Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sluiskil - Zandstraat
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0715.BPSLZ01-VG99

Artikel 26 Algemene procedureregels

26.1 Omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden, wordt voorbereid met toepassing van de in paragraaf 3.2 van de Wabo genoemde procedure.

26.2 Wijziging

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van een bestemmingsplan op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.