Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kernen Zederik
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0707.BPKernenZederik-VA01

Artikel 21 Wonen

21.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen daaronder begrepen aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven; 
 2. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens detailhandel;
 3. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens een kantoor;
 4. ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' voor maximaal het op de verbeelding aangeduide aantal woonwagenstandplaatsen; 
 5. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
 
21.2 Bouwregels
21.2.1 Hoofdgebouwen
Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. hoofdgebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen het bouwvlak;
 2. per bouwperceel is maximaal 1 woning toegestaan; splitsing van een bouwperceel ten behoeve van nieuwbouw van een tweede woning is niet toegestaan. Hier geldt de situatie op het moment van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan als uitgangspunt;
 3. voor zover is aangegeven mogen uitsluitend de woningtypen worden gebouwd:
  1. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' voor aaneengebouwde woningen;
  2. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' voor woningen twee-aaneen;
  3. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' voor gestapelde woningen;
  4. ter plaatse van de aanduiding ' vrijstaand' voor vrijstaande woningen;
 4. de afstand van hoofdgebouwen (excl. aangebouwde bijbehorende bouwwerken) tot de zijerfscheiding dient van vrijstaande woningen en twee-aaneen gebouwde woningen ten minste 3 meter en van de overige woningen ten minste 1,5 meter te bedragen;
 5. indien de achtererfscheiding samenvalt met de zijerfscheiding van een aangrenzend perceel dient de afstand van hoofdgebouwen (exclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken) tot de achtererfscheiding van vrijstaande woningen en twee-aaneen gebouwde woningen minimaal 3 meter en van overige woningen minimaal 1,5 meter te bedragen;
 6. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte;
 7. de bouwhoogte van een woonwagen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.
21.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Op deze gronden mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. bijbehorende bouwwerken worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
 2. bijbehorende bouwwerken worden minimaal 1 m achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) van het hoofdgebouw gebouwd;
 3. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m respectievelijk 4,5 m;
 4. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding - afwijkende bijgebouwen bedraagt ten hoogte 4 m respectievelijk 7 m;
 5. het gezamenlijk grondoppervlak aan bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 50% van het achtererfgebied met een maximum van 75 m² voorzover gelegen buiten het bouwvlak;
 6. in afwijking van het bepaalde onder d mag het oppervlak bij sloop/nieuwbouw van bijbehorende bouwwerken maximaal 70% bedragen van het bestaande oppervlak aan vergunde bijbehorende bouwwerken indien deze 70% meer bedraagt dan 75 m2.
21.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
 3. de bouwhoogte van pergola's mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 4. de bouwhoogte van kinderspeelwerktuigen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 5. de bouwhoogte van vlaggenstokken, lampen en masten mag niet meer bedragen dan 5 m;
 6. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m;
 7. de bouwhoogte van toegangspoorten mag maximaal 2 meter bedragen.
21.2.4 Overkappingen
Op deze gronden mogen overkappingen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. overkappingen worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
 2. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte ten hoogste 50% van het achtererfgebied bedraagt met een maximum van 30 m² en de overkapping niet voor de voorgevellijn wordt opgericht.
21.3 Nadere eisen
Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsbepaling en de goot- en/of bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken, indien de afstand tot de perceelsgrens over een lengte van meer dan 2,50 m minder dan 3,00 m bedraagt, teneinde te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen onnodig nadelige veranderingen teweegbrengt in de bezonningssituatie op de aangrenzende gronden en/of de Iicht- en luchttoetreding van de aangrenzende bebouwing, met dien verstande dat daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen erf niet onevenredig wordt geschaad.
21.4 Afwijken van de bouwregels
21.4.1 Bouwen buiten het bouwvlak
Het bevoegd gezag kan ten behoeve van dieper hoofdgebouw toestaan dat buiten het bouwvlak wordt gebouwd zoals bepaald in artikel 21 lid 2.1 sub a , met inachtneming van het volgende:  
 1. overschrijding van het bouwvlak is uitsluitend aan de achterzijde toegestaan;
 2. er een minimale tuindiepte van 10 m resteert gemeten vanuit de nieuwe (achter-)gevel;
 3. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 4. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
21.4.2 Ten behoeve van het toestaan van meer bijbehorende bouwwerken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21 lid 2.2 sub e voor het toestaan van maximaal 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken, met inachtneming van het volgende:
 1. bebouwing bedraagt ten hoogste 50% van het achtererfgebied;
 2. het stedenbouwkundig beeld hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
 3. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 4. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
21.4.3 Ten behoeve van het bouwen tot op de erfgrens
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21 lid 2.1 sub d en artikel 21 lid 2.1 sub e voor het bouwen op een kleinere afstand van de erfgrens, met inachtneming van het volgende:
 1. het stedenbouwkundig beeld hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
 2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 3. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad;
 4. gemeentelijke plankosten en het verhaal van een tegemoetkoming in planschade zijn gewaarborgd.
21.5 Specifieke gebruiksregels
 1. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan; 
 2. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen of een aan-huis-verbonden-bedrijf bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief bijbehorende bouwwerken met een maximum van 150 m².
 
21.5.1 Webwinkel
Gebruik van ruimten ten behoeve van een webwinkel wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen: 
 1. de vloeroppervlakte ten behoeve van een webwinkel bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief bijbehorende bouwwerken met een maximum van 150 m²; 
 2. verkoop aan huis is niet toegestaan, alleen internetverkoop.
 3. uitstalling, bezichtigen en buitenopslag van goederen is niet toegestaan;
 4. opslag en verkoop van gevaarlijke stoffen e.d. zijn niet toegestaan;
 5. de levering van de goederen mogen niet leiden tot onveilige verkeerssituaties;
 6. reclame uitingen zijn niet toegestaan
21.6 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21 lid 1 voor het ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - afwijkingsgebied' toestaan van centrumvoorzieningen waaronder wordt verstaan:
 1. detailhandelsbedrijven en dienstverlenende bedrijven;
 2. kantoren;
 3. maatschappelijke voorzieningen;
 4. bedrijven van categorie 1 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van bedrijven';
 5. horecabedrijven van categorie 1 zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van horeca-bedrijven', onder de voorwaarden dat:
  1. de centrumvoorzieningen worden uitgevoerd op de begane grond;
  2. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt;
  3. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
  4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
21.7 Wijzigingsbevoegdheid
21.7.1 Woningsplitsing
Het bevoegd gezag is bevoegd de in artikel 21 lid 1  bedoelde gronden te wijzigen voor zover het betreft de gronden gelegen binnen een bouwvlak ten behoeve van meerdere wooneenheden, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:
 1. het hoofdgebouw mag geheel worden gebruikt voor bewoning;
 2. de wooneenheden worden gerealiseerd binnen de bestaande karakteristieke bebouwing;
 3. in het geval van een monument mogen tevens bijgebouwen worden bewoond indien dat voor de instandhouding van het monument noodzakelijk is;
 4. het aantal wooneenheden bedraagt maximaal 3 met een minimale inhoud van 250m3;
 5. bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan tot een maximum van 75 m2 per woning met dien verstande dat het meerdere aan bijgebouwen en overkappingen wordt gesloopt, tenzij het een monument betreft;
 6. er dient sprake te zijn van een goede respectievelijk aantoonbare verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied;
 7. de aanwezige cultuurhistorische karakteristiek niet wordt aangetast;
 8. omliggende (agrarische-) bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
 9. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
 10. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden dat:
  1. de bevoegdheid In het geval van een monument niet eerder wordt toegepast dan dat advies is verkregen van de monumentencommissie.