Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 8 Maatschappelijk

8.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
 1. paden;
 2. parkeervoorzieningen;
 3. speelvoorzieningen;
 4. nutsvoorzieningen;
 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
met de daarbij behorende:
 1. tuinen, erven en terreinen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
8.2 Bouwregels 
8.2.1 Bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.1.
 
8.2.2 Bouwen van gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.2.
 
8.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.3.
  
8.3 Specifieke gebruiksregels
 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca, anders dan ondersteunende horeca;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan ondersteunende detailhandel;
 3. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning.