Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 9 Maatschappelijk - Begraafplaats

9.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Maatschappelijk - Begraafplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. een begraafplaats;
met daaraan ondergeschikt:
  1. groenvoorzieningen;
  2. beplanting;
  3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  4. paden;
  5. verhardingen;
  6. nutsvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
  1. tuinen, erven en terreinen;
  2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
  
9.2 Bouwregels
 
9.2.1 Bouwen van gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 
9.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen.