direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Kommen gemeente Tholen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-VG01

Artikel 24 Wonen

Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.18.  

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen daaronder begrepen de uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen, logies met ontbijt en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - molen'; het behoudt van de molen als werktuig en beeldbepalend element;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen en toegangswegen.

24.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. als woningtypen zijn toegestaan: aaneengebouwd, geschakeld, vrijstaand;
 • b. uitsluitend grondgebonden woningen zijn toegestaan;
 • c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-4' geldt het peil als bepaald in artikel 1 lid 1.79 onder b;
 • d. en voor het overige:

  hoofdgebouw   aan- en uitbouw, bijgebouw, overkapping   bouwwerk, geen gebouw zijnde  
1. op deze gronden mag worden gebouwd:        
a. binnen het bouwvlak   ja   ja   ja  
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
nee   ja   ja  
c. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-voorerf'   nee   ja, ten hoogste 'één per bouwperceel, bijgebouwen zijn niet toegestaan   ja  
d. buiten het bouwvlak, overig   nee   nee   ja  
2. de goothoogte bedraagt niet meer dan:        
a. binnen het bouwvlak   zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)
- lessenaarsdak: zie lid e
- ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-opbouw' zie lid h  
voor een aan- en uitbouw en een bijgebouw: zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m).

Voor een overkapping: 3 m  
niet van toepassing  
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
niet van toepassing   - zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m);
- en anders: 3 m  
niet van toepassing  
c. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-voorerf'   niet van toepassing   3 m   niet van toepassing  
d. buiten het bouwvlak, overig   niet van toepassing   niet van toepassing   niet van toepassing  
3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan:  
 
   
a. binnen het bouwvlak   zie aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m)   voor een aan- en uitbouw en een bijgebouw: zie aanduidingen 'maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m).

Voor een overkapping: 6 m  
- muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m;
- muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m;
- vrijstaande antennemasten: 9 m;
- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m  
b. buiten het bouwvlak,
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
niet van toepassing   - zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m);
- en anders: 6 m  
- muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m
- muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m
- vrijstaande antennemasten: 9 m
- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m  
c. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-voorerf'   niet van toepassing   6 m   - muren en terreinafscheidingen: 1 m
- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 m  
d. buiten het bouwvlak, overig   niet van toepassing   niet van toepassing   - muren en terreinafscheidingen: 1 m
- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 m  
4. de oppervlakte bedraagt niet meer dan:        
a. binnen een bouwvlak   ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1: inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 60% van het bouwperceel'

voor het overige:
niet gemaximeerd  
ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-1: inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 60% van het bouwperceel'

voor het overige:
niet gemaximeerd  
niet gemaximeerd  
b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' per bouwperceel        
b1. Aanduidingsvlak kleiner dan 50 m²   0 m2   50% tot ten hoogste 20 m²   niet gemaximeerd  
b2. aanduidingsvlak 51 m2 tot 200 m²   0 m2   40 % tot ten hoogste 60 m2   niet gemaximeerd  
b3. aanduidingvlak 201 m2 - 400 m2   0 m2   30% tot ten hoogste 80 m²   niet gemaximeerd  
b4. aanduidingvlak 401 m2 of meer   0 m2   20% tot ten hoogste 100 m²   niet gemaximeerd  
c. buiten het bouwvlak, ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-voorerf   niet van toepassing   van een aan- en uitbouw 5 m2 en van een overkapping 18 m2   niet gemaximeerd  

 • e. bij een lessenaarsdak bedraagt de maximale goothoogte aan de zijde van de gevel loodrecht op de weg of van de gevel die van de weg is afgekeerd:
  • 1. 10 m;
  • 2. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1': 8 m;
 • f. de goothoogte ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 1: bij twee hellende dakvlakken met een noklijn evenwijdig aan de straat, aan de zijde van de gevel die van de weg is afgekeerd: 6 m;
 • g. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-hoge goot achterzijde': is een hoge goot aan de achterzijde toegestaan;
 • h. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - opbouw' mag de maximaal toelaatbare goothoogte worden overschreden door een opbouw met dien verstande dat:
  • 1. de overschrijding niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 2. de oppervlakte van de opbouw niet meer dan 30% van het grondoppervlak van de betreffende woning mag bedragen.

24.3 Specifieke gebruiksregels
24.3.1 Bewoning bijgebouw

Zelfstandige bewoning van een bijgebouw is niet toegestaan.

24.3.2 Uitoefening andere activiteiten in woningen

Uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen, logies met ontbijt en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan in een woning en in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. De activiteit is in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt aan de woning en de woonomgeving.
 • b. De vloeroppervlakte voor deze andere activiteiten bedraagt in totaal ten hoogste 50 m2.
 • c. Het beroep of de activiteit dient door de bewoner te worden uitgeoefend.
 • d. De activiteit is milieuhygiënisch inpasbaar in de woonomgeving, waarbij de activiteit vergelijkbaar is met activiteiten zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' categorie A.
 • e. Het gebruik mag geen zodanige verkeersaantrekkende werking hebben dat deze kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
 • f. Er vindt geen detailhandel plaats, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband houdt met de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.

24.3.3 Relatie tussen twee percelen

Gronden die met de figuur 'relatie' met elkaar zijn verbonden, vormen één bouwperceel.