien van de in 13.3.1 onder a genoemde werken of werkzaamheden: de waarden van de ecologische verbindingszone voor uitwisseling van flora en fauna tussen natuurgebieden;
 • b. ten aanzien van de in 13.3.1 onder b genoemde werken of werkzaamheden: de waarden van de gronden voor behoud, beheer en herstel van watersystemen.

13.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik is het bepaalde in artikel 22 overeenkomstig van toepassing.