Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sluiskil - Zandstraat
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0715.BPSLZ01-VG99

Artikel 25 Algemene wijzigingsregels

Uitgifte openbare ruimte Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen 'Verkeer' (V) en 'Groen' (G) te wijzigen in de bestemming 'Wonen' (W) of 'Tuin' (T) zonder bouwvlak, teneinde percelen behorende bij woningen te kunnen vergroten in het kader van uitgifte van openbare ruimte en/of ten behoeve van het optimaliseren van een zo efficiënt en doelmatig mogelijk ruimtegebruik, met inachtneming van de volgende regels:
  1. aangetoond dient te zijn dat de uit te geven openbare ruimte geen structurele betekenis heeft voor de verkeersafwikkeling en/of groenstructuur;
  2. bij de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de procedure genoemd in artikel 26 lid 2 doorlopen.