direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer
Plan: Heusden komgebied 2011 (Heusden Oost)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0743.BP02011003-VS01

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bewegend en stilstaand verkeer en de daarbij behorende voorzieningen;
 • b. duurzaam bodem- en waterbeheer, waaronder begrepen watergangen, zaksloten en infiltratievoorzieningen;
 • c. voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut;
 • d. standplaats voor markten en evenementen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. bruggen en duikers.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 13.2.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in artikel 4.1 genoemde doeleinden;
 • b. (ondergrondse) voorzieningen ten behoeve van de afvalinzameling en afvalverwijdering.
4.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3,25 meter bedragen, met uitzondering van voorzieningen voor verlichting, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 8 meter mag bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, nadere eisen stellen conform het bepaalde in artikel 8.2.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik van de grond voor standplaats voor de verkoop van goederen en diensten, promotie, markten, kermissen en evenementen, mits:

 • a. het geen belemmering voor de verkeersafwikkeling vormt;
 • b. het geen onomkeerbare verandering van de in artikel 4.1 genoemde doeleinden tot gevolg heeft.